Eufrat, Eubea, Etiopskie

Eufrat, Eubea, Etiopskie, Podkrólestwo, Etiopia, Estuarium, Estonia, Estakada, Essen, Erzgebirge.

eufrat eubea etiopskie co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na E

 • Gdzie jest Edinburgh Co to jest Edynburg
 • Gdzie jest ekspansja dna oceanicznego Co to jest rozszerzanie dna oceanicznego
 • Gdzie jest elektrownia geotermiczna Co to jest elektrownia cieplna
 • Gdzie jest epilimnion Co to jest jezioro
 • Gdzie jest eratyk Co to jest głaz narzutowy
 • Gdzie jest Eurazja Co to jest iAzji, wynikające z umowności traktowania Europy jako osobnego kontynentu (nie jest ze wszystkich stron oblewany przez wody oceanów) ibraku
 • Gdzie jest Europa Co to jest wistocie zach. zakończenie Eurazji; pow. 10 mln km2. Wschodnią granicę prowadzi się wsch. podnóżem Uralu, następnie rzeką Embą do Morza
 • Gdzie jest Europejska Klasyfikacja Działalności Co to jest działalności społeczno-gospodarczych występujących wgospodarce narodowej. Zasady klasyfikacji działalności według EKD weszły wPolsce wżycie
 • Gdzie jest Europejska Wspólnota Gospodarcza Co to jest powstała na mocy traktatu rzymskiego, podpisanego w1957. Do państw członkowskich należą kraje założyciele - Belgia, Francja, Holandia
 • Gdzie jest Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu Co to jest celnej, utworzona w1960 na mocy traktatu zawartego wSztokholmie, z siedzibą wGenewie. Członkami organizacji są Austria, Finlandia, Islandia
 • Gdzie jest Eurotunel Co to jest Kaletańskiej, na głębokości ok. 50 m poniżej dna morskiego, łączący Frethun we Francji z Cheriton na wybrzeżu angielskim, wybudowany
 • Gdzie jest eustazja Co to jest niezależne od ruchów tektonicznych na lądach iwynikające z przyczyn geologicznych (wyłączone jest np. falowanie). E. może być wynikiem np
 • Gdzie jest eutrofizacja Co to jest substancji odżywczych) wód, spowodowane przedostawaniem się do nich nawozów sztucznych iścieków komunalnych, co powoduje wzmożone
 • Gdzie jest Everest, Mount Co to jest m. Położony wHimalajach, na granicy Nepalu iChin. Ze stoków biorą początek liczne lodowce. Próby zdobycia od 1921; pierwsze wejście w1953
 • Gdzie jest ewaporacja Co to jest parowanie
 • Gdzie jest ewaporat Co to jest odparowania wody iwytrącenia zawartych wniej substancji mineralnych. E. są np. gips, sól. E. powstają wśrodowisku morskim, gł. wpłytkich
 • Gdzie jest ewaporometr Co to jest wielkości iintensywności parowania wody. Instrument morze mieć formę wagi z szalką, na którą nalano określoną ilość wody podlegającej
 • Gdzie jest ewapotranspiracja Co to jest bezpośredniego parowania z gruntu oraz transpiracji roślin; transpiracja polega na pobieraniu przez rośliny wody z gleby, przemieszczaniu
 • Gdzie jest EWG Co to jest Europejska Wspólnota Gospodarcza
 • Gdzie jest eworsja Co to jest przegłębionych mis wkorycie rzecznym przez materiał skalny ( rumowisko) będący wruchu wirowym (Rys. 17). E. jest typowa dla potoków
 • Gdzie jest Eyre Co to jest bezodpływowe; pow. ok. 9,5 tys. km2. Położone wdepresji (-12 m n.p.m.) wobrębie Wielkiego Basenu Artezyjskiego, wkrajobrazie pustynnym
 • Gdzie jest energetyka słoneczna Co to jest energetyka oparta na wykorzystaniu energii promieni słonecznych; dotąd stosowana raczej wograniczonym stopniu
 • Gdzie jest energetyka wiatrowa Co to jest dział energetyki, obejmujący przetwarzanie energii wiatru za pomocą silników wiatrowych
