Zagłębie Ruhry co znaczy

żywność co znaczy Żywiecka, Kotlina krzyżówka Żywiec co to jest żyto słownik Żyronda czym jest żyła.

zagłębie ruhry zbieżność co to jest

Gdzie jest? Definicje z geografii na Z

 • Gdzie jest Ruhry Zagłębie Co znaczy Okręg przemysłowy Nadrenii Północnej-Westfalii porównanie
 • Lokalizacja Zbieżność Krzyżówka konwergencja dlaczego
 • Położenie Zima Co to jest pory roku jak lepiej
 • Geografia Krasowe Zjawiska Słownik kras kiedy
 • Na mapie Zsrr Czym jest Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich od czego zależy
 • Gdzie leży Wiatr Zstępujący Co oznacza katabatyczny wiatr na czym polega
 • Współrzędne Krasowe Żebra Tłumaczenie skaliste grzędy rozdzielające żłobki krasowe różnice
 • Jak daleko Wyspy Żółwie Przykłady Galapagos wady i zalety
 • Geo Wody Zanieczyszczenie Definicja zmiany cech fizycznych, chemicznych ibiologicznych, uniemożliwiające wykorzystanie wód do celów pitnych lub gospodarczych podobieństwa
 • Mapa Agrotechniczny Zabieg Encyklopedia czynność wuprawie roli (np. orka, bronowanie), nawożeniu (np. nawożenie obornikiem, wapnowanie), ochronie roślin (np. zastosowanie herbicydu, fungicydu czemu
 • Gdzie jest Uprawowy Zabieg Jak działa narzędziem lub maszyną uprawową, np. orka, wałowanie (ugniatanie roli, kruszenie brył oraz wyrównywanie powierzchni pola) lub gryzowanie (zabieg spulchniający co gorsze
 • Lokalizacja Zabrze Czy jest na Wyż. Śląskiej, wwoj. katowickim; ok. 200 tys. mieszk. Duży ośrodek wydobycia węgla kamiennego od 1791; przemysł hutniczy, elektroniczny, spożywczy. Liczne porównaj
 • Położenie Zachmurzenie Pojęcie nieboskłonu przez chmury wyrażany wósmych (0-8) albo dziesiątych częściach (0-10) pokrycia nieba; niebo bezchmurne oznaczane jest przez 0 azachmurzenie porównanie
 • Geografia Nizina Zachodniosyberyjska Wyjaśnienie wazjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, pomiędzy górami Ural na zach. iWyż. Środkowosyberyjską na wsch., na pn. otwarta ku M. Karskiemu; pow. 3 mln km2 dlaczego
 • Na mapie Zagłębie Opis złóż kopaliny użytecznej np. pokładów węgla - z. węglowe, ropy naftowej - z. naftowe, stanowiący odrębną jednostkę geologiczną. Jeżeli towarzyszą mu budowle jak lepiej
 • Gdzie leży Appalaskie Zagłębie Informacje rozwiniętego górnictwa na terenie Appalachów we wsch. części USA. Stary region wydobywczy, wktórym do najważniejszych surowców mineralnych należą rudy żelaza kiedy
 • Współrzędne Bełchatowskie Zagłębie Znaczenie Bełchatowskie Zagłębie Węgla Brunatnego od czego zależy
 • Jak daleko Dolnośląskie Zagłębie Co znaczy Dolnośląskie Zagłębie Węglowe na czym polega
 • Geo Donieckie Zagłębie Krzyżówka głównie na terytorium Ukrainy (na wsch. kraju) iw niewielkiej części wRosji, zbogatymi zasobami węgla koksującego, antracytu, rtęci isoli kamiennej. Na bazie różnice
 • Mapa Górnośląskie Zagłębie Co to jest Górnośląskie Zagłębie Węglowe wady i zalety
 • Gdzie jest Kuźnieckie Zagłębie Słownik wRosji wpd.-wsch. części Niz. Zachodniosyberyjskiej. Występują złoża węgla koksującego, cynku iołowiu. WNowokuźniecku, Biełowie iGurjewsku rozwinęło się podobieństwa
