Kowariancja, Kontrola Typów

Kowariancja, Kontrola Typów, Konstruktor Typów, Komunikat, Kompozycja, Komponent, Kompletność.

kowariancja kontrola typów co to jest

Definicje komputerowe na K

 • Co to jest Konceptualny Definicja Zobacz: pojęciowy
 • Co to jest Kontener Definicja tym podobne) zawierający zbiór obiektów (niekiedy różnych typów). Zobacz także: typ masowy i dane masowe
 • Co to jest Unarny Komunikat Definicja Komunikat nie posiadający argumentów
 • Co to jest Konserwacja Definicja Zobacz: pielęgnacja
 • Co to jest Nazw Konflikt Definicja programistycznych posiada tę samą nazwę w tym samym zakresie, powodując przy tym niejednoznaczność interpretacji, mechanizmów, wiązania
 • Co to jest Danych Kostka Definicja hurtowniach danych i technologii OLAP; specyficzna reprezentacja stosunku pozwalająca na sprawne wykonywanie pewnych operacji, takich
 • Co to jest Biznesowa Klasa Definicja Klasa mająca znaczenie dla logiki danego biznesu
 • Co to jest Binarny Komunikat Definicja posiadający jeden argument, gdzie selektorem jest znak oznaczający operację binarną, na przykład do obiektu 3 jest wysyłany komunikat
 • Co to jest Turinga Kompletność Definicja Zobacz: kompletność obliczeniowa
 • Co to jest Oprogramowaniu W Kontrakt Definicja Zobacz: kontrakt
 • Co to jest Kontrakt Definicja między serwerem i jego klientem; dokładna specyfikacja usług, odpowiedzialności, asercji, warunków wstępnych i warunków końcowych
 • Co to jest Kontrawariancja Definicja Synonim kowariancji; zobacz: kowariancja
 • Co to jest Dostępu Kontrola Definicja Zobacz: sterowanie dostępem
 • Co to jest Dynamiczna Kontrola Definicja Kontrola typów w trakcie czasu wykonania
 • Co to jest Klient Definicja Byt (przedmiot, klasa, aplikacja), który wysyła zlecenia na wykonanie pewnych usług
 • Co to jest Klucz Definicja Atrybut albo kilka atrybutów, których wartości identyfikują przedmiot w sposób niepowtarzalny
 • Co to jest Dół W Kast Definicja Konwersja typu na typ stojący niżej w hierarchii (na podtyp
 • Co to jest Potomna Klasa Definicja Klasa będąca bezpośrednią specjalizacją danej klasy
 • Co to jest Kaskadowy Komunikat Definicja W terminologii języka Smalltalk jednoczesne wysłanie wielu komunikatów do tego samego odbiorcy
 • Co to jest Aktywna Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są czynne obiekty; której obiekty działają współbieżnie; której obiekty działają bez otrzymania komunikatu
 • Co to jest Chroniona Klasa Definicja Zobacz: klasa zabezpieczona
 • Co to jest Pierwotny Klucz Definicja Zobacz: klucz kluczowy
 • Co to jest Bazowa Klasa Definicja Termin oznaczający (w C++) klasę, która posłużyła jako podstawa definicji innej klasy. Synonimy: nadklasa, klasa macierzysta
 • Co to jest Krata Definicja uporządkowany (X,?), gdzie istnieje pojedynczy obiekt będący kresem górnym i pojedynczy obiekt będący kresem dolnym. Taki zestaw można
 • Co to jest Kapsułkowanie Definicja Zobacz: hermetyzacja
 • Co to jest Górę W Kast Definicja Konwersja typu na typ stojący wyżej w hierarchii (na nadtyp
 • Co to jest Systemowy Katalog Definicja Zobacz: katalog danych
 • Co to jest Zabezpieczona Klasa Definicja Klasa, której własności (na przykład sposoby) są dostępne wyłącznie dla jej podklas
 • Co to jest Kot Definicja Martina, zwierzę ukierunkowane obiektowo, czego dowodzi jego zdolność błyskawicznego rozpoznawania małych szarych obiektów umykających do
