Typ Szablonowy, Typ

Typ Szablonowy, Typ Rozróżniony, Trwałość Poprzez Osiągalność, Trwałość, Trwała Zmienna, Transakcja.

szablonowy rozróżniony co to jest

Definicje komputerowe na T

 • Co to jest Tid Definicja Zobacz: identyfikator krotki
 • Co to jest Klient Tłusty Definicja Zobacz: silny klient
 • Co to jest This Definicja Wskazanie adresata komunikatu (ten). Zobacz: self
 • Co to jest Korzeń Trwały Definicja Trwały przedmiot stanowiący start hierarchii albo sieci trwałych obiektów w koncepcji określanej jako trwałość przez osiągalność
 • Co to jest Wystąpienia Tworzenie Definicja na szablonu albo wzorca, którym jest klasa albo typ. Niekiedy termin ten znaczy także utworenie klasy przez ustalenie wyznacznika dla klasy
 • Co to jest Potomny Typ Definicja Zobacz: typ pochodny
 • Co to jest Amigos Three Definicja Trzej przyjaciele. Regularnie spotykane ustalenie artystów UML: G. Boocha, I. Jacobsona i J. Rumbaugha
 • Co to jest Terrorysta Teoretyczny Definicja którego kariera była oparta na rozwijaniu i propagowaniu zmatematyzowanych teorii (zobacz: pseudoteoria). Teorie te nazywa matematycznymi
 • Co to jest Manifest Trzeci Definicja Zobacz: manifest
 • Co to jest Kompozytowy Typ Definicja Typ nieelementarny; typ zdefiniowany przy użyciu konstruktorów typów (na przykład struct) i innych typów
 • Co to jest Theta Definicja zaimplementowany w obiektowym systemie kierowania bazą Thor. Posiada silną statyczną kontrolę typów i automatyczne zbieranie nieużytków
 • Co to jest Atrybutu Typ Definicja dotyczące wartości atrybutu obiektu, które określa (regularnie implicite) format, długość, zakres wartości, sposób reprezentacji i
 • Co to jest Konstruowany Typ Definicja typów struct, union i enum, pozwalający na konstruowanie bardziej złożonych wyrażeń typologicznych z wyrażeń prostszych
 • Co to jest Tools Definicja organizowana poprzez Interactive Software Engineering, firmę zajmującą się postępem i promocją języka Eiffel
 • Co to jest Tapos Definicja Czasopismo z zakresu mechanizmów obiektowych
 • Co to jest Obiektów Modelowania Technika Definicja Zobacz: OMT
 • Co to jest Projektowa Transakcja Definicja Termin oznaczający długą i/albo zagnieżdżoną transakcję
 • Co to jest Metody Treść Definicja Zobacz: ciało sposoby
 • Co to jest Identyfikator Trwały Definicja Niepowtarzalny identyfikator obiektu, który nie wymienia się w trakcie całego życia obiektu
 • Co to jest Architektura Trzywarstwowa Definicja Zobacz: architektura trzywarstwowa
 • Co to jest Abstrakcyjny Typ Definicja Zobacz: abstrakcyjny typ danych
 • Co to jest Podstawowy Typ Definicja Zobacz: typ prymitywny
 • Co to jest Wbudowany Typ Definicja programowania (na przykład int, float, char, i tak dalej), stanowiący nieodłączną jego część, skojarzony z predefiniowanymi operacjami
 • Co to jest Wyliczeniowy Typ Definicja Typ, którego wartości są explicite wyliczone; na przykład typ boolean = {true, false} albo typ Zawód = {asystent, adiunkt, docent, prof
 • Co to jest Obiekt Trwały Definicja Przedmiot przechowywany w bazie danych; przedmiot nie zmieniający swego stanu między kolejnymi uruchomieniami programu aplikacyjnego
 • Co to jest Masowy Typ Definicja sporą, nieznaną z góry i nieograniczoną liczbę przedmiotów. Zazwyczaj za typ masowy uważane jest sekwencję (sequence) - rozszerzalny ciąg
 • Co to jest Pochodny Typ Definicja utworzony opierając się na typu bazowego. W Ada95 termin ten znaczy dowolny typ utworzony opierając się na innego typu. Przeciwieństwo: typ
 • Co to jest Trwanie Definicja po potwierdzeniu transakcji jej efekty są trwałe i nie mogą być odwrócone przez jakikolwiek sytuacja, na przykład zanik zasilania komputera
 • Co to jest Nieprzejrzysty Typ Definicja nie jest udostępniona (jest schowana) dla użytkownika. Na przykład użytkownik może wiedzieć, iż pewien przedmiot jest typu Film, lecz może
 • Co to jest Parametryzowany Typ Definicja wyznacznikiem, zazwyczaj typem albo wartością. Na przykład typ set (zestaw) jest parametryzowany typem elementu zbioru (na przykład set
 • Co to jest Tablica Definicja systemach relacyjnych. W językach programowania termin ten znaczy strukturę danych tego samego typu, której przedmioty są katalogowane