 • Lokalizacja Lubelskie Zagłębie Czym jest Lubelskie Zagłębie Węglowe czemu
 • Położenie Karwińskie Ostrawsko Zagłębie Co oznacza węgla kamiennego wCzechach, na obszarze pn. Moraw. Stanowi przedłużenie Górnośląskiego Zagłębia Węglowego; zajmuje pow. 900 km2, azasoby węgla szacowane są na co gorsze
 • Geografia Saary Zagłębie Tłumaczenie Niemczech, graniczące zFrancją iLuksemburgiem. Obszar górnictwa węgla kamiennego iw mniejszym stopniu innych surowców mineralnych odługich tradycjach. Obok porównaj
 • Na mapie Staropolskie Zagłębie Przykłady Staropolski Okręg Przemysłowy porównanie
 • Gdzie leży Turoszowskie Zagłębie Definicja Turoszowskie Zagłębie Węgla Brunatnego dlaczego
 • Współrzędne Zagreb Encyklopedia Zagrzeb jak lepiej
 • Jak daleko Brama Żelazna Jak działa Dunaju pomiędzy Karpatami Pd. aGórami Wschodnioserbskimi, na granicy Rumunii iSerbii; dł. ok. 120 km. Wielka elektrownia wodna Drobeta-Turnu Severin, zbud kiedy
 • Geo Zagros Czy jest zach. Iranie, oddzielające Wyż. Irańską od Niz. Mezopotamskiej; dł. 1600 km, najwyższy szczyt Zard Kuh (4548 m n.p.m.). Obejmuje kilkanaście równoległych do od czego zależy
 • Mapa Zagrzeb Pojęcie port nad Sawą, ok. 900 tys. mieszk.; centrum przemysłowe, naukowe, kulturalne kraju. Zakłady elektromaszynowe, chemiczne, przemysłu lekkiego; węzeł na czym polega
 • Gdzie jest Zakaukazie Wyjaśnienie śródgórskiego obniżenia pomiędzy Wielkim Kaukazem na pn. iMałym Kaukazem na pd., rozciągającego się od Morza Czarnego po Morze Kaspijskie. Leży na terytorium różnice
 • Lokalizacja Ubóstwa Krąg Zaklęty Opis wyjaśnia niemożność rozwoju gospodarczego wnajbiedniejszych krajach świata. Stwierdza ona, że wysoki przyrost naturalny uniemożliwia zwiększenie dochodu wady i zalety
 • Położenie Zakole Informacje meander podobieństwa
 • Geografia Zakopane Znaczenie na Podhalu, ustóp Tatr, wwoj. nowosądeckim; ok. 30 tys. mieszk. Największy wkraju ośrodek turystyczno-wypoczynkowy; liczne budynki wczasowe oraz wiele urządzeń czemu
 • Na mapie Gleby Zakwaszenie Co znaczy stężenia jonów wodoru iglinu wroztworze glebowym ikompleksie sorpcyjnym gleby, będący wynikiem wymywania składników zasadowych. Z. g. może prowadzić do co gorsze
 • Gdzie leży Zalew Krzyżówka odcięta od otwartego morza przez mierzeję, obecnie połączona znim tylko wąskim przesmykiem, zwykle odługości znacznie większej niż szerokość (Rys. 36 porównaj
 • Współrzędne Wody Zamarzanie Co to jest proces fizyczny, wktórym woda wstanie ciekłym przekształca się wlód porównanie
 • Jak daleko Zambezi Słownik wAngoli, Zambii, Namibii, Zimbabwe iMozambiku; dł. 2660 km, pow. dorzecza 1,3 mln km2. Wypływa na wyż. Lunda na wys. ok. 1100m n.p.m.; płynąc przez obszary dlaczego
 • Geo Zambia Czym jest wcentralnej części pd. Afryki na Wyż. Północnej Zambii, pow. 752,6 tys. km2, 9,4 mln mieszk. (1995), ze stolicą wLusace. Produkt narodowy brutto 370 $/osobę jak lepiej
