Atrybut Wystąpienia, Atrybut

Atrybut Wystąpienia, Atrybut Wyjątku, Atrybut Powtarzalny, Atrybut Opcyjny, Atrybut, Asp, Asocjacja.

atrybut wystąpienia atrybut co to jest

Definicje komputerowe na A

 • Co to jest Atomowy Atrybut Definicja Zobacz: atrybut prosty
 • Co to jest Agregacja Definicja specjalny sytuacja asocjacji), modelujący relacja całości do jej części (na przykład relacja samochodu do silnika). Obiekty są związane
 • Co to jest Ada95 Definicja roku 1995. Dodatkowe cechy włączają: obiektowość, etykietowane rodzaje (tagged types), rodzaje abstrakcyjne i klasowe (class-wide
 • Co to jest Obiektów Adapter Definicja wykorzystywane do wymiany interfejsu przewidzianego poprzez implementację obiektu na bardziej abstrakcyjny interfejs oczekiwany poprzez
 • Co to jest Formalny Argument Definicja Zobacz: wyznacznik formalny
 • Co to jest Akcesor Definicja W języku Smalltalk sposób, która zwraca wartość zmiennej wystąpienia (instance variable
 • Co to jest Referencyjny Atrybut Definicja Zobacz: atrybut wskaźnikowy
 • Co to jest Masowy Atrybut Definicja Zobacz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Wirtualny Atrybut Definicja Zobacz: atrybut pochodny
 • Co to jest Aktualizuj Definicja definiowana w językach programowania baz danych, zwłaszcza w SQL. Przykładowe zdanie aktualizacji w SQL (podwyżka zarobku dla Nowaka) ma
 • Co to jest Aktyw Definicja użyciem (reuse), oznaczający skatalogowany i nazwany składnik oprogramowania albo projektu mechanizmu, który może być jednostką ponownego
 • Co to jest Aktywacja Definicja trwałego nośnika do przestrzeni adresowej wykonywalnych programów celem przetwarzania tych danych (na przykład przez sposoby
 • Co to jest Trzywarstwowa Architektura Definicja podzielona na trzy warstwy: interfejs użytkownika, logikę przetwarzania (reguły biznesu, logikę biznesu) i bazę danych. Warstwy te są
 • Co to jest Klasy Atrybut Definicja definicji klasy (albo wewnątrz obiektu reprezentującego klasę), którego nazwa i wartość jest wspólna (jednakowa) dla wszystkich wystąpień
 • Co to jest Danych Baza Aktywna Definicja Baza danych zawierająca czynne reguły
 • Co to jest Alias Definicja Pseud., dodatkowa nazwa obiektu, atrybutu, sposoby, i tak dalej Termin stosowany w wielu kontekstach
 • Co to jest Architektura Definicja komputerowego albo oprogramowania, określająca składowe, powiązania między składowymi, wzajemne interakcje i przepływ informacji. Zazwyczaj
 • Co to jest Sparc Ansi Architektura Definicja zaproponowana poprzez komitet ANSI/SPARC. Odznacza ona poziom pojęciowy mechanizmu, wspólny dla wszystkich jego użytkowników, poziom
 • Co to jest Kompozytowy Atrybut Definicja Atrybut składający się z dwóch albo więcej wartości; atrybut składający się z podatrybutów, atrybut złożony
 • Co to jest Asercja Definicja określający dopuszczalny stan przetwarzania, na przykład X - Y > 10. Asercja zazwyczaj wiąże wartości jednej albo więcej zmiennych. Nie
 • Co to jest Aliasowanie Definicja Przypisywanie pseudonimu, dodatkowej nazwy dla obiektu, atrybutu, sposoby, itd
 • Co to jest Any Definicja nadklasą wszystkich klas (w najwyższym stopniu ogólnego przodka). Także ustalenie typu będącego nadtypem wszystkich typów. W nie wszystkich
 • Co to jest Statyczny Atrybut Definicja Zobacz: atrybut klasy
 • Co to jest Analiza Definicja modelowania, specyfikowania i dokumentowania rzeczywistości albo problemu będącego obiektem projektu; ustalanie kontekstu projektu, wymogów
 • Co to jest Antywzorzec Definicja naturalnego podejścia do pewnego problemu, które po pewnym czasie okazuje się błędne albo bardzo nieefektywne
 • Co to jest Powiązania Atrybut Definicja Zobacz: atrybut asocjacji
 • Co to jest Wielowartościowy Atrybut Definicja Zobacz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Aktualizacja Definicja Zmiana wartości zmiennej, obiektu, atrybutu; operacja podstawienia
