Najlepszy Litosfera

NAJLEPSZY Litosfera, Litoralna Strefa, Litometeory, Litologia, Lipsk, Liparyjskie Wyspy, Linia.

najlepszy litosfera litoralna co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na L

 • Gdzie jest Segregacyjny Lód Co to jest lód gruntowy
 • Gdzie jest Mangrowy Las Co to jest namorzyny
 • Gdzie jest Lato Co to jest pory roku
 • Gdzie jest Leipzig Co to jest Lipsk
 • Gdzie jest Limnigraf Co to jest urządzenie do rejestracji stanów wody
 • Gdzie jest Lisboa Co to jest Lizbona
 • Gdzie jest Litostratygrafia Co to jest następstwa warstw iokreślenie względnej chronologii ich powstawania dokonuje się na podstawie cech samej skały ( litologia), takich jak
 • Gdzie jest Litwa Co to jest Wschodnioeuropejskiej. Niepodległe państwo wlatach 1918-1940, republika radziecka w1940-1991, ponownie niepodległa od 1991, pow. 65,2 tys
 • Gdzie jest Liverpool Co to jest Anglii; ok. 450 tys. mieszk. (aglomeracja 1,4 mln). Wielki ośrodek gospodarczo-handlowy, naukowy ikulturalny. Zakłady przemysłu
 • Gdzie jest Lizbona Co to jest Atlantyku; ok. 800 tys. mieszk. (aglomeracja 2,7 mln). Centrum gospodarcze, handlowe, naukowe ikulturalne kraju. Śródmieście odbudowane po
 • Gdzie jest Lizymetr Co to jest wielkości zapasu wody wglebie. Wprzypadku gdy równolegle prowadzi się pomiar opadu, pozwala na uzyskanie informacji oparowaniu wody oraz
 • Gdzie jest Ljubljana Co to jest Lublana
 • Gdzie jest Llanos Co to jest sawanna
 • Gdzie jest Llullaillaco Co to jest wKordylierze Zach.; wys. 6723 m n.p.m. Jeden znajwyższych wulkanów świata; prawdopodobnie okresowo czynny; położony wsuchym klimacie
 • Gdzie jest Loara Co to jest dorzecza 115 tys. km2. Źródła wpd. części Masywu Centralnego, środkowy idolny bieg nizinny, wobrębie Basenu Paryskiego. Uchodzi do O
 • Gdzie jest Lobamba Co to jest konstytucyjna stolica Suazi
 • Gdzie jest Loksodroma Co to jest linia przecinająca południki pod tym samym kątem; na mapie w odwzorowaniu walcowym ma postać linii prostej (Rys. 39
 • Gdzie jest Lombardia Co to jest część Niz. Padańskiej, przedgórze Alp ina pn. Alpy; pow. 24 tys. km2. Najbardziej rozwinięta gospodarczo część Włoch: wydobycie gazu
 • Gdzie jest Nor Lob Co to jest Chinach, wKotlinie Tarymskiej; pow. 2,6 tys. km2, zmienna wskutek ciągłego zasypywania wydmami pustyni Takla Makan. Okresowo dopływa do
 • Gdzie jest Ness Loch Co to jest tektoniczno-lodowcowego, położone wstrefie wielkiego uskoku Great Glen, otoczone wysokimi płaskowyżami. Dł. ok. 36 km, szer. do 2 km, głęb
 • Gdzie jest Lodoszreń Co to jest szreń
 • Gdzie jest Północny Ocean Lodowaty Co to jest Arktyczne Morze
 • Gdzie jest Lombok Co to jest Sundajskich; pow. 5,4 tys. km2. Znajduje się tu drugi pod względem wys. wIndonezji wulkan Rindjani (3726 m n.p.m.); na pn. rzadkie lasy
 • Gdzie jest Wiatr Lodowcowy Co to jest występującego nad lodowcami, powstaje przez wychłodzenie najniższej warstwy powietrza od lodowego podłoża ijej grawitacyjne płynięcie
 • Gdzie jest Lodowiec Co to jest nagromadzenie lodu, powstałego wskutek przeobrażeń śniegu, składające się z pola firnowego oraz zwykle jęzora zakończonego czołem ( lądolód
 • Gdzie jest Ciepły Lodowiec Co to jest lodowiec
 • Gdzie jest Szelfowy Lodowiec Co to jest się na wodzie lub wsparty na przybrzeżnych wyspach, kończący się wyraźną krawędzią istromą barierą lodową; oderwane fragmenty l. sz
 • Gdzie jest Zimny Lodowiec Co to jest lodowiec
 • Gdzie jest Vesteralen Lofoty Co to jest Norwegii, owybitnie górskim charakterze; najwyższy szczyt owys. 1266 m n.p.m. Klimat umiarkowany chłodny (łagodzący wpływ ciepłego Prądu
