Związek Pochodny, Związek

Związek Pochodny, Związek, Złożoność, Zliczanie Referencji, Złączenie, Zewnętrzne Złączenie.

związek pochodny związek co to jest

Definicje komputerowe na Z

 • Co to jest Z Definicja Obiektowe rozszerzenie notacji Z
 • Co to jest Klasowa Zmienna Definicja Zobacz: zmienna klasy
 • Co to jest Wariantami Z Zapis Definicja Zobacz: unia
 • Co to jest Transakcji Zerwanie Definicja Zobacz: zerwanie
 • Co to jest Wystąpienia Zmienna Definicja obiektu. W koncepcji ortodoksyjnej hermetyzacji zmienne wystąpienia są schowane i dostępne wyłącznie przez sposoby
 • Co to jest Czytania Do Zamek Definicja transakcję na pewnym bycie, który znaczy, iż inne transakcje mogą czytać informację z tego bytu, lecz nie mogą go zamieniać. Zobacz także
 • Co to jest Asynchroniczne Zlecenie Definicja wynik, ale wykonuje dalsze czynności. Odpowiedź na takie zlecenie jest nadsyłana poprzez serwer po pewnym czasie, albo także klient może
 • Co to jest Nawigacyjne Złączenie Definicja Zobacz: zależne złączenie
 • Co to jest Synchroniczne Zlecenie Definicja Zlecenie, po którym klient czeka na wynik. Zlecenie synchroniczne jest równoważne (zdalnemu) wołaniu procedury albo sposoby
 • Co to jest Powiązanie Zwisające Definicja Powiązanie, które prowadzi do nieistniejącego obiektu
 • Co to jest Polowa Zmienna Definicja Atrybut obiektu w terminologii języka Java
 • Co to jest Obiektami Trwałymi Zarządca Definicja Zobacz: skład trwałych obiektów
 • Co to jest Statyczny Zakres Definicja Zobacz: zakres leksykalny
 • Co to jest Zapytanie Zanurzone Definicja Zobacz: pytanie zanurzone
 • Co to jest Jakości Zapewnienie Definicja Zbiór działań, metod, standardów, organizacji mających na celu uzyskanie jakościowego produktu, zwłaszcza oprogramowania
 • Co to jest Zmienność Definicja Zobacz: zmienialność
 • Co to jest Zanurzone Zapytanie Definicja programu aplikacyjnego napisanego w pewnym języku programowania (na przykład w C). Przeciwieństwem zapytania zanurzonego jest pytanie ad
 • Co to jest Wersjami Zarządzanie Definicja Zobacz: sterowanie wersjami
 • Co to jest Spadkowe Zastosowanie Definicja Wykorzystanie oparte o mechanizm spadkowy, a więc starszy mechanizm wciąż będący w eksploatacji. Przeciwieństwo: aplikacja spadkowa
 • Co to jest Jest Związek Definicja znaczeniowych pojęć (zbiorów obiektów), na przykład związek między definicją STUDENT i definicją OSOBA: STUDENT jest OSOBA. Związek jest
 • Co to jest Hoc Ad Zapytanie Definicja interakcyjnie poprzez użytkownika (bezpośrednio z jego końcówki). Przeciwieństwem jest pytanie zanurzone (embedded), stanowiące fragment
 • Co to jest Zagnieżdżony Definicja zawarte w innym bycie, jest składową innego bytu (na przykład zagnieżdżone pytanie, zagnieżdżony moduł, i tak dalej). Niekiedy terminem tym
 • Co to jest Procedura Zapamiętana Definicja albo innym języku interpretowanym, która jest zapamiętana na dysku jako składnik bazy danych. W obiektowych bazach danych zapamiętane
 • Co to jest Zachowanie Definicja Zbiór metod i innych abstrakcji proceduralnych przypisany do (klasy) obiektów. Przeciwieństwo: behawior
 • Co to jest Relacje Zagnieżdżone Definicja Zobacz: nieznormalizowane stosunki
 • Co to jest Funkcyjna Zależność Definicja z zewnątrz na (nieskończoną) rodzinę stosunku o wspólnym zestawie atrybutów, stwierdzające, iż dla każdej stosunku należącej do tej
 • Co to jest Interakcyjne Zapytanie Definicja Zobacz: pytanie ad hoc
 • Co to jest Zapytanie Zagnieżdżone Definicja Pytanie będące fragmentem innego zapytania; pytanie zawierające w sobie inne pytanie
 • Co to jest Zakres Definicja nazwy albo definicji (zobacz: widoczność). Zakres jest kontekstem programu, gdzie jest widoczna i może być użyta dana nazwa; zobacz: reguły
 • Co to jest Leksykalny Zakres Definicja programowania, odpowiednio z którą zakres definiowanej nazwy jest ograniczony do sąsiadującego z tą pojęciem tekstu programu (modułu
 • Co to jest Zamek Definicja transakcję na stronie dyskowej, danej, obiekcie, i tym podobne Byt z umieszczonym na nim zamkiem staje się niedostępny dla innych
