Żywność, Żywiecka, Kotlina

Żywność, Żywiecka, Kotlina, Żywiec, Żyto, Żyronda, Żyła, Żwir, Żuławy Wiślane, Żółtoziem, Żółte.

żywność żywiecka kotlina co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na Z

 • Gdzie jest zagłębie Ruhry Co to jest Okręg przemysłowy Nadrenii Północnej-Westfalii
 • Gdzie jest zbieżność Co to jest konwergencja
 • Gdzie jest zima Co to jest pory roku
 • Gdzie jest zjawiska krasowe Co to jest kras
 • Gdzie jest ZSRR Co to jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich
 • Gdzie jest zstępujący wiatr Co to jest katabatyczny wiatr
 • Gdzie jest żebra krasowe Co to jest skaliste grzędy rozdzielające żłobki krasowe
 • Gdzie jest Żółwie, Wyspy Co to jest Galapagos
 • Gdzie jest zanieczyszczenie wody Co to jest zmiany cech fizycznych, chemicznych ibiologicznych, uniemożliwiające wykorzystanie wód do celów pitnych lub gospodarczych
 • Gdzie jest zabieg agrotechniczny Co to jest orka, bronowanie), nawożeniu (np. nawożenie obornikiem, wapnowanie), ochronie roślin (np. zastosowanie herbicydu, fungicydu) iinnych (np
 • Gdzie jest zabieg uprawowy Co to jest maszyną uprawową, np. orka, wałowanie (ugniatanie roli, kruszenie brył oraz wyrównywanie powierzchni pola) lub gryzowanie (zabieg
 • Gdzie jest Zabrze Co to jest wwoj. katowickim; ok. 200 tys. mieszk. Duży ośrodek wydobycia węgla kamiennego od 1791; przemysł hutniczy, elektroniczny, spożywczy. Liczne
 • Gdzie jest zachmurzenie Co to jest chmury wyrażany wósmych (0-8) albo dziesiątych częściach (0-10) pokrycia nieba; niebo bezchmurne oznaczane jest przez 0 azachmurzenie
 • Gdzie jest Zachodniosyberyjska, Nizina Co to jest Federacji Rosyjskiej, pomiędzy górami Ural na zach. iWyż. Środkowosyberyjską na wsch., na pn. otwarta ku M. Karskiemu; pow. 3 mln km2
 • Gdzie jest zagłębie Co to jest użytecznej np. pokładów węgla - z. węglowe, ropy naftowej - z. naftowe, stanowiący odrębną jednostkę geologiczną. Jeżeli towarzyszą mu
 • Gdzie jest zagłębie appalaskie Co to jest górnictwa na terenie Appalachów we wsch. części USA. Stary region wydobywczy, wktórym do najważniejszych surowców mineralnych należą rudy
 • Gdzie jest zagłębie bełchatowskie Co to jest Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego
 • Gdzie jest zagłębie dolnośląskie Co to jest Dolnośląskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest zagłębie donieckie Co to jest Ukrainy (na wsch. kraju) iw niewielkiej części wRosji, zbogatymi zasobami węgla koksującego, antracytu, rtęci isoli kamiennej. Na bazie
 • Gdzie jest zagłębie górnośląskie Co to jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest zagłębie kuźnieckie Co to jest części Niz. Zachodniosyberyjskiej. Występują złoża węgla koksującego, cynku iołowiu. WNowokuźniecku, Biełowie iGurjewsku rozwinęło się
 • Gdzie jest zagłębie lubelskie Co to jest Lubelskie Zagłębie Węglowe
 • Gdzie jest zagłębie ostrawsko-karwińskie Co to jest wCzechach, na obszarze pn. Moraw. Stanowi przedłużenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego; zajmuje pow. 900 km2, azasoby węgla szacowane są
 • Gdzie jest zagłębie Saary Co to jest graniczące zFrancją iLuksemburgiem. Obszar górnictwa węgla kamiennego iw mniejszym stopniu innych surowców mineralnych odługich tradycjach
 • Gdzie jest Zagłębie Staropolskie Co to jest Staropolski Okręg Przemysłowy