 • Co to jest Wewnętrzny Atrybut Definicja Atrybut obiektu popularny wyłącznie dla metod zdefiniowanych wewnątrz jego klasy
 • Co to jest Wielowarstwowa Architektura Definicja się z wielu warstw z dobrze zdefiniowanym interfejsem między warstwami. Zobacz także: architektura trzywarstwowa
 • Co to jest Argument Definicja Odmiennie wyznacznik (formalny albo obecny) sposoby, funkcji procedury, wyjątku, itd
 • Co to jest Arna N Asocjacja Definicja Asocjacja, gdzie uczestniczy n klas (niekoniecznie różnych); zazwyczaj n jest większe od 2
 • Co to jest Spadkowa Aplikacja Definicja Zobacz: wykorzystanie spadkowe
 • Co to jest Wyliczalny Atrybut Definicja Zobacz: atrybut pochodny
 • Co to jest Rekurencyjny Agregat Definicja samego typu. Na przykład agregatem rekurencyjnym jest część samochodu, gdyż złożona jest z części, które także składają się z części, itd
 • Co to jest Applescript Definicja Obiektowy język skryptowy mechanizmu operacyjnego komputerów Apple Macintosh
 • Co to jest Obiektowa Analiza Definicja Zobacz: obiektowa badanie
 • Co to jest Ansi Definicja Amerykański Narodowy Instytut Standardyzacji.http://www.ansi.org
 • Co to jest X3H2 Ansi Definicja Komitet ANSI zajmujący się opracowaniem standardu SQL3
 • Co to jest Binarna Asocjacja Definicja Asocjacja łącząca dwie klasy
 • Co to jest Aktywność Definicja Mechanizm posiadający zauważalny czas trwania; sekwencja akcji. Synonimy: działanie, mechanizm, funkcja
 • Co to jest Obiekt Aktywny Definicja sterowaniu inicjowanym i biegnącym niezależnie i równolegle w relacji do przebiegu innych programów/mechanizmów. Synonimy: aktor, agent
 • Co to jest Szbd Aktywny Definicja rejestrowania zdarzeń i spontanicznej reakcji na zdarzenia zachodzące w środowisku bazy danych albo w środowisku zewnętrznym, na przykład
 • Co to jest Aktualny Argument Definicja Zobacz: wyznacznik obecny
 • Co to jest Audyt Definicja przeprowadzone poprzez organ niezależny od wytwórcy tego produktu. Badanie ma na celu ustalenie, czy działania dotyczące jakości i ich
 • Co to jest Autoryzacja Definicja System albo czynność przypisania użytkownikom praw dostępu do poszczególnych danych, obiektów, usług albo funkcji mechanizmu
 • Co to jest Acid Definicja Fundamentalne własności definicje transakcji: atomowość, spójność, izolacja, trwałość; zobacz: transakcja
 • Co to jest Danych Bazy Administrator Definicja jedną albo więcej baz danych podtrzymywanych poprzez pewien SZBD. Administrator bazy danych tworzy bazę danych i dba o jej spójność
 • Co to jest Atomowość Definicja Jedna z własności transakcji oznaczająca, iż wykonują się lub wszystkie operacje wchodzące w jej skład, lub żadna
 • Co to jest atomowość, spójność, izolacja, trwałość Definicja Fundamentalne własności transakcji. Zobacz: transakcja
 • Co to jest Atomowy Definicja Ustalenie wartości, obiektu, atrybutu i tak dalej, którego nie można zdekomponować na mniejsze przedmioty
 • Co to jest Ado Definicja aplikacji, poprzez który programiści mają dostęp do OLE DB. Obecne aplikacje korzystają z wielu źródeł informacji, nie tylko z
 • Co to jest Agent Definicja Zobacz: czynny agent
 • Co to jest Aglet Definicja wprowadzone poprzez IBM. W przeciwieństwie od apletu, aglet w trakcie transmisji w sieci przenosi swój obecny stan wykonania, co daje
 • Co to jest Agora Definicja na pojęciu prototypu; zaprojektowany na Uniwersytecie w Brukseli, Belgia.http://progwww.vub.ac.be/prog/pools/agora/agora.html
 • Co to jest Aplikacja Definicja Oprogramowanie realizujące pewne funkcje użytkowe; oprogramowanie, z którym ma do czynienia użytkownik końcowy
 • Co to jest Pochodny Atrybut Definicja na przykład z wartości innych atrybutów. Przykładowo, jeśli przedmiot OSOBA zawiera atrybut RokUrodzenia, to atrybut Wiek jest atrybutem
 • Co to jest Prosty Atrybut Definicja obiektu PRACOWNIK. Atrybut prosty przechowuje precyzyjnie jedną wartość, która z punktu widzenia użytkownika jest niepodzielna (atomowa