 • Co to jest Dynamiczna Klasyfikacja Definicja Zobacz: dynamiczna regulacja
 • Co to jest Statyczna Klasyfikacja Definicja Zobacz: statyczna regulacja
 • Co to jest Korzeń Definicja W najwyższym stopniu ogólna klasa w hierarchii dziedziczenia klas, klasa-korzeń. Także przedmiot stojący najwyżej w hierarchii obiektów
 • Co to jest Crc Karta Definicja nazwane: klasa, odpowiedzialność, współpraca (kolaboracja). Karta ta jest rekwizytem prostej sposoby ( burzy mózgów ), mającej na celu
 • Co to jest Szablonowa Klasa Definicja Klasa generyczna, klasa parametryzowana, klasa wykorzystywana do konstruowania klas
 • Co to jest Trwała Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są obiekty trwałe
 • Co to jest Wbudowana Klasa Definicja Dowolna klasa stanowiąca nieodłączną część danego języka programowania
 • Co to jest Danych Katalog Definicja w bazie danych. Fundamentalnym zadaniem katalogu jest opis danych dla wewnętrznych celów SZBD, w tym wyszczególnienie tablic i ich lokacji
 • Co to jest Alan Kay Definicja Kierownik ekipy w spółce Xerox PARC, która opracowała język Smalltalk
 • Co to jest Kbms Definicja Zobacz: mechanizm kierowania bazą wiedzy
 • Co to jest Won Kim Definicja baz danych, kluczowy autor mechanizmu ITASCA (Orion), prezes spółki zajmującej się postępem i dystrybucją mechanizmu UniSQL
 • Co to jest Pasywna Klasa Definicja obiekty czynne. Obiekty klasy pasywnej nie przejawiają żadnej aktywności do momentu otrzymania komunikatu, zaś po wykonaniu operacji
 • Co to jest Kohezja Definicja się odnosząc się do klasy albo modułu na oznaczenie wzajemnego zintegrowania procedur, metod, składowych architektury, i tym podobne Spora
 • Co to jest Asocjacji Klasa Definicja z daną asocjacją; klasa, której wystąpienia gromadzą atrybuty asocjacji. Na rysunku poniżej klasa Stanowisko jest klasą asocjacji Pracuje
 • Co to jest Generyczna Klasa Definicja Klasa wykorzystywana jako wzorzec dla innych klas, klasa parametryzowana, klasa szablonowa
 • Co to jest Konkretna Klasa Definicja Klasa, która może posiadać bezpośrednie wystąpienia obiektów
 • Co to jest Kontenerowa Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są kontenery (kolekcje) obiektów. Przykładami klas kontenerowych są stosy, kolejki, listy i tablice
 • Co to jest Macierzysta Klasa Definicja Zobacz: nadklasa
 • Co to jest Mieszana Klasa Definicja stosowana w celu uzupełnienia interfejsu albo funkcjonalności innych klas. Klasa mieszana wymaga wielodziedziczenia
 • Co to jest Współpraca Odpowiedzialność Klasa Definicja Zobacz: CRC
 • Co to jest Opóźniona Klasa Definicja iż pewne cechy (atrybuty, operacje) muszą być zdefiniowane albo zaimplementowane w jej specjalizacjach
 • Co to jest Parametryzowana Klasa Definicja wskaźniki) taki jak klasa, atrybut, komunikat, operacja, wyjątek, inwariant. Wyrażenie będące odwołaniem się do klasy parametryzowanej z
 • Co to jest Zaprzyjaźniona Klasa Definicja Termin języka C++ oznaczający klasę, która posiada dostęp do prywatnych własności innej klasy
 • Co to jest Klaster Definicja Ogólnie, oznaczenie agregatu pewnych składowych występujące w różnych kontekstach. Odmiennie grono
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja zestaw obiektów o podobnych własnościach uważane jest za przedmiot na wyższym poziomie abstrakcji. Klasyfikację ustala się również jako