 • Gdzie jest energetyka wodna Co to jest energetyka oparta na wykorzystaniu naturalnych zasobów energii wód za pomocą turbin wodnych
 • Gdzie jest EFTA Co to jest Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu
 • Gdzie jest efuzja Co to jest polegający na wylewie lawy omałej lepkości, która rozlewa się szeroko tworząc potoki i pokrywy lawowe. E. są zatem charakterystyczne dla
 • Gdzie jest efuzywny Co to jest wylewny; stąd określenie skały e. jest tożsame ze skałami wylewnymi
 • Gdzie jest Ebro Co to jest Iberyjskiego, na terytorium Hiszpanii; dł. 910 km, pow. dorzecza 83 tys. km2. Źródła wGórach Kantabryjskich, górny bieg górski iwyżynny
 • Gdzie jest Edmonton Co to jest Skalistych, stolica stanu Alberta, ok. 550 tys. mieszk. Ośrodek przemysłowy, handlowy inaukowy; Muzeum Indiańskie, katedra ukraińska
 • Gdzie jest Egejskie, Morze Co to jest między Płw. Bałkańskim, Azją Mniejszą iwyspami Kretą iRodos; pow. 191 tys. km2, głęb. maks. 2530 m; zasolenie 25-39. Duża liczba wysp
 • Gdzie jest Edwarda, Jezioro Co to jest wsch. Afryce, na granicy Ugandy iKonga-Zairu, wdorzeczu Nilu; położone na wys. 912 m n.p.m wWielkim Rowie Afrykańskim między G. Ruwenzori
 • Gdzie jest Edynburg Co to jest Północnym, stolica Szkocji, ok. 450 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektromaszynowego, poligraficznego, chemicznego; port iwęzeł kolejowy
 • Gdzie jest efekt cieplarniany Co to jest watmosferze ziemskiej dzięki selektywnemu pochłanianiu promieniowania przez gazowe składniki powietrza; polega na stosunkowo sprawnym
 • Gdzie jest Egipt Co to jest częściowo wAzji (płw. Synaj), pow. 1001,4 tys. km2, 59,2 mln mieszk. (1995), ze stolicą wKairze. Główne krainy geograficzne to dolina
 • Gdzie jest egzaracja Co to jest skalnego przez przesuwający się lodowiec. Wwyniku e. powstają zagłębienia różnego kształtu iwielkości, typowe dla górnych części dolin
 • Gdzie jest egzogeniczny Co to jest oddziałujących na powierzchnię Ziemi, dla których źródłem energii są zjawiska spoza jej wnętrza (np. aktywność Słońca, przyciąganie ciał
 • Gdzie jest elektrownia Co to jest zakład wytwarzający energię elektryczną wpostaci prądu elektrycznego. Zob. też energetyka
 • Gdzie jest egzoreiczny Co to jest powierzchniowe spływają za pośrednictwem stałej sieci rzecznej do mórz otwartych i oceanów. Przeciwieństwem są obszary endoreiczne
 • Gdzie jest egzosfera Co to jest warstwa atmosfery leżąca ponad termosferą na wysokości powyżej 800 km; we. zachodzi ucieczka najlżejszych atomów icząsteczek gazów
 • Gdzie jest EKD Co to jest Europejska Klasyfikacja Działalności
 • Gdzie jest ekliptyka Co to jest roku na sferze niebieskiej; jest kołem wielkim nachylonym do płaszczyzny równika niebieskiego iziemskiego pod kątem 23O27'; przechodzi
 • Gdzie jest ekologia Co to jest przyrody, czyli owzajemnych relacjach między elementami przyrody nieożywionej (budową geologiczną, klimatem, wodami), roślinami
 • Gdzie jest ekonometria Co to jest ilościowych prawidłowości zachodzących wżyciu gospodarczym za pomocą metod matematyczno-statystycznych. Zajmuje się również weryfikacją
 • Gdzie jest ekonomia Co to jest gospodarowania. Analizuje, jak ludzie radzą sobie nie mogąc zaspokajać wkażdym momencie wszystkich swoich wymagań (ze względu na zbyt małą
 • Gdzie jest ekosystem Co to jest żywe iprzyroda nieożywiona, czyli biocenoza ijej biotop, iw którym zachodzi krążenie materii ienergii; przykładami e. są las, łąka, staw
