Edinburgh co znaczy ekspansja

Eufrat co znaczy Eubea krzyżówka etiopskie, podkrólestwo co to jest Etiopia słownik estuarium czym.

edinburgh ekspansja co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na E

 • Gdzie jest Edinburgh Co znaczy Edynburg porównanie
 • Lokalizacja Oceanicznego Dna Ekspansja Krzyżówka rozszerzanie dna oceanicznego dlaczego
 • Położenie Geotermiczna Elektrownia Co to jest elektrownia cieplna jak lepiej
 • Geografia Epilimnion Słownik jezioro kiedy
 • Na mapie Eratyk Czym jest głaz narzutowy od czego zależy
 • Gdzie leży Eurazja Co oznacza kontynentów Europy iAzji, wynikające z umowności traktowania Europy jako osobnego kontynentu (nie jest ze wszystkich stron oblewany przez wody oceanów) ibraku na czym polega
 • Współrzędne Europa Tłumaczenie półkuli pn., stanowiący wistocie zach. zakończenie Eurazji; pow. 10 mln km2. Wschodnią granicę prowadzi się wsch. podnóżem Uralu, następnie rzeką Embą do Morza różnice
 • Jak daleko Działalności Klasyfikacja Europejska Przykłady zbiór rodzajów działalności społeczno-gospodarczych występujących wgospodarce narodowej. Zasady klasyfikacji działalności według EKD weszły wPolsce wżycie z wady i zalety
 • Geo Gospodarcza Wspólnota Europejska Definicja organizacja gospodarcza, powstała na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego w1957. Do państw członkowskich należą kraje założyciele - Belgia, Francja, Holandia podobieństwa
 • Mapa Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Encyklopedia gospodarcza typu unii celnej, utworzona w1960 na mocy traktatu zawartego wSztokholmie, z siedzibą wGenewie. Członkami organizacji są Austria, Finlandia czemu
 • Gdzie jest Eurotunel Jak działa dnem Cieśniny Kaletańskiej, na głębokości ok. 50 m poniżej dna morskiego, łączący Frethun we Francji z Cheriton na wybrzeżu angielskim, wybudowany wlatach 1988 co gorsze
 • Lokalizacja Eustazja Czy jest oceanu światowego, niezależne od ruchów tektonicznych na lądach iwynikające z przyczyn geologicznych (wyłączone jest np. falowanie). E. może być wynikiem np porównaj
 • Położenie Eutrofizacja Pojęcie duża ilość substancji odżywczych) wód, spowodowane przedostawaniem się do nich nawozów sztucznych iścieków komunalnych, co powoduje wzmożone zarastanie jezior porównanie
 • Geografia Mount Everest Wyjaśnienie Ziemi, wys. 8848 m n.p.m. Położony wHimalajach, na granicy Nepalu iChin. Ze stoków biorą początek liczne lodowce. Próby zdobycia od 1921; pierwsze wejście dlaczego
 • Na mapie Ewaporacja Opis parowanie jak lepiej
 • Gdzie leży Ewaporat Informacje powstała wwyniku odparowania wody iwytrącenia zawartych wniej substancji mineralnych. E. są np. gips, sól. E. powstają wśrodowisku morskim, gł. wpłytkich kiedy
 • Współrzędne Ewaporometr Znaczenie meteorologiczny do pomiaru wielkości iintensywności parowania wody. Instrument morze mieć formę wagi z szalką, na którą nalano określoną ilość wody od czego zależy
 • Jak daleko Ewapotranspiracja Co znaczy powierzchni Ziemi drogą bezpośredniego parowania z gruntu oraz transpiracji roślin; transpiracja polega na pobieraniu przez rośliny wody z gleby na czym polega
 • Geo Ewg Krzyżówka Europejska Wspólnota Gospodarcza różnice
 • Mapa Eworsja Co to jest polegający na drążeniu przegłębionych mis wkorycie rzecznym przez materiał skalny ( rumowisko) będący wruchu wirowym (Rys. 17). E. jest typowa dla potoków wady i zalety
