ODMG 2.0 co to jest

Definicja ODMG 2.0 co to znaczy. Słownik Nowa wersja standardu obiektowych baz danych.

odmg co to jest

Czy przydatne?

Definicja ODMG 2.0

Definicja z ang. ODMG 2.0, z niem. ODMG 2.0.

Znaczenie z ang. ODMG 2.0 w informatyce:

Co to znaczy ODMG 2.0: Nowa wersja standardu obiektowych baz danych opracowywanego poprzez ODMG (Object Data Management Group), która pojawiła się w roku 1997. Poniżej prezentujemy ramową architekturę ODMG 2.0.Ramowa architektura ODMG 2.0.Standard posiada następujące części realizujące założenia przedstawionej architektury:schemat obiektowy. Precyzuje znaczenie fundamentalnych pojęć obiektowości, takich jak obiekty, klasy, sposoby, dziedziczenie, hermetyzacja. Określa także fundamentalne założenia dotyczące struktur danych przechowywanych poprzez mechanizm. Takimi strukturami są obiekty, atrybuty i związki (relationships). Klasy obiektów podlegają dziedziczeniu i hermetyzacji. ODMG wprowadza również definicja literału, a więc wartości, której nie można modyfikować. Ważnym założeniem modelu obiektowego ODMG jest mocna kontrola typów i pełna dowolność w dziedzinie kombinacji konstruktorów typów, w tym konstruktorów typów masowych (kolekcji), takich jak zestaw, wielozbiór, sekwencja i tablica dynamiczna. Umożliwia to tworzenie obiektów o dowolnej liczbie poziomów hierarchii i o dowolnej złożoności. Schemat obiektowy ODMG jest rozszerzeniem modelu OMG CORBA.Język definicji obiektów ODL (Object Definition Language). Jest wzorowany na języku IDL wg OMG CORBA. Projektant bazy danych albo programista opisuje w ODL jej strukturę. To jest konieczne zarówno do rozumienia znaczenia danych, jak i metody, w jaki są one odwzorowane w zapamiętane struktury. Model w ODL specyfikuje przechowywane dane na pewnym poziomie abstrakcji przez podanie ich typów, klas, powiązań klas w hierarchie dziedziczenia, związków pomiędzy klasami, metod działających na obiektach i innych przedmiotów. Specyfikacja klasy (zwana interfejsem) jest oddzielona od jej implementacji (zwanej klasą). Standard nie zajmuje się implementacją klas i metod, przyjmując, iż tę funkcję będą efektywnie pełnić powiązane z nim obiektowe języki programowania (C++, Smalltalk i Java).Format zamiany obiektów. Określa reprezentację obiektów przy ich zamianie między wieloma systemami kierowania bazą danych.Język pytań OQL (Object Query Language). Jest poświęcony do wyszukiwania danych w celu ich dalszego przetwarzania albo wyprowadzenia na zewnątrz. W przeciwieństwie od SQL, OQL nie zajmuje się operacjami aktualizacyjnymi, oddelegowując je do języków programowania. OQL jest zgodny z modelem obiektowym i językiem ODL. OQL jest językiem o wysokim poziomie abstrakcji, deklaracyjnym (ustala cel wyszukiwania, a nie akcje prowadzących do tego celu), makroskopowym (równoległe działanie na wielu obiektach) i naturalnym dla użytkowników.Wiązanie do języka C++. Ustala zasady połączenia ODL i OQL z językiem C++ i specyfikuje zbiór klas (interfejsów) pozwalających na takie połączenie. C++ jest językiem bardzo popularnym, będąc równocześnie mocno krytykowanym za cechy niskiego poziomu (na przykład arytmetyka wyznaczników). Pozwala to przypuszczać, iż w dalszej przyszłości wiązanie do C++ straci na znaczeniu, na korzyść rozbudowy języka OQL i wiązań do języków takich jak Smalltalk i Java.Wiązania do języków Smalltalk i Java. Mają założenia podobne do wiązania do C++. W przeciwieństwie od C++ występują tu ograniczenia. Smalltalk i Java nie mają wielodziedziczenia, co wymaga okrojenia modelu obiektowego i ODL. Występują również ograniczenia w dziedzinie definiowania i przetwarzania związków (relationships). Wiązanie do języka Java jest ostatnio obiektem szczególnego zainteresowania.Standard ODMG 2.0 wykazuje liczne braki i wady koncepcji, przez wzgląd na czym należy oczekiwać, iż zostanie wkrótce zastąpiony poprzez kolejną wersję. W relacji do wersji książkowej dokumentu ostatnie nowelizacje standardu dotyczą wiązania do Java.http://www.odmg.org.

Czym jest 0 2 Odmg znaczenie w Słownik definicji O .