 • Gdzie jest eksfoliacja Co to jest polegający na odspajaniu przypowierzchniowych części skały wzdłuż pęknięć równoległych do jej zewnętrznej powierzchni. Wwyniku e. powstają
 • Gdzie jest ekshalacje Co to jest skorupy ziemskiej do atmosfery, będące ubocznym efektem działalności wulkanicznej ( wulkanizm). Źródłem e. mogą być szczeliny wskale
 • Gdzie jest ekwiniwale Co to jest linie na mapie klimatologicznej łączące miejsca ojednakowej długości czasu trwania pokrywy śnieżnej
 • Gdzie jest ekshumacja Co to jest wskutek usunięcia przez denudację skał osadowych, które niegdyś tę rzeźbę pogrzebały. Oe. mówimy więc tylko wtedy, gdy obecny krajobraz już
 • Gdzie jest eksklawa Co to jest reszty jego obszaru przez nie należące do niego terytorium lądowe, czyli takie, które należy do innego państwa względnie stanowi niezależną
 • Gdzie jest ekspansja Ziemi Co to jest objętość kuli ziemskiej rośnie wraz z upływem czasu, głównie przez wzrost powierzchni zajmowanych przez oceany. Zwolennicy e. z. przypisują
 • Gdzie jest eksplozja demograficzna Co to jest przyrost naturalny. Przyczyną jest zwykle spadek umieralności przy nie zmienionej liczbie urodzin. Występuje wwielu krajach Afryki, Azji
 • Gdzie jest eksport Co to jest myśli naukowo-technicznej oraz kapitałów. Odbywa się na podstawie międzynarodowych umów handlowych - dwustronnych, między zainteresowanymi
 • Gdzie jest ekspozycja Co to jest ma istotne znaczenie jako czynnik klimatotwórczy wskali mezo- imikroklimatu wterenie obogatej rzeźbie; wyróżnia się e. solarną określaną wg
 • Gdzie jest ekstensywny Co to jest rolnictwo ekstensywne
 • Gdzie jest ekstrema elementów meteorologicznych Co to jest maksimum iminimum) elementów meteorologicznych zanotowane na danej stacji lub obszarze wciągu określonej serii pomiarowej np. doby
 • Gdzie jest ekstynkcja atmosferyczna Co to jest bezpośredniego promieniowania Słońca lub światła innych ciał niebieskich podczas przechodzenia przez atmosferę ziemską; zachodzi pod
 • Gdzie jest Elba Co to jest Włoch; pow. 224 km2, krajobraz górzysty (do 1029 m n.p.m.). Ośrodek turystyki, hodowla owiec, uprawa oliwek iwinorośli. Wlatach 1814-1815
 • Gdzie jest ekumena Co to jest przez człowieka. Obszar e. stale się zwiększa ze względu na zwiększającą się liczbę ludności świata ikonieczność uzyskania terenów dla
 • Gdzie jest Ekwador Co to jest pow. 283,6 tys. km2, 11,5 mln mieszk. (1995), ze stolicą wQuito. Główne krainy geograficzne to wybrzeże (Costa), Andy, tereny leżące na
 • Gdzie jest ekwidystanta Co to jest ojednakowych odległościach od danego punktu lub od danej krzywej. Przykładowo, może ograniczać obszar, wobrębie którego odległość od danej
 • Gdzie jest Elbląg Co to jest mieszk. Dawny port morski wujściu Wisły, konkurujący z Gdańskiem; ośrodek przemysłu elektromaszynowego, odzieżowego, skórzanego
 • Gdzie jest Elbrus Co to jest wKaukazie (5642 m n.p.m.), na terytorium Federacji Rosyjskiej; pochodzenia wulkanicznego, zbudowany z andezytu. Pod szczytem lodowce
 • Gdzie jest Elburs Co to jest wybrzeżu M. Kaspijskiego; najwyższy szczyt Demawend (5604 m n.p.m.). Zbudowany gł. ze skał osadowych (wapieni ipiaskowców), sfałdowanych
 • Gdzie jest elektrociepłownia Co to jest jednocześnie energię elektryczną icieplną. Wpływa ujemnie na środowisko przyrodnicze przez m.in. zrzucanie do wód powierzchniowych dużej
 • Gdzie jest elektroenergetyka Co to jest dział energetyki obejmujący wytwarzanie, przetwarzanie iprzesyłanie energii elektrycznej