 • Mapa Zamglenie Co oznacza meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru; podobnie jak mgła stanowi znajdującą się bezpośrednio przy powierzchni Ziemi zawiesinę drobniutkich kropelek wody kiedy
 • Gdzie jest Zamieć Tłumaczenie meteorologiczne, rodzaj hydrometeoru; polega na przenoszeniu przez wiatr kryształków śniegu pochodzących zopadu ioderwanych zzalegającej na gruncie pokrywy od czego zależy
 • Lokalizacja zamieć piaskowa lub pyłowa Przykłady meteorologiczne, rodzaj litometeoru; polega na podnoszeniu przez wiatr cząsteczek stałych zpodłoża, co prowadzi do zmniejszenia widzialności czasami nawet do na czym polega
 • Położenie Wody Obieg Zamknięty Definicja gospodarowanie wodą wzakładach przemysłowych, polegające na wielokrotnym użytkowaniu tej samej wody, po odpowiednim jej oczyszczeniu. Wobiegu otwartym woda po różnice
 • Geografia Złoża Geologiczne Zasoby Encyklopedia mineralne zawarte wzłożu. Ze względu na możliwości eksploatacyjne dzielimy je na zasoby: bilansowe, pozabilansowe iprzemysłowe. Ponieważ możliwości przemysłu wady i zalety
 • Na mapie Zamość Jak działa wsch. Polsce, na Roztoczu; ok. 70 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego, drzewnego, odzieżowego, metalowego, materiałów budowlanych. Miasto założone przez podobieństwa
 • Gdzie leży Zamróz Czy jest wietrzenie mrozowe czemu
 • Współrzędne Powietrza Zanieczyszczenie Pojęcie watmosferze różnych substancji wtakiej koncentracji iprzez tak długi czas, że prowadzi do szkodliwych konsekwencji dla zdrowia lub samopoczucia ludzi, dla co gorsze
 • Jak daleko Jezior Zanikanie Wyjaśnienie przekształcania się jez. stałych w mokradła przez: a) zasypywanie materiałem skalnym niesionym przez rzekę (np. delta Okawango); b) odwodnienie, gdy porównaj
 • Geo Zanzibar Opis na O. Indyjskim uwsch. wybrzeży Afryki; pow. 1658 km2. Obszar nizinny, wybrzeża koralowe; klimat podrównikowy monsunowy. Ludność zajmuje się rolnictwem porównanie
 • Mapa Zapadlisko Informacje obniżenie terenu powstałe przez pogrążenie pewnego fragmentu skorupy ziemskiej wzdłuż uskoków, które jednak wprzeciwieństwie do rowu tektonicznego, nie są dlaczego
 • Gdzie jest Zapora Znaczenie hydrotechniczna wznoszona na rzekach (przeważnie górskich lub dużych nizinnych) wcelu regulacji spływu wód iich energetycznego wykorzystania wprzyległych jak lepiej
 • Lokalizacja Zaproże Co znaczy asymetrycznego progu skalnego powstałego na wychodni skał odpornych na niszczenie. Z. jest znacznie łagodniejsze niż czoło kuesty, ma nachylenie kilku stopni kiedy
 • Położenie Atmosfery Zapylenie Krzyżówka cząstek pyłu wpowietrzu; może być pochodzenia naturalnego bądź antropogenicznego; często są to cząstki higroskopijne ipełnią rolę jąder kondensacji od czego zależy
 • Geografia Zaragoza Co to jest Saragossa na czym polega
 • Na mapie Woda Zaskórna Słownik woda podziemna najbliższa powierzchni, silnie zależna od warunków atmosferycznych, zanieczyszczona związkami organicznymi ichemicznymi różnice