 • Gdzie jest Logan Co to jest wysokości szczyt Ameryki Pn. (6050 m n.p.m.), położony wKordylierach wG. Św. Eliasza. Jest potężnym, zbudowanym ze skał krystalicznych
 • Gdzie jest Przemysłu Lokalizacja Co to jest realizowana budowa planowanego obiektu przemysłowego. Na lokalizację wpływa szereg elementów: baza surowcowa, transport, rynek zbytu, siła
 • Gdzie jest Szczegółowa Przemysłu Lokalizacja Co to jest umiejscowienia zakładu. Uwzględnia nośność gruntu, ukształtowanie terenu, nachylenie stoków, stosunki wodne, klimatyczne iin
 • Gdzie jest Wymuszona Przemysłu Lokalizacja Co to jest zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą dużo większą od jedności. Powoduje to lokalizację zakładu
 • Gdzie jest Ogólna Przemysłu Lokalizacja Co to jest ogólnym, mające na celu takie umiejscowienie zakładu przemysłowego, które przy aktualnie istniejącym rozmieszczeniu czynników produkcji
 • Gdzie jest Określona Przemysłu Lokalizacja Co to jest zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą zbliżoną do jedności. Powoduje to, że zakład przemysłowy
 • Gdzie jest Swobodna Przemysłu Lokalizacja Co to jest zużytych surowców do wagi uzyskanych produktów ( indeks materiałowy) jest liczbą dużo mniejszą od jedności. Powoduje to, że zakład
 • Gdzie jest Lome Co to jest stolica Togo, ok. 500 tys. mieszk.; ośrodek handlu iprzemysłu spożywczego, włókienniczego iobuwniczego; port
 • Gdzie jest Londyn Co to jest Anglii, nad Tamizą; ok. 7 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu elektromaszynowego, środków transportu, spożywczego, chemicznego
 • Gdzie jest Island Long Co to jest uwsch. wybrzeży USA; pow. 3,8 tys. km2; od lądu oddzielona cieśn. Long Island. Teren nizinny zformami polodowcowymi, we wsch. części
 • Gdzie jest Angeles Los Co to jest nad Pacyfikiem; ok. 3,5 mln. mieszk. (zespół miejski ok. 15 mln). Największe miasto iczęść centrum przemysłowego zach. części kraju; port
 • Gdzie jest Lotaryngia Co to jest Francji, wpobliżu granicy zBelgią, Luksemburgiem iNiemcami; pow. 23,5 tys. km2. Krajobraz wyżynny, liczne kuesty zbudowane zmezozoicznych
 • Gdzie jest Lotnisko Co to jest ilądowania samolotów. L. komunikacyjne zaopatrzone są obok sygnalizacji świetlnej iradarowej oraz pasów startowych wbudowle iurządzenia
 • Gdzie jest Firnowy Lód Co to jest połączonych wtórnie zamarzniętą wodą, która spłynęła znadległych warstw śniegu; etap pośredni wpowstawaniu lodu lodowcowego
 • Gdzie jest Gruntowy Lód Co to jest warstwy isoczewki (lód segregacyjny) wskutek zamarzania iłów lub skupienia wskutek kriosukcji; podczas tworzenia się może nastąpić
 • Gdzie jest Lodowcowy Lód Co to jest kryształów lodu, powstałe wskutek przemian śniegu, firnu i lodu firnowego pod wpływem insolacji, wielokrotnego rozmarzania izamarzania oraz
 • Gdzie jest Włóknisty Lód Co to jest zwody glebowej przy ujemnych temperaturach powietrza; rosną dzięki kriosukcji. Są ważnym czynnikiem rzeźbotwórczym na stokach, ponieważ do
 • Gdzie jest Luanda Co to jest mln mieszk.; centrum przemysłowe kraju: zakłady rafineryjne, włókiennicze, spożywcze, cementowe. Zabytki: kościół Nossa Senhora do Nazare
 • Gdzie jest Wyżyna Lubelska Co to jest Wisły na zach. iBugu na pd.; ku pn. przechodzi wPolesie Lubelskie, ku pd. wwał Roztocza; pow. 7,2 tys. km2, wys. do 314 m n.p.m. Zbudowana
 • Gdzie jest Węglowe Zagłębie Lubelskie Co to jest kamiennego na Wyż. Lubelskiej iPolesiu Lubelskim, na obszarze woj. zamojskiego, chełmskiego, lubelskiego ibialskopodlaskiego. Zajmuje pow