 • Co to jest Wskaźnikowy Atrybut Definicja Atrybut, którego wartością jest parametr (pointer) kierujący zazwyczaj do pewnego obiektu; odmiennie atrybut referencyjny
 • Co to jest Relacyjna Algebra Definicja relacyjnej bazie danych jako zbioru wyrażeń algebraicznych, które tworzą z (zapamiętanych) stosunku nowe stosunki przez wykorzystanie
 • Co to jest Funkcyjnych Punktów Analiza Definicja realizacji projektów informatycznych przez tak zwany punkty funkcyjne (function points, FP). Bazuje na wydzieleniu atrybutów produktywności
 • Co to jest Apache Definicja mechanizmów unix'owych. Powstał na bazie NCSA httpd 1.3. Poprawiono sporo błędów, a również zwiększono wydajność
 • Co to jest Api Definicja formie biblioteki procedur albo innej formy oprogramowania) pozwalający na dostęp do bazy danych, mechanizmu operacyjnego, interfejsu
 • Co to jest Asocjacji Atrybut Definicja między przedmiotami. Na przykład asocjacja Wypożyczył między przedmiotami klasy Czytelnik i klasy Podręcznik może mieć atrybut asocjacji
 • Co to jest Dwukierunkowa Asocjacja Definicja Asocjacja pozwalająca na przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, i odwrotnie
 • Co to jest Jednokierunkowa Asocjacja Definicja Asocjacja pozwalająca na przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, lecz nie odwrotnie
 • Co to jest Pochodna Asocjacja Definicja innych asocjacji. Na przykład asocjację JestSzefem między przedmiotami klasy Pracownik można wyznaczyć opierając się na asocjacji Zatrudnia
 • Co to jest Ternarna Asocjacja Definicja Asocjacja między trzema klasami (niekoniecznie wieloma); zobacz rysunek poniżej.Przykład asocjacji ternarnej
 • Co to jest Asynchroniczność Definicja Równoległe działanie, współbieżność, brak centralnej koordynacji wielu mechanizmów
 • Co to jest Asynchroniczny Definicja przy którym występuje równoległe (współbieżne) działanie metod, procedur albo innych abstrakcji proceduralnych. Asynchroniczność wymaga
 • Co to jest Domyślny Atrybut Definicja podstawiana w chwili tworzenia nowego obiektu (na przykład ciąg 30 spacji dla atrybutu Nazwisko). Atrybut domyślny wiąże się również z
 • Co to jest Dzielony Atrybut Definicja Zobacz: atrybut klasy
 • Co to jest Multimedialny Atrybut Definicja zwłaszcza rzędu megabajtów) użytkowaną przy przechowywaniu danych multimedialnych (pliki edytorów tekstowych, grafika, dźwięk, wideo
 • Co to jest Zewnętrzny Atrybut Definicja Atrybut popularny publicznie
 • Co to jest Złożony Atrybut Definicja atomowa i złożona jest z podatrybutów, na przykład atrybut Data złożona jest z podatrybutów Rok, Miesiąc, Dzień. Atrybut złożony może być
 • Co to jest Zdarzenia Atrybut Definicja wielu koncepcjach zjawisko jest również przedmiotem i może posiadać atrybuty. Na przykład zjawisko AktualizacjaZarobku może mieć atrybuty
 • Co to jest Abstrakcja Definicja mniej ważnych szczegółów rozważanego przedmiotu albo mniej istotnej informacji; wyodrębnianie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego
 • Co to jest Proceduralna Abstrakcja Definicja hermetyzujący pewien ciąg dyrektyw (procedura, funkcja, operacja, sposób, i tym podobne), traktowany poprzez programistę (i niekiedy
 • Co to jest Danych Abstrakcje Definicja generalizacja (generalization), specjalizacja (specialization), regulacja (classification), agregacja (aggregation) i asocjacja
 • Co to jest Danych Typ Abstrakcyjny Definicja wszystkich językach programowania) oparte na założeniu, iż typ struktury danych jest skojarzony z operacjami działającymi na elementach
 • Co to jest Adt Definicja Zobacz: abstrakcyjny typ danych
 • Co to jest Agregat Definicja klasy, kontenera, obiektu, ekstensji, grona, stanu, zbioru, tablicy, sekwencji, i tak dalej), które może zawierać sporo części składowych