 • Co to jest Klonowanie Definicja Termin wiązany z ponownym użyciem (reuse): kopiowanie pewnego aktywu ponownego użycia celem jego zmodyfikowania i użycia w innym miejscu
 • Co to jest Oprogramowania Konserwacja Definicja Zobacz: pielęgnacja
 • Co to jest Główny Klucz Definicja projektanta albo programistę jako podstawa unikalnej identyfikacji obiektu w świecie zewnętrznym, modelowanym poprzez bazę danych; na
 • Co to jest Kandydujący Klucz Definicja identyfikują przedmiot w sposób niepowtarzalny. Może się zdarzyć, iż obiekty danej klasy posiadają sporo kluczy kandydujących
 • Co to jest Prosty Klucz Definicja Klucz składający się z pojedynczej wartości (atrybutu
 • Co to jest Wtórny Klucz Definicja stanowiący podstawę techniki implementacji obiektów albo metod ulepszenia dostępu do obiektów, na przykład indeksów
 • Co to jest Złożony Klucz Definicja Klucz składający się z dwóch albo większej ilości wartości (atrybutów
 • Co to jest Kolaboracja Definicja odzwierciedlający fakt, iż jest on poświęcony do określonego celu. Związkek może mieć charakter asocjacji, agregacji albo przekazywania
 • Co to jest Kolekcja Definicja przedmiot) składający się z wielu podobnych przedmiotów o nieznanej z góry liczbie przedmiotów. W terminologii ODMG to jest ustalenie
 • Co to jest Krotka Definicja podzbiorem produktu kartezjańskiego pewnych dziedzin) będący ciągiem wartości. Krotka w modelu relacyjnym baz danych odpowiada tradycyjnemu
 • Co to jest Krotność Definicja Zobacz: liczność
 • Co to jest Krytyka Definicja w relacji do aktualnych pojęć, języków, standardów i mechanizmów obiektowych; zobacz na przykład:http://minsky.med.virginia
 • Co to jest Kompozycyjność Definicja programowania, pytań, i tak dalej) oznaczająca sposobność budowy sporych wyrażeń z małych składowych syntaktycznych i semantycznych, i
 • Co to jest Asynchroniczny Komunikat Definicja nadawca komunikatu nie czeka na zrealizowanie operacji implikowanej poprzez ten komunikat, lecz kontynuuje własne działanie. Skutek
 • Co to jest Synchroniczny Komunikat Definicja Komunikat wywołujący metodę, która blokuje sterowanie innych wątków albo mechanizmów
 • Co to jest Konsolidacja Definicja połączenie półskompilowanych modułów albo plików (zwanych kodem obiektowym (object code) i określenie fizycznych adresów alokowanych bytów
 • Co to jest Konstruktor Definicja Operator albo sposób tworząca obiekty
 • Co to jest Kolaboracji Kontekst Definicja uczestniczących w kolaboracji, włączając związki, atrybuty i operacje. Zobacz także: diagram kolaboracji. Przeciwieństwo: diagram
 • Co to jest Statyczna Kontrola Definicja Kontrola typów w trakcie czasu kompilacji
 • Co to jest Frontowy Kraniec Definicja mechanizmu obsługującego interfejs użytkownika; odmiennie klient wymagający usług od serwera (określanego jako back end
 • Co to jest Tylny Kraniec Definicja Popularne ustalenie serwera wykonującego usługi na rzecz klienta (określanego jako front end
 • Co to jest Oprogramowania Kryzys Definicja towarzyszących produkcji, eksploatacji i pielęgnacji oprogramowania. Podkreślane są następujące znamiona tego kryzysu:Sprzeczność między
 • Co to jest Kursor Definicja kolekcji przedmiotów i wskazujący obiekt bieżący (current); obiekt ten podlega w dalszym ciągu odczytaniu albo przetwarzaniu. Parametr ten