 • Gdzie leży Zasoby Czym jest ilość użytecznej kopaliny zalegającej w złożu lub wcałym kraju. Ich przydatność dla gospodarki zależna jest od poziomu rozwoju technologicznego wady i zalety
 • Współrzędne Złoża Bilansowe Zasoby Co oznacza występująca w złożu, która może być przydatna dla współczesnej gospodarki, co oznacza, że jego eksploatacja jest opłacalna przy dzisiejszym poziomie techniki podobieństwa
 • Jak daleko Ekonomiczne Zasoby Tłumaczenie produkcji dóbr iusług materialnych. Zaliczamy do nich budynki fabryczne, maszyny iurządzenia, narzędzia imateriały, siłę roboczą oraz ziemię wraz ztkwiącymi czemu
 • Geo Przybrzeżna Żegluga Przykłady żegluga uprawiana wzdłuż brzegu morskiego, wustalonej od niego odległości, wPolsce nie większej niż 20 mil morskich (37 km co gorsze
 • Mapa Jezioro Zegrzyńskie Definicja wodny na dolnej Narwi, utworzony w1963; pow. 33 km2, dł. 41 km. Wykorzystywany do zaopatrzenia wwodę aglomeracji warszawskiej, wenergetyce irekreacji; na porównaj
 • Gdzie jest Złoża Pozabilansowe Zasoby Encyklopedia eksploatacja przy dzisiejszym stanie techniki jest nieopłacalna. Nie wchodzą one wbieżący bilans gospodarczy państwa. Określenie bilansowości zasobów surowców porównanie
 • Lokalizacja Roboczej Siły Zasoby Jak działa wszystkie osoby wwieku 16 lat iponad (tzn. dorosłe), które są skłonne izdolne do pracy iktóre są liczone jako bezrobotne albo jako zatrudnione. Zob. też praca dlaczego
 • Położenie Morskich Wód Zasolenie Czy jest kilkudziesięciu rozpuszczonych wwodzie związków chemicznych, zktórych najwięcej jest NaCl - 78 %, MgCl2 - 11% iMgSO4 - 5%; średnio wynosi 35 g/dm3, tj. 35 jak lepiej
 • Geografia Zaspa Pojęcie miąższości pokrywy śnieżnej powstały przez nawiewanie spadłego, luźnego śniegu przemieszczanego podczas zamieci; powstaje wmiejscach, wktórych maleje prędkość kiedy
 • Na mapie Zastrugi Wyjaśnienie grzędy ibruzdy na powierzchni pokrywy śnieżnej utworzone przez erozyjne działanie wiatru podczas zamieci; powstają na terenach otwartych, przede wszystkim od czego zależy
 • Gdzie leży Zatoka Opis otwartemu morzu wcięcie linii brzegowej wląd (Rys. 36). Z. są często stosunkowo płytkie, stąd w morzach otwartych notuje się wnich znaczne wahania poziomu na czym polega
 • Współrzędne Północnopolskie Zlodowacenie Informacje zlodowaceń, które objęły obszar Polski w plejstocenie, mające najmniejsze rozprzestrzenienie. Czas trwania to ok. 22-11 tys. lat temu. Z. p. pokryło Polskę pn różnice
 • Jak daleko Ciśnienia Niskiego Zatoka Znaczenie barycznego wpostaci wyciągniętej wjedną stronę peryferycznej części niżu barycznego, oddziela dwa obszary ociśnieniu podwyższonym (Rys. 7); wzdłuż osi z. n. c wady i zalety
 • Geo Nizina Zatokowa Co znaczy USA ipn.-wsch. części Meksyku, otaczająca Zat. Meksykańską; rozciąga się na dł. ok. 1800 km przy szer. do 500 km. Urozmaicona linia brzegowa zlicznymi lagunami podobieństwa
 • Mapa Prąd Zatokowy Krzyżówka wpn. części O. Atlantyckiego. Wypływa zZat. Meksykańskiej przez Cieśninę Florydzką, do ok. 40N płynie wzdłuż wybrzeży Ameryki Pn., następnie jako Prąd czemu
