Szkielet (1), Szeregowanie

Szkielet (1), Szeregowanie, Sygnatura, Strukturalna Zgodność Typów, Strategia Od Środka Na Zewnątrz.

szkielet szeregowanie co to jest

Definicje komputerowe na S

 • Co to jest Wołań Stos Definicja Zobacz: stos środowisk
 • Co to jest Aktywny System Definicja Mechanizm zawierający czynne reguły, czynnych agentów albo czynne obiekty. Zobacz także: czynny SZBD
 • Co to jest Danych Semantyka Definicja Znaczenie danych; odwzorowanie danych w obrazy pojęciowe dotyczące modelowanej rzeczywistości
 • Co to jest Otwarty System Definicja Zobacz: otwarty mechanizm
 • Co to jest Skrzynka Szklana Definicja Zobacz: biała skrzynka
 • Co to jest Superklasa Definicja Zobacz: nadklasa
 • Co to jest Strażnik Definicja Ustalenie warunku boolowskiego, który zapobiega wejściu programu w nieskończoną pętlę. Regularnie to jest także przeciwieństwo asercji
 • Co to jest Typów Równoważność Strukturalna Definicja Zobacz: strukturalna zgodność typów
 • Co to jest Składowanie Definicja Okresowe tworzenie kopii bazy danych, pozwalających na odtworzenie jej stanu w razie awarii mechanizmu albo straty spójności danych
 • Co to jest Aplikacji Budowa Szybka Definicja Zobacz: RAD
 • Co to jest Selektor Definicja komunikatu ustalająca nazwę sposoby. Zazwyczaj selektorem nazywa się operację, która odczytuje własność obiektu, lecz jej nie wymienia
 • Co to jest Scenariusz Definicja obiektowych, na przykład MainstreamObjects. Sekwencja czynności albo transakcji realizująca konkretną funkcję użytkową mechanizmu
 • Co to jest Pojęciowy Schemat Definicja formie diagramu pojęciowego klas, ich hierarchii i powiązań. Model pojęciowy odwołuje się w pierwszej kolejności do ludzkiego myślenia
 • Co to jest Sina Definicja programowania wykorzystujący schemat CFOM (Composition Filters Object Schemat).http://wwwtrese.cs.utwente.nl/sina
 • Co to jest Sintropy Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych.http://www.objectdesigners.co.uk/syntropy
 • Co to jest Danych Skład Definicja Struktura danych i pakiet procedur do utrzymywania i kierowania danymi na poziomie fizycznym na dysku albo w pamięci operacyjnej
 • Co to jest Soma Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania mechanizmów informatycznych
 • Co to jest Wyjątek Spowodować Definicja Zobacz: podnieść wyjątek
 • Co to jest Sqa Definicja Zapewnienie jakości oprogramowania
 • Co to jest Starburst Definicja Prototyp mechanizmu obiektowo-relacyjnego zbudowany poprzez IBM, nie rozpowszechniany na rynku
 • Co to jest Fizyczny Schemat Definicja danych (indeksy, struktury pomocnicze, pliki, parametry, fizyczną organizację zbiorów, i tym podobne) dla poszczególnych przedmiotów
 • Co to jest Wewnętrzny Schemat Definicja Zobacz: model fizyczny
 • Co to jest Serwer Definicja Obiekt architektury klient-serwer realizujący zlecenia klientów
 • Co to jest Słoń Definicja Spory, szary ssak pod rząd trąbowców. Zobacz także: mrówka
 • Co to jest Danych Słownik Definicja zwłaszcza opis klas) przechowywanych w bazie danych, które może być stosowane poprzez sporo aplikacji. Synonimy: katalog, metadane
 • Co to jest Szbd Definicja Zobacz: Mechanizm Kierowania Bazą Danych
 • Co to jest Obiektowy Schemat Definicja definicji danych mechanizmu obiektowego (DDL, Data Definition Language), na przykład w ODL wg standardu ODMG
 • Co to jest Spadkowy Definicja Ustalenie starszego mechanizmu, zobacz: spadek