 • Gdzie jest Eyre Słownik wAustralii, bezodpływowe; pow. ok. 9,5 tys. km2. Położone wdepresji (-12 m n.p.m.) wobrębie Wielkiego Basenu Artezyjskiego, wkrajobrazie pustynnym. Zasilane podobieństwa
 • Lokalizacja Słoneczna Energetyka Czym jest energetyka oparta na wykorzystaniu energii promieni słonecznych; dotąd stosowana raczej wograniczonym stopniu czemu
 • Położenie Wiatrowa Energetyka Co oznacza dział energetyki, obejmujący przetwarzanie energii wiatru za pomocą silników wiatrowych co gorsze
 • Geografia Wodna Energetyka Tłumaczenie energetyka oparta na wykorzystaniu naturalnych zasobów energii wód za pomocą turbin wodnych porównaj
 • Na mapie Efta Przykłady Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu porównanie
 • Gdzie leży Efuzja Definicja erupcji wulkanicznej, polegający na wylewie lawy omałej lepkości, która rozlewa się szeroko tworząc potoki i pokrywy lawowe. E. są zatem charakterystyczne dla dlaczego
 • Współrzędne Efuzywny Encyklopedia wylewny; stąd określenie skały e. jest tożsame ze skałami wylewnymi jak lepiej
 • Jak daleko Ebro Jak działa części Półwyspu Iberyjskiego, na terytorium Hiszpanii; dł. 910 km, pow. dorzecza 83 tys. km2. Źródła wGórach Kantabryjskich, górny bieg górski iwyżynny, niżej kiedy
 • Geo Edmonton Czy jest Kanadzie upodnóża Gór Skalistych, stolica stanu Alberta, ok. 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy; Muzeum Indiańskie, katedra ukraińska od czego zależy
 • Mapa Morze Egejskie Pojęcie Morza Śródziemnego, między Płw. Bałkańskim, Azją Mniejszą iwyspami Kretą iRodos; pow. 191 tys. km2, głęb. maks. 2530 m; zasolenie 25-39. Duża liczba wysp na czym polega
 • Gdzie jest Jezioro Edwarda Wyjaśnienie tektonicznego we wsch. Afryce, na granicy Ugandy iKonga-Zairu, wdorzeczu Nilu; położone na wys. 912 m n.p.m wWielkim Rowie Afrykańskim między G. Ruwenzori na różnice
 • Lokalizacja Edynburg Opis Brytanii nad Morzem Północnym, stolica Szkocji, ok. 450 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, poligraficznego, chemicznego; port iwęzeł kolejowy wady i zalety
 • Położenie Cieplarniany Efekt Informacje zatrzymywania ciepła watmosferze ziemskiej dzięki selektywnemu pochłanianiu promieniowania przez gazowe składniki powietrza; polega na stosunkowo sprawnym podobieństwa
 • Geografia Egipt Znaczenie części Afryki oraz częściowo wAzji (płw. Synaj), pow. 1001,4 tys. km2, 59,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKairze. Główne krainy geograficzne to dolina idelta czemu
 • Na mapie Egzaracja Co znaczy irozdrabnianie materiału skalnego przez przesuwający się lodowiec. Wwyniku e. powstają zagłębienia różnego kształtu iwielkości, typowe dla górnych części dolin co gorsze
 • Gdzie leży Egzogeniczny Krzyżówka Określenie (1) czynników oddziałujących na powierzchnię Ziemi, dla których źródłem energii są zjawiska spoza jej wnętrza (np. aktywność Słońca, przyciąganie porównaj
 • Współrzędne Elektrownia Co to jest zakład wytwarzający energię elektryczną wpostaci prądu elektrycznego. Zob. też energetyka porównanie
 • Jak daleko Egzoreiczny Słownik z którego wody powierzchniowe spływają za pośrednictwem stałej sieci rzecznej do mórz otwartych i oceanów. Przeciwieństwem są obszary endoreiczne, natomiast dlaczego
 • Geo Egzosfera Czym jest zewnętrzna inajwyższa warstwa atmosfery leżąca ponad termosferą na wysokości powyżej 800 km; we. zachodzi ucieczka najlżejszych atomów icząsteczek gazów jak lepiej
 • Mapa Ekd Co oznacza Europejska Klasyfikacja Działalności kiedy
