Wzorzec Projektowy

Wzorzec Projektowy, Wystąpienie, Wyjątek, Wyciekanie Pamięci, Współdziałanie, Wskaźnik, Wołanie.

wzorzec projektowy co to jest

Definicje komputerowe na W

 • Co to jest Wizja Definicja Zobacz: perspektywa
 • Co to jest Komunikatu Wysłanie Definicja Przekazanie komunikatu od jego nadawcy do odbiorcy
 • Co to jest Oprogramowania Wytwórstwo Definicja Zobacz: postęp oprogramowania
 • Co to jest Wymiatanie Definicja collection) polegająca na obiegnięciu wszystkich obiektów odpowiednio z referencjami (jak w metodzie znacz i zamiataj), przepisaniu ich na
 • Co to jest Stanów Wykres Definicja Zobacz: diagram stanów
 • Co to jest 1 Wiązanie Definicja albo zapytaniu na byt ze środowiska wykonania programu (na przykład nazwy zmiennej pod adresem maszynowy przechowujący wartość tej zmiennej
 • Co to jest Wyliczalny Definicja Zobacz: pochodny
 • Co to jest Metody Odległej Wołanie Definicja Zobacz: RMI
 • Co to jest Wiązanie Wczesne Definicja Zobacz: wiązanie statyczne
 • Co to jest Locie W Definicja innej zasadniczej czynności bez jej zatrzymywania; na przykład zbieranie nieużytków bez zatrzymywania albo opóźniania zasadniczych
 • Co to jest Wzorzec Definicja Zobacz: wzorzec projektowy
 • Co to jest Brock Wirfs Definicja Metodyka obiektowej analizy i projektowania mechanizmów informatycznych. Zobacz: DOOS
 • Co to jest Rebecca Brock Wirfs Definicja Autorka metodyki obiektowej Wirfs/Brock
 • Co to jest Atrybut Wirtualny Definicja Zobacz: atrybut pochodny
 • Co to jest Wariant Definicja Pascal, Modula-2 i tak dalej oznaczający typ zapisu, który ma dwa albo więcej alternatywnych zestawów atrybutów. W poezji obiektowej
 • Co to jest Domyślna Wartość Definicja zmiennej albo instancji obiektu. Także wartość zwracana poprzez pewne wyrażenie albo pytanie, o ile po jego ewaluacji rezultat jest
 • Co to jest Masowa Wartość Definicja Wartość złożona z wielu przedmiotów, której wielkość nie daje się przewidzieć ani sensownie ograniczyć. Synonimy: zestawienie, kontener
 • Co to jest Zerowa Wartość Definicja albo innej danej, która jest nierelewantna w danej sytuacji albo z jakichś powodów nie została wpisana albo zainicjalizowana. Zazwyczaj
 • Co to jest Końcowy Warunek Definicja Warunek, który musi być spełniony po uruchomieniu pewnej operacji albo sposoby
 • Co to jest Wstępny Warunek Definicja Warunek, który musi być spełniony przed uruchomieniem pewnej operacji albo sposoby
 • Co to jest Dyspozycja Wielokrotna Definicja Zobacz: dyspozycja
 • Co to jest 2 Wiązanie Definicja Terminologia OMG i ODMG) Zasady połączenia dwóch mechanizmów językowych, na przykład standardu ODMG z językiem C++, Smalltalk albo Java
 • Co to jest 3 Wiązanie Definicja Zobacz: konsolidacja
 • Co to jest Dynamiczne Wiązanie Definicja Wiązanie nazw występujących w programie na kroku wykonania programu; odmiennie późne wiązanie
 • Co to jest Późne Wiązanie Definicja Zobacz: wiązanie dynamiczne
 • Co to jest Statyczne Wiązanie Definicja Zobacz: statyczne wiązanie
 • Co to jest Wiersz Definicja Zobacz: krotka
 • Co to jest Kropkowe Wyrażenie Definicja Zobacz: wyrażenie ścieżkowe
 • Co to jest Komputerem Wspomagane Wytwarzanie Definicja Zobacz: CAM
 • Co to jest Wml Definicja internetowych, wzorowany na HTML-u, stosowany na stronach internetowych przydzielonych do przeglądania dzięki telefonów komórkowych i
 • Co to jest Wydajność Definicja W większości przypadków chodzi o wydajność maszynową
 • Co to jest Wczesne Wiązanie Definicja Zobacz: statyczne wiązanie