 • Gdzie jest zagłębie turoszowskie Co to jest Turoszowskie Zagłębie Węgla Brunatnego
 • Gdzie jest Zagreb Co to jest Zagrzeb
 • Gdzie jest Żelazna Brama Co to jest Karpatami Pd. aGórami Wschodnioserbskimi, na granicy Rumunii iSerbii; dł. ok. 120 km. Wielka elektrownia wodna Drobeta-Turnu Severin, zbud
 • Gdzie jest Zagros Co to jest oddzielające Wyż. Irańską od Niz. Mezopotamskiej; dł. 1600 km, najwyższy szczyt Zard Kuh (4548 m n.p.m.). Obejmuje kilkanaście równoległych
 • Gdzie jest Zagrzeb Co to jest 900 tys. mieszk.; centrum przemysłowe, naukowe, kulturalne kraju. Zakłady elektromaszynowe, chemiczne, przemysłu lekkiego; węzeł
 • Gdzie jest Zakaukazie Co to jest pomiędzy Wielkim Kaukazem na pn. iMałym Kaukazem na pd., rozciągającego się od Morza Czarnego po Morze Kaspijskie. Leży na terytorium
 • Gdzie jest zaklęty krąg ubóstwa Co to jest rozwoju gospodarczego wnajbiedniejszych krajach świata. Stwierdza ona, że wysoki przyrost naturalny uniemożliwia zwiększenie dochodu
 • Gdzie jest zakole Co to jest meander
 • Gdzie jest Zakopane Co to jest Tatr, wwoj. nowosądeckim; ok. 30 tys. mieszk. Największy wkraju ośrodek turystyczno-wypoczynkowy; liczne budynki wczasowe oraz wiele
 • Gdzie jest zakwaszenie gleby Co to jest iglinu wroztworze glebowym ikompleksie sorpcyjnym gleby, będący wynikiem wymywania składników zasadowych. Z. g. może prowadzić do
 • Gdzie jest zalew Co to jest otwartego morza przez mierzeję, obecnie połączona znim tylko wąskim przesmykiem, zwykle odługości znacznie większej niż szerokość (Rys. 36
 • Gdzie jest zamarzanie wody Co to jest proces fizyczny, wktórym woda wstanie ciekłym przekształca się wlód
 • Gdzie jest Zambezi Co to jest Namibii, Zimbabwe iMozambiku; dł. 2660 km, pow. dorzecza 1,3 mln km2. Wypływa na wyż. Lunda na wys. ok. 1100m n.p.m.; płynąc przez obszary
 • Gdzie jest Zambia Co to jest Afryki na Wyż. Północnej Zambii, pow. 752,6 tys. km2, 9,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLusace. Produkt narodowy brutto 370 $/osobę (1993
 • Gdzie jest zamglenie Co to jest hydrometeoru; podobnie jak mgła stanowi znajdującą się bezpośrednio przy powierzchni Ziemi zawiesinę drobniutkich kropelek wody powstałych
 • Gdzie jest zamieć Co to jest hydrometeoru; polega na przenoszeniu przez wiatr kryształków śniegu pochodzących zopadu ioderwanych zzalegającej na gruncie pokrywy
 • Gdzie jest zamieć piaskowa lub pyłowa Co to jest litometeoru; polega na podnoszeniu przez wiatr cząsteczek stałych zpodłoża, co prowadzi do zmniejszenia widzialności czasami nawet do zera
 • Gdzie jest zamknięty obieg wody Co to jest wzakładach przemysłowych, polegające na wielokrotnym użytkowaniu tej samej wody, po odpowiednim jej oczyszczeniu. Wobiegu otwartym woda po
 • Gdzie jest zasoby geologiczne złoża Co to jest wzłożu. Ze względu na możliwości eksploatacyjne dzielimy je na zasoby: bilansowe, pozabilansowe iprzemysłowe. Ponieważ możliwości przemysłu
 • Gdzie jest Zamość Co to jest Roztoczu; ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, drzewnego, odzieżowego, metalowego, materiałów budowlanych. Miasto założone
 • Gdzie jest zamróz Co to jest wietrzenie mrozowe
 • Gdzie jest zanieczyszczenie powietrza Co to jest substancji wtakiej koncentracji iprzez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla
 • Gdzie jest zanikanie jezior Co to jest w mokradła przez: a) zasypywanie materiałem skalnym niesionym przez rzekę (np. delta Okawango); b) odwodnienie, gdy wypływająca rzeka
