Kolej Transsyberyjska co

Kingstown co znaczy Kingston krzyżówka kimberlit co to jest Kilimandżaro słownik Kijów czym jest.

kolej transsyberyjska komórka co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na K

 • Gdzie jest Transsyberyjska Kolej Co znaczy linia transsyberyjska porównanie
 • Lokalizacja Konwekcyjna Komórka Krzyżówka konwekcja dlaczego
 • Położenie Kalgoorlie Co to jest miasto wzach. Australii na Wielkiej Pustyni Wiktorii, ok. 25 tys. mieszk.; największy wkraju ośrodek wydobycia złota jak lepiej
 • Geografia Korfu Słownik Kerkira kiedy
 • Na mapie Litosferyczna Kra Czym jest płyta litosferyczna od czego zależy
 • Gdzie leży Rozwinięte Słabo Kraje Co oznacza kraje rozwijające się na czym polega
 • Współrzędne Kaapstad Tłumaczenie Kapsztad różnice
 • Jak daleko Kyjiw Przykłady Kijów wady i zalety
 • Geo Prąd Karaibski Definicja Gujański Prąd podobieństwa
 • Mapa Kilauea Encyklopedia Mauna Loa czemu
 • Gdzie jest Kuwejt Jak działa Kuwejt iport nad Zat. Perską, ok. 300 tys. mieszk. Centrum gospodarcze kraju, zniszczone wtrakcie agresji irackiej ipodczas oswobodzenia w1992, obecnie niemal co gorsze
 • Lokalizacja Kompas Czy jest określania kierunku północy magnetycznej, azatem ipozostałych stron świata: swobodnie obracająca się na osi namagnesowana igła wskazuje biegun magnetyczny. Zob porównaj
 • Położenie Kinszasa Pojęcie nad rzeką Zair, ok. 3,7 mln mieszk. Główny ośrodek przemysłu spożywczego, chemicznego, metalowego, elektotechnicznego; Muzeum Afrykańskiej Sztuki iArcheologii porównanie
 • Geografia Kioga Wyjaśnienie Afryce wdorzeczu Nilu, wUgandzie, na wys. 1033 m n.p.m.; pow. od 2,5 tys. km2 wporze suchej do 6tys. km2 wporze deszczowej, średnia głęb. 3-5 m. Położone dlaczego
 • Na mapie Kirgistan Opis wAzji Środkowej, pow. 198,5 tys. km2, 4,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBiszkeku. Główne krainy geograficzne to Góry Hisarsko-Ałajskie oraz Tien-szan. Była jak lepiej
 • Gdzie leży Kiribati Informacje się zwysp rozrzuconych po obu stronach równika, wśrodk.-zach. części Pacyfiku, pow. 0,8 tys. km2, 77 tys. mieszk. (1994), ze stolicą Bairiki na atolu Tarawa kiedy
 • Współrzędne Kiruna Znaczenie miasto wpn. Szwecji, ok. 27 tys. mieszk.; największe wEuropie odkrywkowe kopalnie rud żelaza, wywożonych następnie drogą morską przez Narvik lub Luleę od czego zależy
 • Jak daleko Kiszyniów Co znaczy stolica Mołdawii, ok. 680 tys. mieszk.; centrum gospodarcze, naukowe iturystyczne kraju. Zabytki: cerkiew zXVIII w., katedra zXIX w., dom-muzeum A. S. Puszkina na czym polega
 • Geo Kiusiu Krzyżówka Wysp Japońskich, trzecia pod względem wielkości; pow. 42 tys. km2. Krajobraz górzysty, najwyższy szczyt 1739 m n.p.m., częste trzęsienia ziemi iwybuchy różnice
 • Mapa Kiwu Co to jest tektonicznego we wsch. Afryce wdorzeczu rzeki Kongo, na pograniczu Ruandy iKonga- -Zairu, wWielkim Rowie Afrykańskim na wys. 1460 m n.p.m. Pow. 2650 km2, głęb wady i zalety
 • Gdzie jest Wód Czystości Klasy Słownik przydatności wód do różnych celów. WPolsce wyróżnia się 2 kryteria: fizyko-chemiczne, według zawartości związków chemicznych, ibiologiczne, według zawartości podobieństwa
 • Lokalizacja Narodowej Gospodarki Klasyfikacja Czym jest hierarchicznie usystematyzowany podział ogółu jednostek organizacyjnych tworzących gospodarkę narodową (podmiotów gospodarujących), stosowany wplanowaniu czemu
 • Położenie Meteorologiczna Klatka Co oznacza zaprojektowana skrzynka służąca do umieszczenia wniej podstawowych przyrządów meteorologicznych do pomiarów temperatury iwilgotności powietrza. Wykonana jest co gorsze
 • Geografia Klif Tłumaczenie lub pionowy brzeg morski, rozwijający się wskutek ciągłego podcinania przez fale dolnej części stoku, powodującego obrywy i osuwiska. Gromadzący się upodnóża k porównaj
 • Na mapie Klimat Przykłady charakterystyczny reżim pogody na określonym obszarze, uwarunkowany bilansem cieplnym, cyrkulacją atmosferyczną, cechami podłoża atmosfery idziałalnością porównanie
 • Gdzie leży Lokalny Klimat Definicja odróżnienia charakterystyk klimatu małych obszarów od otaczających je regionów; różnice te mogą wynikać zwpływu rzeźby terenu, szaty roślinnej, typu gleby dlaczego
 • Współrzędne Miasta Klimat Encyklopedia lokalnego związany zistnieniem iekspansją terenów zabudowanych wdużych iśrednich aglomeracjach, co prowadzi do zmiany warunków wymiany ciepła, wilgoci jak lepiej
 • Jak daleko Klimatogram Jak działa dla zilustrowania cech klimatu danego miejsca; może prezentować przebieg roczny wybranych elementów klimatu np. temperatury iopadu (Rys. 33) albo zależność kiedy
 • Geo Klimatologia Czy jest klimatem, wtym czynnikami iwarunkami jego formowania, zróżnicowaniem przestrzennym, klasyfikacją izmianami wczasie. Zasadnicze działy k. to: k. ogólna od czego zależy
 • Mapa Strefy Klimatyczne Pojęcie mniej więcej równoleżnikowo pasy powierzchni kuli ziemskiej ozbliżonych warunkach klimatycznych, określonych głównie przez ilość docierającej do podłoża na czym polega
 • Gdzie jest Lodowy Klin Wyjaśnienie powstała wskutek wielokrotnego zamarzania irozmarzania wody wszczelinie wkurczącym się zpowodu mrozu gruncie. Latem szczelinę wypełnia woda, która zimą różnice
 • Lokalizacja Ciśnienia Wysokiego Klin Opis barycznego wpostaci stosunkowo wąskiej iwyciągniętej wjedną stronę peryferycznej części wyżu barycznego, oddziela dwa obszary oobniżonym ciśnieniu (Rys. 7 wady i zalety
 • Położenie Rzymski Klub Informacje powstała w1968 zinicjatywy A. Peccei, włoskiego finansisty związanego zfirmą Fiat. Gromadzi grono wybitnych specjalistów zainteresowanych badaniami nad podobieństwa
 • Geografia Sopka Kluczewska Znaczenie Kamczatce ocharakterze stratowulkanu; najwyższy inajaktywniejszy wEurazji; wys. 4750 m n.p.m. Oprócz głównego krateru liczne kratery pasożytnicze imiejsca czemu
 • Na mapie Kotlina Kłodzka Co znaczy śródgórskie, oddzielające Sudety Środkowe od Sudetów Wschodnich, otoczone pasmami górskimi G. Bardzkich, Złotych, Masywu Śnieżnika, G. Bystrzyckich, Stołowych co gorsze
 • Gdzie leży Kłodzko Krzyżówka Polsce wKotlinie Kłodzkiej nad Nysą Kłodzką, wwoj. wałbrzyskim; ok. 30 tys. mieszk. Mały ośrodek przemysłowy iduży turystyczny; późnogotycki kościół porównaj
 • Współrzędne Puszcza Knyszyńska Co to jest na Niz. Podlaskiej, na wsch. od Białegostoku; pow. 840 km2. Dominują lasy sosnowo-świerkowe, porastające wzgórza morenowe, wdolinach rzek także wilgotniejsze porównanie
 • Jak daleko Kropel Koagulacja Słownik opadu powstawanie dlaczego
 • Geo Kobalt Czym jest wyrobu stali szybkotnących (mogących pracować wnarzędziach odużych szybkościach skrawania) ismalty (niebieskiej farby do malowania szkła, porcelany ido wyrobu jak lepiej
 • Mapa Eworsyjny Kocioł Co oznacza skalnego koryta rzeki, powstałe wskutek ścierania podłoża przez materiał skalny znajdujący się wruchu wirowym ( eworsja). Miejscem powstawania k. e. są gł kiedy
 • Gdzie jest Lodowcowy Kocioł Tłumaczenie części doliny polodowcowej, ograniczone ztrzech stron stromymi ścianami skalnymi, powstające najczęściej z niszy źródliskowej wskutek wietrzenia mrozowego i od czego zależy
 • Lokalizacja Wirowy Kocioł Przykłady kocioł eworsyjny na czym polega
 • Położenie Wietrzeniowy Kociołek Definicja powierzchni skalnych, mająca postać kolistej lub wydłużonej misy odł. przeciętnie 0,5-1,5 m igłęb. do 1 m. Zdarzają się także wielkie formy odł. ponad 10 m różnice
 • Geografia Kodiak Encyklopedia Pacyfiku, upd. wybrzeży płw. Alaska; pow. 9 tys. km2; krajobraz wyżynno-górski. Ludność (ok. 1600 osób), biała ieskimoska, trudni się rybołówstwem, hodowlą wady i zalety
 • Na mapie Kohezja Jak działa utrzymywanie materiału mineralnego wstanie związanym wskutek działania sił przyciągania międzycząsteczkowego, kapilarnych iobecności zlepiających cząstek podobieństwa
 • Gdzie leży Wyspy Kokosowe Czy jest wysp koralowych we wsch. części O. Indyjskiego, na pd. od Jawy; pow. ok. 14 km2; uprawa palmy kokosowej. Odkryte w1609 przez Keelinga, obecnie terytorium czemu
 • Współrzędne Kokosowiec Pojęcie wysokości, pochodzące zpd.-wsch. Azji, uprawiane dla cennych owoców (tzw. orzech kokosowy), omasie dochodzącej do 8 kg, których wnętrze wypełnione jest płynem co gorsze
 • Jak daleko Koksownia Wyjaśnienie produkujący koks zwęgla kamiennego. Proces ten przeprowadza się wpiecach koksowniczych. Jako efekt końcowy uzyskuje się gaz koksowniczy, wodę pogazową, smołę porównaj
 • Geo Kolej Opis lądowego, wykonujący masowy regularny przewóz osób iładunków po drogach torowych (szynowych, linowych) przy użyciu napędu mechanicznego. Ludzi iładunki porównanie