 • Co to jest Wersja Definicja danych w przeszłości albo równorzędny, alternatywny stan bazy danych w odniesieniu pewnego projektu. Kierowanie wersjami stanowi ważny
 • Co to jest Wytwarzania Wydajność Definicja Sprawność tworzenia projektu i oprogramowania, mierzona na przykład w osobo-miesiącach
 • Co to jest Udogodnienia Wspólne Definicja Termin OMG CORBA oznaczający udogodnienia przewidziane poprzez standard CORBA, wspólne dla wielu dziedzin aplikacyjnych.http://www.omg.org
 • Co to jest Widoczność Definicja pewnej abstrakcji (atrybut klasy, sposób klasy) jest widoczna dla innych abstrakcji. Widoczność jest ustalona poprzez zakres nazw; zobacz
 • Co to jest Widżet Definicja przedmiot graficzny widoczny w interfejsie użytkownika, wykorzystywany do pewnych manipulacji, wprowadzania, wyprowadzania, albo
 • Co to jest Wielozbiór Definicja na przykład ODMG) konstruktor typów/klas. Wartość typu wielozbiór można dowolnie zwiększać o nowe przedmioty, albo usuwać przedmioty w niej
 • Co to jest Integralności Więzy Definicja zawarte w bazie danych. Warunki te mogą być dwojakiego rodzaju: statyczne, wykluczające niedopuszczalne wystąpienia bazy danych (na
 • Co to jest Wielodziedziczenie Definicja Zobacz: wielokrotne dziedziczenie
 • Co to jest Dziedziczenie Wielokrotne Definicja albo klasa może dziedziczyć własności więcej niż jednej klasy. Wielodziedziczenie implikuje bardziej złożoną strukturę klas (acykliczny
 • Co to jest Architektura Wielowarstwowa Definicja Zobacz: architektura wielowarstwowa
 • Co to jest Atrybut Wielowartościowy Definicja Zobacz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Wielowątkowy Definicja Ustalenie języka albo mechanizmu umożliwiającego równoległą pracę wielu wątków. Zobacz: wątek
 • Co to jest Wstaw Definicja manipulacji danymi, którego zadaniem jest wstawienie nowej krotki do danej stosunku, wstawienie nowego obiektu do kolekcji obiektów, itd
 • Co to jest Nazwę Poprzez Wołanie Definicja pierwszy zastosowana w języku Algol 60) polegająca na tym, iż wyznacznika nie oblicza się w chwili wołania sposoby/procedury, lecz
 • Co to jest Potrzebę Poprzez Wołanie Definicja ustalana również jako leniwa ewaluacja (lazy evaluation). Znaczy opóźnienie wyliczania wartości wyznacznika aktualnego do momentu, kiedy
 • Co to jest wołanie poprzez wartość ze zwrotem Definicja ciała procedury tworzy się kopię zmiennej przekazanej jako wyznacznik. Wszelakie operacje wewnątrz ciała następują na tej lokalnej kopii, a
 • Co to jest Współbieżność Definicja Umiejętność mechanizmu do jednoczesnej obsługi wielu użytkowników, transakcji albo mechanizmów
 • Co to jest Pionowe Udogodnienia Wspólne Definicja udogodnienia oferowane poprzez standard CORBA dla specyficznych dziedzin aplikacyjnych (medycyna, CAD, finanse, wytwarzanie
 • Co to jest Poziome Udogodnienia Wspólne Definicja Termin OMG CORBA oznaczający udogodnienia oferowane poprzez standard CORBA wspólne dla wszystkich dziedzin aplikacyjnych.http://www.omg.org
 • Co to jest Mnożnika Wyciąganie Definicja inwariantów, na przykład metod albo definicji atrybutów) dla pewnej ekipy obiektów i utworzenie z nich klasy. Także identyfikacja wspólnych
 • Co to jest Maszynowa Wydajność Definicja Czas zużyty poprzez mechanizm komputerowy na wykonanie zadania albo operacji
 • Co to jest Wymagania Definicja sformalizowanych zdań określający zakres merytoryczny mechanizmu informatycznego (tak zwany dziedzinę problemu), jego cel, misję
 • Co to jest Ścieżkowe Wyrażenie Definicja od danych do następnych danych przez podanie ich nazw. Na przykład wyrażenie ścieżkowe Adam.PracujeW.spółka.Nazwa przechodzi kolejno od