 • Co to jest Akcja Definicja stanów czynność, która skutkuje zmianę stanu albo ma niezauważalny czas trwania. Przedmiot, który otrzymuje komunikat, wykonuje akcję
 • Co to jest Aktor Definicja na przykład w modelu przypadków użycia): przedmiot modelujący ustaloną rolę zewnętrznego użytkownika mechanizmu. Aktor może operować na
 • Co to jest Perspektyw Aktualizacja Definicja opierający na znalezieniu efektywnych, spójnych i uniwersalnych metod aktualizacji danych widzianych i udostępnianych poprzez perspektywę
 • Co to jest Reguły Aktywne Definicja sekwencji dyrektyw) umieszczane w bazie danych, których uruchomienie jest powodowane spontanicznie (z wyjątkiem normalnego przebiegu
 • Co to jest Agent Aktywny Definicja czasie ważna stała się własność przemieszczania się czynnych agentów w sieci, między innymi w sieci Internet. Temat czynnych agentów
 • Co to jest Alfa Definicja produktów programistycznych przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Produkty takie zawierają regularnie wiele błędów i są dostarczane
 • Co to jest Obiektowa Algebra Definicja semantyki obiektowych języków pytań wzorująca się na algebrze stosunku. Obiektowa algebra wprowadza operatory takie jak: złączenie
 • Co to jest analiza i projektowanie obiektowe Definicja wykorzystywane do analizy problemu będącego obiektem planowanego przedsięwzięcia informatycznego, i do projektowania aplikacji albo
 • Co to jest Antropomorfizm Definicja ludzkich celem analizy ich odpowiedzialności, zachowania się i interakcji. Przeciwieństwo: personifikacja
 • Co to jest Aplet Definicja znakowym) powstały w rezultacie kompilacji programu napisanego w Java, który jest przesyłany w sieci Internet wraz ze stroną HTML (jako
 • Co to jest Serwer Klient Architektura Definicja oprogramowania, gdzie występuje podział na część zlecającą pewne usługi (a więc klienta) i część wykonującą te usługi (a więc serwer
 • Co to jest Komponentowa Architektura Definicja architekturze komponentowej program jest zestawem generycznych komponentów o dobrze zdefiniowanym interfejsie i zachowaniu. Komponenty są
 • Co to jest 5 Ariane Definicja europejskiego programu badań kosmicznych (European Space Agency), która 4 czerwca 1996 roku eksplodowała 40 sekund po starcie, przynosząc
 • Co to jest Asocjacja Definicja przykład pokazany niżej związek Zatrudnia pomiędzy firmami i osobami). Asocjacja może łączyć dwie albo więcej klas (niekoniecznie różnych
 • Co to jest Kwalifikowana Asocjacja Definicja określić atrybutem asocjacji (albo zestawem atrybutów asocjacji), którego wartości służą do podziału zbioru obiektów definiowanych poprzez
 • Co to jest Asp Definicja dynamicznie tworzyć witryny internetowe poprzez serwer WWW opierając się na skryptów. Jest to podobna metoda do PHP lecz dla serwerów
 • Co to jest Atrybut Definicja znaczeniach:Nazwana własność albo wartość przypisana do obiektu, na przykład Nazwisko( Kowalski ) dla obiektu Pracownik.przedmiot będący
 • Co to jest Opcyjny Atrybut Definicja niezapełniona, NULL), albo który może być nieobecny w konkretnym wystąpieniu obiektu; na przykład atrybut NazwiskoPanieńskie dla obiektów
 • Co to jest Powtarzalny Atrybut Definicja powtarzać ustaloną albo nieokreśloną liczbę razy. Odpowiednikiem powtarzalnego atrybutu prostego może być spis wyuczonych specjalności dla
 • Co to jest Wyjątku Atrybut Definicja wielu koncepcjach wyjątek jest również przedmiotem i może posiadać atrybuty. Na przykład wyjątek BrakReakcjiUżytkownika może mieć atrybut
 • Co to jest Wystąpienia Atrybut Definicja Atrybut wspólnie z wartością będący składową obiektu - wystąpienia danej klasy

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Atrybut Wystąpienia, Atrybut Wyjątku, Atrybut Powtarzalny, Atrybut Opcyjny, Atrybut, Asp, Asocjacja Kwalifikowana, Asocjacja, Ariane 5, Architektura przykłady.

Działanie Atrybut Wystąpienia, Atrybut Wyjątku, Atrybut Powtarzalny zastosowanie.