 • Mapa Jednoszynowa Kolej Informacje zwykle szeroką szynę górną (k. j. podtorowa) lub dolną (k. j. natorowa), podpartą na słupach nośnych. Wagony jeżdżą po specjalnie ukształtowanej szynie na dlaczego
 • Gdzie jest Linowa Kolej Znaczenie wktórym pojazd jest ciągnięty przez linę napędową iporusza się po torze ułożonym na ziemi (k. l. naziemna) lub po torze liniowym utworzonym przez tzw. linę jak lepiej
 • Lokalizacja Kolonia Co znaczy Niemczech, port nad Renem, ok. 1 mln mieszk. Wielki ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu, chemicznego, elektrotechnicznego, centrum handlu kiedy
 • Położenie Wiedeńska Warszawsko Kolej Krzyżówka kolejowa na terenie Królestwa Polskiego, łącząca Warszawę, Kraków iWiedeń, zbudowana w1840-1848; odcinek łączący Warszawę zGrodziskiem Mazowieckim oddano do od czego zależy
 • Geografia Zębata Kolej Co to jest dwuszynowej, stosowana przy dużych pochyleniach toru. Pojazdy poruszają się po torze złożonym zdwóch ciągów zwykłych szyn oraz ciągu szyn uzębionych na czym polega
 • Na mapie Kolejnictwo Słownik narodowej obejmujący transport kolejowy, wtym zagadnienia eksploatacyjno-techniczne, ekonomiczne oraz wpływu transportu kolejowego na środowisko przyrodnicze różnice
 • Gdzie leży Koliba Czym jest szałas pasterzy wKarpatach wady i zalety
 • Współrzędne Kolombo Co oznacza stolica Sri Lanki nad O. Indyjskim, ok. 620 tys. mieszk., ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; port podobieństwa
 • Jak daleko Kolonia Tłumaczenie zamorski, będący obszarem ekspansji ludnościowej bądź gospodarczej innego państwa ( metropolii). K. są podporządkowane politycznie metropoliom, które dokonują czemu
 • Geo Kolorado Przykłady wpd.-zach. części USA iw Meksyku; dł. ok. 2900 km, pow. dorzecza 590 tys. km2. Powstaje zpołączenia rzek Green iGrand, wypływających ze stoków G. Skalistych co gorsze
 • Mapa Wyżyna Kolorado Definicja wKordylierach, wpd.-zach. części USA; pow. 300 tys. km2; wys. 1800-3000 m n.p.m., najwyższy szczyt Humphreys Peak (3851 m n.p.m.). Budowa płytowa; tworzona porównaj
 • Gdzie jest Półwysep Kolski Encyklopedia Europie, otoczony M. Barentsa od pn. iM. Białym od wsch. ipd.; na terytorium Federacji Rosyjskiej; pow. 100 tys. km2. Dł. ok. 400 km, szer. unasady 250 km porównanie
 • Lokalizacja Kolumbia Jak działa części Ameryki Pd., pow. 1138,9 km2, 35,1 mln mieszk. (1995), ze stolicą wBogocie (Santaf de Bogota). Główne krainy geograficzne to Andy na zach. istrefa nizin dlaczego
 • Położenie Kolumbia Czy jest wzach. części USA iKanady; dł. 1950 km, pow. dorzecza 772 tys. km2. Wypływa wG. Skalistych, następnie płynie głębokim kanionem przez Wyż. Kolumbii iG jak lepiej
 • Geografia Wyżyna Kolumbii Pojęcie wpn.-zach. części USA, między G. Skalistymi iG. Kaskadowymi; pow. ponad 500 tys. km2; wys. średnio 1000 m n.p.m., maksymalnie do 2997 m. Zbudowana zpłytowo kiedy
 • Na mapie Koluwium Wyjaśnienie ogólna nazwa materiału skalnego, przemieszczonego po stoku wwyniku działania ruchów masowych, np. osuwisk, spływów błotnych od czego zależy
 • Gdzie leży Podbiegunowe Koła Opis ograniczające obszary okołobiegunowe, na których występują dzień polarny i noc polarna; leżą na 6633' szerokości geograficznej północnej ipołudniowej (Rys. 61 na czym polega
 • Współrzędne Kołobrzeg Informacje przy ujściu Parsęty do Bałtyku, wwoj. koszalińskim; ok. 50 tys. mieszk. Port handlowy irybacki, zakłady spożywcze ielektrotechniczne. Ośrodek turystyczno różnice
 • Jak daleko Kołyma Znaczenie Azji, na terytorium Federacji Rosyjskiej; dł. 2130 km, pow. dorzecza 650 tys. km2. Źródła wG. Chałkańskich, wgórnym biegu omija G. Czerskiego, dolny wobrębie wady i zalety
 • Geo Komandory Co znaczy czterech wulkanicznych wysp na M. Beringa, 200 km na wsch. od Kamczatki, opow. 1848 km2; klimat umiarkowany chłodny; obszar pokryty roślinnością tundrową podobieństwa
 • Mapa Komasacja Krzyżówka przekształcanie na określonym obszarze gruntów rozdrobnionych irozmieszczonych wszachownicy lub nadmiernie wydłużonych, wduże, zwarte, regularnie ukształtowane czemu
 • Gdzie jest Kombinat Co to jest przemysłowe stanowiące zespół kilku odrębnych wytwórni działających pod wspólnym zarządem izwiązanych ze sobą pod względem organizacyjnym itechnologicznym (np co gorsze
 • Lokalizacja Strefa Komfortu Słownik określenie przedziału temperatury iwilgotności powietrza, wktórym organizm ludzki czuje się najlepiej; wstrefie klimatu umiarkowanego jest to przedział porównaj
 • Położenie Wulkaniczny Komin Czym jest doprowadzający magmę z komory wulkanicznej do miejsca erupcji (Rys. 65). Wwulkanach wygasłych k. w. pozostają wypełnione przez zastygłą magmę, apo zniszczeniu porównanie
 • Geografia Wulkaniczna Komora Co oznacza podziemny zbiornik magmy, znajdujący się na głębokości kilku do kilkudziesięciu km, zasilający wulkan lub strefę erupcji linijnej (Rys. 65 dlaczego
 • Na mapie Komory Tłumaczenie wzach. części O. Indyjskiego wpobliżu wsch. wybrzeży Afryki, między wybrzeżem Tanzanii aMadagaskarem, pow. 2,2 tys. km2, 630 tys. mieszk. (1994), ze stolicą jak lepiej
 • Gdzie leży Kompakcja Przykłady objętości materiału wskutek zmiany jego struktury wewnętrznej przez usunięcie wody igęstsze upakowanie składników; dokonuje się pod wpływem ciężaru substancji kiedy
 • Współrzędne Geologiczny Kompas Definicja wgeologicznych pracach terenowych, umożliwiający dzięki swej konstrukcji nie tylko określenie stron świata, ale także szybki pomiar takich parametrów, jak od czego zależy
 • Jak daleko Komunikacja Encyklopedia iśrodki lokomocji służące do przewozu osób, transportu towarów oraz przesyłania informacji. Wyróżniamy k. lądową, wodną, powietrzną ispecjalną (telekomunikacja na czym polega
 • Geo Komunizm Jak działa wktórym wszelkie środki produkcji są faktycznie we władaniu ipod kontrolą państwa, acele ekonomiczne są określane przez centralne planowanie różnice
 • Mapa Woda Kondensacyjna Czy jest woda podziemna gromadząca się wskutek kondensacji pary wodnej wady i zalety
 • Gdzie jest Konakry Pojęcie stolica Gwinei nad Atlantykiem, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, drzewnego ichemicznego podobieństwa
 • Lokalizacja Koncern Wyjaśnienie według którego dwa lub więcej podmiotów gospodarczych, biorąc na siebie wspólne ryzyko ich oddzielnego działania, zobowiązują się do wspólnego gromadzenia czemu
 • Położenie Wodnej Pary Kondensacja Opis który prowadzi do przejścia pary wodnej wwodę wstanie ciekłym; następuje albo wskutek ochłodzenia powietrza do temperatury punktu rosy, albo wskutek nasycenia co gorsze
 • Geografia Poziom Kondensacji Informacje na którym dochodzi do kondensacji pary wodnej; jest obliczany za pomocą wzorów empirycznych przez synoptyków wcelu uzyskania informacji owysokości podstawy porównaj
 • Na mapie Kondominium Znaczenie międzynarodowym określenie terytorium wspólnie administrowanego przez dwa lub większą liczbę państw, zwykle forma władzy kolonialnej. Przykłady k. to brytyjsko porównanie
 • Gdzie leży Konglomerat Co znaczy zlepieniec dlaczego
 • Współrzędne Kongo Krzyżówka części Afryki Środkowej nad O.Atlantyckim, dawna kolonia francuska, pow. 342,0 tys. km2, 2,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą wBrazzaville. Główne krainy jak lepiej
 • Jak daleko Kongo Co to jest Afryce, wZairze, Kongo iAngoli; dł. 4320 km (druga co do długości rzeka wAfryce po Nilu), pow. dorzecza 3690 tys. km2 (drugie miejsce wświecie po Amazonce kiedy
 • Geo Kotlina Kongo Słownik Afryce, obejmująca niemal całe dorzecze Konga, głównie na terytorium Konga-Zairu. Od pd., zach. ipn. ograniczona progami wyżynnymi, od wsch. graniczy zgórami od czego zależy
 • Mapa Zair Kongo Czym jest Afryce, pow. 2344,9 tys. km2, 42,6 mln mieszk. (1994), ze stolicą wKinszasie; dawna kolonia belgijska. Główne krainy geograficzne to Kotlina Konga, Wyż na czym polega
 • Gdzie jest Konimetr Co oznacza przyrząd do pomiaru wielkości zapylenia powietrza atmosferycznego bądź powietrza wpomieszczeniach zamkniętych różnice
 • Lokalizacja Konin Tłumaczenie wśrodk. Polsce nad Wartą; ok. 85 tys. mieszk. Ośrodek górnictwa węgla brunatnego oraz energetyki; huta aluminium, zakłady maszynowe ispożywcze. Gotycki kościół wady i zalety
 • Położenie Konkrecja Przykłady kuliste skupienie substancji mineralnej wewnątrz skały osadowej oskładzie odmiennym od składu otoczenia iwiększej twardości. Przykładami k. są buły krzemieni podobieństwa