 • Gdzie jest Ekliptyka Tłumaczenie Słońca zakreślana wciągu roku na sferze niebieskiej; jest kołem wielkim nachylonym do płaszczyzny równika niebieskiego iziemskiego pod kątem 23O27'; przechodzi od czego zależy
 • Lokalizacja Ekologia Przykłady ifunkcjonowaniu przyrody, czyli owzajemnych relacjach między elementami przyrody nieożywionej (budową geologiczną, klimatem, wodami), roślinami izwierzętami na czym polega
 • Położenie Ekonometria Definicja ustalaniem ilościowych prawidłowości zachodzących wżyciu gospodarczym za pomocą metod matematyczno-statystycznych. Zajmuje się również weryfikacją teorii różnice
 • Geografia Ekonomia Encyklopedia społeczny proces gospodarowania. Analizuje, jak ludzie radzą sobie nie mogąc zaspokajać wkażdym momencie wszystkich swoich wymagań (ze względu na zbyt małą wady i zalety
 • Na mapie Ekosystem Jak działa skład wchodzą organizmy żywe iprzyroda nieożywiona, czyli biocenoza ijej biotop, iw którym zachodzi krążenie materii ienergii; przykładami e. są las, łąka podobieństwa
 • Gdzie leży Eksfoliacja Czy jest fizycznego, polegający na odspajaniu przypowierzchniowych części skały wzdłuż pęknięć równoległych do jej zewnętrznej powierzchni. Wwyniku e. powstają płytki czemu
 • Współrzędne Ekshalacje Pojęcie wodnej z wnętrza skorupy ziemskiej do atmosfery, będące ubocznym efektem działalności wulkanicznej ( wulkanizm). Źródłem e. mogą być szczeliny wskale, kratery co gorsze
 • Jak daleko Ekwiniwale Wyjaśnienie linie na mapie klimatologicznej łączące miejsca ojednakowej długości czasu trwania pokrywy śnieżnej porównaj
 • Geo Ekshumacja Opis rzeźby terenu wskutek usunięcia przez denudację skał osadowych, które niegdyś tę rzeźbę pogrzebały. Oe. mówimy więc tylko wtedy, gdy obecny krajobraz już porównanie
 • Mapa Eksklawa Informacje państwa oddzielona od reszty jego obszaru przez nie należące do niego terytorium lądowe, czyli takie, które należy do innego państwa względnie stanowi dlaczego
 • Gdzie jest Ziemi Ekspansja Znaczenie geotektonice, według której objętość kuli ziemskiej rośnie wraz z upływem czasu, głównie przez wzrost powierzchni zajmowanych przez oceany. Zwolennicy e. z jak lepiej
 • Lokalizacja Demograficzna Eksplozja Co znaczy zwykle powyżej 20 , przyrost naturalny. Przyczyną jest zwykle spadek umieralności przy nie zmienionej liczbie urodzin. Występuje wwielu krajach Afryki, Azji kiedy
 • Położenie Eksport Krzyżówka granicę towarów, usług, myśli naukowo-technicznej oraz kapitałów. Odbywa się na podstawie międzynarodowych umów handlowych - dwustronnych, między od czego zależy
 • Geografia Ekspozycja Co to jest nachylony jest stok; ma istotne znaczenie jako czynnik klimatotwórczy wskali mezo- imikroklimatu wterenie obogatej rzeźbie; wyróżnia się e. solarną określaną na czym polega
 • Na mapie Ekstensywny Słownik rolnictwo ekstensywne różnice
 • Gdzie leży Meteorologicznych Elementów Ekstrema Czym jest inajniższe wielkości (maksimum iminimum) elementów meteorologicznych zanotowane na danej stacji lub obszarze wciągu określonej serii pomiarowej np. doby wady i zalety
 • Współrzędne Atmosferyczna Ekstynkcja Co oznacza intensywności bezpośredniego promieniowania Słońca lub światła innych ciał niebieskich podczas przechodzenia przez atmosferę ziemską; zachodzi pod wpływem podobieństwa
 • Jak daleko Elba Tłumaczenie Tyrreńskim, należąca do Włoch; pow. 224 km2, krajobraz górzysty (do 1029 m n.p.m.). Ośrodek turystyki, hodowla owiec, uprawa oliwek iwinorośli. Wlatach 1814 czemu