 • Co to jest Spaghetti Definicja projektu, diagramu o bardzo skomplikowanej budowie, której logika jest trudna do zrozumienia albo do zdekomponowania. Zobacz także
 • Co to jest Specjalizacja Definicja obiektów. Termin jest stosowany w dwóch podobnych znaczeniach: (1) Specjalizacja znaczy relację między daną klasą i jej klasą podrzędną; na
 • Co to jest Początkowy Stan Definicja Ustalenie stanu w diagramach stanów, gdzie zaczyna się działanie opisywane tym diagramem. Zazwyczaj jest jeden stan startowy
 • Co to jest Super Definicja pseudozmienna odwołująca się do nadklasy danego obiektu. W przeciwieństwie od self, extra znaczy, iż poszukiwanie sposoby rozpoczyna się
 • Co to jest Bjarne Stroustrup Definicja Kluczowy artysta i propagator języka C
 • Co to jest Struktura Definicja Termin C++ na oznaczenie zestawu nazwanych wartości; odmiennie zapis albo rekord
 • Co to jest Typów Kontrola Słaba Definicja Brak kontroli typów albo silnie ograniczona kontrola typów
 • Co to jest Skojarzenie Definicja klasami, na przykład jak regularnie obiekty jednej klasy występują wraz z przedmiotami innej klasy, jak regularnie obiekty jednej klasy
 • Co to jest Obiektów Skład Definicja Struktura danych i pakiet procedur do utrzymywania i kierowania przedmiotami na poziomie fizycznym na dysku albo w pamięci operacyjnej
 • Co to jest Mellor Shlaer Definicja i projektowania mechanizmów informatycznych integrująca własności strukturalne i behawioralne. Zobacz: OOSA.http://www.projtech
 • Co to jest Selekcja Definicja pytań, który tworzy nową relację przez wybranie z wejściowej stosunku wierszy spełniających pewien warunek (zwany predykatem). W
 • Co to jest Danych Model Semantyczny Definicja takie jak: generalizacja, specjalizacja, asocjacja, agregacja, regulacja, które ułatwiają odwzorowanie modelowanego fragmentu
 • Co to jest Semantyka Definicja się badaniem znaczenia wyrazów, fraz, zdań, etc. W informatyce terminu tego używa się w przypadkach, kiedy mówimy o znaczeniu tekstu (na
 • Co to jest Aplikacji Serwer Definicja three-tier architecture) zbierający zlecenia od klientów, realizujący logikę biznesu, wysyłający zlecenia do serwerów, zbierający rezultaty
 • Co to jest Obiektów Struktura Definicja Graf, którego węzłami są obiekty, zaś krawędziami powiązania między przedmiotami
 • Co to jest Samoreferencja Definicja został wysłany komunikat. Samoreferencji używa się wewnątrz ciała sposoby wywoływanej po odebraniu komunikatu; do tego celu służą
 • Co to jest Serwlet Definicja po stronie serwera WWW (w przeciwieństwie od apletu, który wykonuje się po stronie klienta) i realizuje zlecenia wysyłane od klienta (na
 • Co to jest Skalowalność Definicja mechanizmu komputerowego do sprawnego działania w uwarunkowaniach rosnącej liczby użytkowników, zwiększającej się objętości przetwarzanych
 • Co to jest Synchronizacja Definicja równoległą) pracę wielu mechanizmów, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym interferencjom mechanizmów. Synchronizacja określa
 • Co to jest Nih Syndrom Definicja psychologiczny przeszkadzający ponownemu zastosowaniu. Bazuje nad tym, iż artysty oprogramowania świadomie albo podświadomie unikają
 • Co to jest Sather Definicja języka Eiffel. Fundamentalnymi założeniami tego języka są między innymi: efektywność (maszynowa), elegancja definicji, bogata biblioteka
 • Co to jest Danych Model Sieciowy Definicja posiadają wewnętrzne identyfikatory (albo adresy), zaś związki semantyczne między danymi są reprezentowane przez powiązania referencyjne