 • Geografia Konkurencja Definicja uczestnicy rynku, dążący do realizacji swoich interesów, przedstawiają korzystniejsze od innych oferty pod względem ceny, możliwości zapłaty, jakości lub czemu
 • Na mapie Konopie Encyklopedia zielna pochodzenia azjatyckiego. Złodyg uzyskuje się włókno isłomę, nasiona używane są do wyrobu oleju konopnego ijako pasza. Otrzymywane włókno łykowe co gorsze
 • Gdzie leży Konsorcjum Jak działa okres porozumienia pomiędzy różnymi podmiotami gospodarczymi wcelu realizacji jakiegoś zadania gospodarczego ito zwykle wdużej skali, np. budowa autostrad porównaj
 • Współrzędne Konsumpcja Czy jest ponoszone przez gospodarstwa domowe na zakup dóbr iusług. Jest to obok oszczędności część rozporządzalnych dochodów gospodarstw domowych; (2) w gospodarce porównanie
 • Jak daleko Kontenerowiec Pojęcie wyspecjalizowany, szybki statek przystosowany do przewozu ładunku wspecjalnych pojemnikach (kontenerach). Przeciętny ciężar pojemnika wynosi 20tbrutto dlaczego
 • Geo Kontrakcja Wyjaśnienie ciał stałych, gł. wskutek utraty ciepła. Podlegają jej np. lawy, wwyniku czego mogą tworzyć się regularne pęknięcia, czyli cios termiczny; (2) dominująca wXIX jak lepiej
 • Mapa Kontynent Opis lądowy wyrastający względnie nagle zgłęboko położonego dna morskiego, choć najniższe części k. mogą być zalane przez płytkie morza ( szelf). Od obszarów kiedy
 • Gdzie jest Klimat Kontynentalny Informacje kształtowana przez dominujący wpływ lądowego podłoża atmosfery, które łatwo nagrzewa się pod wpływem insolacji, ale zracji małej pojemności cieplnej gruntu od czego zależy
 • Lokalizacja Kontyngent Znaczenie dobrowolne ograniczenie ilościowe lub wartościowe importu lub eksportu wciągu pewnego okresu; (2) przymusowe dostawy określonej wielkości irodzaju dóbr na na czym polega
 • Położenie Konurbacja Co znaczy powiązanych funkcjonalnie (np. poprzez dojazdy do pracy lub szkół, powiązania kooperacyjne firm), wśród których nie można wyznaczyć dominującego. K. powstają różnice
 • Geografia Konwekcja Krzyżówka cząsteczek płynu (gazu lub cieczy) wywołane różnicami temperatury wobrębie większej objętości tego płynu; np. porcja powietrza podgrzana od dołu rozpręża się wady i zalety
 • Na mapie Chmury Konwekcyjne Co to jest wwyniku występującej watmosferze konwekcji wsytuacji, gdy prądy wstępujące przekraczają poziom kondensacji, powyżej którego tworzy się chmura; rozmiary ch. k podobieństwa
 • Gdzie leży Opady Konwekcyjne Słownik wypadające zchmur kłębiastych, szczególnie zchmury cumulonimbus; mają charakter opadu przelotnego, czasem nawalnego, krótki czas trwania idużą intensywność czemu
 • Współrzędne Konwergencja Czym jest sobie linii prądu powietrza na określonym obszarze lub wzdłuż pewnej linii; może powstawać pod wpływem lokalnej rzeźby terenu (np. wzwężeniach między pasmami co gorsze
 • Jak daleko Rolnicza Produkcja Końcowa Co oznacza towarowej, spożycia naturalnego produktów pochodzących zwłasnej produkcji, przyrostu zapasów produktów roślinnych izwierzęcych oraz przyrostu pogłowia zwierząt porównaj
 • Geo Kopenhaga Tłumaczenie wyspie Zelandii nad cieśniną Sund; ok. 600 tys. mieszk. (aglomeracja 1,3 mln). Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; ośrodek turystyczny: pałace porównanie
 • Mapa Dag Kopet Przykłady Azji, ograniczające od pn. Wyż. Irańską; graniczne pomiędzy Iranem iTurkmenistanem; dł. 650 km, najwyższy szczyt 3117 m n.p.m. Zbudowane głównie ze skał dlaczego
 • Gdzie jest Szerokości Końskie Definicja ciśnienia charakteryzujące się częstymi ciszami atmosferycznymi lub wiatrem słabym izmiennym występujące wszerokościach podzwrotnikowych obydwu półkul między jak lepiej
 • Lokalizacja Kopalina Encyklopedia oznaczeniu gospodarczym bez przeróbki lub po przeróbce, wydobywany robotami górniczymi. Wyróżnia się k. energetyczne, hutnicze, chemiczne, ceramiczne kiedy
 • Położenie Kopalnia Jak działa zakład górniczy, wktórym wydobywa się kopaliny użyteczne. Wydziela się k. podziemne ik. naziemne ( . odkrywkowe). Wk. podziemnych pozyskuje się węgle, sole od czego zależy
 • Geografia Odkrywkowa Kopalnia Czy jest eksploatująca kopalinę użyteczną na powierzchni po usunięciu nadkładu, tzw. skały płonnej. Wydobycie następuje zreguły za pomocą wielkich koparek. Wyróżniamy k na czym polega
 • Na mapie Podziemna Kopalnia Pojęcie roboty górnicze wgłębi ziemi po udostępnieniu szybem (wykopem budowlanym wykonanym pionowo wgłąb terenu) lub sztolnią (poziomym lub lekko nachylonym różnice
 • Gdzie leży Kopalny Wyjaśnienie się do nieaktywnych obecnie struktur geologicznych, pogrzebanych przez młodsze osady, iwymarłych organizmów żywych. Mówi się m.in. o glebach k., krasie k wady i zalety
 • Współrzędne Kopieniactwo Opis uprawy roślin, polegająca na lekkim, powierzchownym wzruszaniu gruntu za pomocą kija, motyki lub wideł isianiu oraz sadzeniu roślin wwykonane dołki. Metoda ta podobieństwa
 • Jak daleko Morze Koralowe Informacje między Australią iMelanezją; zO. Indyjskim łączy się przez Cieśninę Torresa; pow. 4068 tys. km2, głęb. maks. 9140 m (Rów Nowej Brytanii); zasolenie 34,5-35,5 czemu
 • Geo Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna Znaczenie Korea Północna co gorsze
 • Mapa Cieśnina Koreańska Co znaczy cieśnina morska pomiędzy Płw. Koreańskim apd.-zach. częścią Wysp Japońskich; szer. ok. 200km porównaj
 • Gdzie jest Korazja Krzyżówka niszczenie powierzchni skalnych przez materiał skalny przemieszczany przez wiatr, polegające na ich ścieraniu, rysowaniu iżłobieniu. K. jest najsilniejsza tuż porównanie
 • Lokalizacja Kordofan Co to jest Sudanie, pomiędzy masywem Dar-Fur iPustynią Libijską na zach. idoliną Nilu na wsch.; krajobraz równinny zgórami wyspowymi, wys. 500-1000 m n.p.m. Dominuje dlaczego
 • Położenie Kordowa Słownik Hiszpanii, nad rzeką Gwadalkiwir, ok. 300 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa miedzi, przemysłu metalowego ispożywczego. WX w. arabskie wówczas miasto liczyło 500 jak lepiej
 • Geografia Kordyliery Czym jest części Ameryki Pn., rozciągający się od Przesmyku Panamskiego na pd. po Alaskę na pn., na terytorium krajów Ameryki Środkowej, Meksyku, USA iKanady. Składa kiedy
 • Na mapie Południowa Korea Co oznacza Azji na Płw. Koreańskim, nad M. Żółtym iM. Japońskim, pow. 99,3 tys. km2, 44,9 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSeulu. Produkt krajowy brutto 8,3 tys. $/osobę od czego zależy
 • Gdzie leży Północna Korea Tłumaczenie Azji, na Płw. Koreańskim, nad M. Żółtym iM. Japońskim, powstałe w1948 wtrakcie wojny koreańskiej; pow. 120,5 tys. km2, 23,5 mln mieszk. (1994), ze stolicą na czym polega
 • Współrzędne Półwysep Koreański Przykłady Azji, pomiędzy M. Japońskim na wsch. iM. Żółtym na zach; dł. 600 km, pow. 150 tys. km2. Krajobraz wczęści wsch. górski (pasmo G. Wschodniokoreańskich, 1708 m n różnice
 • Jak daleko Półwysep Kornwalijski Definicja części Wielkiej Brytanii, wybiegający wO. Atlantycki pomiędzy Kanałem La Manche na pd. iKanałem Bristolskim na pn.; dł. 230 km, szer. 20-100 km. Krajobraz wady i zalety
 • Geo Koror Encyklopedia stolica Palau, ok. 11 tys. mieszk podobieństwa
 • Mapa Korporacja Jak działa osoba prawna, posiadająca prawo do prowadzenia działalności we własnym imieniu na podobnych zasadach, jak osoba fizyczna czemu
 • Gdzie jest Korral Czy jest zagroda dla zwierząt, zbudowana zdrewnianych bali iżerdzi lub siatki. WAmeryce Pn. iPd. służy do zapędzania wypasających się wstepie stad koni ibydła, wRosji co gorsze
 • Lokalizacja Korsyka Pojęcie Śródziemnego, adm. należąca do Francji; pow. 8,7 tys. km2. Krajobraz górski (Monte Cinto, 2710 m n.p.m.), głębokie doliny rzeczne, urozmaicona linia brzegowa porównaj
 • Położenie Zatoka Koryncka Wyjaśnienie część Morza Jońskiego, uzach. wybrzeża Grecji, połączona zM. Egejskim przez Kanał Koryncki; dł. 127 km; szer. do 31 km; głęb. maks. 860 m porównanie
 • Geografia Kanał Koryncki Opis unasady płw. Peloponez, łączący Zat. Koryncką na zach. zZat. Sarońską M. Egejskiego na wsch.; dł. 6,3 km, szer. 24,6 m; ma postać głębokiego przekopu wskałach dlaczego
 • Na mapie Koryto Informacje doliny, znajdująca się wobrębie jej dna, którą dokonuje się stały lub okresowy przepływ wody iktórej wygląd kształtowany jest przez wodę płynącą. K. jest jak lepiej
 • Gdzie leży Zewnętrzne Skali Korzyści Znaczenie współdziałania wielu zakładów położonych blisko siebie, np. wzakresie kooperacji produkcji, transportu, zbytu iin., oraz wspólnego korzystania zurządzeń kiedy
 • Współrzędne Aglomeracji Korzyści Co znaczy korzyści skali zewnętrzne od czego zależy