 • Geo Ekumena Przykłady zamieszkany iużytkowany przez człowieka. Obszar e. stale się zwiększa ze względu na zwiększającą się liczbę ludności świata ikonieczność uzyskania terenów dla co gorsze
 • Mapa Ekwador Definicja części Ameryki Pd., pow. 283,6 tys. km2, 11,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wQuito. Główne krainy geograficzne to wybrzeże (Costa), Andy, tereny leżące na porównaj
 • Gdzie jest Ekwidystanta Encyklopedia mapie punkty ojednakowych odległościach od danego punktu lub od danej krzywej. Przykładowo, może ograniczać obszar, wobrębie którego odległość od danej linii porównanie
 • Lokalizacja Elbląg Jak działa Polsce; ok. 130 tys. mieszk. Dawny port morski wujściu Wisły, konkurujący z Gdańskiem; ośrodek przemysłu elektromaszynowego, odzieżowego, skórzanego dlaczego
 • Położenie Elbrus Czy jest dwuwierzchołkowy szczyt wKaukazie (5642 m n.p.m.), na terytorium Federacji Rosyjskiej; pochodzenia wulkanicznego, zbudowany z andezytu. Pod szczytem lodowce jak lepiej
 • Geografia Elburs Pojęcie Iranie, na pd. wybrzeżu M. Kaspijskiego; najwyższy szczyt Demawend (5604 m n.p.m.). Zbudowany gł. ze skał osadowych (wapieni ipiaskowców), sfałdowanych kiedy
 • Na mapie Elektrociepłownia Wyjaśnienie wytwarzający jednocześnie energię elektryczną icieplną. Wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze przez m.in. zrzucanie do wód powierzchniowych dużej ilości od czego zależy
 • Gdzie leży Elektroenergetyka Opis dział energetyki obejmujący wytwarzanie, przetwarzanie iprzesyłanie energii elektrycznej na czym polega
 • Współrzędne Morskich Pływów Energia Informacje przez okresowe ruchy mas wodnych wwyniku pływów. Należy do niekonwencjonalnych, perspektywicznych źródeł energii. Obecnie wykorzystywana wniewielkim stopniu różnice
 • Jak daleko Elektrometeory Znaczenie kategoria zjawisk meteorologicznych obejmująca widoczne lub słyszalne przejawy elektryczności atmosfery. Przykładem e. są burza, ognie Św. Elma (Rys. 80 wady i zalety
 • Geo Cieplna Elektrownia Co znaczy wktórej energię elektryczną uzyskuje się przez przetwarzanie energii chemicznej paliw - węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego itd. (e. c podobieństwa
 • Mapa Jądrowa Elektrownia Krzyżówka wktórej ciepło zamieniające wodę wparę dostarczane jest przez reaktor jądrowy, czyli urządzenie do wyzwalania energii wwyniku kontrolowanej, łańcuchowej czemu
 • Gdzie jest Wiatrowa Elektrownia Co to jest urządzeniom zamienia energię wiatru na energię elektryczną, która może być produkowana już przy prędkości wiatru ok. 2,5 m/s. Na 1/3 terytorium Polski wieją co gorsze
 • Lokalizacja Wodna Elektrownia Słownik wktórej prądnice napędzane są turbinami wodnymi. Wykorzystuje potencjał energetyczny bystrych rzek górskich lub spiętrzonych wód zbiorników zaporowych. Zob porównaj
 • Położenie Klimatyczne Elementy Czym jest statystyczna zmierzonych lub zaobserwowanych elementów meteorologicznych używana w klimatologii, np. roczna suma opadów, średnia dobowa temperatura, czas porównanie
 • Geografia Mapy Elementy Co oznacza treść iforma oraz objaśnienia mapy. Osnowa matematyczna to siatka kartograficzna ( odwzorowanie kartograficzne), skala ipodziałka oraz punkty osnowy. Skala dlaczego
 • Na mapie Meteorologiczne Elementy Tłumaczenie stan atmosfery wielkości fizyczne (np. ciśnienie, temperatura, promieniowanie), zjawiska meteorologiczne (np. deszcz, zamieć śnieżna, burza) oraz zachmurzenie jak lepiej