 • Gdzie jest Lubin Co to jest mieszk. Centrum Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego zkopalnią izakładem wzbogacania rud miedzi, fabryka instrumentów lutniczych oraz
 • Gdzie jest Lubińsko-Głogowskie Zagłębie Miedziowe Co to jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 • Gdzie jest Lublana Co to jest centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne iturystyczne kraju. Pozostałości budowli rzymskich, zamek zXVI w., kościoły iklasztory, kamienice
 • Gdzie jest Lublin Co to jest Bystrzycą; ok. 350 tys. mieszk., największe we wschodniej Polsce. Zakłady przemysłu samochodowego, spożywczego, maszynowego, chemicznego
 • Gdzie jest Lubumbashi Co to jest mieszk.; ośrodek przemysłowy ihandlowy, zakłady chemicze, włókiennicze, przetwórcze rud miedzi ikobaltu
 • Gdzie jest Pojezierze Lubuskie Co to jest Odry iWarty; pow. 5,1 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty, ukształtowany przez lądolody wplejstocenie, przy istotnym udziale procesów
 • Gdzie jest Rolnicza Ludność Co to jest głównie zpracy w rolnictwie. Wyodrębnienie l. r. może być przeprowadzone na podstawie danych oźródłach utrzymania bądź poszczególnych osób
 • Gdzie jest Świata Ludność Co to jest Liczba l. ś. rosła wciągu wieków do XIX w. powoli, od tego czasu bardzo szybko ( eksplozja demograficzna). Przyspieszenie przyrostu liczby
 • Gdzie jest Wiejska Ludność Co to jest administracyjne typu wiejskiego. Wświatowej praktyce statystycznej najczęściej stosuje się dwa kryteria podziału miejscowości na miejskie
 • Gdzie jest Bierna Zawodowo Ludność Co to jest utrzymywana przez ludność zawodowo czynną, także ludzie posiadający niezarobkowe źródła utrzymania (stypendia, emerytury, dywidendy) oraz
 • Gdzie jest Czynna Zawodowo Ludność Co to jest ludność pracująca zawodowo
 • Gdzie jest Erozyjna Luka Co to jest lub wwiększej grupie osadów spowodowany usunięciem ich przez erozję już po złożeniu, ale przed osadzeniem następnego ogniwa. Zob. też luka
 • Gdzie jest Sedymentacyjna Luka Co to jest brak pewnych osadów na danym obszarze lub wwiększej grupie osadów spowodowany okresową przerwą wosadzaniu. Zob. też luka stratygraficzna
 • Gdzie jest Stratygraficzna Luka Co to jest obszarze lub wobrębie pewnego profilu geologicznego. Może mieć charakter luki erozyjnej lub luki sedymentacyjnej
 • Gdzie jest Luksemburg Co to jest główny ośrodek gospodarczy, naukowy, kulturalny iturystyczny kraju, siedziba organizacji międzynarodowych, np. Europejskiej Wspólnoty
 • Gdzie jest Luksemburg Co to jest tys. km2, 401,0 tys. mieszk. (1995), stolica Luksemburg. Główne krainy geograficzne to Ardeny na pn. oraz Wyż. Lotaryńska na pd. kraju
 • Gdzie jest Luksor Co to jest Ważny ośrodek turystyczny, związany znagromadzeniem zabytków starożytnego Egiptu: świątynia Amona (XV/XIV w. p.n.e.) zaleją sfinksów
 • Gdzie jest Lunda Co to jest Afryce, na terytorium Angoli iZairu; wys. do 1725 m n.p.m. Zbudowana głównie zprekambryjskich skał metamorficznych, ku pn. opada stopniami
 • Gdzie jest Lusaka Co to jest stolica Zambii, ok. 1 mln mieszk.; ośrodek przemysłu włókienniczego, spożywczego, metalowego; węzeł komunikacyjny
 • Gdzie jest Tektoniczne Lustro Co to jest powstająca wtrakcie przemieszczenia się dwóch sztywnych mas skalnych względem siebie wzdłuż uskoku, nasunięcia itp. L. t. są powszechne m
 • Gdzie jest Luxembourg Co to jest Luksemburg
 • Gdzie jest Luzon Co to jest archipelagu; pow. 105 tys. km2; krajobraz górzysty, najwyższy szczyt Pulong (2928 m n.p.m.) wgórach Cordillera Central; liczne stożki
