Czym jest Otwarty System, Otm

SŁOWNIK Otwarty System, Otm, Orb, Oql, Optymistyczny Model Transakcji, Oprogramowanie Spadkowe.

otwarty system optymtyczny co to jest

Definicje komputerowe na O

 • Co to jest obiektowy system zarządzania bazą danych, OSZBD Definicja kierowanie, utrzymywanie, zabezpieczanie i udostępnianie obiektowej bazy danych. Obiektowe SZBD zachowują pozytywne własności relacyjnych
 • Co to jest Ordbms Definicja Obiektowo-relacyjny mechanizm kierowania bazą danych; zobacz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Opal Definicja Język programowania aplikacji mechanizmu Gemstone
 • Co to jest Obca Operacja Definicja Operacja importowana z innego modułu, języka, programu, itd
 • Co to jest 1 Ooad Definicja Zobacz: badanie i projektowanie obiektowe
 • Co to jest Interfejsu Obiekt Definicja interfejsu i do komunikacji mechanizmu z jego środowiskiem zewnętrznym. W terminologii przypadków użycia (use cases): przedmiot
 • Co to jest Wartości Jako Obiekty Definicja Chodzi o sposobność reprezentacji obiektów jako pewnych wartości (na przykład ciągów znaków), celem umożliwienia przesyłania obiektów w
 • Co to jest Objectbroker Definicja standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez BEA Systems.http://www.beasys.com/http://www-digital.cern.ch/digital-at
 • Co to jest Case Oo Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm CASE
 • Co to jest Openingres Definicja Starsza (aktualnie nie podtrzymywana) wersja mechanizmu Ingres II
 • Co to jest Operacja Definicja Funkcja dokonująca przekształcenia danych albo wartości. Synonimy: sposób, funkcja
 • Co to jest Aktywny Obiekt Definicja Zobacz: czynny przedmiot
 • Co to jest Domain Object Definicja Prosty obiektowy mechanizm CASE.http://www.he.tdl.com/~dirkv/domain.htmlhttp://www.object-domain.com
 • Co to jest Otoczenie Definicja Zobacz: środowisko
 • Co to jest D Oa Definicja Badanie i projektowanie obiektowe
 • Co to jest Korzeń Obiekt Definicja obiektów; nadobiekt przechowujący referencje do obiektów danej bazy danych; przedmiot, od którego zaczyna się nawigacja w bazie danych
 • Co to jest Algebra Obiektowa Definicja Zobacz: algebra obiektowa
 • Co to jest Odbiorca Definicja Przedmiot będący adresatem komunikatu
 • Co to jest Db Ontos Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych spółki Ontologic, aktualnie ONTOS, Inc.http://www.ontos.com/tool.htm
 • Co to jest Oo Definicja Obiektowy. Zobacz: obiektowość
 • Co to jest Ooa Definicja Zobacz: badanie obiektowa
 • Co to jest Osłonowanie Definicja Tworzenie osłon, na przykład do oprogramowania spadkowego. Zobacz: osłona
 • Co to jest Obiektowy Definicja Ustalenie pewnego wytworu: języka, standardu, mechanizmu, metodyki, i tak dalej, który posiada atrybuty obiektowości. Zobacz: obiektowość
 • Co to jest Odb Definicja Zobacz: obiektowa baza danych
 • Co to jest 1 Odbms Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest 2 Odbms Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę VC Software, Inc
 • Co to jest Orbplus Definicja Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę HP
 • Co to jest Klucz Obcy Definicja Zobacz: klucz obcy
 • Co to jest Objectlogo Definicja Obiektowe rozszerzenie języka LOGO
 • Co to jest Oszbd Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest Oid Definicja Identyfikator obiektu, tożsamość obiektu. Zobacz także: mrówka
 • Co to jest Ograniczenie Definicja schematu danych, diagramu klas, i tak dalej w formie formalnej, półformalnej albo nieformalnej. Zobacz także: więzy integralności
 • Co to jest Millera Ograniczenie Definicja rozumienia wynikające ze złożoności, która staje się ważna przy liczbie przedmiotów siedem plus minus dwa. Popularne zalecenie w
 • Co to jest Odtwarzanie Definicja Odtwarzanie stanu bazy danych po awarii opierając się na ostatniej wersji składowanej (back-up) i dziennika (log
 • Co to jest Odwracanie Definicja Po zerwaniu transakcji wycofanie się ze wszelkich zmian w bazie danych poczynionych poprzez tę transakcję