 • Gdzie jest energia pływów morskich Co to jest mas wodnych wwyniku pływów. Należy do niekonwencjonalnych, perspektywicznych źródeł energii. Obecnie wykorzystywana wniewielkim stopniu
 • Gdzie jest elektrometeory Co to jest obejmująca widoczne lub słyszalne przejawy elektryczności atmosfery. Przykładem e. są burza, ognie Św. Elma (Rys. 80
 • Gdzie jest elektrownia cieplna Co to jest elektryczną uzyskuje się przez przetwarzanie energii chemicznej paliw - węgla kamiennego, brunatnego, ropy naftowej, gazu ziemnego itd. (e
 • Gdzie jest elektrownia jądrowa Co to jest zamieniające wodę wparę dostarczane jest przez reaktor jądrowy, czyli urządzenie do wyzwalania energii wwyniku kontrolowanej, łańcuchowej
 • Gdzie jest elektrownia wiatrowa Co to jest energię wiatru na energię elektryczną, która może być produkowana już przy prędkości wiatru ok. 2,5 m/s. Na 1/3 terytorium Polski wieją
 • Gdzie jest elektrownia wodna Co to jest są turbinami wodnymi. Wykorzystuje potencjał energetyczny bystrych rzek górskich lub spiętrzonych wód zbiorników zaporowych. Zob. też
 • Gdzie jest elementy klimatyczne Co to jest zmierzonych lub zaobserwowanych elementów meteorologicznych używana w klimatologii, np. roczna suma opadów, średnia dobowa temperatura
 • Gdzie jest elementy mapy Co to jest objaśnienia mapy. Osnowa matematyczna to siatka kartograficzna ( odwzorowanie kartograficzne), skala ipodziałka oraz punkty osnowy. Skala
 • Gdzie jest elementy meteorologiczne Co to jest wielkości fizyczne (np. ciśnienie, temperatura, promieniowanie), zjawiska meteorologiczne (np. deszcz, zamieć śnieżna, burza) oraz
 • Gdzie jest emigracja Co to jest państwa spowodowany różnymi przyczynami - ekonomicznymi, politycznymi, religijnymi, rodzinnymi. Obejmuje wyjazdy na stałe isezonowe
 • Gdzie jest emporium Co to jest wstarożytnej Grecji iRzymie targ, ośrodek handlowy, później zwykle handlowa część miasta związana z portem
 • Gdzie jest endemiczny Co to jest występujący tylko na pewnym obszarze. Zob. też endemit
 • Gdzie jest embargo Co to jest waluty itp. do lub z określonego kraju; (2) zatrzymanie przez pewne państwo wjego portach lub na wodach terytorialnych obcych statków
 • Gdzie jest Emi Kussi Co to jest 3415 m n.p.m. Jest wygasłym wulkanem, powstałym wtrakcie wypiętrzania masywu wczasie alpejskich ruchów górotwórczych; średnica krateru
 • Gdzie jest energetyka geotermiczna Co to jest energetyka oparta na wykorzystaniu energii cieplnej wnętrza Ziemi; rozwinięta m.in. na Islandii iw Nowej Zelandii
 • Gdzie jest elewator zbożowy Co to jest duży magazyn wyposażony wurządzenia mechaniczne służące do przenoszenia, wietrzenia, suszenia, sortowania iważenia ziarna
 • Gdzie jest elipsoida obrotowa Co to jest wskutek obrotu elipsy wokół krótszej osi; jest podstawą obliczeń geodezyjnych. Wrzeczywistości Ziemia ma kształt nieregularny , co znacznie
 • Gdzie jest Ellice, Wyspy Co to jest wPolinezji, na pn. od wysp Fidżi; łączna pow. 25 km2, wys. zaledwie do 4 m n.p.m. Administracyjnie tworzą państwo Tuvalu. Gł. wyspa
 • Gdzie jest Ełk Co to jest Ełckim, wwoj. suwalskim, ok. 55 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu elektrotechnicznego, spożywczego, drzewnego; centrum ruchu turystycznego
 • Gdzie jest endemit Co to jest wyłącznie na określonym, zwykle małym obszarze. Przykładem e. jest roślina ostróżka tatrzańska, występująca tylko wKarpatach, ale jako e
 • Gdzie jest energetyka jądrowa Co to jest energetyka oparta na wykorzystaniu energii jądrowej, uzyskiwanej wwyniku rozszczepienia jąder ciężkich pierwiastków wreaktorach jądrowych