 • Gdzie jest Zanzibar Co to jest wybrzeży Afryki; pow. 1658 km2. Obszar nizinny, wybrzeża koralowe; klimat podrównikowy monsunowy. Ludność zajmuje się rolnictwem
 • Gdzie jest zapadlisko Co to jest przez pogrążenie pewnego fragmentu skorupy ziemskiej wzdłuż uskoków, które jednak wprzeciwieństwie do rowu tektonicznego, nie są równoległe
 • Gdzie jest zapora Co to jest rzekach (przeważnie górskich lub dużych nizinnych) wcelu regulacji spływu wód iich energetycznego wykorzystania wprzyległych siłowniach. Na
 • Gdzie jest zaproże Co to jest skalnego powstałego na wychodni skał odpornych na niszczenie. Z. jest znacznie łagodniejsze niż czoło kuesty, ma nachylenie kilku stopni
 • Gdzie jest zapylenie atmosfery Co to jest może być pochodzenia naturalnego bądź antropogenicznego; często są to cząstki higroskopijne ipełnią rolę jąder kondensacji, przyczyniają
 • Gdzie jest Zaragoza Co to jest Saragossa
 • Gdzie jest zaskórna woda Co to jest woda podziemna najbliższa powierzchni, silnie zależna od warunków atmosferycznych, zanieczyszczona związkami organicznymi ichemicznymi
 • Gdzie jest zasoby Co to jest złożu lub wcałym kraju. Ich przydatność dla gospodarki zależna jest od poziomu rozwoju technologicznego
 • Gdzie jest zasoby bilansowe złoża Co to jest która może być przydatna dla współczesnej gospodarki, co oznacza, że jego eksploatacja jest opłacalna przy dzisiejszym poziomie techniki
 • Gdzie jest zasoby ekonomiczne Co to jest iusług materialnych. Zaliczamy do nich budynki fabryczne, maszyny iurządzenia, narzędzia imateriały, siłę roboczą oraz ziemię wraz
 • Gdzie jest żegluga przybrzeżna Co to jest żegluga uprawiana wzdłuż brzegu morskiego, wustalonej od niego odległości, wPolsce nie większej niż 20 mil morskich (37 km
 • Gdzie jest Zegrzyńskie, Jezioro Co to jest utworzony w1963; pow. 33 km2, dł. 41 km. Wykorzystywany do zaopatrzenia wwodę aglomeracji warszawskiej, wenergetyce irekreacji; na
 • Gdzie jest zasoby pozabilansowe złoża Co to jest dzisiejszym stanie techniki jest nieopłacalna. Nie wchodzą one wbieżący bilans gospodarczy państwa. Określenie bilansowości zasobów
 • Gdzie jest zasoby siły roboczej Co to jest tzn. dorosłe), które są skłonne izdolne do pracy iktóre są liczone jako bezrobotne albo jako zatrudnione. Zob. też praca
 • Gdzie jest zasolenie wód morskich Co to jest rozpuszczonych wwodzie związków chemicznych, zktórych najwięcej jest NaCl - 78 %, MgCl2 - 11% iMgSO4 - 5%; średnio wynosi 35 g/dm3, tj. 35
 • Gdzie jest zaspa Co to jest śnieżnej powstały przez nawiewanie spadłego, luźnego śniegu przemieszczanego podczas zamieci; powstaje wmiejscach, wktórych maleje prędkość
 • Gdzie jest zastrugi Co to jest powierzchni pokrywy śnieżnej utworzone przez erozyjne działanie wiatru podczas zamieci; powstają na terenach otwartych, przede wszystkim
 • Gdzie jest zatoka Co to jest wcięcie linii brzegowej wląd (Rys. 36). Z. są często stosunkowo płytkie, stąd w morzach otwartych notuje się wnich znaczne wahania poziomu
 • Gdzie jest zlodowacenie północnopolskie Co to jest obszar Polski w plejstocenie, mające najmniejsze rozprzestrzenienie. Czas trwania to ok. 22-11 tys. lat temu. Z. p. pokryło Polskę pn
 • Gdzie jest zatoka niskiego ciśnienia Co to jest wyciągniętej wjedną stronę peryferycznej części niżu barycznego, oddziela dwa obszary ociśnieniu podwyższonym (Rys. 7); wzdłuż osi z. n. c