 • Gdzie jest Zawalisko Co to jest rumowisko bloków skalnych, całkowicie lub częściowo tarasujące korytarze jaskiniowe. Powstaje przez znaczne obrywy ze stropów komór ikorytarzy co gorsze
 • Lokalizacja Zawiesina Słownik mineralne iorganiczne oniewielkich rozmiarach, przenoszone przez wodę płynącą wrzece lub wmorzu ( prądy zawiesinowe) ruchem burzliwym (turbulentnym), bez porównaj
 • Położenie Woda Zawieszona Czym jest woda w strefie aeracji, utrzymywana przez małe soczewki skał nieprzepuszczalnych lub siły napięcia powierzchniowego porównanie
 • Geografia Strona Zawietrzna Co oznacza strona eksponowana wkierunku przeciwnym niż ten, zktórego wieje wiatr, osłonięta przed jego działaniem. Zob. też cień wiatrowy, dowietrzna strona dlaczego
 • Na mapie Wyspy Zawietrzne Tłumaczenie górzystych wysp pochodzenia wulkanicznego wpd. części archipelagu Małych Antyli; pow. 3,3 tys. km2. Największe znich to Martynika, Dominika, St Vincent, St jak lepiej
 • Gdzie leży Zbieractwo Przykłady pożywienia polegająca na zbieraniu owoców, jagód, korzeni, względnie łapaniu małych zwierząt, czyli wykorzystaniu tego, czego dostarcza przyroda bez kiedy
 • Współrzędne Zbiornikowiec Definicja towarowego służący do przewozu ładunków płynnych (ropa naftowa, benzyna, oleje itp.), atakże gazów wstanie skroplonym, czasem również zboża. Kadłub podzielony od czego zależy
 • Jak daleko Zbocze Encyklopedia nachylona powierzchnia rozciągająca się pomiędzy dnem alinią grzbietu międzydolinnego lub krawędzią wierzchowiny. Z. powstają zasadniczo wskutek erozji dennej na czym polega
 • Geo Zboża Jak działa rośliny zbożowe różnice
 • Mapa Zelandia Czy jest wCieśninach Duńskich, ograniczona Sundem od wsch. iWielkim Bełtem od zach.; należąca do Danii; pow. 7 tys. km2. Krajobraz nizinny, polodowcowy, zlicznymi wady i zalety
 • Gdzie jest Deszcze Zenitalne Pojęcie występujące wstrefie międzyzwrotnikowej wokresie, gdy Słońce góruje wzenicie; związane są zintensywną konwekcją wprzemieszczającej się sezonowo wkierunku podobieństwa
 • Lokalizacja Zerwa Wyjaśnienie rodzaj osuwiska, wktórym przemieszczanie się masy skalnej odbywa się ruchem obrotowym, apowierzchnia poślizgu jest zakrzywiona (Rys. 79 czemu
 • Położenie Miejski Zespół Opis zokolicznymi miejscowościami; wz. m. istnieją silne związki wpostaci dojazdów do szkół izakładów pracy oraz więzi kooperacyjnych między przedsiębiorstwami. Zob co gorsze
 • Geografia Ześlizg Informacje wktórym przemieszczanie się masy skalnej odbywa się po długiej irównomiernie nachylonej powierzchni, np. styku ławic, lustrze tektonicznym, kontakcie dwóch porównaj
 • Na mapie Zieleniec Znaczenie powstająca przez przeobrażenie zasadowych skał magmowych. Na ogół charakteryzują się dobrze wykształconym złupkowaceniem, posiadają barwę zieloną do prawie porównanie
 • Gdzie leży Góra Zielona Co znaczy Polsce, ok. 120 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu włókienniczego, elektromaszynowego, drzewnego, spożywczego. Późnogotycki kościół Św. Jadwigi zXV w dlaczego