 • Co to jest Językowe Odwzorowanie Definicja Odwzorowanie konstrukcji jednego języka na konstrukcje innego języka; na przykład odwzorowania wyrażeń IDL CORBA na deklaracje klas w C
 • Co to jest Integralnościowe Ograniczenia Definicja Zobacz: więzy integralności
 • Co to jest Os Definicja Zobacz: usługi obiektowe
 • Co to jest 0 2 Odmg Definicja danych opracowywanego poprzez ODMG (Object Data Management Group), która pojawiła się w roku 1997. Poniżej prezentujemy ramową architekturę
 • Co to jest Pascal Objective Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Pascal
 • Co to jest 93 Odmg Definicja Starsza wersja standardu ODMG; zobacz: ODMG 2.0
 • Co to jest Ooram Definicja projektowania mechanizmów informatycznych.http://www.oslonett.no/html/adv/TASKON/prod/OORAM.htmlhttp://www.oslonett
 • Co to jest Orbix Definicja ze standardem OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę IONA. Orbix jest najprawdopodobniej w najwyższym stopniu zgodną i
 • Co to jest Orbixweb Definicja Beta wersja mechanizmu Orbix współpracująca z Java i protokołem IIOP.http://www.iona.ie/products/http://www.corbajava.engr.sjsu.edu
 • Co to jest Osql Definicja Obiektowe rozszerzenie języka SQL zaimplementowane w systemie Iris spółki HP
 • Co to jest Opcyjny Definicja Atrybut, wartość, konstrukcja językowa albo inna właściwość, która może być nieobecna (może występować w każdym przypadku
 • Co to jest Zapytań Optymalizator Definicja Moduł albo system bazy danych dokonujący optymalizacji pytań
 • Co to jest Orbeline Definicja Pośrednik zamiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany poprzez firmę Post Modern
 • Co to jest Pochodna Operacja Definicja Operacja, którą można wyrazić przez łatwe złożenie (wywołanie) innych operacji
 • Co to jest Obd Definicja Obiektowa Baza Danych
 • Co to jest Odapter Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez Hewlett-Packard Company
 • Co to jest Omniscience Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę Omniscience Object Technology, Inc
 • Co to jest Abstrakcyjna Operacja Definicja Zobacz: sposób abstrakcyjna
 • Co to jest Automation Ole Definicja Microsoft, która umożliwia aplikacji albo obiektowi OLE komunikowanie się z innym przedmiotem OLE przez przesyłanie sekwencji komend
 • Co to jest Db Ole Definicja ma zastąpić w przyszłości ODBC. Zapewnia on wysoką wydajność i sposobność podłączenia do źródeł danych dowolnego typu np: listy e-mail
 • Co to jest Odsyłacz Definicja Zobacz: referencja
 • Co to jest Omg Definicja spółek komputerowych (obecnie powyżej 800), mająca na celu opracowanie standardu współdziałania między heterogenicznymi, rozproszonymi
 • Co to jest Oml Definicja ODMG oznaczający zbiór klas, metod i interfejsów pozwalający na programowanie obiektowej bazy danych w językach C++, Smalltalk albo Java
 • Co to jest 2 Ooad Definicja projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Martin/Odell. Metodyka polega na pojęciach z zakresu logiki i teorii zbiorów. Jest
 • Co to jest Cobol Oo Definicja rozszerzeniem języka Cobol. OO-Cobol jest rezultatem prac standardyzacyjnych ANSI, dokument ANSI/X3J4/94-0191.http://www.tiac
 • Co to jest Ood Definicja Zobacz: obiektowe projektowanie
 • Co to jest Pośredniczące Oprogramowanie Definicja oprogramowanie, którego zadaniem jest łączenie innego oprogramowania, zwłaszcza pomosty (gateways) między systemami, pośredników (ORB
 • Co to jest obiektowa analiza i projektowanie Definicja Zobacz: OOAD
 • Co to jest Danych Baza Obiektowa Definicja Baza danych zawierająca obiekty, utrzymywana i udostępniana poprzez obiektowy SZBD
 • Co to jest obiektowa notacja dla biznesu Definicja Zobacz: BON
 • Co to jest Perspektywa Obiektowa Definicja Zobacz: perspektywa obiektowa
 • Co to jest Relacyjny Obiektowo Definicja przechowującego zarówno obiekty, jak i tablice znane z mechanizmów relacyjnych. Fundamentem ideologiczną tych mechanizmów jest manifest