 • Co to jest Wyszukiwawczy Silnik Definicja które pozwala wyszukiwać wiadomości na stronach WWW albo w sporych bazach danych tekstowych. Przykładami silników wyszukiwawczych są: Yahoo
 • Co to jest 67 Simula Definicja za przodka obiektowości w programowaniu. Został przygotowany w Norweskim Centrum Obliczeniowym w Oslo. Wprowadza klasy, podklasy
 • Co to jest Danych Bazy Schemat Definicja w sformalizowanym języku. W obiektowych bazach danych model jest formalnym opisem zawartości bazy danych uwzględniającym klasy
 • Co to jest Globalny Schemat Definicja danych, gdzie wszystkie miejsca w rozproszonej bazie danych są objęte jednym globalnym schematem, jednakowym dla każdego miejsca. Globalny
 • Co to jest Logiczny Schemat Definicja danych na poziomie abstrakcji niezbędnym dla prawidłowego manipulowania danymi poprzez programistę i użytkownika, bez konieczności
 • Co to jest Som Definicja klas oferowana poprzez IBM. SOM określa schemat obiektowy (zbliżony do OMG CORBA) i umożliwia dzielenie bibliotek klas z wyjątkiem języka
 • Co to jest Spadek Definicja aplikacji, które muszą być przystosowane, zaadoptowane albo zintegrowane z nowszymi systemami albo technologiami bez ponoszenia nadmiernych
 • Co to jest Specyfikacja Definicja programistycznego (procedury, modułu, klasy, obiektu, bazy danych, i tak dalej) określający reguły jego użycia albo ustalający
 • Co to jest Spójność Definicja przetwarzania z biznesem, dla którego dedykowany jest mechanizm. Spójność jest innym definicją niż integralność. Na przykład baza danych
 • Co to jest Dostępem Sterowanie Definicja funkcji albo usług mechanizmu dla poszczególnych użytkowników. Niekiedy tym terminem znaczy się również reguły hermetyzacji (na przykład
 • Co to jest Sql3 Definicja poprzez ANSI (American National Standard Institute) i ISO, następca i rozszerzenie SQL-92. W założeniu, ma to być uniwersalny język
 • Co to jest Adaptive Sybase Definicja Server Obiektowo-relacyjny mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest Geograficznej Informacji System Definicja Mechanizm przechowujący informację o pewnym terytorium (zazwyczaj mapy o różnej skali, przeznaczeniu, poziomie szczegółowości i typie
 • Co to jest Faktyczny Standard Definicja rezultacie porozumienia między firmami albo w rezultacie narzucenia pewnego rozwiązania poprzez jedną dominującą firmę. Standardem
 • Co to jest Członkowska Funkcja Statyczna Definicja Termin C++; statycznie wiązana funkcja zdefiniowana w ramach klasy
 • Co to jest Klasyfikacja Statyczna Definicja Przypisywanie obiektu do klasy w chwili jego utworzenia, brak możliwości zmiany klasy obiektu
 • Co to jest Typów Kontrola Statyczna Definicja Kontrola typów mająca miejsce w trakcie czasu kompilacji; zobacz także: mocna kontrola typów
 • Co to jest Wiązanie Statyczne Definicja Wiązanie nazw występujących w programie, które ma miejsce w trakcie kompilacji
 • Co to jest Polimorfizm Statyczny Definicja Zobacz: przeciążanie
 • Co to jest Std Definicja Diagram stanów, diagram zmiany stanów; termin OMT i UML
 • Co to jest Sterta Definicja wykorzystywany do dynamicznego alokowania i zwalniania pewnych bloków pamięci. W językach programowania (takich jak C/C++) służy ona do
 • Co to jest Środowisk Stos Definicja mechanizmem implementacji większości języków programowania (w tym obiektowych). Stos ten złożona jest z środowisk albo tak zwany rekordów