 • Jak daleko Dolina Kościeliska Krzyżówka części Tatr Zachodnich; dł. 9 km. Słynna zpięknych iróżnorodnych krajobrazów, często uważana za najpiękniejsze miejsce Tatr. Urozmaicona budowa geologiczna na czym polega
 • Geo Kosa Co to jest piaszczysty półwysep onasadzie położonej wmiejscu gwałtownej zmiany kierunku linii brzegowej, będący jakby przedłużeniem jej poprzedniego kierunku. K różnice
 • Mapa Góra Kościuszki Słownik Australii, położony wpd. części Wielkich Gór Wododziałowych; wys. 2228 m n.p.m. Po raz pierwszy zdobyta przez polskiego podróżnika P. Strzeleckiego w1840 wady i zalety
 • Gdzie jest Wewnętrzne Skali Korzyści Czym jest obniżka kosztu jednostkowego produktu, wywołana zwiększeniem wielkości produkcji. Wiąże się ze wzrostem wielkości zakładów podobieństwa
 • Lokalizacja Kosmopolityzm Co oznacza wszystkich ludzi połączona znegacją lub pomniejszeniem znaczenia lokalnych tradycji, więzów iprzekonań; traktowanie całego świata jako ojczyzny. K. był czemu
 • Położenie Kostaryka Tłumaczenie Środkowej na przesmyku między M. Karaibskim iO. Spokojnym, pow. 51,1 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wSan Jos. Produkt narodowy brutto 1,6 tys. $ co gorsze
 • Geografia Koszalin Przykłady Polsce nad Dzierzęcinką; ok. 115 tys. mieszk. Zakłady przemysłu elektrotechnicznego, maszynowego, drzewnego, metalowego, spożywczego; ośrodek kulturalny porównaj
 • Na mapie Koszar Definicja przenośna zagroda dla owiec wypasanych na pastwiskach górskich, zbudowana głównie zpłotów, bez dachu porównanie
 • Gdzie leży Komparatywne Koszty Encyklopedia handlu zagranicznego, sprowadzająca podstawy wymiany międzynarodowej do różnic względnych (komparatywnych), awięc do relacji kosztów. Spośród dwóch krajów dlaczego
 • Współrzędne Koszyce Jak działa Słowacji nad Hornadem, ok. 250 tys. mieszk. Ośrodek hutnictwa żelaza, przemysłu maszynowego ispożywczego. Zabytkowe centrum zkatedrą zXIV-XVIII w., ratuszem jak lepiej
 • Jak daleko Košice Czy jest Koszyce kiedy
 • Geo Kota Pojęcie punkt ooznaczonej wysokości na mapie od czego zależy
 • Mapa Kotlina Wyjaśnienie terenu wewnątrz masywu górskiego (k. śródgórska) lub płaskowyżu, bezodpływowe lub odwadniane wąską doliną typu przełomu rzecznego. Powstanie k. może być na czym polega
 • Gdzie jest Kotonu Opis największe miasto iport Beninu, nad Zat. Gwinejską; ok.400 tys. mieszk. Siedziba rządu; ośrodek przemysłu spożywczego, włókienniczego, obuwniczego idrzewnego różnice
 • Lokalizacja Kowadło Informacje cumulonimbus wady i zalety
 • Położenie Kowno Znaczenie nad Niemnem, ok. 420 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, włókienniczego, papierniczego ispożywczego. Ruiny zamku zXIV-XV w., gotycki dom tzw. Świątynia podobieństwa
 • Geografia Wierch Kozi Co znaczy Wysokich, najwyższy położony wcałości na terytorium Polski (2291 m n.p.m.). Wznosi się wgrani oddzielającej Dolinę Pięciu Stawów na pd. iDolinę Gąsienicową na czemu
 • Na mapie Puszcza Kozienicka Krzyżówka wpd. części Niz. Mazowieckiej, wwidłach Wisły iRadomki; pow. 280 km2. Lasy głównie sosnowe, miejscami domieszki drzew liściastych, porastające piaszczysto co gorsze
 • Gdzie leży Rolnicze Kółko Co to jest społeczno--gospodarcza zrzeszająca rolników wcelu doskonalenia produkcji wich gospodarstwach. Zajmuje się obroną ich interesów, rozwojem wsi irolnictwa oraz porównaj
 • Współrzędne Kra Słownik potrzaskana iprzemieszczająca się pokrywa lodowa na rzece, jeziorze lub morzu. Nagromadzenie wielu k. tworzy pak porównanie
 • Jak daleko Lodowcowa Kra Czym jest iprzemieszczony przez lądolód pakiet skał znajdujących się wpodłożu nasuwającej się masy lodowej. Wgranicach zasięgu lądolodu skandynawskiego, także na dlaczego
 • Geo Kraina Wielkich Jezior Mazurskich Co oznacza Pojezierza Mazurskiego, obejmująca rejon występowania największych jezior na Niżu Polskim, zajmujących ok. 30% pow. krainy (ok. 300 km2). Większe jeziora jak lepiej
 • Mapa Uprzemysłowione Nowo Kraje Tłumaczenie rozwijających się wAzji iAmeryce Łacińskiej, które wokresie powojennym przeszły szybki rozwój gospodarczy. Proces industrializacji wiązał się ze wzrostem kiedy
 • Gdzie jest Południa Kraje Przykłady kraje rozwijające się od czego zależy
 • Lokalizacja Północy Kraje Definicja umownie przyjęta nazwa, określająca wysoko rozwinięte kraje świata (w odróżnieniu od biednego Południa), które wwiększości położone są na półkuli północnej na czym polega
 • Położenie Się Rozwijające Kraje Encyklopedia względem stopnia rozwoju gospodarczego państwa świata, których wspólnymi cechami są niski przeciętny standard cywilizacyjny iwielkie kontrasty społeczne różnice
 • Geografia Bandery Taniej Kraje Jak działa niskie opodatkowanie armatorów, obniżone wymagania klasyfikacyjne idotyczące warunków socjalno-bytowych załóg pływających. Wpływa to na obniżenie kosztów wady i zalety
 • Na mapie Krakatau Czy jest wArchipelagu Sundajskim, wcieśninie pomiędzy Jawą aSumatrą. Pierwotny wysoki stożek został zniszczony podczas potężnej eksplozji 27 VIII 1883 r. (jedna podobieństwa
 • Gdzie leży Przemysłowy Okręg Krakowski Pojęcie na pograniczu Wyż. Krakowsko-Częstochowskiej iPogórza Karpackiego, na terenie woj. krakowskiego itarnowskiego. Zajmuje obszar 1,3 tys. km2, zamieszkały przez 1 czemu
 • Współrzędne Wyżyna Częstochowska Krakowsko Wyjaśnienie Małopolskiej, położona pomiędzy doliną Wisły na pd. idoliną Warty na pn.; graniczy zWyż. Śląską na zach. iNiecką Nidziańską na wsch.; pow. 6,3 tys. km2 co gorsze
 • Jak daleko Kraków Opis Polsce nad Wisłą, ok. 750 tys. mieszk. Wielki ośrodek naukowy (12 wyższych uczelni; Akademia Krakowska, obecnie Uniwersytet Jagielloński, założona w1364 porównaj
 • Geo Kras Informacje terenu, wktórym znaczna podatność skał na wietrzenie chemiczne ( krasowienie) umożliwia powstanie licznych specyficznych form: zagłębień bezodpływowych różnej porównanie
 • Mapa Kopalny Kras Znaczenie przykryty młodszymi osadami, aposzczególne formy nie są widoczne na powierzchni (Rys. 37a). Pogrzebanie k. nie musi oznaczać przerwania procesów krasowienia dlaczego
 • Gdzie jest Morawski Kras Co znaczy Morawach, na terytorium Republiki Czeskiej, na pn. od Brna. Słynny zwystępowania zjawisk krasowych (kaniony, leje krasowe, ponory, wywierzyska); wśród jak lepiej
 • Lokalizacja Reprodukowany Kras Krzyżówka dla krasu, występujące wprzepuszczalnym podłożu nie podlegającym krasowieniu, ale przykrywającym skały na te procesy podatne. Rozwijające się formy krasowe kiedy
 • Położenie Kryptodepresja Co to jest wodniesieniu do zbiorników wodnych wobszarach lądowych, których dno znajduje się poniżej poziomu oceanu światowego. Przykładem k. jest jez. Bajkał ogłęb. 1741 od czego zależy
 • Geografia Słowacki Kras Słownik Słowacji, przy granicy zWęgrami, znany zlicznego występowania zjawisk krasowych wwapieniach mezozoicznych. Kilka udostępnionych do zwiedzania jaskiń na czym polega
 • Na mapie Krasowienie Czym jest prowadzących do powstania rzeźby typu krasu. Główną rolę odgrywają procesy wietrzenia chemicznego: rozpuszczanie iuwęglanowienie, ale także erozja potoków różnice
 • Gdzie leży Krater Co oznacza rozszerzenie przy wylocie komina wulkanicznego na powierzchnię, zwykle znajdujące się na szczycie stożka wulkanicznego lub jego stokach (Rys. 65). Posiada wady i zalety
 • Współrzędne Meteorytowy Krater Tłumaczenie na powierzchni Ziemi iinnych ciał niebieskich, powstałe wmiejscu upadku meteorytu. Jest otoczone kolistym wałem lub pierścieniem wzniesień, zbudowanych podobieństwa
 • Jak daleko Pasożytniczy Krater Przykłady boczny krater wobrębie większego stożka wulkanicznego, znajdujący się na wylocie szczeliny odgałęziającej się od głównego komina wulkanicznego (Rys. 65 czemu
 • Geo Kraton Definicja ziemskiej, która podlegała znacznym deformacjom tektonicznym wodległej przeszłości geologicznej (gł. w prekambrze), po czym uległa usztywnieniu iod tej pory co gorsze
 • Mapa Denudacyjna Krawędź Encyklopedia terenowy, zwykle wpostaci stromego stoku, powstały wwyniku działania procesów denudacji (gł. ruchów masowych), oprzebiegu niezależnym od struktur geologicznych porównaj
 • Gdzie jest Erozyjna Krawędź Jak działa terenowy, zwykle wpostaci stromej skarpy, powstały wwyniku bocznego podcięcia powierzchni przez wodę płynącą ( erozja boczna). K. e. są typowe dla dolin porównanie
 • Lokalizacja Tektoniczna Krawędź Czy jest terenowy, zwykle wpostaci stromego stoku, którego przebieg odpowiada przebiegowi linii uskoku, wzdłuż którego nastąpiło wypiętrzenie jednego fragmentu terenu dlaczego