 • Gdzie leży Emigracja Przykłady ojczystego do innego państwa spowodowany różnymi przyczynami - ekonomicznymi, politycznymi, religijnymi, rodzinnymi. Obejmuje wyjazdy na stałe isezonowe kiedy
 • Współrzędne Emporium Definicja wstarożytnej Grecji iRzymie targ, ośrodek handlowy, później zwykle handlowa część miasta związana z portem od czego zależy
 • Jak daleko Endemiczny Encyklopedia występujący tylko na pewnym obszarze. Zob. też endemit na czym polega
 • Geo Embargo Jak działa lub wywozu towarów, waluty itp. do lub z określonego kraju; (2) zatrzymanie przez pewne państwo wjego portach lub na wodach terytorialnych obcych statków różnice
 • Mapa Kussi Emi Czy jest masywu Tibesti, wys. 3415 m n.p.m. Jest wygasłym wulkanem, powstałym wtrakcie wypiętrzania masywu wczasie alpejskich ruchów górotwórczych; średnica krateru wady i zalety
 • Gdzie jest Geotermiczna Energetyka Pojęcie energetyka oparta na wykorzystaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi; rozwinięta m.in. na Islandii iw Nowej Zelandii podobieństwa
 • Lokalizacja Zbożowy Elewator Wyjaśnienie duży magazyn wyposażony wurządzenia mechaniczne służące do przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania iważenia ziarna czemu
 • Położenie Obrotowa Elipsoida Opis Ziemi powstały wskutek obrotu elipsy wokół krótszej osi; jest podstawą obliczeń geodezyjnych. Wrzeczywistości Ziemia ma kształt nieregularny , co znacznie co gorsze
 • Geografia Wyspy Ellice Informacje Spokojnym, wPolinezji, na pn. od wysp Fidżi; łączna pow. 25 km2, wys. zaledwie do 4 m n.p.m. Administracyjnie tworzą państwo Tuvalu. Gł. wyspa - Funafuti, na porównaj
 • Na mapie Ełk Znaczenie Polsce nad Jez. Ełckim, wwoj. suwalskim, ok. 55 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, spożywczego, drzewnego; centrum ruchu turystycznego porównanie
 • Gdzie leży Endemit Co znaczy zwierząt występujący wyłącznie na określonym, zwykle małym obszarze. Przykładem e. jest roślina ostróżka tatrzańska, występująca tylko wKarpatach, ale jako e dlaczego
 • Współrzędne Jądrowa Energetyka Krzyżówka energetyka oparta na wykorzystaniu energii jądrowej, uzyskiwanej wwyniku rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków wreaktorach jądrowych jak lepiej
 • Jak daleko Endogeniczny Co to jest Określenie stosowane dla tych procesów (zjawisk, czynników) geologicznych, których motorem jest energia geotermiczna wnętrza Ziemi, pochodząca głównie z kiedy
 • Geo Endoreiczny Słownik z którego wody powierzchniowe spływają za pośrednictwem stałej sieci rzecznej do obniżeń śródlądowych, których dna mogą zajmować jeziora i morza zamknięte od czego zależy
 • Mapa Energetyka Czym jest techniczna oprzetwarzaniu, przesyłaniu gromadzeniu iwykorzystywaniu różnych rodzajów energii; (2) dział gospodarki obejmujący praktyczne wykorzystanie energii na czym polega
 • Gdzie jest Cieplna Energetyka Co oznacza energetyka oparta na wykorzystaniu energii chemicznej paliw stałych, ciekłych igazowych przy użyciu silników cieplnych różnice
 • Lokalizacja Gospodarki Energochłonność Tłumaczenie gospodarki na energię niezbędną dla jej prawidłowego funkcjonowania. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca świadczy opoziomie rozwoju wady i zalety
 • Położenie Eniwetok Przykłady Spokojnym, wMikronezji, złożony z ok. 40 wysepek. Wchodzi wskład Wysp Marshalla. Wlatach 1946-58 miejsce doświadczeń z bronią atomową iwodorową podobieństwa
