R-Wartość, Rozprzestrzenianie

R-Wartość, Rozprzestrzenianie, Rozproszona Baza Danych, Równorzędny-Do-Równorzędnego, Równorzędny.

wartość rozprzestrzenianie co to jest

Definicje komputerowe na R

 • Co to jest Rexx Definicja programowania będący integralną częścią mechanizmu operacyjnego OS/2 spółki IBM. Posiada przedmioty obiektowości.http://www2.hursley.ibm
 • Co to jest Asocjacji Rola Definicja Zobacz: rola (2
 • Co to jest Rozszeregowanie Definicja Zobacz: szeregowanie
 • Co to jest Rzutowanie Definicja Zobacz: kast
 • Co to jest Rekord Definicja Zobacz: zapis
 • Co to jest Rdbms Definicja Zobacz: relacyjny mechanizm kierowania bazą danych
 • Co to jest Lingwistyczna Refleksja Definicja Zobacz: refleksja
 • Co to jest Rap Definicja Ustalenie techniki do szybkiej budowy prototypów; zazwyczaj to jest pewien język czwartej generacji (4GL) albo narzędzie RAD
 • Co to jest Rose Definicja Narzędzie CASE spółki Rational, stosujące między innymi notację UML.http://www.rational.com/products/rose
 • Co to jest Rpc Definicja Zobacz: wołanie odległej procedury
 • Co to jest Biznesowa Reguła Definicja Reguła realizująca pewną powtarzalną sytuację w biznesie albo pewne ograniczenie powiązane z biznesem. Zobacz: także: czynne reguły
 • Co to jest relacyjny system zarządzania bazą danych, RSZBD Definicja Mechanizmy takie jak: Oracle, Sybase, Ingres, DB2, Informix, Progress, Dbase, MS SQL Server, i sporo innych. Zobacz: relacyjna baza danych
 • Co to jest Rfi Definicja poprzez OMG celem określenia stopnia zainteresowania członków OMG konkretnym elementem standardu CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest Rfp Definicja poprzez OMG celem określenia szczegółów, propozycji i wymogów dotyczących konkretnego elementu standardu CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest Rozszerzalność Definicja albo jakościowa miara określająca łatwość, z jaką dany mechanizm albo język można rozszerzyć o nowe funkcje. W węższym znaczeniu zazwyczaj
 • Co to jest Rszbd Rozszerzony Definicja Zobacz: rozszerzony relacyjny SZBD
 • Co to jest James Rumbaugh Definicja Kluczowy artysta metodyki obiektowej OMT; jeden z artystów notacji Unified Modeling Language, UML.http://www.rational.com
 • Co to jest Reinżynieria Definicja mechanizmu celem odtworzenia go w nowej formie (lepszej z ekonomicznego i/albo użytkowego punktu widzenia), a w dalszym ciągu ponowna
 • Co to jest Manager Object Raima Definicja Obiektowy SZBD wspomagający programowanie w C++.http://www.raima.com/products/rom.cfm
 • Co to jest 3 Rola Definicja mechanizmów informatycznych rolą ustala się kategorię pracownika albo użytkownika, będącego podmiotem mechanizmu informatycznego albo
 • Co to jest Relacyjny Rachunek Definicja pytań będący pewnym podzbiorem języka rachunku predykatów. Ważną własnością rachunku relacyjnego miała być jego matematyczna równoważność z
 • Co to jest Rad Definicja tym ustala się narzędzia i techniki programowania pozwalające na szybką budowę prototypów albo gotowych aplikacji, z reguły oparte o
 • Co to jest Orb Rdzeń Definicja Część pośrednika (ORB) odpowiedzialna za komunikację między pośrednikami
 • Co to jest Biznesowych Procesów Reinżynieria Definicja przeprojektowanie mechanizmów przedsiębiorczości dla uzyskania dramatycznego ulepszenia wg krytycznych współczesnych miar wydajności
 • Co to jest Danych Baza Relacyjna Definicja informatycznej ideologii określanej jako relacyjny schemat baz danych . Ideologię tę zaproponował E.F.Codd w 1970 r., zaś nieco potem
 • Co to jest Rmi Definicja zamiany obiektów (ORB) spółki JavaSoft rozszerzający język Java. Wcześniejsze wersje nie były kompatybilne ze standardem CORBA; aktualnie
 • Co to jest Replikacja Definicja odległym od miejsca przechowywania oryginału. Replikacje zmniejszają obciążenie sieci i zwiększają dostępność danych, niezawodność i
 • Co to jest Repozytorium Definicja danych. Zazwyczaj zamysłem tego terminu jest skład przechowujący dane różnych typów (dokumenty, klasyczne dane, dane multimedialne
 • Co to jest Implementacji Repozytorium Definicja miejsce przechowywania informacji o implementacji obiektów, wspólnie z usługami pozwalającymi zidentyfikować i zlokalizować przedmiot.http