 • Położenie Kreda Pojęcie wapienna ( wapień) pochodzenia organogenicznego, złożona wponad 90% zwęglanu wapnia zawartego wglonach iskorupkach otwornic. Posiada barwę białą do jasnoszarej jak lepiej
 • Geografia Kreta Wyjaśnienie Śródziemnym; pow. 8,3 tys. km2. Krajobraz górzysty (Idi, 2456 m n.p.m.), obszar aktywny sejsmicznie, zjawiska krasowe. Klimat śródziemnomorski; częściowo kiedy
 • Na mapie Polarne Kręgi Opis koła podbiegunowe od czego zależy
 • Gdzie leży Krioplanacja Informacje izrównywanie powierzchni terenu ( planacja) wskutek działania procesów, związanych głównie zobecnością lodu iniskich temperatur: wietrzenia mrozowego na czym polega
 • Współrzędne Kriosukcja Znaczenie przyciąganie wody przez lód wskutek różnicy napięcia powierzchniowego różnice
 • Jak daleko Krioturbacja Co znaczy określający wszelkie zaburzenia struktury gruntu powstające wzwiązku ze zmianami jego objętości wobecności lodu gruntowego. Podlegają jej zwłaszcza grunty wady i zalety
 • Geo Kroczek Krzyżówka zramionami rozsuwanymi śrubką, służący do pomiarów odległości na mapie; im mniejszy rozstaw nóżek k., tym dokładniejszy jest pomiar długości linii krzywych podobieństwa
 • Mapa Krosno Co to jest wsch. Polsce nad Wisłokiem, na obszarze Dołów Jasielsko-Sanockich; ok. 50 tys. mieszk. Ośrodek produkcji maszyn na potrzeby górnictwa ropy naftowej; huta szkła czemu
 • Gdzie jest Królewiec Słownik Kaliningrad co gorsze
 • Lokalizacja Wyspy Charlotty Królowej Czym jest na we wsch. części O. Spokojnego, uzach. wybrzeży Kanady; pow. 13250 km2, największe znich: Graham, Moresby, Kunghit. Teren wyżynno-górski (do 1250 m n.p.m porównaj
 • Położenie Wyspy Elżbiety Królowej Co oznacza wysp arktycznych na pn. od ciągu cieśnin McClure, Melville, Barrow iLancaster; pow. 414 tys. km2. Największe wyspy to Ellesmere iDevon. Wwyższych partiach porównanie
 • Geografia Krynica Tłumaczenie Polsce, wBeskidzie Sądeckim, wwoj. nowosądeckim; ok. 13 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iuzdrowisko od XVIII w. oparte na szczawach wapniowych, magnezowych dlaczego
 • Na mapie Góry Maud Królowej Przykłady Antarktydzie ocharakterze zrębowym, odgradzające Lodowiec Szelfowy Rossa od wnętrza lądolodu; najwyższe wzniesienie: G. Kirkpatricka (4530 m n.p.m jak lepiej
 • Gdzie leży Krupa Definicja meteorologiczne, rodzaj opadów atmosferycznych, zawsze ocharakterze przelotnym, wpostaci kulistych lub stożkowych grudek lodowych ilodowo-śnieżnych ośrednicy 2 kiedy
 • Współrzędne Hory Krušne Encyklopedia Rudawy od czego zależy
 • Jak daleko Krym Jak działa części Morza Czarnego, należący do Ukrainy; pow. 27 tys. km2. Połączony zlądem wąskim Przesmykiem Perekopskim (8 km szer.). Krajobraz górzysty wczęści pd. (G na czym polega
 • Geo Krystalizacja Czy jest powstawania kryształów, czyli przemiany ciał ciekłych igazowych wstałe, posiadające uporządkowaną sieć wewnętrzną cząstek elementarnych (atomów, jonów różnice
 • Mapa Krzemień Pojęcie pochodzenia organicznego, zbudowana ze skrytokrystalicznej krzemionki, występująca wpostaci konkrecji oróżnej wielkości wobrębie wapieni iw kredzie, często wady i zalety
 • Gdzie jest Batygraficzna Krzywa Wyjaśnienie współrzędnych prostokątnych (x,y), obrazująca zależność między głębokością zbiornika wodnego ajego powierzchnią lub objętością. Pozwala określić powierzchnię podobieństwa
 • Lokalizacja Hipsograficzna Krzywa Opis współrzędnych prostokątnych (x,y) pokazująca, jaka część powierzchni danego obszaru znajduje się powyżej określonej wysokości. K. h. może być konstruowana dla czemu
 • Położenie Konsumcyjna Krzywa Informacje między stanem wody wrzece i przepływem. Jej przebieg jest inny dla każdego posterunku wodowskazowego, ustala się go doświadczalnie co kilka lat. Wcodziennej co gorsze
 • Geografia Krzywomierz Znaczenie któremu można odczytywać z mapy rzeczywiste odległości bez potrzeby dokonywania pomiarów iprzeliczeń ze skali. Przesuwane po mapie zębate kółko jest połączone porównaj
 • Na mapie Ksenolit Co znaczy porwak porównanie
 • Gdzie leży Kserofity Krzyżówka przystosowane do suchej gleby isuchego powietrza, żyjące na pustyniach i stepach;dzielą się na k. właściwe odrobnych liściach irozwiniętym systemie korzeniowym dlaczego
 • Współrzędne Wyspy Edwarda Księcia Co to jest wulkaniczne wyspy wpd. części O. Indyjskiego, na pd. od Madagaskaru, należące do Republiki Południowej Afryki; pow. 413 km2, silnie górzyste (do 1280 m n.p.m jak lepiej
 • Jak daleko Lumpur Kuala Słownik położona na Płw. Malajskim; ok. 1,1 mln mieszk. Centrum gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju; zakłady hutnictwa cyny, przemysłu metalowego, spożywczego kiedy
 • Geo Kuba Czym jest wAmeryce Środkowej warchipelagu Wielkich Antyli, wskład którego wchodzi największa na Karaibach wyspa Kuba; pow. 110,9 tys. km2, 11,0 mln mieszk. (1995 od czego zależy
 • Mapa Zdrój Kudowa Co oznacza wałbrzyskim, upodnóża Gór Stołowych; ok. 11 tys. mieszk. Znane od XVII w. uzdrowisko korzystające zróżnych szczaw ( woda mineralna), które leczą choroby układy na czym polega
 • Gdzie jest Kuesta Tłumaczenie grzbiet zbudowany ze skał osadowych odużej odporności ( piaskowców, wapieni), niewielkim kącie upadu warstw iznacznej rozciągłości, zgodnej z biegiem warstw różnice
 • Lokalizacja Kufra Przykłady grupa oaz we wsch. Libii; ok. 4 tys. mieszk.; uprawa palmy daktylowej, zbóż, winorośli; węzeł dróg karawanowych; główna oaza El-Dżof wady i zalety
 • Położenie Siwo Kuro Definicja wpn. części Oceanu Spokojnego, stanowi odnogę Prądu Północnorównikowego; płynie wzdłuż pd. ipd.-wsch. wybrzeży Japonii, po czym skręca na wschód przechodząc podobieństwa
 • Geografia Zalew Kuroński Encyklopedia Bałtyckiego, należąca do Federacji Rosyjskiej (obwód kaliningradzki) iLitwy, oddzielona od otwartego morza długą iwąską mierzeją (98 km dł., do 4 km szer czemu
 • Na mapie Lessowa Kukiełka Jak działa wkształcie, czasem kulista, konkrecja wapnista, powstająca przez wytrącenie się węglanu wapnia rozpuszczonego winnym miejscu osadu lessowego ( less co gorsze
 • Gdzie leży Kukurydza Czy jest zbożowa zrodziny traw, pochodząca zMeksyku, nieznana wstanie dzikim. Jest cenną rośliną pastewną (ziarno, zielonka, kiszonka) ikonsumpcyjną. Ziarno spożywane porównaj
 • Współrzędne Kulis Pojęcie wAzji pd.-wsch. robotnik, tragarz, najgorzej płatny, często bezdomny porównanie
 • Jak daleko Kultura Wyjaśnienie gatunek roślin uprawianych na pewnej powierzchni wcelach użytkowych (np.k. zbożowa, k. ziemniaczana); (2) hodowla drobnoustrojów na odpowiednich dla danego dlaczego
 • Geo Gleby Kultura Opis zdolność gleby do wydawania obfitych plonów, powstająca wwyniku wieloletniego, racjonalnego użytkowania rolniczego jak lepiej
 • Mapa Rolna Kultura Informacje stan gospodarki rolnej osiągnięty wwyniku historycznego rozwoju działalności rolniczej człowieka kiedy
 • Gdzie jest Kunlun Znaczenie Chinach, na pn. skraju Wyż. Tybetańskiej, łączące Karakorum na zach. iAłtyn-tag na wsch.; dł. 2500 km, najwyższy szczyt Muztag (6987 m n.p.m.). Zbudowane od czego zależy
 • Lokalizacja Kurdystan Co znaczy Azji, na terytorium Iraku, Iranu, Turcji iczęściowo Syrii; górzysta (do 4168 m n.p.m.). Podstawą gospodarki jest hodowla, wdolinach uprawa zbóż, bawełny na czym polega
 • Położenie Muria Kuria Krzyżówka wysepek na M. Arabskim upd. wybrzeży Płw. Arabskiego, administracyjnie należących do Omanu; pow. 75 km2. Otoczone częściowo rafą koralową; eksploatacja guana różnice
 • Geografia Morski Kabel Co to jest odległości na morzu, stanowiąca dziesiątą część mili morskiej (kabel=185,2 m); (2) przewód telekomunikacyjny, zabezpieczony specjalną izolacją przed wilgocią wady i zalety
 • Na mapie Kursk Słownik Rosji, ok. 450 tys. mieszk.; wielki ośrodek wydobycia iprzetwórstwa rud żelaza, ponadto przemysłu metalowego, maszynowego ichemicznego Nagromadzenie rud żelaza podobieństwa
 • Gdzie leży Kuwejt Czym jest Azji na Płw. Arabskim, nad Zat. Perską, pow. 17,8 tys. km2, 1,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKuwejcie. Produkt krajowy brutto 19,4 tys. $/osobę (1994 czemu
 • Współrzędne K2 Co oznacza szczyt górski wKarakorum (8611 m n.p.m.) na terytorium Indii, drugi co do wysokości szczyt świata. Po raz pierwszy zdobyty w1954 przez wyprawę włoską co gorsze
 • Jak daleko Kuryle Tłumaczenie wsch. Azji, pomiędzy Wyspami Japońskimi aKamczatką, oddzielający M. Ochockie od O. Spokojnego; dł. ok. 1200 km. Składa się z30 większych wysp iwielu małych porównaj
 • Geo Prąd Kurylski Przykłady Oja-siwo porównanie