 • Współrzędne Trampowa Żegluga Krzyżówka żegluga nieregularna, obejmująca przewóz ładunków bez ustalonego rozkładu jazdy czy trasy, ajedynie wzależności od potrzeb przewozowych jak lepiej
 • Jak daleko Rewolucja Zielona Co to jest wpołowie lat 60. XX w. przez niektóre państwa, szczególnie owysokiej liczbie ludności (Indie, Meksyk), zmierzające do wydatnego zwiększenia plonów roślin kiedy
 • Geo Ziemia Słownik podstawowych kategorii zasobów ekonomicznych. Wekonomii pojęcie to określa wszystkie zasoby naturalne, które mogą ulec zużyciu wprocesie produkcji. Należą do od czego zależy
 • Mapa Ognista Ziemia Czym jest wybrzeży Ameryki Pd., oddzielony od kontynentu Cieśn. Magellana; pow. 71,5 tys. km2. Największą powierzchnię zajmuje wyspa Ziemia Ognista, przdzielona granicą na czym polega
 • Gdzie jest Północna Ziemia Co oznacza arktycznych na pn. od płw. Tajmyr, oddzielająca M. Łaptiewów od M. Karskiego; administracyjnie część Federacji Rosyjskiej; łączna pow. 38 tys. km2 różnice
 • Lokalizacja Ziemniak Tłumaczenie prawdopodobnie ze środkowego Chile. Z. uprawiany był od dawna przez Inków, do Europy został przywieziony wXVI w. Uprawiany dla bulw, bogatych wskrobię ibiałko wady i zalety
 • Położenie Zimbabwe Przykłady wpd. Afryce, pow. 390,8 tys. km2, 11,5mln mieszk. (1995), ze stolicą wHarare. Dawna kolonia brytyjska (Rodezja), wktórej prowadzona była polityka apartheidu podobieństwa
 • Geografia Zioła Definicja obejmująca jednoroczne idwuletnie rośliny zielne, używana wodniesieniu do roślin posiadających znaczenie lecznicze. Właściwości te mogą być uznane przez czemu
 • Na mapie Meteorologiczne Zjawiska Encyklopedia procesów izjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, obserwowane wpowietrzu bądź na powierzchni Ziemi (z wyjątkiem chmur); ze względu na fizyczną naturę co gorsze
 • Gdzie leży Arabskie Emiraty Zjednoczone Jak działa Azji na Płw. Arabskim, na obszarze pustyni Ar-Rub al-Chali, pow.83,6 tys. km2, 2,3 mln mieszk. (1995), ze stolicą wAbu Zabi. Produkt krajowy brutto 22,5 tys. $ porównaj
 • Współrzędne Zlepieniec Czy jest okruchowa, zwięzła, powstająca przez spojenie obtoczonych ziaren żwiru. Wprzypadku spojenia ziaren nieobtoczonych mówimy o brekcji. Z. są zasadniczo osadem porównanie
 • Jak daleko Zlewisko Pojęcie wody powierzchniowe spływają do jednego zbiornika (np. z. Bałtyku) (Rys. 16). Wskali świata największe z. ma Ocean Atlantycki - 51,5 % powierzchni lądów dlaczego
 • Geo Zlewnia Wyjaśnienie obszar, zktórego wody powierzchniowe spływają do jednego punktu; fragment dorzecza, np. z. Odry po Wrocław (Rys. 16 jak lepiej
 • Mapa Zlodowacenie Opis geologicznej danego obszaru, kiedy znajdował się on pod pokrywą lądolodu lub lodowca. Z. przypadają na czas trwania glacjałów, które są jednostką podziału kiedy
 • Gdzie jest Bałtyckie Zlodowacenie Informacje zlodowacenie północnopolskie od czego zależy
 • Lokalizacja Krakowskie Zlodowacenie Znaczenie zlodowacenie południowopolskie na czym polega