 • Co to jest Identyfikator Obiektowy Definicja Zobacz: OID
 • Co to jest Rozproszone Obiekty Definicja Zobacz: rozproszone obiekty
 • Co to jest Lisp Object Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Lisp
 • Co to jest Wirtualny Obiekt Definicja istniejący wyłącznie w formie definicji; przedmiot wyliczany w chwili dostępu; przedmiot widziany przez pewną obiektową perspektywę (object
 • Co to jest Współbieżny Obiekt Definicja Przedmiot, który posiada swoją nitkę sterowania; odmiennie czynny przedmiot
 • Co to jest Zagregowany Obiekt Definicja Przedmiot złożony z obiektów; przedmiot kompozytowy
 • Co to jest Lokalny Obiekt Definicja jest popularny wyłącznie dla pewnego lokalnego kontekstu albo środowiska, na przykład treści pewnej sposoby albo procedury
 • Co to jest Online Magazine Object Definicja Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/omo
 • Co to jest Rzeczywisty Obiekt Definicja W terminologii przypadków użycia (use cases): przedmiot, który można zidentyfikować w modelowanej rzeczywistości
 • Co to jest Aplikacyjne Oprogramowanie Definicja Oprogramowanie wykonujące bezpośrednio pewne funkcje albo usługi na rzecz danego klienta albo dziedziny przedmiotowej
 • Co to jest Kontenerowy Obiekt Definicja Przedmiot będący kolekcją obiektów
 • Co to jest obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych, obiektowo-relacyjny SZBD Definicja Zobacz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Currents Object Definicja Czasopismo z zakresu obiektowości publikowane na WWW.http://www.sigs.com/objectcurrents
 • Co to jest O2 Definicja danych zrealizowany we Francji poprzez firmę O2 Technology; prekursor obiektowych baz danych i wzorzec dla standardu ODMG. (We wrześniu
 • Co to jest 2 Oberon Definicja następcy języków Pascal i Modula-2. Posiada procedury przypisane do typów (równoważne metodom), eksport zmiennych tylko do czytania
 • Co to jest Biznesowy Obiekt Definicja aspekt dziedziny przedmiotowej. Zamysłem terminu przedmiot biznesowy jest ustalenie obiektów niezależnych od potencjalnych komputerowych
 • Co to jest Chwilowy Obiekt Definicja Zobacz: przedmiot ulotny
 • Co to jest Docelowy Obiekt Definicja Przedmiot będący adresatem (odbiorcą) komunikatu
 • Co to jest Globalny Obiekt Definicja Przedmiot popularny dla wszystkich bytów programistycznych; przedmiot znajdujący się w powszechnie dostępnym środowisku albo zakresie
 • Co to jest Kompozytowy Obiekt Definicja obiektów (podobiektów); przedmiot złożony. Niekiedy terminem tym ustala się grupę powiązanych obiektów, które podlegają jednoczesnemu
 • Co to jest Szbd Relacyjny Obiektowo Definicja Zobacz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest obiektowa analiza / obiektowe projektowanie Definicja Zobacz: OOA/OOD
 • Co to jest Obiektowość Definicja koncepcja bazująca na wyróżnianiu obiektów o dobrze ustalonych granicach i semantyce; dotyczy ona programów, danych i rzeczywistości
 • Co to jest Behawioralna Obiektowość Definicja Ustalenie modelu obiektowego, gdzie występuje definicja operacji, sposoby albo funkcji przypisanej do (klas) obiektów
 • Co to jest Zorientowany Obiektowo Definicja utrzymać konwencję, odpowiednio z którą angielski termin object-oriented jest wyjaśniony jako obiektowy (z odpowiednimi formami fleksyjnymi
 • Co to jest Case Obiektowy Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm CASE
 • Co to jest Programowania Język Obiektowy Definicja definicje takie jak: przedmiot, klasa, sposób, dziedziczenie, hermetyzacja i polimorfizm; na przykład Smalltalk, C++, Eiffel, Java, Sather
 • Co to jest Sterujący Obiekt Definicja sterowanie; z reguły, to jest przedmiot ulotny. W terminologii przypadków użycia (use cases), przedmiot sterujący hermetyzuje jeden albo
 • Co to jest Trwały Obiekt Definicja Zobacz: trwały przedmiot