 • Mapa Kurytyba Definicja miasto wpd. Brazylii, ok. 1,5 mln mieszk.; ośrodek przemysłu drzewnego, papierniczego iwłókienniczego. Ośrodek naukowy; centrum emigracji polskiej wBrazylii dlaczego
 • Gdzie jest Kuter Encyklopedia niewielki statek rybacki z3-8 osobową załogą. Ma napęd motorowy (silnik spalinowy) oraz ożaglowanie spełniające rolę pomocniczą jak lepiej
 • Lokalizacja Kwarcyt Jak działa powstająca przez przeobrażenie piaskowców i mułowców zbudowanych niemal wyłącznie zokruchów kwarcu, co nadaje jej znaczną twardość. K. mają barwę białą do kiedy
 • Położenie Atmosferyczna Depozycja Kwaśna Czy jest otrzymywania przez powierzchnię Ziemi zatmosfery substancji opodwyższonej kwasowości lub prowadzących do wzrostu kwasowości; powstaje wskutek dostawania się do od czego zależy
 • Geografia Kabotaż Pojęcie porty jednego kraju. Żegluga między portami wgranicach jednego morza nazywa się k. małym (np. Gdynia-Szczecin). Żeglugę między portami położonymi nad różnymi na czym polega
 • Na mapie Kabul Wyjaśnienie ok. 1,5 mln mieszk.; centrum gospodarcze inaukowo--kulturalne kraju. Przemysł włókienniczy, metalowy, spożywczy, maszynowy; ruiny klasztorów buddyjskich oraz różnice
 • Gdzie leży Góry Kaczawskie Opis wSudetach Zach., zamykające od pn. Kotlinę Jeleniogórską; dł. 30 km, najwyższy szczyt Skopiec (724 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał metamorficznych wady i zalety
 • Współrzędne Kagera Informacje Wschodniej, wRuandzie, Burundi, Tanzanii iUgandzie, dł. ok. 850 km; stanowi źródłowy odcinek Nilu. Wypływa zgór na wsch. od jezior Kiwu iTanganika, uchodzi do podobieństwa
 • Jak daleko Kair Znaczenie Nilem, ok. 6,8 mln mieszk. (aglomeracja 13 mln); największe m. Afryki iBliskiego Wschodu. Centrum gospodarcze, naukowe, kulturalne ireligijne (muzułmańskie czemu
 • Geo Kajmany Co znaczy Brytanii wAmeryce Środkowej naWielkich Antylach. Archipelag opow. 259 km2, 30 tys. mieszk. (1994), zośrodkiem administracyjnym wGeorge Town. Produkt narodowy co gorsze
 • Mapa Kakaowiec Krzyżówka krzew lub drzewo rosnące dziko wlasach równikowych pn. części Ameryki Pd. iw Ameryce Środkowej; niektóre gatunki uprawiane na plantacjach wAmeryce Pd porównaj
 • Gdzie jest Kalabria Co to jest Włoszech, wzakończeniu Płw. Apenińskiego; pow. 15 tys. km2. Krajobraz górzysty (do 1955 m n.p.m.); region bardzo aktywny sejsmicznie, częste trzęsienia ziemi porównanie
 • Lokalizacja Kalahari Słownik kotlina orówninnym dnie wpd. Afryce, głównie na terytorium Botswany; wys. 800-1000 m n.p.m., na wsch. do 1500 m n.p.m. Jest niecką tektoniczną, wypełniona dlaczego
 • Położenie Kaldera Czym jest przez zapadnięcie się stożka wulkanicznego do wewnątrz wwyniku erupcji eksplozywnej lub całkowitego opróżnienia komory wulkanicznej, zwykle kształcie zbliżonym jak lepiej
 • Geografia Deszcz Kwaśny Co oznacza popularne określenie opadu atmosferycznego opodwyższonej kwasowości. Zob. też kwaśna depozycja atmosferyczna kiedy
 • Na mapie Kwidzyn Tłumaczenie nad Liwą, wwoj. elbląskim; ok. 40 tys. mieszk. Duże zakłady celulozowo-papiernicze, przemysł elektromaszynowy, drzewny, spożywczy. Zabytkowy zespół zamkowo od czego zależy
 • Gdzie leży Kwintal Przykłady jednostka masy stosowana wobrocie płodami rolnymi. Jeden kwintal =100kg na czym polega
 • Współrzędne Kwisa Definicja Polsce wdorzeczu Odry, lewy dopływ Bobru; dł. 127 km, pow. dorzecza 1 tys. km2. Źródła wG. Izerskich, wgórnym biegu przez Pogórze Izerskie kilka malowniczych różnice
 • Jak daleko Kum Kyzył Encyklopedia Azji, na terytorium Uzbekistanu iKazachstanu, pomiędzy dolinami Amu-darii iSyr-darii; pow. ok. 300 tys. km2. Krajobraz nizinny wczęści zach., wyżynny na wsch wady i zalety
 • Geo Kaledonidy Jak działa orogeneza kaledońska podobieństwa
 • Mapa Góry Kaledońskie Czy jest zach. Szkocji; dł. 250 km; najwyższy szczyt Carn Eige (1182 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych, pierwotnie wypiętrzone worogenezie kaledońskiej czemu
 • Gdzie jest Kalendarz Pojęcie czasu oparty na ruchu obiegowym Ziemi wokół Słońca oraz na ruchu obrotowym Ziemi wokół własnej osi. Ze względów praktycznych rok kalendarzowy musi mieć pełną co gorsze
 • Lokalizacja Cieśnina Kaletańska Wyjaśnienie oddzielająca Wielką Brytanię od głównego trzonu Europy, najwęższe miejsce Kanału La Manche; szer. 32 km. Liczne połączenia promowe pomiędzy Dover aCalais; pod porównaj
 • Położenie Zatoka Kalifornijska Opis między wybrzeżem Ameryki Pn. aPłw. Kalifornijskim; pow. 177 tys. km2, dł. 1240 km, szer. 100-220 km, głęb. średnia ok. 800 m, głęb. maks. 3127 m; do Z. K porównanie
 • Geografia Półwysep Kalifornijski Informacje części Meksyku, między O. Spokojnym aZat. Kalifornijską. Pow. 144 tys. km2, dł. ok. 950 km, szer. 50-250 km; górzysty: całą środkową część zajmują pasma dlaczego
 • Na mapie Prąd Kalifornijski Znaczenie na O. Spokojnym, płynący ku pd. wzdłuż wybrzeży Kalifornii iMeksyku od 40- -45N po ok. 15-20N, gdzie skręca ku zach. iprzechodzi wPrąd Północnorównikowy jak lepiej
 • Gdzie leży Kalimantan Co znaczy Borneo kiedy
 • Współrzędne Kaliningrad Krzyżówka Morzem Bałtyckim w eksklawie Federacji Rosyjskiej, pomiędzy Polską iLitwą; ok. 500 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu maszynowego, środków transportu od czego zależy
 • Jak daleko Góry Kambryjskie Co to jest górskich terenów Walii, rozciągających się łukiem wzdłuż zach. wybrzeża; dł. 220 km; najwyższy szczyt Snowdon (1085 m n.p.m.). Zbudowane zpaleozoicznych skał na czym polega
 • Geo Kamczatka Słownik wsch. Azji, na terytorium Federacji Rosyjskiej, oblewany przez Morze Ochockie na zach. iMorze Beringa na wsch.; dł. 1200 km, pow. 370 km2. Wzdłuż płw. biegnie różnice
 • Mapa Kalisz Czym jest wśrodk. Polsce nad Prosną; ok. 100 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, elektromaszynowego, odzieżowego, spożywczego, fabryka pianin; ośrodek wady i zalety
 • Gdzie jest Kalkuta Co oznacza Indiach; ok. 4,4 mln mieszk. (aglomeracja ok. 11 mln); wielki ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny. Zakłady jutowe (największe wświecie), bawełniane podobieństwa
 • Lokalizacja Zebrzydowska Kalwaria Tłumaczenie na Pogórzu Karpackim, wwoj. bielskim; ok. 5 tys. mieszk. Zakłady meblarskie iskórzane. Założone wXVII w. przy klasztorze Bernardynów; obecnie drugi pod czemu
 • Położenie Kambodża Przykłady Azji na Płw. Indochińskim, nad Zat. Tajlandzką, na obszarze Niz. Mekongu; pow. 181,0tys. km2, 9,6 mln mieszk. (1994), ze stolicą wPhnom Penh. Produkt krajowy co gorsze
 • Geografia Kambr Definicja ery paleozoicznej, trwający od 570 do 495 mln lat temu. Na k. przypada gwałtowna ewolucja organizmów żywych. Większość obszaru Polski była zalana przez morze porównaj
 • Na mapie Kamerun Encyklopedia Zachodniej nad Zat. Gwinejską, pow. 475,4 tys. km2, 13,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą wJaunde. Główne krainy geograficzne to wyż. Adamawa, Kotlina Czadu porównanie
 • Gdzie leży Kamerun Jak działa wKamerunie nad Zat. Gwinejską; tworzy potężny stożek złożony zkilku kraterów, zktórych najwyższy Fako, zwany Górą Bogów, osiąga 4070 m n.p.m., na pd. znajduje dlaczego
 • Współrzędne Kamieniołom Czy jest skał użytkowych, stosowanych głównie jako materiały budowlane. Technika pozyskiwania polega na odstrzeliwaniu części złoża wformie bloków przez odpalenie jak lepiej
 • Jak daleko Karaburan Pojęcie dosł. czarny buran) lokalna nazwa piaskowej lub pyłowej burzy wobszarach pustynnych ipółpustynnych Azji Środkowej kiedy
 • Geo Kamienna Wyjaśnienie Wyż. Kielecko-Sandomierskiej, lewy dopływ Wisły; dł. 138 km, pow. dorzecza 2 tys. km2. Zasoby wodne K. umożliwiły wXIX w. rozwój Staropolskiego Zagłębia od czego zależy
 • Mapa Góry Kamienne Opis wSudetach Środkowych, na pd. od Wałbrzycha; dł. 50 km, najwyższy szczyt Waligóra (936 m n.p.m.). Zbudowane zpermskich skał wulkanicznych (porfirów, melafirów na czym polega
 • Gdzie jest Kampala Informacje stolica Ugandy, ok. 800 tys. mieszk.; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego, drzewnego, maszynowego. Groby ipałac władców Bugandy różnice
 • Lokalizacja Puszcza Kampinoska Znaczenie na Niz. Mazowieckiej, na zach. od Warszawy; pow. 230 km2. Lasy głównie sosnowe, porastające dawne terasy pradoliny warszawsko-berlińskiej iwydmy oraz lasy wady i zalety
 • Położenie Kanada Co znaczy wielkości państwo świata, położone wAmeryce Pn., pow. 9976,1 tys. km2, 29,6 mln mieszk. (1995), ze stolicą wOttawie. Główne krainy geograficzne to Kordyliery podobieństwa
 • Geografia Kanał Krzyżówka sztuczne połączenie wód rozdzielonych lądem lub płycizną. K. portowe łączą poszczególne części portu lub port zmorzem czemu