 • Co to jest Pisania Do Zamek Definicja transakcję na danym bycie programistycznym, który znaczy, iż inne transakcje nie mogą czytać informacji z danego bytu, ani także dokonywać
 • Co to jest Zamienialność Definicja jeśli w pewnym miejscu programu może być użyty byt programistyczny typu (klasy) A, to w tym miejscu może być także użyty dowolny byt
 • Co to jest Zapis Definicja językach i systemach na oznaczenia zestawu nazwanych wartości. Synonimem zapisu w rodzinie języków C/C++ jest struktura, w systemach
 • Co to jest Zagnieżdżone Zapytanie Definicja Zobacz: zagnieżdżone pytanie
 • Co to jest Korespondencji Zasada Definicja z wprowadzeniem do języka pewnej cechy X należy dokładnie określić inne cechy języka w taki sposób, by właściwość X współdziałała z już
 • Co to jest Zamknięte Otwarte Zasada Definicja obiektowych języków programowania, odpowiednio z którą klasa jest otwarta na rozszerzenia (specjalizacje), ale jest zamknięta na
 • Co to jest Zamienialności Zasada Definicja Zobacz: zamienialność
 • Co to jest Zastępowalność Definicja Zobacz: zamienialność
 • Co to jest Trwałości Do Zdolny Definicja mogą być zarówno obiekty ulotne, jak i trwałe. Termin występuje w standardzie ODMG (wiązanie do języka Java
 • Co to jest Naturalne Złączenie Definicja na identyczności nazw kolumn złączanych tablic. Na przykład naturalne złączenie tablic: Spółka(NrFirmy, Nazwa, Adres) i PRACOWNIK(NrPrac
 • Co to jest Perspektywa Zmaterializowana Definicja opierając się na pewnej definicji. Na przykład zmaterializowaną perspektywą dla obiektów Pracownik mogą być obiekty StaryPracownik
 • Co to jest Zmienialność Definicja przykład obiektu) oznaczająca sposobność wykorzystania operacji aktualizacji; ta własność jest regularnie (nie zawsze) składnikiem typu
 • Co to jest Dwukierunkowy Związek Definicja Związek pozwalający na przechodzenie (nawigację) od jednej klasy do drugiej klasy, i odwrotnie
 • Co to jest Jednokierunkowy Związek Definicja Związek pozwalający na przechodzenie (nawigację) od jednej klasy do drugiej klasy, lecz nie odwrotnie
 • Co to jest Akcja Warunek Zdarzenie Definicja reguła uaktywnia się w rezultacie pojawienia się określonego dla niej zdarzenia; jeśli po nim spełniony jest określony warunek, to wówczas
 • Co to jest Zegarowe Zdarzenie Definicja Zjawisko generowane po upływie pewnego odcinka czasu (stoper) albo w pewnym momencie (budzik
 • Co to jest Zerwanie Definicja odtworzenie stanu bazy danych sprzed początku jej działania. Zerwanie może być konsekwencją nienormalnych warunków zaistniałych w trakcie
 • Co to jest Miar Zestaw Definicja miar, umożliwiający wieloaspektową ocenę jakości albo złożoności oprogramowania, albo także jakości pracy uczestników danego projektu
 • Co to jest Testów Zestaw Definicja Zbiór (seria) wzajemnie uzupełniających się testów, umożliwiający wieloaspektową ocenę jakości oprogramowania
 • Co to jest Typów Zgodność Definicja typ T1 pewnego bytu programistycznego wydedukowany opierając się na reguł wnioskowania o typie (type inference rules) jest zgodny z typem
 • Co to jest Ziarnistość Definicja danych będącej obiektem pewnych specjalnych mechanizmów działających na bazie danych. Rozróżnia się ziarnistość blokowania (locking
 • Co to jest Zależne Złączenie Definicja Zobacz: zależne złączenie
 • Co to jest Zewnętrzne Złączenie Definicja Zobacz: zewnętrzne złączenie
 • Co to jest Zlecenie Definicja Dowolny komunikat wysłany do serwera (albo do obiektu) zlecający wykonanie usługi na rzecz klienta (albo innego obiektu
 • Co to jest Zmienialny Definicja Ustalenie wyznacznika albo innej cechy posiadającej własność zmienialności; zobacz: zmienialność
 • Co to jest Globalna Zmienna Definicja Zmienna dostępna dla wszystkich bytów programistycznych; zmienna znajdująca się w powszechnie dostępnym środowisku albo zakresie
 • Co to jest Klasy Zmienna Definicja wewnątrz klasy, której wartość jest wspólna dla wszystkich obiektów (wystąpień) tej klasy. Zobacz także: atrybut klasy