 • Gdzie jest endogeniczny Co to jest tych procesów (zjawisk, czynników) geologicznych, których motorem jest energia geotermiczna wnętrza Ziemi, pochodząca głównie z rozpadu
 • Gdzie jest endoreiczny Co to jest powierzchniowe spływają za pośrednictwem stałej sieci rzecznej do obniżeń śródlądowych, których dna mogą zajmować jeziora i morza zamknięte
 • Gdzie jest energetyka Co to jest przesyłaniu gromadzeniu iwykorzystywaniu różnych rodzajów energii; (2) dział gospodarki obejmujący praktyczne wykorzystanie energii we
 • Gdzie jest energetyka cieplna Co to jest energetyka oparta na wykorzystaniu energii chemicznej paliw stałych, ciekłych igazowych przy użyciu silników cieplnych
 • Gdzie jest energochłonność gospodarki Co to jest niezbędną dla jej prawidłowego funkcjonowania. Wskaźnik zużycia energii elektrycznej na jednego mieszkańca świadczy opoziomie rozwoju
 • Gdzie jest Eniwetok Co to jest wMikronezji, złożony z ok. 40 wysepek. Wchodzi wskład Wysp Marshalla. Wlatach 1946-58 miejsce doświadczeń z bronią atomową iwodorową
 • Gdzie jest enklawa Co to jest skał oodmiennym pochodzeniu. W skałach wulkanicznych e. są porwane przez przemieszczającą się magmę fragmenty skał skorupy ziemskiej
 • Gdzie jest enklawa Co to jest całość), znajdująca się wewnątrz obszaru innego państwa. E. są np. Watykan iSan Marino we Włoszech. Część terytorium państwa oddzieloną od
 • Gdzie jest eocen Co to jest druga epoka trzeciorzędu, trwająca od 53 do 35 mln lat temu
 • Gdzie jest eoliczny Co to jest rzeźby terenu, związanego z działalnością wiatru. Przykładami procesów e. są deflacja i korazja, osadów e. - piaski wydmowe, less, e. form
 • Gdzie jest Eolskie, Wyspy Co to jest Liparyjskie, Wyspy
 • Gdzie jest eon Co to jest najwyższej rangi, gdzie kryterium wydzielenia są zasadnicze różnice wświecie organicznym. Wyróżniane są dwa e.: kryptozoik ( okres życia
 • Gdzie jest epejrogeniczny Co to jest określający wielkopromienne, powolne ruchy pionowe skorupy ziemskiej, zachodzące bez istotnych deformacji mas skalnych. Obejmują one
 • Gdzie jest epicentrum Co to jest bezpośrednio nad ogniskiem trzęsienia ziemi ( hipocentrum), do którego najszybciej docierają powstające wnim fale sejsmiczne. E. jest
 • Gdzie jest epoka Co to jest obejmująca odcinki czasu geologicznego, których granice wyznaczają transgresje i regresje morskie oszerokim zasięgu, natomiast w kenozoiku
 • Gdzie jest epifity Co to jest głównie w puszczach tropikalnych, korzystające z atmosferycznej pary wodnej lub opadów, asole mineralne czerpiące z rozkładających się
 • Gdzie jest era Co to jest podziału dziejów Ziemi, obejmująca odcinki czasu geologicznego, wktórych panowały charakterystyczne tylko dla nich zespoły organizmów
 • Gdzie jest Erebus Co to jest Antarktydy; wys. 3794 m n.p.m. Ostatni większy wybuch w1912; odkryty w1841 przez J. C. Rossa, zdobyty w1908 przez E. H. Shackletona
 • Gdzie jest Erewan Co to jest 1,3 mln mieszk. Ośrodek gospodarczy, naukowy ikulturalny; przemysł chemiczny, maszynowy, hutnictwo aluminium. Liczne zabytki, np
 • Gdzie jest erg Co to jest pustynię piaszczystą, gdzie głównym rysem rzeźby terenu jest obecność wydm ipokryw piaszczystych. Stosowane właściwie wyłącznie
 • Gdzie jest Erie Co to jest lodowcowego wgrupie Wielkich Jezior wAmeryce Pn., na granicy USA iKanady, na wys. 172 m n.p.m.; pow. 25,7 tys. km2, głęb. do 64 m, dł. 385