 • Na mapie Angielski Kanał Co to jest La Manche co gorsze
 • Gdzie leży Pływowy Kanał Słownik linijne obniżenie wobrębie równi pływowej, którym dokonuje się spływ wody do morza wtrakcie odpływu (Fot. 29 porównaj
 • Współrzędne Prąd Kanaryjski Czym jest na O. Atlantyckim, płynący ku pd.-zach. wzdłuż wybrzeży Afryki od okolic Cieśn. Gibraltarskiej po ok. 20N, gdzie skręca ku zach. iprzechodzi wPrąd porównanie
 • Jak daleko Wyspy Kanaryjskie Co oznacza wulkanicznych na O. Atlantyckim, upn.--zach. wybrzeży Afryki; silnie górzysty (Pico de Teide - 3718 m n.p.m.), łączna pow. 7,27 tys. km2. Największe wyspy dlaczego
 • Geo Kaolin Tłumaczenie zaawansowanego wietrzenia chemicznego skał bogatych wskalenie, np. granitów i gnejsów, uważany za typowy dla klimatu gorącego iwilgotnego. K. jest złożony gł jak lepiej
 • Mapa Kangczendzenga Przykłady wHimalajach, na granicy Indii iNepalu; złożony zpięciu wierzchołków, główny jest trzecim pod względem wysokości na Ziemi (8586 m n.p.m.). Po raz pierwszy kiedy
 • Gdzie jest Kanion Definicja oznacznej głębokości ibardzo stromych zboczach, powstający gł. wobszarach półsuchych, gdzie tempo niszczenia zboczy jest stosunkowo wolne, natomiast wcinanie od czego zależy
 • Lokalizacja Podmorski Kanion Encyklopedia podmorska rozcinająca krawędź szelfu i stok kontynentalny, owys. zboczy do 1000 m, schodząca niekiedy do głębokości ponad 3 km. Powstaje prawdopodobnie wskutek na czym polega
 • Położenie Kansas Jak działa wUSA, wstanie Kansas; prawy dopływ Missouri, dł.1170 km (od źródeł rzeki Smoky Hill). Powstaje zpołączenia dwóch głównych rzek: Republican iSmoky Hill różnice
 • Geografia City Kansas Czy jest części USA, wstanie Missouri; ok.440 tys. mieszk. (zespół miejski ok. 1,6 mln). Ośrodek gospodarczy iprzemysłowy regionu rolniczego; zakłady maszynowe wady i zalety
 • Na mapie Góry Kantabryjskie Pojęcie Hiszpanii, oprzebiegu równoległym do wybrzeża Zat. Biskajskiej; dł. ok. 600 km, najwyższy szczyt Pena de Cerredo (2648 m n.p.m.). Zbudowane gł. ze skał podobieństwa
 • Gdzie leży Kanton Wyjaśnienie Chinach; ok. 3,6 mln mieszk. (aglomeracja ok. 6,1 mln). Wielki ośrodek przemysłu maszynowego, włókienniczego, papierniczego, chemicznego, spożywczego; port czemu
 • Współrzędne Kapadocja Opis Turcji, wcentralnej części Wyż. Anatolijskiej. Światową sławę zawdzięcza występowaniu fantastycznych form skalnych (iglic, maczug igrzybów) uformowanych co gorsze
 • Jak daleko Woda Kapilarna Informacje woda w strefie aeracji, wzniesiona ponad zwierciadło wód podziemnych dzięki siłom napięcia powierzchniowego porównaj
 • Geo Ludzki Kapitał Znaczenie nabyte kwalifikacje oraz możliwości produkcyjne pracowników porównanie
 • Mapa Kapitalizm Co znaczy system ekonomiczny oparty na własności prywatnej iwolnej przedsiębiorczości dlaczego
 • Gdzie jest Kapitał Krzyżówka podstawowych kategorii zasobów ekonomicznych, obejmująca wszystkie uprzednio wytworzone środki produkcyjne, używane do produkcji dóbr iusług materialnych jak lepiej
 • Lokalizacja Ryzyka Kapitał Co to jest przeznaczone na sfinansowanie szczególnego projektu, przy czym jego realizacja może przynieść zysk, lecz także stwarza ryzyko ich utraty. Współcześnie są to kiedy
 • Położenie Kapsztad Słownik stolica RPA nad Atlantykiem, ustóp Gór Przylądkowych, siedziba parlamentu, ok. 800 tys. mieszk. (zespół miejski 2,4 mln). Ośrodek przemysłowy, handlowy od czego zależy
 • Geografia Kaptaż Czym jest rozwoju sieci rzecznej, polegające na przechwyceniu przez jeden ciek górnej części zlewni sąsiedniego cieku (Rys. 30). Jego efektem jest zwiększenie długości na czym polega
 • Na mapie Kar Co oznacza obniżenie wgórnej części doliny górskiej, powstałe przez erozyjne przegłębienie dawnego zamknięcia doliny przez lodowiec. Ściany k. są zwykle strome różnice
 • Gdzie leży Goł Bogaz Kara Tłumaczenie płytkie jezioro na wsch. wybrzeżu M. Kaspijskiego, na terytorium Turkmenistanu. Jest dawną zatoką morską, w1980 odciętą zaporą. Położone wdepresji (-32 m n.p.m wady i zalety
 • Współrzędne Karaczi Przykłady nad M. Arabskim, ok. 6,7 mln mieszk. (aglomeracja ok. 7,7 mln); największe miasto iośrodek przemysłowo-handlowy kraju. Zakłady przemysłu spożywczego podobieństwa
 • Jak daleko Wary Karlowe Definicja Czechach upodnóża Rudaw; słynne uzdrowisko znane od XIV w. , do pocz. XX w. największe wAustro-Węgrzech (Karlsbad). Kuracjusze korzystają zwód mineralnych z12 czemu
 • Geo Morze Karaibskie Encyklopedia Atlantyckiego, między obszarem kontynentalnym Ameryki Pd. iŚrodk. aMałymi iWielkimi Antylami; zO. Spokojnym łączy się Kanałem Panamskim; pow. 2,75 mln km2 co gorsze
 • Mapa Karakorum Jak działa Azji, pomiędzy Himalajami na pd.-wsch. aPamirem na pn.-zach., na terytorium Indii iChin; dł. 800 km, najwyższy szczyt K2 (8611 m n.p.m.), trzy dalsze porównaj
 • Gdzie jest Kum Kara Czy jest Azji, pomiędzy Amu-darią igórami Kopet-Dag, na terytorium Turkmenistanu; pow. ok. 350 tys. km2. Krajobraz równinny (część Niz. Turańskiej), charakter głównie porównanie
 • Lokalizacja Karawana Pojęcie lub kupców na terenie pustyń istepów Azji ipn. Afryki, która odbywa wspólną podróż ze względów bezpieczeństwa. Transport odbywa się najczęściej na wielbłądach dlaczego
 • Położenie Karbon Wyjaśnienie paleozoicznej, trwający od 360 do 290 mln lat temu. Cechuje się gwałtownym rozwojem roślin izwierząt lądowych, wgórnym k. pojawiły się pierwsze gady jak lepiej
 • Geografia Karelia Opis na terytorium Finlandii iFederacji Rosyjskiej, gdzie posiada status republiki autonomicznej opow. 170 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty inizinny, polodowcowy kiedy
 • Na mapie Karkonosze Informacje wSudetach Zachodnich, na terytorium Polski (część pn.) iRepubliki Czeskiej; najwyższy wSudetach (Śnieżka, 1602 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów iskał od czego zależy
 • Gdzie leży Karoliny Znaczenie wysp iatoli na O. Spokojnym, na wsch. od Filipin, wMikronezji; administracyjnie tworzy Federacyjne Stany Mikronezji; łączna pow. 1,2 tys. km2, najwieksze wyspy na czym polega
 • Współrzędne Pogórze Karpackie Co znaczy wysunięta część Karpat, obejmująca pas niskich wzgórz pomiędzy grzbietami Beskidów aprogiem Karpat, oddzielającym góry od kotlin podkarpackich; ma zmienną szer różnice
 • Jak daleko Karpacz Krzyżówka Polsce wKarkonoszach, ustóp Śnieżki, wwoj. jeleniogórskim, ok. 6 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny inarciarski. Najważniejszym zabytkiem jest drewniany kościół wady i zalety
 • Geo Karpaty Co to jest wśrodk. Europie, na terytorium Słowacji, Republiki Czeskiej, Polski, Ukrainy, Rumunii iwe fragmentach na Węgrzech iw Austrii, ciągnące się szerokim łukiem podobieństwa
 • Mapa Karpentaria Słownik Arafura, wcinająca się wpn. Australię, pomiędzy Ziemią Arnhema na zach. ipłw. York na wsch.; dł. 670 km, pow. 330 tys. km2. Brzegi niskie, na zach. liczne czemu
 • Gdzie jest Karru Czym jest zach. części RPA, obejmuje kotlinę środgórską wG. Przylądkowych (K. Małe) ipłaskowyże na pn. od nich (K. Wielkie iK.Wysokie); wys. do 1500 m n.p.m. Zbudowana co gorsze
 • Lokalizacja Morze Karskie Co oznacza Arktycznego, upn. wybrzeży Azji, między Nową Ziemią iZiemią Franciszka Józefa aZiemią Północną; przez cieśn. Karskie Wrota łączy się zM. Barentsa; pow. 883 tys porównaj
 • Położenie Kartel Tłumaczenie niezależnych producentów, zmierzających do wyeliminowania konkurencji między sobą przez regulację udziałów w rynku, wielkości produkcji oraz poziomu cen porównanie
 • Geografia Kartodiagram Przykłady metody przedstawiania cech ilościowych dlaczego
 • Na mapie Kartofel Definicja ziemniak jak lepiej
 • Gdzie leży Kartografia Encyklopedia tworzenia, drukowania izastosowania map. K. bada zasady ich powstawania, właściwości, metody przedstawiania treści oraz sposoby reprodukcji. Jest nauką kiedy
 • Współrzędne Kartogram Jak działa metody przedstawiania cech ilościowych od czego zależy
 • Jak daleko Karton Czy jest mała mapa pokazująca zwiększą dokładnością wybrany fragment mapy głównej; czasem k. zawierają informacje uzupełniające treść mapy głównej na czym polega
 • Geo Kasai Pojęcie Afryce, wAngoli iZairze, lewy dopływ rzeki Kongo; dł. 2400 km, pow. dorzecza 900tys. km2. Wypływa zwyżyny Lunda, wgórnym iśrodkowym biegu liczne progi różnice
 • Mapa Kaskada Wyjaśnienie wkorycie rzecznym, odróżniający się od wodospadu brakiem pionowego spadku strumienia wody. K. zwykle występują wwiększych zespołach. Ich obecność jest typowa wady i zalety