 • Co to jest Wskaźnik Zwisający Definicja Parametr, który nie jest identyfikatorem obecnie przechowywanego obiektu, i którego wartość nie jest zerowa (NIL
 • Co to jest Atrybut Złożony Definicja Zobacz: atrybut złożony
 • Co to jest Obiekt Złożony Definicja Zobacz: przedmiot złożony
 • Co to jest Zamiataj I Znacz Definicja zbierania nieużytków. Zakłada się, iż każdy przedmiot jest zaopatrzony w jednobitowy znacznik. W pierwszej fazie (znacz) następuje
 • Co to jest Wartości Na Zorientowany Definicja wprowadzających definicje wewnętrznego identyfikatora danej; na przykład schemat relacyjny, zagnieżdżone stosunki, modele funkcjonalne i
 • Co to jest Obiektowo Zorientowany Definicja Odmiennie obiektowy; zobacz: obiektowość
 • Co to jest zunifikowany język do modelowania Definicja Zobacz: UML
 • Co to jest Zanurzony Definicja języka A (na przykład SQL) są stosowane wewnątrz konstrukcji języka B (na przykład PL/I, Pascal, C, C++, Ada); mówi się wtedy, iż język A
 • Co to jest Transakcje Zagnieżdżone Definicja gdzie transakcja może składać się z podtransakcji. Istnieją dwa podejścia do zagnieżdżonych transakcji:Potwierdzenie podtransakcji nie
 • Co to jest Zakleszczenie Definicja powstająca między innymi wtedy, gdy transakcja T1 blokuje zasoby A i żąda dostępu do zasobów B, w trakcie gdy transakcja T2 blokuje
 • Co to jest Dynamiczny Zakres Definicja nazwa jest widoczna poza tekstem sąsiadującym z jej pojęciem, na przykład jest widoczna wewnątrz procedur wywoływanych z danej procedury
 • Co to jest Złączenie Zależne Definicja języków pytań takich jak OQL. Łączy on dwa zapytania, z których pierwsze deklaruje pewną zmienną, zaś drugie odwołuje się do tej zmiennej
 • Co to jest Zapytanie Definicja albo OQL. Zapytania charakteryzuje wysoki poziom abstrakcji (brak odwołań do struktur fizycznych takich jak na przykład indeksy
 • Co to jest Relatywizmu Zasada Definicja semantycznego powinna mieć takie same ogólne własności jak całość. Relatywizm obiektów znaczy, iż dowolny przedmiot złożona jest także z
 • Co to jest Nieużytków Zbieranie Definicja jest uzyskanie informacji o nieużytkach w pamięci operacyjnej albo na dysku (jest to o takich obszarach, które nie są używane poprzez
 • Co to jest Zbiór Definicja na przykład ODMG), konstruktor typów/klas nawiązujący do matematycznego definicje zbioru. Przedmiot albo wartość typu zestaw można dowolnie
 • Co to jest Zdarzenie Definicja analizy i projektowania i w nie wszystkich językach programowania) oznaczające rejestrowalną zmianę stanu otoczenia albo środowiska (na
 • Co to jest Zdjęcie Definicja przechowująca pewien chwilowy stan obiektów, stan zmiennych programu albo stan bazy danych. Przeważnie zdjęcie jest kopią bazy danych albo
 • Co to jest Złączenie Zewnętrzne Definicja utratę informacji zawartej w takich tablicach. Niech na przykład A jest tablicą MIASTO z atrybutem NAZWA, zaś B jest tablicą PRACOWNIK z
 • Co to jest Złączenie Definicja występujących w systemach relacyjnych. Umożliwia utworzenie tablicy, która w logiczny sposób łączy wiadomości zawarte w dwóch (albo więcej
 • Co to jest Referencji Zliczanie Definicja zbierania nieużytków (garbage collection) polegająca na tym, iż każdy przedmiot jest zaopatrzony w licznik określający, ile referencji
 • Co to jest Złożoność Definicja miara jakościowa odzwierciedlająca stopień skomplikowania danego problemu, poziom trudności rozwiązania problemu, albo stopień
 • Co to jest Związek Definicja asocjacyjne między encjami, na przykład powiązanie PracujeW między encją Pracownik i encją Spółka. W modelach obiektowych związek taki nosi
 • Co to jest Pochodny Związek Definicja Związek, który wynika z innych związków, albo który można wydedukować z innych informacji, na przykład atrybutów

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Związek Pochodny, Związek, Złożoność, Zliczanie Referencji, Złączenie, Zewnętrzne Złączenie, Zdjęcie, Zdarzenie, Zbiór, Zbieranie Nieużytków, Zasada przykłady.

Działanie Związek Pochodny, Związek, Złożoność, Zliczanie Referencji zastosowanie.