 • Gdzie jest Zatoka Lwia Co to jest szeroka zatoka M. Śródziemnego na pd. wybrzeżu Francji; głęb. maks. 200 m; gł. port: Marsylia
 • Gdzie jest Lwiw Co to jest Lwów
 • Gdzie jest Lwów Co to jest światową należące do Polski; ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu środków transportu, maszynowego, petrochemicznego, spożywczego. Liczne
 • Gdzie jest Lyon Co to jest 420 tys. mieszk. (aglomeracja 1,2 mln); drugi co do znaczenia ośrodek gospodarczy kraju. Rozwinięty przemysł jedwabniczy, chemiczny
 • Gdzie jest Lzw Co to jest Lubelskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest Manche La Co to jest Północnym, oddzielająca Wielką Brytanię od głównego trzonu kontynentu europejskiego; dł. ok. 520 km, szer. od 32 km wnajwęższej Cieśninie
 • Gdzie jest Paz La Co to jest wAndach na wys. 3500-3900 m n.p.m., ok. 1,1 mln mieszk. Siedziba parlamentu, rządu, prezydenta; centrum gospodarcze, handlowe inaukowe
 • Gdzie jest Plata La Co to jest Pd., na granicy Argentyny iUrugwaju. Wraz zParaną iUrugwajem tworzy ogromny system wodny odł. ok. 4700 km. Ujście wpostaci największego
 • Gdzie jest Nizina Platy La Co to jest iUrugwaju; pow. 2 mln km2; zajmuje rozległą nieckę między Andami iWyż. Brazylijską, wypełnioną osadami wieku trzeciorzędowego
 • Gdzie jest Labrador Co to jest terytorium Kanady, między Zat. Hudsona, Cieśn. Hudsona aO. Atlantyckim; pow. 1,4 mln km2. Ma dobrze rozwiniętą linię brzegową, liczne
 • Gdzie jest Prąd Labradorski Co to jest płynie zpn. na pd. wzdłuż wsch. wybrzeża Ameryki Pn. od M. Baffina do ok. 35N, gdzie miesza się zciepłymi wodami Prądu Zatokowego powodując
 • Gdzie jest Lacjum Co to jest na terytorium Włoch, pomiędzy środkową częścią Apeninów awybrzeżem M. Tyrreńskiego; pow. 17 tys. km2, gł. miasto: Rzym. Krajobraz górzysty
 • Gdzie jest Lagos Co to jest 1,3 mln mieszk. (aglomeracja 5,7 mln). Duży ośrodek gospodarczy: zakłady przemysłu spożywczego, włókienniczego, odzieżowego, metalowego
 • Gdzie jest Laguna Co to jest odcięta od morza otwartego wałem piaszczystym lub żwirowym ( lido), ciągiem wysp lub rafą koralową typu barierowego. Wraz zupływem czasu l
 • Gdzie jest Wyspy Lagunowe Co to jest Ellice, Wyspy
 • Gdzie jest Lahar Co to jest piroklastycznego po stromych stokach stożków wulkanicznych. Jego przyczyną może być stopienie pokrywy śnieżnej wtrakcie erupcji wulkanów
 • Gdzie jest Pustynny Lakier Co to jest okrywająca wychodnie skalne na pustyniach, zbudowana gł. ze związków żelaza imanganu. Powstaje przez odparowanie wody zroztworów krążących
 • Gdzie jest Lakkadiwy Co to jest koralowych iatoli na M. Arabskim, ok. 350 km na zach. od wybrzeży Płw. Indyjskiego; łączna pow. ok. 1 tys. km2; rzeźba nizinna, wys. do 4 m
 • Gdzie jest Lessowa Lalka Co to jest kukiełka lessowa
 • Gdzie jest Bakoński Las Co to jest na pn. od jez. Balaton; dł. 100 km, najwyższy szczyt Kris-hegy (704 m n.p.m.). Zbudowany gł. zwapieni idolomitów, liczne wystąpienia
 • Gdzie jest Czeski Las Co to jest Czeskiej iNiemiec; dł. 100 km, najwyższy szczyt erchov (1042 m n.p.m.). Zbudowany gł. zproterozoicznych skał krystalicznych; krajobraz mało
 • Gdzie jest Lamina Co to jest grubsza niż 1 cm), jaką można wyróżnić gołym okiem wskałach warstwowanych ( warstwa). W skałach osadowych pojedyncza l. odpowiada jednemu
 • Gdzie jest Landy Co to jest pomiędzy Pirenejami aujściem Garonny; szer. do 150 km. Podłoże piaszczyste, wydmy do 100 m wys., liczne jeziora przybrzeżne. Od XVIII w