 • Co to jest Ulotny Obiekt Definicja Przedmiot, którego istnienie ograniczone jest do pojedynczego uruchomienia programu albo pojedynczego wywołania procedury
 • Co to jest Złożony Obiekt Definicja obiekty. Z założenia, liczba poziomów hierarchii obiektów złożonych nie jest ograniczona. Może on także zawierać tak zwany ekipy
 • Co to jest Skrzynka Otwarta Definicja reuse), oznaczający taki aktyw ponownego użycia, który można użyć po rozpoznaniu i ewentualnej zmianie wewnętrznej zawartości
 • Co to jest obiektowy system wspomagania inżynierii oprogramowania Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm CASE
 • Co to jest Db Objectivity Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych rozwijany wg standardu ODMG poprzez firmę Objectivity, Inc.http://www.objectivity.com
 • Co to jest Objectory Definicja Metodyka obiektowej analizy i projektowania mechanizmów informatycznych zaproponowana poprzez Jacobsona
 • Co to jest Objectstore Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych oparty na C++, zrealizowany poprzez firmę Object Design, Inc.http://www.odi.com
 • Co to jest Wyjątków Obsługa Definicja Fragment kodu programu przypisany do wyjątku, który jest uruchamiany w chwili pojawienia się tego wyjątku
 • Co to jest Kategorii Drugiej Obywatel Definicja istniejące wyłącznie w tekście programu (używane w fazie analizy statycznej) i niedostępne w okresie wykonania; na przykład nazwa zmiennej
 • Co to jest Kategorii Pierwszej Obywatel Definicja języka programowania (na przykład typu, klasy, modułu, wartości zmiennej, nazwy zmiennej) oznaczające, iż dany byt programistyczny istnieje
 • Co to jest Klasy Obywatelstwo Definicja danym języku programowania jest obywatelem pierwszej czy także drugiej kategorii. Na przykład w Smalltalku klasa (która jest także
 • Co to jest Odbc Definicja danych. Istnieją interfejsy ODBC dla VisualBasic, Visual C++, SQL i innych języków. ODBC umożliwia dostęp do mechanizmów Access, Paradox
 • Co to jest Ii Odb Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych (poprzednio Jasmine) spółki Fujitsu.http://www.fsc.fujitsu.com/fsc/object
 • Co to jest Ole Definicja obiektowego, pozwalający na wymianę obiektów między różnym oprogramowaniem spółki Microsoft. OLE jest uogólnieniem popularnego schowka
 • Co to jest Odl Definicja danych) wchodzący w skład standardu ODMG. ODL umożliwia definiowanie klas obiektów, atrybutów, powiązań asocjacyjnych pomiędzy przedmiotami
 • Co to jest Odporność Definicja Ustalenie możliwości poprawnego funkcjonowania w nienormalnej albo wyjątkowej sytuacji. Zobacz także: moc
 • Co to jest Odpowiedzialność Definicja możliwości obiektu albo klasy. Z reguły odpowiedzialność jest ustalona jako zbiór usług wykonywanych poprzez przedmiot albo klasę i
 • Co to jest Odśmiecacz Definicja Zobacz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest Odśmiecanie Definicja Zobacz: zbieranie nieużytków
 • Co to jest Oodb Definicja Zobacz: obiektowa baza danych
 • Co to jest Oodbms Definicja Zobacz: obiektowy mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest Oof Definicja Obiektowa wersja języka Fortran
 • Co to jest Oois Definicja Coroczna narada nt. obiektowych mechanizmów informacyjnych
 • Co to jest Oop Definicja Zobacz: programowanie obiektowe
 • Co to jest Oopl Definicja Zobacz: obiektowy język programowania
 • Co to jest Oopsla Definicja Cykliczna narada z zakresu obiektowości
 • Co to jest Open Definicja metodyki MOSES. Wymieniana niekiedy jako konkurent metodyki OMT i notacji UML. Akronimem OML (OPEN Modeling Language) oznaczony jest
 • Co to jest Ortogonalny Definicja dający się dowolnie łączyć. Czasami ortogonalny znaczy nierelewantny, nie mający znaczenia dla danej rzeczy albo problemu. Cechy (języka
 • Co to jest Osłona Definicja oprogramowanie zapewniające obiektowy interfejs do nieobiektowego oprogramowania albo nieobiektowej bazy danych, na przykład tak zwany