 • Geografia Enklawa Definicja magmowych fragmenty skał oodmiennym pochodzeniu. W skałach wulkanicznych e. są porwane przez przemieszczającą się magmę fragmenty skał skorupy ziemskiej czemu
 • Na mapie Enklawa Encyklopedia państwa (lub jego całość), znajdująca się wewnątrz obszaru innego państwa. E. są np. Watykan iSan Marino we Włoszech. Część terytorium państwa oddzieloną od co gorsze
 • Gdzie leży Eocen Jak działa druga epoka trzeciorzędu, trwająca od 53 do 35 mln lat temu porównaj
 • Współrzędne Eoliczny Czy jest osadu lub formy rzeźby terenu, związanego z działalnością wiatru. Przykładami procesów e. są deflacja i korazja, osadów e. - piaski wydmowe, less, e. form porównanie
 • Jak daleko Wyspy Eolskie Pojęcie Liparyjskie, Wyspy dlaczego
 • Geo Eon Wyjaśnienie dziejów Ziemi najwyższej rangi, gdzie kryterium wydzielenia są zasadnicze różnice wświecie organicznym. Wyróżniane są dwa e.: kryptozoik ( okres życia jak lepiej
 • Mapa Epejrogeniczny Opis greckiego). Termin określający wielkopromienne, powolne ruchy pionowe skorupy ziemskiej, zachodzące bez istotnych deformacji mas skalnych. Obejmują one kiedy
 • Gdzie jest Epicentrum Informacje powierzchni Ziemi, położone bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia ziemi ( hipocentrum), do którego najszybciej docierają powstające wnim fale sejsmiczne. E od czego zależy
 • Lokalizacja Epoka Znaczenie dziejów Ziemi, obejmująca odcinki czasu geologicznego, których granice wyznaczają transgresje i regresje morskie oszerokim zasięgu, natomiast w kenozoiku na czym polega
 • Położenie Epifity Co znaczy rosnące na drzewach, głównie w puszczach tropikalnych, korzystające z atmosferycznej pary wodnej lub opadów, asole mineralne czerpiące z rozkładających się różnice
 • Geografia Era Krzyżówka rangi jednostka podziału dziejów Ziemi, obejmująca odcinki czasu geologicznego, wktórych panowały charakterystyczne tylko dla nich zespoły organizmów iktóre wady i zalety
 • Na mapie Erebus Co to jest Rossa, uwybrzeży Antarktydy; wys. 3794 m n.p.m. Ostatni większy wybuch w1912; odkryty w1841 przez J. C. Rossa, zdobyty w1908 przez E. H. Shackletona podobieństwa
 • Gdzie leży Erewan Słownik Wyż. Armeńskiej, ok. 1,3 mln mieszk. Ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; przemysł chemiczny, maszynowy, hutnictwo aluminium. Liczne zabytki, np czemu
 • Współrzędne Erg Czym jest oznaczające rozległą pustynię piaszczystą, gdzie głównym rysem rzeźby terenu jest obecność wydm ipokryw piaszczystych. Stosowane właściwie wyłącznie co gorsze
 • Jak daleko Erie Co oznacza tektoniczno--lodowcowego wgrupie Wielkich Jezior wAmeryce Pn., na granicy USA iKanady, na wys. 172 m n.p.m.; pow. 25,7 tys. km2, głęb. do 64 m, dł. 385 km porównaj
 • Geo Erozja Tłumaczenie procesów prowadzących do niszczenia skał poprzez mechaniczne oddziaływanie materiału transportowanego na podłoże, przy równoczesnym przemieszczeniu oderwanych porównanie
 • Mapa Boczna Erozja Przykłady rodzaj erozji rzecznej, wktórej niszczeniu podlegają brzegi koryta rzecznego. E. b. powoduje poszerzanie koryta, aw rzekach krętych - rozwój zakoli ( meandrów dlaczego
 • Gdzie jest Denna Erozja Definicja rzecznej, wktórej niszczeniu podlega głównie dno koryta rzecznego, co prowadzi do jego pogłębienia. E. d. jest najsilniejsza wrzekach odużym spadku, niosących jak lepiej