 • Gdzie jest Zatokowa, Nizina Co to jest części Meksyku, otaczająca Zat. Meksykańską; rozciąga się na dł. ok. 1800 km przy szer. do 500 km. Urozmaicona linia brzegowa zlicznymi
 • Gdzie jest Zatokowy, Prąd Co to jest Atlantyckiego. Wypływa zZat. Meksykańskiej przez Cieśninę Florydzką, do ok. 40N płynie wzdłuż wybrzeży Ameryki Pn., następnie jako Prąd
 • Gdzie jest zawalisko Co to jest lub częściowo tarasujące korytarze jaskiniowe. Powstaje przez znaczne obrywy ze stropów komór ikorytarzy
 • Gdzie jest zawiesina Co to jest oniewielkich rozmiarach, przenoszone przez wodę płynącą wrzece lub wmorzu ( prądy zawiesinowe) ruchem burzliwym (turbulentnym), bez
 • Gdzie jest zawieszona woda Co to jest woda w strefie aeracji, utrzymywana przez małe soczewki skał nieprzepuszczalnych lub siły napięcia powierzchniowego
 • Gdzie jest zawietrzna strona Co to jest niż ten, zktórego wieje wiatr, osłonięta przed jego działaniem. Zob. też cień wiatrowy, dowietrzna strona
 • Gdzie jest Zawietrzne, Wyspy Co to jest wulkanicznego wpd. części archipelagu Małych Antyli; pow. 3,3 tys. km2. Największe znich to Martynika, Dominika, St Vincent, St Lucia
 • Gdzie jest zbieractwo Co to jest na zbieraniu owoców, jagód, korzeni, względnie łapaniu małych zwierząt, czyli wykorzystaniu tego, czego dostarcza przyroda bez
 • Gdzie jest zbiornikowiec Co to jest przewozu ładunków płynnych (ropa naftowa, benzyna, oleje itp.), atakże gazów wstanie skroplonym, czasem również zboża. Kadłub podzielony
 • Gdzie jest zbocze Co to jest rozciągająca się pomiędzy dnem alinią grzbietu międzydolinnego lub krawędzią wierzchowiny. Z. powstają zasadniczo wskutek erozji dennej
 • Gdzie jest zboża Co to jest rośliny zbożowe
 • Gdzie jest Zelandia Co to jest ograniczona Sundem od wsch. iWielkim Bełtem od zach.; należąca do Danii; pow. 7 tys. km2. Krajobraz nizinny, polodowcowy, zlicznymi
 • Gdzie jest zenitalne deszcze Co to jest wstrefie międzyzwrotnikowej wokresie, gdy Słońce góruje wzenicie; związane są zintensywną konwekcją wprzemieszczającej się sezonowo
 • Gdzie jest zerwa Co to jest rodzaj osuwiska, wktórym przemieszczanie się masy skalnej odbywa się ruchem obrotowym, apowierzchnia poślizgu jest zakrzywiona (Rys. 79
 • Gdzie jest zespół miejski Co to jest miejscowościami; wz. m. istnieją silne związki wpostaci dojazdów do szkół izakładów pracy oraz więzi kooperacyjnych między
 • Gdzie jest ześlizg Co to jest przemieszczanie się masy skalnej odbywa się po długiej irównomiernie nachylonej powierzchni, np. styku ławic, lustrze tektonicznym
 • Gdzie jest zieleniec Co to jest przeobrażenie zasadowych skał magmowych. Na ogół charakteryzują się dobrze wykształconym złupkowaceniem, posiadają barwę zieloną do prawie
 • Gdzie jest Zielona Góra Co to jest tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, elektromaszynowego, drzewnego, spożywczego. Późnogotycki kościół Św. Jadwigi zXV w
 • Gdzie jest żegluga trampowa Co to jest żegluga nieregularna, obejmująca przewóz ładunków bez ustalonego rozkładu jazdy czy trasy, ajedynie wzależności od potrzeb przewozowych
 • Gdzie jest zielona rewolucja Co to jest przez niektóre państwa, szczególnie owysokiej liczbie ludności (Indie, Meksyk), zmierzające do wydatnego zwiększenia plonów roślin