 • Co to jest Openroad Definicja czwartej generacji przygotowany dla mechanizmu OpenIngres poprzez firmę Computer Associates. OpenRoad włącza sporo przedmiotów obiektowości
 • Co to jest Klasowa Operacja Definicja danej klasy, lecz na samej klasie (ściślej, na ekstensji klasy), na przykład konstruktor albo destruktor. Przeciwieństwo: sposób klasowa
 • Co to jest Zapytań Optymalizacja Definicja zajmująca się sposobami, technikami i teoriami służącymi do radykalnego skrócenia czasu wykonywania pytań. Optymalizator pytań (query
 • Co to jest Osmos Definicja kierowania bazą danych zrealizowany poprzez firmę Unisys Corporation.http://www.marketplace.unisys.com/urep/osmos/http://www.osmos.com
 • Co to jest 8 Oracle Definicja mechanizmu kierowania bazą danych, wprowadzająca nie wszystkie przedmioty obiektowości. Oracle-8 wprowadza takie cechy jak: spore obiekty
 • Co to jest Gron Organizacja Definicja opierające na tym, iż semantycznie powiązane dane (na przykład połączone przez parametry) są ulokowane w bezpośrednim sąsiedztwie na
 • Co to jest Orszbd Definicja Obiektowo-Relacyjny Mechanizm Kierowania Bazą Danych (Object-Relational Database Management Mechanizm, ORDBMS). Zobacz: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Trwałość Ortogonalna Definicja którą właściwość trwałości obiektu powinna być kompletnie ortogonalna w relacji do jego typu. Na przykład baza danych może przechowywać
 • Co to jest Ortogonalność Definicja mechanizmów oznaczająca nie łączenie pod wspólną czapką syntaktyczną wielu niezależnych od siebie cech. Zasada ta umożliwia znaczące
 • Co to jest Osa Definicja projektowania mechanizmów informatycznych zaproponowana poprzez D.W. Embley'a i innych.http://osm7.cs.byu.edu/OSA/tutorial.htmlhttp://osm7
 • Co to jest Obiekt Definicja reprezentującym albo opisującym pewną rzecz albo definicja obserwowane w świecie rzeczywistym. Przedmiot jest odróżnialny od innych
 • Co to jest Niezmienialny Obiekt Definicja Przedmiot, którego stanu nie można zmienić. W Smalltalku niezmiennymi przedmiotami są na przykład wartości liczbowe. Przeciwieństwo: literał
 • Co to jest Analiza Obiektowa Definicja są rozpatrywane w perspektywie klas i obiektów zaznaczonych w danej dziedzinie przedmiotowej. Obiektowa badanie zajmuje się identyfikacją
 • Co to jest Wizyjne Programowanie Obiektowe Definicja programowaniem wizyjnym. Zobacz także: programowanie wizyjne.http://cbl.leeds.ac.uk/nikos/tex2html/examples/concepts/node74.htmlhttp://www
 • Co to jest Projektowanie Obiektowe Definicja projektowania, które wykorzystują definicje obiektowe. Booch odznacza cztery etapy obiektowego projektowania:identyfikacja obiektów i ich
 • Co to jest Zapytań Język Obiektowy Definicja pozwalający na wyszukiwanie (i niekiedy inne operacje) w obiektowej bazie danych; odpowiednikiem jest OQL wg standardu ODMG. Obiektowy
 • Co to jest Case System Obiektowy Definicja modelowanie i projektowanie mechanizmów informatycznych oparty o definicje obiektowości. Mechanizmy te zapewniają środki do rysowania
 • Co to jest Operacyjny System Obiektowy Definicja traktujący zasoby komputera jako obiekty. To są prawie zawsze mechanizmy rozproszone umożliwiające swobodne przekazywanie obiektów między
 • Co to jest Pasywny Obiekt Definicja nie posiadający własnej nitki sterowania. Niekiedy terminem tym ustala się także przedmiot posiadający atrybuty, lecz nie posiadający
 • Co to jest Zastępczy Obiekt Definicja przedmiot zapamiętany w bazie danych. Jest on przechowywany w pamięci operacyjnej albo na nośniku trwałym. Definicja obiektu zastępczego ma
 • Co to jest C Objective Definicja rozszerzający język C o nie wszystkie cechy języka Smalltalk. Nie posiada przeciążania operatorów, wielodziedziczenia i zmiennych klasowych
 • Co to jest Z Object Definicja formalnej (matematycznej) specyfikacji oprogramowania. Zaletą formalnych notacji, takich jak Object-Z, jest umożliwienie sformalizowania
 • Co to jest Obywatelstwo Definicja pierwszej kategorii nazywa się taki byt programistyczny, który istnieje i którym można manipulować w okresie wykonania. Obywatelem drugiej