 • Co to jest 2 Rola Definicja diagramach obiektowych) rola jest nazwą przypisaną do jednej dziedziny związku (asocjacji), na przykład związek Ślub złączający 3 osoby
 • Co to jest Obiekty Rozproszone Definicja są zlokalizowane w różnych, geograficznie oddalonych węzłach sieci komputerowej. Niekiedy z tym terminem wiązana jest sposobność
 • Co to jest rozproszony powszechny model obiektowy Definicja Zobacz: DCOM
 • Co to jest Obiektowy System Rozproszony Definicja rozproszenie obiektów i własność przezroczystości (transparency); jest to programista działający w systemie rozproszonym może zajmować się
 • Co to jest Szbd Relacyjny Rozszerzony Definicja niestandardowe funkcje, na przykład przetwarzanie multimediów, obiektowość, reguły, abstrakcyjne rodzaje danych, zintegrowanie z WWW
 • Co to jest Oprogramowania Rozwój Definicja Mechanizm analizy, projektowania, konstrukcji, testowania i wdrażania oprogramowania. Przeciwieństwo: wytwórstwo oprogramowania
 • Co to jest Rszbd Definicja Relacyjny Mechanizm Kierowania Bazą Danych
 • Co to jest Refleksja Definicja pisze program generujący kod programu (w tym samym albo w innym języku), składając go ze stałych stringowych, danych, wejścia z klawiatury
 • Co to jest Referencja Definicja program albo pytanie. (odmiennie: odwołanie, odsyłacz, odnośnik.) Referencja jest definicją dość bliskim pojęciu parametru (pointer
 • Co to jest Perspektywa Relacyjna Definicja pytanie (na przykład w SQL). Relacyjna perspektywa zawiera dane, które pochodzą z jednej albo kilku zapamiętanych tablic. Perspektywy
 • Co to jest Reguła Definicja danych albo bazie wiedzy, która jest interpretowana albo uruchamiana poprzez mechanizm. Rodowód definicje pochodzi od reguł logicznych, na
 • Co to jest reguła wnioskowania o typie Definicja wyrażenia występującego w języku programowania opierając się na typu stałych, podwyrażeń, funkcji, operatorów, i tak dalej uczestniczących
 • Co to jest Zakresu Reguły Definicja rozpatrywania poszczególnych środowisk przechowujących byty programistyczne przy wiązaniu nazw występujących w programie; na przykład na
 • Co to jest Relacja Definicja jako podzbiór iloczynu kartezjańskiego pewnych dziedzin (zbiorów). Stosunek stała się fundamentalnym definicją relacyjnego modelu danych
 • Co to jest Relewancja Definicja określająca precyzję albo odpowiedniość rezultacie wyszukiwania, jest to w jakim stopniu wynik wyszukiwania (tekstów, pozycji
 • Co to jest Replikator Definicja którego zadaniem jest podtrzymywanie spójnych kopii danych w różnych oddalonych geograficznie miejscach. W razie aktualizacji dowolnej z
 • Co to jest Interfejsów Repozytorium Definicja przechowywania definicji interfejsów (specyfikacji klas), które może być przeszukiwane przy użyciu standardowych środków. Repozytorium
 • Co to jest 1 Rola Definicja specjalizacja obiektu. Każdy przedmiot może równocześnie występować w wielu rolach. Rola importuje wszystkie atrybuty wspólnie z ich
 • Co to jest Roughwave Definicja firmę Rough Wave Software. Zawiera między innymi standardową bibliotekę C++, klasy do pisania aplikacji wielowątkowych (multithreaded
 • Co to jest Równorzędny Definicja oprogramowania, która w danym systemie albo sieci jest równorzędna w relacji do innych jednostek; zazwyczaj ustalenie to występuje w
 • Co to jest Równorzędnego Do Równorzędny Definicja oprogramowania (i rodzaju komunikacji), gdzie występują dwie albo więcej jednostek na tym samym poziomie, równorzędnych, komunikujących się
 • Co to jest Danych Baza Rozproszona Definicja geograficznie, lecz opisywana poprzez pewien globalny model (zwany niekiedy schematem federacyjnym). Istotą rozproszonej bazy danych (w
 • Co to jest Rozprzestrzenianie Definicja przygotowanego na daną platformę do pracy na innych platformach. Terminem tym ustala się także przypisanie składowych danego oprogramowania
 • Co to jest Wartość R Definicja wyrażenia, które po ewaluacji zwraca wartość, na przykład 2+2, x+1, sin(x), i tak dalej R-wartość nie może pojawić się po lewej stronie

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja R-Wartość, Rozprzestrzenianie, Rozproszona Baza Danych, Równorzędny-Do-Równorzędnego, Równorzędny, Roughwave, Rola (1), Repozytorium Interfejsów, Replikator przykłady.

Działanie R-Wartość, Rozprzestrzenianie, Rozproszona Baza Danych zastosowanie.