 • Gdzie jest Langwedocja Co to jest wybrzeżem M. Śródziemnego pomiędzy Pirenejami adeltą Rodanu; pow. 27,5 tys. km2. Obejmuje szerokie niziny nadmorskie oraz wyżyny ipasma
 • Gdzie jest Laos Co to jest Płw. Indochińskim, pow. 236,8 tys. km2, 4,7 mln mieszk. (1994), ze stolicą Wientian. Główne krainy geograficzne to Góry Annamskie iwyż
 • Gdzie jest Lapille Co to jest owielkości okruchów skalnych od 2 do 64 mm. Kształt l. jest zbliżony do bomb wulkanicznych ijest zwykle kulisty iwrzecionowaty
 • Gdzie jest Laponia Co to jest na terenie głównie Finlandii iSzwecji, także Norwegii iRosji. Jest obszarem wyżynno-górskim; dominują lasy borealne, iglaste, wczęści pn
 • Gdzie jest Las Co to jest iwłaściwymi sobie gatunkami zwierząt. Wodmiennych biotopach wykształciły się różne typy l., m.in. bór, l. łęgowy, puszcza tropikalna. L
 • Gdzie jest Liściasty Las Co to jest wilgotności. Tworzą go liczne gatunki drzew liściastych (dąb, grab, lipa, klon, wiąz, jesion) izwykle drobna domieszka świerka isosny
 • Gdzie jest Leeds Co to jest wpn. Anglii; ok. 700 tys. mieszk. (aglomeracja 2 mln); ośrodek przemysłu włókienniczego, odzieżowego, spożywczego; ośrodek handlowy
 • Gdzie jest Łęgowy Las Co to jest podtapianych wciągu roku. Dominują wnim dąb, jesion iolsza, domieszkami są wiąz, klon, jawor, grab, brzoza iwierzba
 • Gdzie jest Mieszany Las Co to jest las liściasty
 • Gdzie jest Monsunowy Las Co to jest ibardzo dużych opadach sezonowych ( monsun). Wporze deszczowej l. m. przypomina puszczę tropikalną, wporze suchej najwyższa warstwa drzew
 • Gdzie jest Świeży Las Co to jest na żyznych wilgotnych glebach, składający się głównie zdębu, buka, jesionu, zdomieszką jodły, świerka, lipy, klonu, jawora, grabu iwiązu
 • Gdzie jest Turyński Las Co to jest dł. 120 km, najwyższy szczyt Grosser Beerberg (982 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał wylewnych imetamorficznych, wypiętrzone
 • Gdzie jest Vegas Las Co to jest Nevada, wpobliżu Wielkiego Kanionu Kolorado; ok. 200 tys. mieszk. Centrum rozrywki ihazardu na skalę światową
 • Gdzie jest Wilgotny Las Co to jest las świeży
 • Gdzie jest Lasa Co to jest ok. 350 tys. mieszk. Światowe centrum lamaizmu; pałac Potala (rezydencja Dalajlamy, obecnie muzeum), Dżo-k'ang - główna świątynia
 • Gdzie jest Lascaux Co to jest Światową sławę zawdzięcza odkrytym w1940 malowidłom naskalnym zokresu paleolitu, przedstawiającym zwierzęta. Wcelu zachowania unikatowego
 • Gdzie jest Legenda Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest Morska Latarnia Co to jest Budowla ocharakterystycznym kształcie (najczęściej wysoka wieża), pomalowana na wyróżniający ją zotoczenia kolor, wyposażona wurządzenia do
 • Gdzie jest Lateryt Co to jest chemicznego skał wwarunkach klimatu gorącego iwilgotnego. L. składa się gł. ztlenków żelaza iglinu, pozostałych po odprowadzeniu krzemionki
 • Gdzie jest Latyfundium Co to jest ziemskie powstałe m.in. wwyniku łączenia dzierżaw gruntów publicznych, zagarniania ziemi drobnych rolników za długi lub skupywania za
 • Gdzie jest Laurazja Co to jest mezozoiku na obecnej półkuli północnej, wskład którego wchodziły Azja (bez Płw. Indyjskiego), Europa, Grenlandia iAmeryka Pn. Od położonej
 • Gdzie jest Lawa Co to jest materiał wstanie płynnym ( magma), wydostający się na powierzchnię wtrakcie erupcji wulkanicznych typu efuzji. L. kwaśne, bogate
 • Gdzie jest Lawina Co to jest ilodu, niekiedy także materiału mineralnego, po stromych stokach górskich. Wyróżnia się l. pyłowe, suche il. śnieżne, mokre. L. mokre