 • Gdzie jest ziemia Co to jest zasobów ekonomicznych. Wekonomii pojęcie to określa wszystkie zasoby naturalne, które mogą ulec zużyciu wprocesie produkcji. Należą do nich
 • Gdzie jest Ziemia Ognista Co to jest oddzielony od kontynentu Cieśn. Magellana; pow. 71,5 tys. km2. Największą powierzchnię zajmuje wyspa Ziemia Ognista, przdzielona granicą
 • Gdzie jest Ziemia Północna Co to jest Tajmyr, oddzielająca M. Łaptiewów od M. Karskiego; administracyjnie część Federacji Rosyjskiej; łączna pow. 38 tys. km2. Wkrajobrazie
 • Gdzie jest ziemniak Co to jest środkowego Chile. Z. uprawiany był od dawna przez Inków, do Europy został przywieziony wXVI w. Uprawiany dla bulw, bogatych wskrobię
 • Gdzie jest Zimbabwe Co to jest 390,8 tys. km2, 11,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wHarare. Dawna kolonia brytyjska (Rodezja), wktórej prowadzona była polityka apartheidu
 • Gdzie jest zioła Co to jest idwuletnie rośliny zielne, używana wodniesieniu do roślin posiadających znaczenie lecznicze. Właściwości te mogą być uznane przez farmację
 • Gdzie jest zjawiska meteorologiczne Co to jest fizycznych zachodzących w atmosferze, obserwowane wpowietrzu bądź na powierzchni Ziemi (z wyjątkiem chmur); ze względu na fizyczną naturę
 • Gdzie jest Zjednoczone Emiraty Arabskie Co to jest Arabskim, na obszarze pustyni Ar-Rub al-Chali, pow.83,6 tys. km2, 2,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAbu Zabi. Produkt krajowy brutto 22,5
 • Gdzie jest zlepieniec Co to jest powstająca przez spojenie obtoczonych ziaren żwiru. Wprzypadku spojenia ziaren nieobtoczonych mówimy o brekcji. Z. są zasadniczo osadem
 • Gdzie jest zlewisko Co to jest spływają do jednego zbiornika (np. z. Bałtyku) (Rys. 16). Wskali świata największe z. ma Ocean Atlantycki - 51,5 % powierzchni lądów
 • Gdzie jest zlewnia Co to jest obszar, zktórego wody powierzchniowe spływają do jednego punktu; fragment dorzecza, np. z. Odry po Wrocław (Rys. 16
 • Gdzie jest zlodowacenie Co to jest obszaru, kiedy znajdował się on pod pokrywą lądolodu lub lodowca. Z. przypadają na czas trwania glacjałów, które są jednostką podziału
 • Gdzie jest zlodowacenie bałtyckie Co to jest zlodowacenie północnopolskie
 • Gdzie jest zlodowacenie krakowskie Co to jest zlodowacenie południowopolskie
 • Gdzie jest zlodowacenie południowopolskie Co to jest obszar Polski w plejstocenie. Wrzeczywistości było to kilka zlodowaceń, przedzielonych okresami znacznej recesji lądolodu. Czas trwania z
 • Gdzie jest zlodowacenie środkowopolskie Co to jest obszar Polski w plejstocenie. Składało się zdwóch odrębnych nasunięć lądolodu, określanych jako wcześniejszy stadiał Odry owiększym zasięgu
 • Gdzie jest Złote, Góry Co to jest ograniczające od pn.-wsch. Kotlinę Kłodzką; dł. 35 km, najwyższy szczyt Smrk (1124 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych; grzbiety
 • Gdzie jest złoto Co to jest wstanie rodzimym, głównie wżyłach wśród skał krystalicznych lub wosadach rzecznych, stosowany do wyrobów jubilerskich iartystycznych
 • Gdzie jest Złotoryja Co to jest wwoj. legnickim; ok. 18 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu drzewno-papierniczego, materiałów budowlanych, włókienniczego, obuwniczego; wpobliżu
 • Gdzie jest złoża Co to jest geologicznych ( skał, rud, minerałów), które mogą być wykorzystane przez człowieka, wilościach iwarunkach uzasadniających ich przemysłowe