 • Co to jest Ochrona Definicja nieświadomym akcjom dowolnych osób, które mogłyby doprowadzić do zniszczenia danych, niepożądanych zmian danych, zniekształcenia albo
 • Co to jest Ode Definicja danych zrealizowany w AT&T Bell Laboratories. Baza danych utrzymywana poprzez Ode jest definiowana, przeszukiwana i manipulowana w języku O
 • Co to jest Osf Definicja kilku czołowych producentów oprogramowania (Apollo, DEC, HP, IBM, Bull, Nixdorf, Philips, Siemens i Hitachi), której celem jest
 • Co to jest Odmg Definicja rozwijające obiektowe bazy danych, stawiająca sobie za cel opracowanie standardu w zakresie obiektowych baz danych. W skład ODMG wchodzą
 • Co to jest Olap Definicja udostępniania danych analitycznych i syntetycznych polegająca na gromadzeniu danych z różnych źródeł, zapisaniu ich w pewnym regularnym
 • Co to jest Ole2 Definicja sposobność jednoczesnej pracy z różnymi aplikacjami działającymi w systemie Windows. OLE2 włącza prosty schemat komunikacji, który jest
 • Co to jest Oltp Definicja przetwarzanie transakcji w systemie rozproszonym w okresie rzeczywistym. W typowym ustawieniu aplikacja OLTP powtarza wykonanie transakcji
 • Co to jest Oma Definicja termin OMG. OMA jest wizją wysokiego poziomu kompletnego środowiska rozproszonego. OMA złożona jest z czterech części: dwie systemowe
 • Co to jest Omega Definicja Obiektowy język programowania w duchu języków Smalltalk i Self, bazujący na pojęciu prototypu. Omega posiada statyczną kontrolę typów
 • Co to jest Omt Definicja obiektowego zaproponowana poprzez J. Rumbaugh i innych autorów. Metodyka identyfikuje trzy zadania: analizę, projektowanie mechanizmu i
 • Co to jest Ood Ooa Definicja projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Coad/Yourdon. Odznacza pięć aktywności: wyodrębnienie klas i obiektów, wyodrębnienie
 • Co to jest Ooda Definicja projektowania mechanizmów informatycznych przygotowana poprzez G. Boocha. OODA jest podzielona na cztery kroki:identyfikacja klas i
 • Co to jest Oosa Definicja projektowania mechanizmów informatycznych, odmiennie Shlaer/Mellor. Metodyka jest oparta na technice modelowania informacji i wprowadza
 • Co to jest Opendoc Definicja wieloplatformowa architektura oprogramowania (Apple Macintosh OS, MS Windows, O/S 2, AIX, UNIX) realizująca koncepcję oprogramowania
 • Co to jest Komponentowe Oprogramowanie Definicja zmierzająca do budowy standardów i wspomagającego je oprogramowania, które pozwoliłoby na składanie sporych aplikacji albo mechanizmów z
 • Co to jest Spadkowe Oprogramowanie Definicja Starsze oprogramowanie, które musi być zastąpione albo przystosowane do nowego oprogramowania, nowego sprzętu, itd
 • Co to jest Transakcji Model Optymistyczny Definicja prawdopodobieństwo niekorzystnych interferencji transakcji (straty spójności danych albo przetwarzania wskutek jednoczesnego dostępu do tej
 • Co to jest Oql Definicja Składnia OQL jest wzorowana na SQL. Pod względem semantyki OQL polega na modelu obiektowym ODMG i wprowadza silną kontrolę typów (co
 • Co to jest Orb Definicja pozwalający na ujednolicony dostęp do obiektów na wysokim poziomie abstrakcji, abstrahujący od geograficznego rozproszenia obiektów i
 • Co to jest Otm Definicja Przeciwieństwo, albo generalizacja terminu ORB (Object Request Broker). OTM jest określeniem przyszłego oprogramowania pośredniczącego
 • Co to jest System Otwarty Definicja oznaczający możliwości współdziałania danego mechanizmu z innymi systemami i możliwości pracy w sieciach komputerowych i integrację różnych

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja SŁOWNIK Otwarty System, Otm, Orb, Oql, Optymistyczny Model Transakcji, Oprogramowanie Spadkowe, Oprogramowanie Komponentowe, Opendoc, Oosa, Ooda, Ooa/Ood, Omt, Omega przykłady.

Działanie Czym jest Otwarty System, Otm, Orb, Oql, Optymistyczny Model zastosowanie.