 • Gdzie jest Kamienna Lawina Co to jest bloków skalnych na drodze toczenia lub saltacji po stromym stoku górskim. Powstają samoistnie, np. przez nasycenie wodą materiału stożka
 • Gdzie jest Wybrzeże Lazurowe Co to jest wybrzeża Francji, od okolic Marsylii po granicę zWłochami; dł. ok. 250 km. Wybrzeże urozmaicone, górzyste, liczne zatoki. Region
 • Gdzie jest Zdrój Lądek Co to jest Złotych, wwoj. wałbrzyskim; ok. 7 tys. mieszk. Uzdrowisko ze słabo zmineralizowanymi, radoczynnymi wodami siarczkowymi ifluorkowymi otemp
 • Gdzie jest Lądolód Co to jest niezależnie od jego ukształtowania, ztrudno wyróżnialnym polem firnowym, przemieszczający się wwielu kierunkach. Współcześnie l. znajdują
 • Gdzie jest Woda Lecznicza Co to jest lub słabo zmineralizowana, bakteriologicznie ichemicznie bez zarzutu, oniewielkich wahaniach składu chemicznego iwłasności fizycznych
 • Gdzie jest Legnica Co to jest Kaczawą na Niz. Śląskiej; ok. 110 tys. mieszk. Huta miedzi, zakłady maszynowe, elektrotechniczne, odzieżowe. Zamek książęcy Piastów
 • Gdzie jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy Co to jest miedzi na terenie woj. legnickiego. Odkryte w1957 pokłady należą do największych wEuropie. Wydobycie odbywa się wczterech kopalniach: Lubin
 • Gdzie jest Depresyjny Lej Co to jest wskutek jej nadmiernego poboru wjednym miejscu. L. d. wokół kopalń może mieć zasięg wielu kilometrów ipowodować zanik płytszych wód
 • Gdzie jest Krasowy Lej Co to jest postać zagłębienia bezodpływowego ośrednicy od kilku do ponad 100 m, często oregularnym kolistym zarysie (Fot. 20), powstająca przez
 • Gdzie jest Lesbos Co to jest Turcji, adm. część Grecji; pow. 2,2 tys. km2. Krajobraz górzysty (wys. do 967 m n.p.m.), dobrze rozwinięta linia brzegowa, liczne zatoki
 • Gdzie jest Źródliskowy Lej Co to jest nisza źródliskowa
 • Gdzie jest Len Co to jest pochodzenia śródziemnomorskiego, oróżnorodnym wykorzystaniu, głównie jako surowiec dla przemysłu włókienniczego. Nasiona (tzw. siemię
 • Gdzie jest Lena Co to jest Federacji Rosyjskiej; dł. 4400 km, pow. dorzecza 2,5 mln km2. Źródła wGórach Bajkalskich, wgórnym biegu przecina wąską doliną Wyż
 • Gdzie jest Leningrad Co to jest Sankt Petersburg
 • Gdzie jest Lepiszcze Co to jest spoiwo
 • Gdzie jest Lepkość Co to jest wstanie ciekłym (ciecze, stopione ciała stałe, np. lawa), określająca wielkość oporu wobec ruchu cząstek względem siebie wskutek tarcia
 • Gdzie jest Lesotho Co to jest na obszarze Gór Smoczych, pow. 30,4 tys. km2, 2,0 mln mieszk. (1994), ze stolicą wMaseru. L. stanowi enklawę na terytorium RPA. Produkt
 • Gdzie jest Less Co to jest przez naniesienie przez wiatr znacznych ilości pyłu nad pewien obszar iosadzenie ich wpostaci zwartej pokrywy na podłożu. L. powstawał na
 • Gdzie jest Wyżyna Lessowa Co to jest Huang He; największy na świecie zwarty obszar występowania lessu ogrubości lokalnie do 600 m. Liczne formy erozyjne wąwozów ijarów
 • Gdzie jest Lezeburg Co to jest Luksemburg
 • Gdzie jest Lgom Co to jest Legnicko-Głogowski Okręg Miedziowy
 • Gdzie jest Lhasa Co to jest Lasa
 • Gdzie jest Lhotse Co to jest na granicy Nepalu iChin; czwarty pod względem wysokości na Ziemi (8516 m n.p.m.). Po raz pierwszy zdobyty w1956 przez Szwajcarów. Na L
 • Gdzie jest Leste Co to jest lokalny na Wyspach Kanaryjskich wiejący znad Sahary wciągu całego roku zwyjątkiem lata przy trwałości 1-7 dni; obniża wilgotność względną