 • Gdzie jest erozja Co to jest niszczenia skał poprzez mechaniczne oddziaływanie materiału transportowanego na podłoże, przy równoczesnym przemieszczeniu oderwanych
 • Gdzie jest erozja boczna Co to jest niszczeniu podlegają brzegi koryta rzecznego. E. b. powoduje poszerzanie koryta, aw rzekach krętych - rozwój zakoli ( meandrów
 • Gdzie jest erozja denna Co to jest niszczeniu podlega głównie dno koryta rzecznego, co prowadzi do jego pogłębienia. E. d. jest najsilniejsza wrzekach odużym spadku
 • Gdzie jest erozja glacjalna Co to jest niszczące działanie lodowców ilądolodów na podłoże, obejmuje detersję, detrakcję i egzarację
 • Gdzie jest erozja gleb Co to jest zachodzących na terenach użytkowanych rolniczo, prowadzących do utraty wierzchniej warstwy gleby iobniżenia jej żyzności. Dokonuje się gł
 • Gdzie jest erozja wąwozowa Co to jest linijnych rozcięć, pozbawionych stałego odpływu, arozwijających się tylko wtrakcie silnych opadów. E. w. jest najintensywniejsza wskałach
 • Gdzie jest erozja wgłębna Co to jest erozja denna
 • Gdzie jest erozja wsteczna Co to jest wkierunku źródeł rzeki. Jej rezultatem jest: (1) wzrost długości rzeki wskutek powiększania niszy źródliskowej ( erozja źródłowa), (2
 • Gdzie jest erozja źródłowa Co to jest powiększania niszy źródliskowej potoku, wtym cofania jej tylnej ściany, powodującej wzrost długości potoku. Istotnymi składnikami e. ź. są
 • Gdzie jest erupcja Co to jest wulkanicznego przez wulkan na powierzchnię Ziemi lub do atmosfery. E. jest zdarzeniem jednorazowym, często gwałtownym, co odróżnia ją od
 • Gdzie jest Erytrea Co to jest Czerwonym na Wyż. Abisyńskiej, dawniej część Etiopii, niepodległe od 1992, pow. 117,6 tys. km2, 3,4 mln mieszk. (1994), ze stolicą
 • Gdzie jest Etna Co to jest inajwyższy wEuropie (3323 m n.p.m.). Oprócz krateru szczytowego prawie 300 kraterów pasożytniczych. Częste erupcje gazów, pary wodnej
 • Gdzie jest Erzgebirge Co to jest Rudawy
 • Gdzie jest Essen Co to jest mieszk.; największy ośrodek Zagłębia Ruhry; duże huty żelaza izakłady przemysłu elektrotechnicznego iśrodków transportu
 • Gdzie jest estakada Co to jest pomost lub wiadukt do przeprowadzania trasy komunikacyjnej, rurociągu itp. ponad poziomem terenu
 • Gdzie jest Estonia Co to jest części Niżu Wschodnioeuropejskiego, niepodległe wlatach 1918-1940, wlatach 1940- -1991 republika wobrębie Związku Radzieckiego; odzyskała
 • Gdzie jest estuarium Co to jest olejkowatym kształcie, wktórym występują odpływy i przypływy izachodzi mieszanie słodkich wód śródlądowych isłonych wód morskich, co
 • Gdzie jest Etiopia Co to jest pow. 1104,3 tys. km2, 56,7 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAddis Abebie. Większą część powierzchni zajmuje Wyż. Abisyńska. Produkt narodowy
 • Gdzie jest etiopskie, podkrólestwo Co to jest Arktogea
 • Gdzie jest Eubea Co to jest Egejskiego, od lądu oddzielona wąskim przesmykiem (w najwęższym miejscu 40 m - most), adm. należąca do Grecji; pow. 4,2 tys. km2. Krajobraz
 • Gdzie jest Eufrat Co to jest Turcji, Syrii iIraku; dł. 2700 km, pow. dorzecza 670 tys. km2. Powstaje z połączenia rzek Karasu iMurat, mających źródła na Wyż. Armeńskiej

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Eufrat, Eubea, Etiopskie, Podkrólestwo, Etiopia, Estuarium, Estonia, Estakada, Essen, Erzgebirge, Etna, Erytrea, Erupcja, Erozja Źródłowa, Erozja Wsteczna definicja.

Gdzie jest Eufrat, Eubea, Etiopskie, Podkrólestwo, Etiopia, Estuarium wyjaśnienie.