 • Co to jest Użycia Przypadku Wystąpienie Definicja mechanizm, której wynikiem jest wynik obserwowalny dla pewnego aktora. Zazwyczaj scenariusze ilustrują prototypowe wystąpienia przypadków
 • Co to jest Wyzwalacz Definicja Zobacz: czynne reguły. Przeciwieństwo: tryger
 • Co to jest Wyzwolić Definicja Uruchomić pewną akcję, przejście, mechanizm, czynność
 • Co to jest Interfejsy Wielokrotne Definicja polegająca na możliwości zdefiniowania wielu interfejsów do tego samego obiektu. Wielokrotne interfejsy uważane jest za sprzyjające
 • Co to jest Wirtualny Definicja dowolnego definicje albo dowolnego innego bytu, który posiada istnienie koncepcyjne (jest wyobrażalny i manipulowalny), lecz nie posiada
 • Co to jest Wap Definicja szeregiem otwartych standardów, autorstwa WAP Forum, dzięki którym użytkownicy terminali bezprzewodowych (telefony komórkowe, komputery
 • Co to jest Wątek Definicja nie istnieją ograniczenia na wielkość wątków). Mechanizmy operacyjne UNIX konsumują dla każdego procesu dużo zasobów, zwłaszcza czasu
 • Co to jest Wielodostęp Definicja jednoczesnej pracy wielu użytkowników. Wielodostęp implikuje konieczność wykorzystania środków przeciwdziałających niekorzystnym
 • Co to jest Domkniętości Własność Definicja algebry stosunku albo języka pytań mówiąca o tym, iż argumentami wyrażeń algebraicznych albo pytań są stosunki i ich rezultatem są również
 • Co to jest Behawioralne Własności Definicja schematu bazy danych, określające własności dynamiczne albo zachowanie się obiektów. Przykładami własności behawioralnych są zdarzenia
 • Co to jest Procedury Odległej Wołanie Definicja się poza przestrzenią adresową danego komputera. Dzięki niej lokalny program może wykonywać procedurę na odległym komputerze, przesyłając
 • Co to jest Referencję Poprzez Wołanie Definicja procedury (albo sposoby) do jej wnętrza, gdzie przekazywana jest referencja do obiektu. Dlatego wewnątrz procedury można dokonać zmiany
 • Co to jest Wartość Poprzez Wołanie Definicja procedury (albo sposoby) do jej wnętrza, gdzie przekazywana jest wartość argumentu obliczona przed przekazaniem sterowania do wnętrza
 • Co to jest Wskaźnik Definicja adres w pamięci operacyjnej albo inny jednoznaczny identyfikator danej, który jest stosowany poprzez programistę tak jak wartość, na
 • Co to jest Współdziałanie Definicja zajmująca się umożliwieniem współpracy niezależnie zbudowanych (heterogenicznych) mechanizmów, szczególnie w sieciach komputerowych
 • Co to jest Pamięci Wyciekanie Definicja zbudowanych przy użyciu języków albo mechanizmów nie zaopatrzonych w automatyczne zbieranie nieużytków (garbage collection), na przykład C
 • Co to jest Wyjątek Definicja powodujący przerwanie albo zawieszenie normalnej nitki sterowania programu i przejście do specjalnego fragmentu programu zajmującego się
 • Co to jest Wystąpienie Definicja podkreśla związek obiektu z jego klasą. Można mówić o bezpośrednich wystąpieniach klasy, a więc obiektach powiązanych z daną klasą bez
 • Co to jest Projektowy Wzorzec Definicja rozwiązanie regularnie występującego problemu programistycznego albo projektowego, które może być bezpośrednio użyte, albo może stanowić

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Wzorzec Projektowy, Wystąpienie, Wyjątek, Wyciekanie Pamięci, Współdziałanie, Wskaźnik, Wołanie Poprzez Wartość, Wołanie Poprzez Referencję, Wołanie Odległej przykłady.

Działanie Wzorzec Projektowy, Wystąpienie, Wyjątek, Wyciekanie zastosowanie.