 • Gdzie jest Góry Kaskadowe Opis wKordylierach Środkowych, wzach. części USA iKanady wzdłuż wybrzeża Pacyfiku; dł.1000 km; najwyższy szczyt Rainier (4392 m n.p.m.). Zbudowane zgranitów podobieństwa
 • Lokalizacja Morze Kaspijskie Informacje śródlądowe na granicy Europy iAzji; pow. 376 tys. km2 (największy bezodpływowy zbiornik wodny na świecie), głęb. do 1025 m. Położone wdepresji, wys. lustra czemu
 • Położenie Wierch Kasprowy Znaczenie Zachodnich, górujący nad Zakopanem (1985 m n.p.m.). Zbudowany zgranitów, leżących na skałach osadowych itworzących tzw. czapkę krystaliczną. Na wierzchołek co gorsze
 • Geografia Kastylia Co znaczy Hiszpanii, zajmujący centralną część Płw. Iberyjskiego. Krajobraz wyżynno-kotlinowy igórski; przez środek K. biegnie łańcuch Kordyliery Centralnej owys. do porównaj
 • Na mapie Kotlina Kaszgarska Krzyżówka Tarymska, Kotlina porównanie
 • Gdzie leży Kaszmir Co to jest pograniczu Indii, Pakistanu iChin; krajobraz wysokogórski, obejmujący m.in. Karakorum izach. Himalaje. Zamieszkała gł. przez Kaszmirczyków, będących wyznania dlaczego
 • Współrzędne Pojezierze Kaszubskie Słownik Pojezierza Pomorskiego wpn. Polsce, na zach. od doliny dolnej Wisły; pow. 2,9 tys. km2. Krajobraz pagórkowaty, morenowy, ukształtowany uschyłku ostatniego jak lepiej
 • Jak daleko Wiatr Katabatyczny Czym jest składową pionową skierowaną wdół, obserwowany jest jako ruch powietrza odbywający się wzdłuż powierzchni Ziemi zgodnie ze spadkiem terenu; do klasycznych kiedy
 • Geo Katalonia Co oznacza Hiszpanii, na wybrzeżu M. Śródziemnego; pow. 32 tys. km2. Krajobraz górzysty (wsch. część Pirenejów, G. Katalońskie), wąski pas nizin przybrzeżnych. Jeden od czego zależy
 • Mapa Katanga Tłumaczenie okręg przemysłowy Katangi na czym polega
 • Gdzie jest Katar Przykłady Azji na Płw. Arabskim, nad Zat. Perską, pow. 11,0 tys. km2, 590 tys. mieszk. (1994), ze stolicą wAd-Dauha. Produkt krajowy brutto 12,8 tys. $/osobę (1994 różnice
 • Lokalizacja Katarakta Definicja wodospadów i kaskad na krótkim odcinku rzeki, zwykle wstrefie pokonywania przez nią wychodni skał bardzo odpornych, progów wyżyn, krawędzi tektonicznych wady i zalety
 • Położenie Katastrofizm Encyklopedia oZiemi, stosownie do której podstawowe znaczenie wewolucji geologicznej Ziemi irozwoju jej świata organicznego miały zjawiska krótkotrwałe owielkim natężeniu podobieństwa
 • Geografia Katmandu Jak działa 420 tys. mieszk.; ośrodek rzemiosła, przemysłu spożywczego, drzewnego, skórzanego; ośrodek turystyczny: pałac królewski iświątynie (XVII w czemu
 • Na mapie Katowice Czy jest Polsce, na Wyż. Śląskiej nad Rawą; ok. 350 tys. mieszk. Duży ośrodek przemysłu węglowego, hutniczego, maszynowego, metalowego, poligraficznego. Siedziba 5 co gorsze
 • Gdzie leży Kattegat Pojęcie Płw. Skandynawskim na wsch. iPłw. Jutlandzkim na zach., łącząca M. Bałtyckie ze Skagerrakiem iM. Północnym; dł. 200 km, szer. 60--120 km. Ważny szlak żeglugowy porównaj
 • Współrzędne Kauczukowiec Wyjaśnienie drzewo występujące wdorzeczu Amazonki, zawierające wkorze sok mleczny (lateks), następnie przerabiany na kauczuk naturalny, zktórego wwyniku wulkanizacji porównanie
 • Jak daleko Kaukaz Opis Azji, pomiędzy M. Kaspijskim na wsch. iM. Czarnym na zach., dł. głównego pasma 1100 km, najwyższy szczyt Elbrus (5642 m n.p.m.). Dzieli się na pn. Wielki K dlaczego
 • Geo Kaunas Informacje Kowno jak lepiej
 • Mapa Kawa Znaczenie krzewy lub niewysokie drzewa pochodzenia afrykańskiego, uprawiane dla owoców, zwanych ziarnami kawowymi. Nasiona odmian uprawnych, zawierające ok. 1,1% kofeiny kiedy
 • Gdzie jest Kazachstan Co znaczy r. państwo wśrodkowej Azji nad M. Kaspijskim, pow. 2717,3 tys. km2, 16,6mln mieszk. (1995), ze stolicą wAłma Acie. Główne krainy geograficzne to Pogórze od czego zależy
 • Lokalizacja Dolny Kazimierz Krzyżówka Polsce nad Wisłą, wwoj. lubelskim; ok. 5 tys. mieszk. Ośrodek turystyczny iwypoczynkowy; zabytkowy zespół urbanistyczno-krajobrazowy zgotycko-renesansowym na czym polega
 • Położenie Spoczynku Naturalnego Kąt Co to jest nachylenie, przy którym materiał sypki nie podlega jeszcze ruchowi. Wielkość k. n. s. zależy od rodzaju materiału ijest tym wyższa, im materiał jest grubszy różnice
 • Geografia Skala Kelvina Słownik temperatura bezwzględna wady i zalety
 • Na mapie Kem Czym jest kształtu pagórek wobszarach orzeźbie polodowcowej, na obszarze moreny dennej, zbudowany zwarstwowanych piasków iżwirów, które naniosła woda ztopniejących podobieństwa
 • Gdzie leży Kenia Co oznacza Wschodniej po obu stronach równika, na wybrzeżu O. Indyjskiego, pow. 580,4 tys. km2, 30,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wNairobi. Główne krainy geograficzne czemu
 • Współrzędne Kielce Tłumaczenie wśrodk. Polsce wGórach Świętokrzyskich; ok. 215 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, metalowego, spożywczego, chemicznego, szklarskiego co gorsze
 • Jak daleko Kenia Przykłady górski na Wyż. Wschodnioafrykańskiej wKenii, położony na samym równiku; drugi co do wysokości szczyt Afryki (Mt. Pigott 5194 m n.p.m.); piętrowy układ porównaj
 • Geo Kenozoik Definicja wdziejach Ziemi, trwająca od 65 mln lat temu do dzisiaj. Obejmuje dwa okresy: trzeciorzęd i czwartorzęd. K. jest czasem wielkiej ekspansji ptaków issaków porównanie
 • Mapa Cieśnina Kerczeńska Encyklopedia cieśnina morska pomiędzy wsch. częścią Płw. Krymskiego akontynentem, łączy M. Azowskie zM. Czarnym dlaczego
 • Gdzie jest Wyspy Kerguelena Jak działa wulkanicznych wysp na O. Indyjskim, wodległości 5300 km na pd.-wsch. od Afryki, należących do Francji. Pow. ok. 6,5 tys. km2; tworzy go ok. 300 skalistych jak lepiej
 • Lokalizacja Kerkira Czy jest wciągu Wysp Jońskich, administracyjnie należąca do Grecji; pow. 640 tys. km2. Krajobraz górzysty (do 906 m n.p.m.). Region turystyczno-rolniczy, jedna kiedy
 • Położenie Kermadec Pojęcie wysp wulkanicznych na pd.-zach. Pacyfiku, należący do Nowej Zelandii; łączna pow. 33 km2; obszar porośnięty lasami tropikalnymi iroślinnością krzewiastą od czego zależy
 • Geografia Koźle Kędzierzyn Wyjaśnienie nad Odrą, przy wylocie Kanału Gliwickiego, wwoj. opolskim; ok. 70 tys. mieszk. Powstało w1975 zpołączenia 4 miejscowości. Ośrodek przemysłu chemicznego na czym polega
 • Na mapie Kgn Opis Klasyfikacja Gospodarki Narodowej różnice
 • Gdzie leży Kharif Informacje lokalna nazwa deszczowej pory ( monsunu letniego) wpn. Indiach; także zboża zasiane wtym czasie, azbierane podczas monsunu zimowego. Zob. też rabi wady i zalety
 • Współrzędne Kanał Kiloński Znaczenie Niemczech, łączący M. Bałtyckie zM. Północnym, skraca drogę między nimi ook. 700 km. K. K. został zbudowany wlatach 1887-1895, ma 98,7 km dł., 100 m szer.,11 m podobieństwa
 • Jak daleko Kimberley Co znaczy Australii, między Zat. J. Bonapartego aKing Sound, nad O. Indyjskim. Pow. 155 tys. km2; krajobraz wyżynny (300-700 m n.p.m.), najwyższe wzniesienie Mt Ord czemu
 • Geo Wyżyna Sandomierska Kielecko Krzyżówka Wyż. Małopolskiej, pomiędzy doliną Wisły na wsch. iPilicy na zach.; pow. 6,8 tys. km2. Najwyższym fragmentem są G. Świętokrzyskie (Łysica, 612 m n.p.m co gorsze
 • Mapa Kigali Co to jest stolica Ruandy; ok. 230 tys. mieszk., obecnie prawdopodobnie mniej ze względu na wojnę domową; ośrodek handlowy iprzemysłu spożywczego porównaj
 • Gdzie jest Kijów Słownik 2,6 mln mieszk.; centrum administracyjne, gospodarcze, naukowe ikulturalne kraju. Zakłady przemysłu maszynowego, elektrotechnicznego, chemicznego porównanie
 • Lokalizacja Kilimandżaro Czym jest górski we wsch. Afryce, na pograniczu Kenii iTanzanii, znajwyższym szczytem na kontynencie; zbudowany ze skał bazaltowych, posiada trzy odrębne stożki: Kibo dlaczego
 • Położenie Kimberlit Co oznacza głębinowa oskładzie chemicznym zasadowym, występująca wgłębokich partiach kominów wulkanicznych, złożona głównie zoliwinu. K. tworzą się wwarunkach bardzo jak lepiej
 • Geografia Kingston Tłumaczenie zespół miejski zok. 600 tys. mieszk. Centrum gospodarcze, turystyczne inaukowe kraju; najnowocześniejsza uczelnia Karaibów - Uniwersytet Indii Zachodnich kiedy
 • Na mapie Kingstown Przykłady stolica Saint Vincent iGrenadyn, ok. 16 tys. mieszk.; zakłady przemysłu spożywczego, ośrodek turystyczny od czego zależy

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Kingstown co znaczy Kingston krzyżówka kimberlit co to jest Kilimandżaro słownik Kijów czym jest Kigali co oznacza Kielecko-Sandomierska, Wyżyna tłumaczenie. definicja.

Gdzie jest Kolej Transsyberyjska co znaczy komórka konwekcyjna krzyżówka wyjaśnienie.