 • Co to jest strategia od dołu do góry Definicja projektowania albo konstruowania oprogramowania polegająca na tym, iż początkowe decyzje dotyczą szczegółów, w dalszym ciągu szczegóły
 • Co to jest Klas Struktura Definicja Graf, którego węzłami są klasy, zaś krawędzie wyznaczają związki dziedziczenia. Zobacz także: hierarchia klas, krata klas
 • Co to jest Osiągalności Studium Definicja czy dane przedsięwzięcie organizacyjne albo techniczne jest wykonalne przy założonych środkach, celach i ograniczeniach. Przeciwieństwo
 • Co to jest Surogat Definicja Identyfikator obiektu generowany przy użyciu algorytmu zapewniającego jego unikalność; odmiennie identyfikator logiczny
 • Co to jest Synchroniczny Definicja który nie działa równolegle z innymi przebiegami. Przebieg synchroniczny blokuje sterowanie programu aż do swojego zakończenia
 • Co to jest system zarządzania bazą danych, SZBD Definicja zwłaszcza następujące systemy:środki do gromadzenia, utrzymywania i administrowania trwałymi i masowymi zbiorami danych;środki zapewniające
 • Co to jest system zarządzania bazą wiedzy Definicja zawiera również reguły, które są automatycznie używane przy realizacji pytań albo zleceń. Różnica między systemem kierowania bazą wiedzy i
 • Co to jest Szablon Definicja parametryzowanej metaklasy albo funkcji. Szablon określa rodzinę klas. Szablony są jedną z form polimorfizmu parametrycznego i wzmacniają
 • Co to jest Szeregowalność Definicja transakcji. Szeregowalność znaczy, iż współbieżne wykonanie transakcji jest prawidłowe wtedy i tylko wtedy, jeśli jego skutek jest
 • Co to jest 2 Szkielet Definicja generowany kod w konkretnym języku programowania (na przykład w C++) po stronie serwera obiektów; jest on tworzony z wyrażenia IDL. Taki
 • Co to jest szybka budowa prototypów aplikacji Definicja Zobacz: RAP
 • Co to jest Czasowy Stempel Definicja programistycznym (obiekcie, transakcji, zdarzeniu, i tak dalej), do którego wpisywany jest bieżący czas wykonania pewnej operacji. Precyzja
 • Co to jest Federacyjny Schemat Definicja uwidocznione są te zasoby danych, które autonomiczne węzły sieci komputerowej zadeklarowały jako dostępne dla danego rozproszonego
 • Co to jest Sekwencja Definicja na przykład standardu ODMG) konstruktor typów albo klas. Wartość albo przedmiot typu sekwencja jest kontenerem zawierającym sporo (dowolnie
 • Co to jest Self Definicja występujące w ciele sposoby i identyfikujące przedmiot, do którego został wysłany komunikat zawierający nazwę tej sposoby; regularnie używa
 • Co to jest Sprawdzian Definicja próbnych przebiegów pozwalający ustalić i porównać wskaźniki eksploatacyjne pewnego sprzętu albo oprogramowania. Zazwyczaj testowana jest
 • Co to jest semantyka oparta na kopiowaniu Definicja konstrukcji gramatycznej, gdzie operuje się na kopii argumentu albo składowej tej konstrukcji. Na przykład iteratorfor each x in K do p(x
 • Co to jest semantyka oparta na referencjach Definicja konstrukcji gramatycznej, gdzie operuje się na referencji do argumentu albo składowej tej konstrukcji. Na przykład iteratorfor each x in K
 • Co to jest Si Definicja Mechanizm Informatyczny, Mechanizm Informacyjny (Information Mechanizm, IS
 • Co to jest Danych Składnica Definicja Mała wyspecjalizowana hurtownia danych, stanowiąca fragment większej hurtowni danych
 • Co to jest Obiektów Trwałych Skład Definicja klas, metod do utrzymywania i kierowania trwałymi przedmiotami na poziomie fizycznym. Z punktu widzenia architektury mechanizmu obiektowej