 • Lokalizacja Glacjalna Erozja Encyklopedia niszczące działanie lodowców ilądolodów na podłoże, obejmuje detersję, detrakcję i egzarację kiedy
 • Położenie Gleb Erozja Jak działa procesów erozyjnych zachodzących na terenach użytkowanych rolniczo, prowadzących do utraty wierzchniej warstwy gleby iobniżenia jej żyzności. Dokonuje się gł od czego zależy
 • Geografia Wąwozowa Erozja Czy jest prowadzące do powstania linijnych rozcięć, pozbawionych stałego odpływu, arozwijających się tylko wtrakcie silnych opadów. E. w. jest najintensywniejsza na czym polega
 • Na mapie Wgłębna Erozja Pojęcie erozja denna różnice
 • Gdzie leży Wsteczna Erozja Wyjaśnienie rzecznej, postępującej wkierunku źródeł rzeki. Jej rezultatem jest: (1) wzrost długości rzeki wskutek powiększania niszy źródliskowej ( erozja źródłowa), (2 wady i zalety
 • Współrzędne Źródłowa Erozja Opis prowadzące do powiększania niszy źródliskowej potoku, wtym cofania jej tylnej ściany, powodującej wzrost długości potoku. Istotnymi składnikami e. ź. są podobieństwa
 • Jak daleko Erupcja Informacje emisja materiału wulkanicznego przez wulkan na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery. E. jest zdarzeniem jednorazowym, często gwałtownym, co odróżnia ją od długo czemu
 • Geo Erytrea Znaczenie części Afryki nad M. Czerwonym na Wyż. Abisyńskiej, dawniej część Etiopii, niepodległe od 1992, pow. 117,6 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą co gorsze
 • Mapa Etna Co znaczy Sycylii, największy inajwyższy wEuropie (3323 m n.p.m.). Oprócz krateru szczytowego prawie 300 kraterów pasożytniczych. Częste erupcje gazów, pary wodnej porównaj
 • Gdzie jest Erzgebirge Krzyżówka Rudawy porównanie
 • Lokalizacja Essen Co to jest miasto wzach. Niemczech, ok. 600 tys. mieszk.; największy ośrodek Zagłębia Ruhry; duże huty żelaza izakłady przemysłu elektrotechnicznego iśrodków transportu dlaczego
 • Położenie Estakada Słownik pomost lub wiadukt do przeprowadzania trasy komunikacyjnej, rurociągu itp. ponad poziomem terenu jak lepiej
 • Geografia Estonia Czym jest Europie, wpn.-zach. części Niżu Wschodnioeuropejskiego, niepodległe wlatach 1918-1940, wlatach 1940- -1991 republika wobrębie Związku Radzieckiego; odzyskała kiedy
 • Na mapie Estuarium Co oznacza rzeki, zwykle wąski, olejkowatym kształcie, wktórym występują odpływy i przypływy izachodzi mieszanie słodkich wód śródlądowych isłonych wód morskich, co od czego zależy
 • Gdzie leży Etiopia Tłumaczenie wsch. Afryce, pow. 1104,3 tys. km2, 56,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAddis Abebie. Większą część powierzchni zajmuje Wyż. Abisyńska. Produkt narodowy na czym polega
 • Współrzędne Podkrólestwo Etiopskie Przykłady Arktogea różnice
 • Jak daleko Eubea Definicja wzach. części M. Egejskiego, od lądu oddzielona wąskim przesmykiem (w najwęższym miejscu 40 m - most), adm. należąca do Grecji; pow. 4,2 tys. km2. Krajobraz wady i zalety
 • Geo Eufrat Encyklopedia Azji, na terytorium Turcji, Syrii iIraku; dł. 2700 km, pow. dorzecza 670 tys. km2. Powstaje z połączenia rzek Karasu iMurat, mających źródła na Wyż. Armeńskiej podobieństwa

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Eufrat co znaczy Eubea krzyżówka etiopskie, podkrólestwo co to jest Etiopia słownik estuarium czym jest Estonia co oznacza estakada tłumaczenie Essen przykłady. definicja.

Gdzie jest Edinburgh co znaczy ekspansja dna oceanicznego krzyżówka elektrownia wyjaśnienie.