 • Co to jest Dynamiczna Tablica Definicja konstruktor typów masowych. Tablica dynamiczna jest podobna do sekwencji, z możliwością dowolnego rozszerzania na końcu i z dostępem przez
 • Co to jest Ip Tcp Definicja protokoły komunkacyjne w sieci Internet (warstwa sieciowa i transportowa modelu ISO/OSI). Służą do łączenia oddzielnych fizycznie sieci w
 • Co to jest Prymitywny Typ Definicja jest niepodzielna (nie zawiera bardziej prymitywnych wartości). Rodzaje prymitywne w danym języku są wbudowane, albo można je stworzyć
 • Co to jest Referencyjny Typ Definicja do obiektów, krotek, i tak dalej W SQL3 wartość typu referencyjnego może być zapamiętana w tablicy i w dalszym ciągu użyta jako
 • Co to jest Terabajt Definicja 000 000 (1000 mld) bajtów. W informatyce obowiązuje atawistyczny stereotyp, odpowiednio z którym terabajt to jest 240, a więc 1 099 511 627
 • Co to jest Thor Definicja Obiektowy mechanizm kierowania bazą danych.http://www.pmg.lcs.mit.edu/Thor.html
 • Co to jest Domknięcie Tranzytywne Definicja Tranzytywne domknięcie R* stosunku R jest definiowane następująco:x R y -> x R* yx R y and y R* z -> x R* ztj. stosunek R* zawiera parę
 • Co to jest Dziedziczenie Poprzez Trwałość Definicja danych, gdzie właściwość trwałości jest właściwością definiowanej klasy i wszystkich jej podklas. Wadą tej koncepcji jest ograniczenie
 • Co to jest Normalna Postać Trzecia Definicja normalnej, jeśli nie zawiera tranzytywnych zależności funkcyjnych, jest to takich trzech atrybutów A, B i C, iż zachodzi A * B i B * C
 • Co to jest Typ Definicja może przybierać dany byt programistyczny (zmienna, przedmiot, wyznacznik); specyfikacja budowy obiektu; specyfikacja interfejsu procedury
 • Co to jest Konkretny Typ Definicja abstrakcyjnych typów danych, eksponujący fakt, iż definicja typu (w systemach z silną kontrolą typów) jest różne od definicje
 • Co to jest Masochista Teoretyczny Definicja Termin J. Rumbaugha oznaczający osobę próbującą (bezskutecznie) użytkować w inżynierii oprogramowania sposoby matematyczne
 • Co to jest Tabela Definicja relacyjnych systemach baz danych, regularnie nazywana relacją. Tabela złożona jest z wierszy albo odmiennie krotek. Należy zwrócić uwagę
 • Co to jest Asocjacyjna Tablica Definicja relacyjnym, realizującej związek (relationship, association) między dwoma albo więcej tablicami. Tablica taka zawiera zazwyczaj klucze obce
 • Co to jest Pośrednia Tablica Definicja logicznych identyfikatorów obiektów. Wiersze tej tablicy zawierają pary i umożliwiają wyłapanie
 • Co to jest Teoretyk Definicja zmatematyzowane teorie, zwłaszcza teorie dotyczące obiektowości. W informatyce to jest ostatnio ustalenie pejoratywne (zobacz: pseudoteoria
 • Co to jest Tożsamość Definicja istnieje i jest odróżnialny od innych obiektów z wyjątkiem jego aktualnego stanu (wartości atrybutów), który może się zamieniać
 • Co to jest Transakcja Definicja posiadająca własności określane skrótem ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): atomowość, spójność, izolacja, trwałość
 • Co to jest Zmienna Trwała Definicja Zmienna, która ma wszystkie własności zmiennej języka programowania, lecz zachowuje własną wartość między kolejnymi uruchomieniami programu
 • Co to jest Trwałość Definicja oznaczająca zachowywanie jej wartości dłużej niż czas pojedynczego uruchomienia programu (zazwyczaj dowolnie długo). Trwałość jest
 • Co to jest Osiągalność Poprzez Trwałość Definicja ustalająca, iż każdy przedmiot osiągalny z trwałego obiektu (na przykład podobiekt, przedmiot powiązany przez parametr) jest także trwały
 • Co to jest Rozróżniony Typ Definicja przez nadanie nowej nazwy dla już zdefiniowanego typu. Nowy typ jest traktowany jako oddzielny (nieporównywalny) typ. Koncepcja typów
 • Co to jest Szablonowy Typ Definicja Zazwyczaj chodzi o konstruktor typów masowych, takich jak set, sequence, bag, array. Zobacz także: klasa szablonowa

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Typ Szablonowy, Typ Rozróżniony, Trwałość Poprzez Osiągalność, Trwałość, Trwała Zmienna, Transakcja, Tożsamość, Teoretyk, Tablica Pośrednia, Tablica przykłady.

Działanie Typ Szablonowy, Typ Rozróżniony, Trwałość Poprzez zastosowanie.