 • Gdzie jest zmarszczkowanie Co to jest riplemarki
 • Gdzie jest zmętnienie Co to jest litometeoru; polega na zmniejszeniu widzialności przez zawieszone wpowietrzu jądra kondensacji złożone zdrobniutkich cząsteczek pyłu, dymów
 • Gdzie jest zmianowanie roślin Co to jest płodozmian
 • Gdzie jest zmiany klimatu Co to jest zachodzące wdanym miejscu wciągu określonego odcinka czasu; mogą być zaznaczone przez odpowiednie dowody geologiczne (w geologicznej skali
 • Gdzie jest zmyw powierzchniowy Co to jest terenu, której źródłem jest opad iktóra nie została przechwycona przez rośliny ( intercepcja) lub wchłonięta wgrunt ( infiltracja
 • Gdzie jest Zn Co to jest cynk
 • Gdzie jest znaki liniowe Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest znaki powierzchniowe Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest znaki punktowe Co to jest elementy mapy
 • Gdzie jest zniekształcenia na mapach Co to jest odwzorowanie kartograficzne
 • Gdzie jest zonda Co to jest suchy iciepły lokalny katabatyczny wiatr typu fenu wiejący wArgentynie na wsch. przedpolu Andów
 • Gdzie jest żyzność gleby Co to jest różnych roślin wramach możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe. Ilościową miarą ż. g. jest liczba gatunków roślin
 • Gdzie jest zorza polarna Co to jest elektrometeoru; efekt świetlny (luminescencyjny) występujący w jonosferze pod wpływem wyrzucanych ze Słońca cząstek podczas jego
 • Gdzie jest zrąb Co to jest wzdłuż uskoków iograniczony nimi zdwóch przeciwległych stron; przeciwieństwo rowu tektonicznego (Rys. 63). Wrzeźbie terenu z. tworzą
 • Gdzie jest zrzut ciepłej wody Co to jest temperaturze, umownie czystych, powstałych np. przez użycie wód do celów chłodniczych wprocesach technologicznych. Nie wymagają
 • Gdzie jest Zurych Co to jest ok. 720 tys. mieszk.; największe miasto icentrum gospodarcze kraju. Wielki ośrodek finansowo-bankowy omiędzynarodowym znaczeniu. Cenne
 • Gdzie jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Co to jest iśrodkowej Azji, utworzone 30 XII 1922 po połączeniu się istniejącej od 1917 sowieckiej Rosji zBiałoruską SRR, Ukraińską SRR iFederacją
 • Gdzie jest zwierciadło wody podziemnej Co to jest wodonośnej. Jest swobodne albo napięte; wpierwszym przypadku jego ułożenie wynika zrównowagi sił działających na wodę, przede wszystkim
 • Gdzie jest zwierzęta domowe Co to jest zwierzęta użytkowe
 • Gdzie jest zwierzęta juczne Co to jest produkcyjnych, lecz ze względu na siłę roboczą, której dostarczają. Należy tu przede wszystkim chów koni, osłów, mułów, wielbłądów
 • Gdzie jest zwierzęta użytkowe Co to jest wgospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności wcelu zaspokojenia potrzeb człowieka. Wyróżnia się z. u. domowe
 • Gdzie jest zwietrzelina Co to jest wietrzenia ipozostający wmiejscu swego powstania. Z. jest na ogół znacznie mniej zwięzła niż skała macierzysta, może też wykazywać
 • Gdzie jest zwrotniki Co to jest na który wciągu roku promienie słoneczne mogą padać prostopadle; leżą na 2327' szerokości geograficznej północnej (Z. Raka) ipołudniowej
 • Gdzie jest zwrotnikowe powietrze Co to jest wszerokościach zwrotnikowych ipodzwrotnikowych wstrefie działania wyżów zwrotnikowych; od powietrza polarnego oddzielona jest frontem
 • Gdzie jest zwrotnikowy klimat Co to jest klimatyczne strefy (strefa zwrotnikowa