 • Co to jest Kast Definicja oznaczający operator konwersji typu. Zazwyczaj przyjmuje postać nazwy typu w nawiasach okrągłych, stawianej przed wielkością podlegającą
 • Co to jest Klasa Definicja dość bliskich znaczeniach:zestaw obiektów o zbliżonych własnościach (niezbyt ściśle - zobacz: ekstensja klasy); to znaczenie jest (naiwnie
 • Co to jest Abstrakcyjna Klasa Definicja przykład sposoby) dziedziczone poprzez jej podklasy, lecz nie posiadająca bezpośrednich wystąpień obiektów. Stanowi ona wyższy poziom
 • Co to jest Pochodna Klasa Definicja do mechanizmu bazy danych albo mechanizmu plików celem radykalnego pomniejszenia czasu dostępu do danych. Koncepcyjnie, indeks jest
 • Co to jest Serwer Klient Definicja oprogramowania, charakteryzująca się podziałem na część ustalaną jako serwer, której zadaniem jest realizacja usług (na przykład dostępu do
 • Co to jest klub fanów zapytania 2+2 Definicja propagujący pogląd, iż w dowolnym języku pytań (zwłaszcza obiektowym) powinno dać się prosto wyrazić pytanie 2+2. Powyższe radykalne
 • Co to jest Obcy Klucz Definicja wartość jest wartością klucza głównego (primary key) pewnej tablicy relacyjnej (niekoniecznie innej). Dla przykładu, NR_DZIAŁU (klucz
 • Co to jest Bajtowy Kod Definicja rezultacie kompilacji języków takich jak Java. Kod ten jest w dalszym ciągu interpretowany poprzez maszynę wirtualną, na przykład JVM
 • Co to jest Koercja Definicja pewnej wartości, na przykład funkcja zmieniająca wartość typu integer na odpowiadającą jej wartość typu string. Niektórzy autorzy nazywają
 • Co to jest Obliczeniowa Kompletność Definicja programowania na poziomie określonym poprzez maszynę Turinga. Temat ten pojawił się w obiektowości przez wzgląd na brakiem kompletności
 • Co to jest Relacyjna Kompletność Definicja uniwersalności języków pytań, oznaczający te możliwości, które daje algebra stosunku. Niegdyś mechanizmy miały problemy ze spełnieniem tego
 • Co to jest Komponent Definicja wykonujący specyficzną funkcję, taką jak edytowanie tekstu albo udostępnianie dokumentu. Definicja komponentu staje się coraz bardziej
 • Co to jest Kompozycja Definicja Związek kompozycji znaczy, iż dana część może należeć tylko do jednej całości. Co więcej, część nie może istnieć bez całości, pojawia się
 • Co to jest Komunikat Definicja ustaloną metodę albo operację, którą należy wykonać na obiekcie. Komunikat może mieć wskaźniki. Komunikat można uważać za wołanie
 • Co to jest Typów Konstruktor Definicja modelu danych pozwalająca stworzyć typ bardziej złożony z predefiniowanych (wbudowanych) albo już utworzonych typów. Przykłady
 • Co to jest Typów Kontrola Definicja programistyczny musi być zaopatrzony w deklarację typu. Przez tę deklarację programista wyraża własne oczekiwania co do roli tego bytu w
 • Co to jest Kowariancja Definicja polimorfizmu inkluzyjnego. Załóżmy, iż sposób m(A:T), parametryzowana wyznacznikiem A typu T, jest zdefiniowana w klasie K. Załóżmy, iż

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Kowariancja, Kontrola Typów, Konstruktor Typów, Komunikat, Kompozycja, Komponent, Kompletność Relacyjna, Kompletność Obliczeniowa, Koercja, Kod Bajtowy, Klucz przykłady.

Działanie Kowariancja, Kontrola Typów, Konstruktor Typów, Komunikat zastosowanie.