 • Gdzie jest Leszno Co to jest Wielkopolsce; 60 tys. mieszk. Zakłady przemysłu metalowego, elektrotechnicznego, włókienniczego, odzieżowego, spożywczego. Od założenia
 • Gdzie jest Leśnictwo Co to jest zgospodarczym wykorzystaniem lasów. Z rolnictwem łączy je ścisłe powiązanie zziemią, jednak ma też po części charakter przemysłowy; wPolsce
 • Gdzie jest Leveche Co to jest wybrzeżu Hiszpanii wiejący zsektora południowego znad Sahary, nad lądem szybko zanika; przynosi chmury pyłu ipiasku wyraźnie ograniczające
 • Gdzie jest Lewanter Co to jest wiejący na śródziemnomorskim wybrzeżu Hiszpanii iFrancji,przynosi pogodę pochmurną ideszczową; występuje po pn. stronie niżu zcentrum nad
 • Gdzie jest Liban Co to jest Śródziemnym, pow. 10,4 tys. km2, 2,9 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBejrucie. Produkt krajowy brutto 1,4 tys. $/osobę (1992). Gospodarka
 • Gdzie jest Liban Co to jest terytorium Libanu ipn. Izraela; dł. 650 km, najwyższy szczyt 3083 m n.p.m. Zbudowane głównie zwapieni ipiaskowców, tworzą potężny zrąb
 • Gdzie jest Liberia Co to jest O.Atlantyckiego, pow. 111,4 tys. km2, 2,8 mln mieszk. (1995), ze stolicą wMonrowii. Główne krainy geograficzne to Nizina Nadbrzeżna iwyż
 • Gdzie jest Libia Co to jest pow. 1759,5 tys. km2, 4,9 mln mieszk. (1994), stolica Trypolis. Główne krainy geograficzne to Sahara inizina nadbrzeżna (Dżefara). Produkt
 • Gdzie jest Pustynia Libijska Co to jest doliny Nilu, na terytorium Libii, Egiptu iSudanu. Zajmuje wielką nieckę (2 mln km2) wpodłożu krystalicznym Afryki, wypełnioną osadami od
 • Gdzie jest Libreville Co to jest stolica Gabonu, ok. 350 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego, chemicznego, włókienniczego, spożywczego; port
 • Gdzie jest Licencja Co to jest wprawie wynalazczym zezwolenie na wykorzystanie opatentowanego ( patent) wynalazku lub zarejestrowanego wzoru
 • Gdzie jest Lichenometria Co to jest wktórej informacje na temat tempa wzrostu porostów naskalnych są wykorzystywane do określenia wieku danej powierzchni skalnej. Stosuje się
 • Gdzie jest Lido Co to jest bariera piaszczysta, oddzielająca lagunę od otwartego morza. Termin stosowany gł. wodniesieniu do wybrzeży Adriatyku we Włoszech
 • Gdzie jest Warmiński Lidzbark Co to jest wwoj. olsztyńskim; ok. 18 tys. mieszk. Zakłady spożywcze, drzewne, włókiennicze, maszynowe. Dawna siedziba biskupów warmińskich (m.in. J
 • Gdzie jest Liechtenstein Co to jest na obszarze Alp. Jeden znajmniejszych krajów Europy, pow. 160 km2, 30,0 tys. mieszk. (1995), stolica Vaduz. Produkt narodowy brutto 33 tys
 • Gdzie jest Arabskich Państw Liga Co to jest międzynarodowa, zsiedzibą wKairze. Należą do niej: Algieria, Arabia Saudyjska, Bahrajn, Dżibuti, Egipt, Irak, Jemen, Jordania, Katar
 • Gdzie jest Morze Liguryjskie Co to jest iElbą, aFrancją iWłochami; pow. 15 tys. km2, głęb. maks. 2850 m; porty: Genua, La Spezia; rozwinięta turystyka na wybrzeżu włoskim
 • Gdzie jest Lilongwe Co to jest stolica Malawi, ok. 400 tys. mieszk.; ośrodek handlowy oraz przemysłu tytoniowego i odzieżowego
 • Gdzie jest Lima Co to jest aglomeracja 6,5 mln); centrum przemysłowe, handlowe, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu włókienniczego, skórzanego, spożywczego
 • Gdzie jest Liman Co to jest rzecznej ocharakterze estuarium, mające obecnie postać słodkowodnego jeziora przybrzeżnego, wydłużonego mniej więcej prostopadle do linii
 • Gdzie jest Limniczny Co to jest jeziorny. Określenie osadów powstałych wśrodowisku jeziornym, także procesów iform mających bezpośredni związek zistnieniem jeziora