 • Położenie Południowopolskie Zlodowacenie Co znaczy zlodowaceń, które objęły obszar Polski w plejstocenie. Wrzeczywistości było to kilka zlodowaceń, przedzielonych okresami znacznej recesji lądolodu. Czas różnice
 • Geografia Środkowopolskie Zlodowacenie Krzyżówka zlodowaceń, które objęły obszar Polski w plejstocenie. Składało się zdwóch odrębnych nasunięć lądolodu, określanych jako wcześniejszy stadiał Odry owiększym wady i zalety
 • Na mapie Góry Złote Co to jest wSudetach Wsch., ograniczające od pn.-wsch. Kotlinę Kłodzką; dł. 35 km, najwyższy szczyt Smrk (1124 m n.p.m.). Zbudowane ze skał metamorficznych; grzbiety podobieństwa
 • Gdzie leży Złoto Słownik występujący przeważnie wstanie rodzimym, głównie wżyłach wśród skał krystalicznych lub wosadach rzecznych, stosowany do wyrobów jubilerskich iartystycznych czemu
 • Współrzędne Złotoryja Czym jest Polsce nad Kaczawą, wwoj. legnickim; ok. 18 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu drzewno-papierniczego, materiałów budowlanych, włókienniczego, obuwniczego; wpobliżu co gorsze
 • Jak daleko Złoża Co oznacza występowanie utworów geologicznych ( skał, rud, minerałów), które mogą być wykorzystane przez człowieka, wilościach iwarunkach uzasadniających ich przemysłowe porównaj
 • Geo Zmarszczkowanie Tłumaczenie riplemarki porównanie
 • Mapa Zmętnienie Przykłady meteorologiczne, rodzaj litometeoru; polega na zmniejszeniu widzialności przez zawieszone wpowietrzu jądra kondensacji złożone zdrobniutkich cząsteczek pyłu dlaczego
 • Gdzie jest Roślin Zmianowanie Definicja płodozmian jak lepiej
 • Lokalizacja Klimatu Zmiany Encyklopedia warunków klimatycznych zachodzące wdanym miejscu wciągu określonego odcinka czasu; mogą być zaznaczone przez odpowiednie dowody geologiczne (w geologicznej kiedy
 • Położenie Powierzchniowy Zmyw Jak działa nachylonej powierzchni terenu, której źródłem jest opad iktóra nie została przechwycona przez rośliny ( intercepcja) lub wchłonięta wgrunt ( infiltracja od czego zależy
 • Geografia Zn Czy jest cynk na czym polega
 • Na mapie Liniowe Znaki Pojęcie elementy mapy różnice
 • Gdzie leży Powierzchniowe Znaki Wyjaśnienie elementy mapy wady i zalety
 • Współrzędne Punktowe Znaki Opis elementy mapy podobieństwa
 • Jak daleko Mapach Na Zniekształcenia Informacje odwzorowanie kartograficzne czemu
 • Geo Zonda Znaczenie suchy iciepły lokalny katabatyczny wiatr typu fenu wiejący wArgentynie na wsch. przedpolu Andów co gorsze
 • Mapa Gleby Żyzność Co znaczy zaspokajania wymagań różnych roślin wramach możliwości stwarzanych przez pozostałe czynniki siedliskowe. Ilościową miarą ż. g. jest liczba gatunków roślin porównaj
 • Gdzie jest Polarna Zorza Krzyżówka meteorologiczne, rodzaj elektrometeoru; efekt świetlny (luminescencyjny) występujący w jonosferze pod wpływem wyrzucanych ze Słońca cząstek podczas jego porównanie
 • Lokalizacja Zrąb Co to jest ziemskiej, wypiętrzony wzdłuż uskoków iograniczony nimi zdwóch przeciwległych stron; przeciwieństwo rowu tektonicznego (Rys. 63). Wrzeźbie terenu z. tworzą dlaczego