 • Co to jest Typowany Słabo Definicja Nie podlegający kontroli typów albo podlegający bardzo ograniczonej kontroli typów
 • Co to jest Słownik Definicja baza danych terminów i ich wyjaśnień dotyczących pewnej dziedziny działalności związanej na przykład z analizą i projektowaniem SI
 • Co to jest Smalltalk Smalltalk Definicja przygotowany w latach 1976-83 w Xerox Palo Alto Research Center w Kalifornii. Wprowadza klasy, podklasy, wirtualne funkcje, przesyłanie
 • Co to jest Wskaźnik Sprytny Definicja zachowuje się jak normalny parametr, lecz operacje na takim wskaźniku wykorzystują zdefiniowane poprzez programistę operatory, które
 • Co to jest Sql Definicja zaimplementowany w większości mechanizmów relacyjnych, bardzo regularnie stanowiący wzorzec odniesienia w poezji poświęconej obiektowości
 • Co to jest Stan Definicja zmiennych (trwałych i ulotnych), wartości wszystkich obiektów (trwałych i ulotnych), wartości zmiennych środowiskowych, wartości licznika
 • Co to jest Prawny Standard Definicja instytucje standardyzacyjne takie jak ISO i ANSI. Standardem prawnym jest na przykład ASCII, SQL-92. Będzie nim także (po zakończeniu prac
 • Co to jest Końcowy Stan Definicja Ustalenie stanu w diagramach stanów, gdzie następuje zakończenie wszelkich akcji. Może być sporo stanów końcowych
 • Co to jest Obiektu Stan Definicja Aktualna kombinacja wszystkich wartości przechowywanych wewnątrz obiektu; zmiana dowolnej z nich znaczy zmianę stanu obiektu
 • Co to jest Stereotyp Definicja przedmiotów modelu, na przykład klas, posiadająca semantyczne skutki. Na przykład w metodyce Objectory (Jacobsona) wprowadzono trzy typy
 • Co to jest Wersjami Sterowanie Definicja produktu programistycznego. Wersje mogą dotyczyć mutacji danego produktu związanych z wieloma platformami, na których ma pracować, mutacji
 • Co to jest Zdarzeniami Sterowany Definicja rodzaju języków programowania) polegającej na wyróżnianiu zdarzeń zachodzących w środowisku programu (na przykład naciśnięcie klawisza Esc
 • Co to jest strategia od góry do dołu Definicja projektowania albo konstruowania oprogramowania polegająca na tym, iż początkowe decyzje dotyczą w najwyższym stopniu ogólnego
 • Co to jest strategia od środka na zewnątrz Definicja Strategia projektowania albo konstruowania oprogramowania polegająca na tym, iż początkowe decyzje koncentrują się na rzeczach głownych
 • Co to jest Typów Zgodność Strukturalna Definicja typ T1 bytu programistycznego (na przykład wyrażenia - wyznacznika aktualnego sposoby) wydedukowany opierając się na reguł wnioskowania o
 • Co to jest Sygnatura Definicja zawierająca:nazwę;nazwy, rodzaje i kolejność jej parametrów (argumentów);typ zwracanego rezultacie;nazwy powodowanych wyjątków.Sygnatura
 • Co to jest Szeregowanie Definicja procedury (wspólnie z argumentami) na sekwencję znaków w odpowiednim formacie, który jest odpowiedni do przesłania przez sieć. Odwrotny
 • Co to jest 1 Szkielet Definicja projekt odpowiadający rozwiązaniu pewnej ekipy podobnych problemów. Termin występuje także jako oznaczenie prefabrykowanych bloków

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Szkielet (1), Szeregowanie, Sygnatura, Strukturalna Zgodność Typów, Strategia Od Środka Na Zewnątrz, Strategia Od Góry Do Dołu, Sterowany Zdarzeniami przykłady.

Działanie Szkielet (1), Szeregowanie, Sygnatura, Strukturalna zastosowanie.