 • Gdzie jest źródło Co to jest podziemnej; ź. dzielą się wg położenia na grzbietowe, stokowe, dolinne, przykorytowe itp. Według siły powodującej wypływ dzielą się na ź
 • Gdzie jest źródło gazujące Co to jest źródło, zktórego wypływa woda nasycona gazami, najczęściej CO2, rzadziej CH4
 • Gdzie jest Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Co to jest Wielka Brytania
 • Gdzie jest żelazo Co to jest stali, staliwach iżeliwach. Największe zasoby rud żelaza znajdują się wRosji, USA, Australii, Kanadzie, Chinach, na Ukrainie, wBrazylii
 • Gdzie jest Żółta, Rzeka Co to jest Huang He
 • Gdzie jest Żarnowieckie, Jezioro Co to jest Pobrzeża Bałtyku, wwoj. gdańskim; pow. 14,3 km2, głęb. 16,4 m. W1982 uruchomiono nad nim elektrownię szczytowo-pompową; wlatach 1982-90
 • Gdzie jest żegluga Co to jest liniach komunikacyjnych (po morzach, rzekach, kanałach żeglownych ijeziorach), odbywający się na różnego rodzaju statkach. Wyróżnia się ż
 • Gdzie jest żegluga kabotażowa Co to jest kabotaż, żegluga przybrzeżna
 • Gdzie jest żleb Co to jest prostolinijnym przebiegu, dużym spadku idnie często zasłanym blokami iokruchami skalnymi. Ż. powstają na liniach spękań lub uskoków; nimi
 • Gdzie jest żłobki krasowe Co to jest rynienek na powierzchni skał podlegających rozpuszczaniu ( kras), na ogół występujące grupowo, równolegle do siebie. Mogą osiągać głębokość
 • Gdzie jest Żółte, Morze Co to jest Spokojnego, uwybrzeży wsch. Azji, na zach. od Płw. Koreańskiego; na pd. łączy się zM. Wschodniochińskim; pow. 417 tys. km2, głęb. maks. 106
 • Gdzie jest żółtoziem Co to jest typ gleby obecny wklimacie subtropikalnym wilgotnym, zbliżony swoimi cechami iobszarem występowania do czerwonoziemów
 • Gdzie jest Żuławy Wiślane Co to jest Pobrzeżu Gdańskim; pow. 2,5 tys. km2. Wysokości bezwzględne wynoszą 0-15 m n.p.m., około 1/5 stanowią depresje, znajgłębszą koło Elbląga -1
 • Gdzie jest żwir Co to jest okruchów skalnych) owielkości powyżej 2 mm, przynajmniej częściowo obtoczonych ( obtoczenie). Powstaje gł. wśrodowisku rzecznym iplażowym
 • Gdzie jest żyła Co to jest aznacznej rozciągłości wpoziomie ipionie, znajdujące się wobrębie większego masywu skalnego iod niego młodsze. Powstają na różne sposoby: ż
 • Gdzie jest Żyronda Co to jest Biskajskiej, położone wpd.-zach. Francji; dł. 75 km, szer. do 10 km. Dostępne dla statków pełnomorskich, wgłębi Ż. port Bordeaux
 • Gdzie jest żyto Co to jest Mniejszej. Pierwsze ślady uprawy wpółnocnej Europie datowane są na okres brązu iwczesny okres żelaza. Wczasach cesarstwa rzymskiego ż
 • Gdzie jest Żywiec Co to jest wwoj. bielskim; ok. 33 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego (słynny browar założony w1856 r. przez Habsburgów), maszynowego
 • Gdzie jest Żywiecka, Kotlina Co to jest Żywieckim, Śląskim iMałym; pow. 320 km2, dno na wys. 300-450 m n.p.m. Środkiem K. Ż. płynie Soła, przegrodzona zaporą wTresnej, wwyniku
 • Gdzie jest żywność Co to jest roślinnego izwierzęcego, które wstanie naturalnym lub po obróbce przemysłowej albo kulinarnej stanowią pokarm spożywany przez człowieka. Do

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie Żywność, Żywiecka, Kotlina, Żywiec, Żyto, Żyronda, Żyła, Żwir, Żuławy Wiślane, Żółtoziem, Żółte, Morze, Żłobki Krasowe, Żleb, Żegluga Kabotażowa, Żegluga definicja.

Gdzie jest Żywność, Żywiecka, Kotlina, Żywiec, Żyto, Żyronda, Żyła wyjaśnienie.