 • Gdzie jest Limnologia Co to jest hydrografia
 • Gdzie jest Limnos Co to jest Egejskiego, uzach. wybrzeży Azji Mniejszej; pow. 476 km2; rzeźba wyżynna iwulkaniczna. Ludność trudni się gł. uprawą winorośli, oliwek
 • Gdzie jest Limpopo Co to jest Republiką Południowej Afryki aBotswaną iZimbabwe, dolny odcinek wMozambiku; dł. ok. 1600 km; pow. dorzecza 440 tys. km2. Wypływa jako Rzeka
 • Gdzie jest Prądu Linie Co to jest cząstek powietrza wpolu wiatru określonego wdanym momencie; l. p. informują ocałościowym ruchu powietrza na pewnym obszarze wokreślonej
 • Gdzie jest Zatoka Liońska Co to jest Lwia, Zatoka
 • Gdzie jest Line Co to jest Spokojnym we wsch. Polinezji, wpobliżu równika; wchodzi wskład państwa Kiribati, jedynie najdalej wysunięta ku pn. Palmyra należy do USA
 • Gdzie jest Brzegowa Linia Co to jest ilądu. Ponieważ położenie l. b. ulega zmianom wraz z pływami morskimi, falowaniem itp., zwykle odnosi się ją do średniego poziomu wody
 • Gdzie jest Elektroenergetyczna Linia Co to jest zespół przewodów do przesyłania prądu, zazwyczaj 3-fazowego, na znaczne odległości
 • Gdzie jest Kolejowa Linia Co to jest np. stacje kolejowe lub węzłowe, wraz zurządzeniami potrzebnymi do prowadzenia ruchu pociągów oraz przewożenia podróżnych itowarów
 • Gdzie jest Komunikacyjna Linia Co to jest punktów za pomocą środków komunikacyjnych, kursujących po określonej trasie według ogłoszonego rozkładu jazdy
 • Gdzie jest Lotnicza Linia Co to jest transportowych między dwoma lub więcej punktami, zwyznaczonymi lotniskami zapasowymi iniezbędnymi urządzeniami
 • Gdzie jest Śnieżna Linia Co to jest linia wiecznego śniegu
 • Gdzie jest Transsyberyjska Linia Co to jest ok.9000km), łącząca europejską część Federacji Rosyjskiej zSyberią iDalekim Wschodem. Jej trasa biegnie od Czelabińska przez Omsk
 • Gdzie jest Śniegu Wiecznego Linia Co to jest oddzielająca część zprzeważającą akumulacją śniegu od części zprzeważającą ablacją. L. w. ś. przebiega na różnych wysokościach n.p.m
 • Gdzie jest Daty Zmiany Linia Co to jest przekraczaniu zmienia się data; przebiega zniewielkimi odstępstwami wzdłuż 180 długości geograficznej; przy przekraczaniu tej linii
 • Gdzie jest Wyspy Liparyjskie Co to jest Tyrreńskim, na pn. od Sycylii; pow. 117 tys. km2. Rzeźba górzysta, pochodzenia wulkanicznego; wyspy zbudowane są zlawy ipopiołów
 • Gdzie jest Lipsk Co to jest Elsterą; ok. 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, chemicznego, poligraficznego, środków transportu; ośrodek handlowy (targi od
 • Gdzie jest Litologia Co to jest zwłaszcza wielkości ziaren ją tworzących, cechach fizycznych ichemicznych, składzie mineralnym ichemicznym, atakże warunkach powstawania
 • Gdzie jest Litometeory Co to jest obejmująca obecność watmosferze cząstek stałych zwyjątkiem form zamarzniętej wody; mogą być pochodzenia naturalnego lub antropogenicznego
 • Gdzie jest Strefa Litoralna Co to jest przypływów igłębokością występowania roślinności dennej; cechuje się dużym wpływem lądu, silnymi ruchami wód, dużym naświetleniem
 • Gdzie jest Litosfera Co to jest Wprzeciwieństwie do astenosfery l. jest sztywna ikrucha, dlatego ulega nieodwracalnym deformacjom pod wpływem procesów endogenicznych

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie NAJLEPSZY Litosfera, Litoralna Strefa, Litometeory, Litologia, Lipsk, Liparyjskie Wyspy, Linia Zmiany Daty, Linia Wiecznego Śniegu, Linia Transsyberyjska, Linia Śnieżna definicja.

Gdzie jest Najlepszy Litosfera, Litoralna Strefa, Litometeory, Litologia, Lipsk wyjaśnienie.