 • Położenie Wody Ciepłej Zrzut Słownik ścieków opodwyższonej temperaturze, umownie czystych, powstałych np. przez użycie wód do celów chłodniczych wprocesach technologicznych. Nie wymagają jak lepiej
 • Geografia Zurych Czym jest nad Jez. Zuryskim, ok. 720 tys. mieszk.; największe miasto icentrum gospodarcze kraju. Wielki ośrodek finansowo-bankowy omiędzynarodowym znaczeniu. Cenne kiedy
 • Na mapie Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich Co oznacza Europie oraz pn. iśrodkowej Azji, utworzone 30 XII 1922 po połączeniu się istniejącej od 1917 sowieckiej Rosji zBiałoruską SRR, Ukraińską SRR iFederacją od czego zależy
 • Gdzie leży Podziemnej Wody Zwierciadło Tłumaczenie wody w warstwie wodonośnej. Jest swobodne albo napięte; wpierwszym przypadku jego ułożenie wynika zrównowagi sił działających na wodę, przede wszystkim siły na czym polega
 • Współrzędne Domowe Zwierzęta Przykłady zwierzęta użytkowe różnice
 • Jak daleko Juczne Zwierzęta Definicja nie tylko do celów produkcyjnych, lecz ze względu na siłę roboczą, której dostarczają. Należy tu przede wszystkim chów koni, osłów, mułów, wielbłądów wady i zalety
 • Geo Użytkowe Zwierzęta Encyklopedia hodowanych wgospodarstwach rolnych lub odławianych spośród pozostających na wolności wcelu zaspokojenia potrzeb człowieka. Wyróżnia się z. u. domowe, do podobieństwa
 • Mapa Zwietrzelina Jak działa będący produktem wietrzenia ipozostający wmiejscu swego powstania. Z. jest na ogół znacznie mniej zwięzła niż skała macierzysta, może też wykazywać wstosunku czemu
 • Gdzie jest Zwrotniki Czy jest ograniczające obszar Ziemi, na który wciągu roku promienie słoneczne mogą padać prostopadle; leżą na 2327' szerokości geograficznej północnej (Z. Raka co gorsze
 • Lokalizacja Powietrze Zwrotnikowe Pojęcie tworząca się wszerokościach zwrotnikowych ipodzwrotnikowych wstrefie działania wyżów zwrotnikowych; od powietrza polarnego oddzielona jest frontem polarnym porównaj
 • Położenie Klimat Zwrotnikowy Wyjaśnienie klimatyczne strefy (strefa zwrotnikowa porównanie
 • Geografia Źródło Opis wypływ wody podziemnej; ź. dzielą się wg położenia na grzbietowe, stokowe, dolinne, przykorytowe itp. Według siły powodującej wypływ dzielą się na ź dlaczego
 • Na mapie Gazujące Źródło Informacje źródło, zktórego wypływa woda nasycona gazami, najczęściej CO2, rzadziej CH4 jak lepiej
 • Gdzie leży Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Znaczenie Wielka Brytania kiedy
 • Współrzędne Żelazo Co znaczy wprodukcji stopów: stali, staliwach iżeliwach. Największe zasoby rud żelaza znajdują się wRosji, USA, Australii, Kanadzie, Chinach, na Ukrainie, wBrazylii od czego zależy
 • Jak daleko Rzeka Żółta Krzyżówka Huang He na czym polega
 • Geo Jezioro Żarnowieckie Co to jest wsch. części Pobrzeża Bałtyku, wwoj. gdańskim; pow. 14,3 km2, głęb. 16,4 m. W1982 uruchomiono nad nim elektrownię szczytowo-pompową; wlatach 1982-90 trwała tu różnice
 • Mapa Żegluga Słownik itowarów na wodnych liniach komunikacyjnych (po morzach, rzekach, kanałach żeglownych ijeziorach), odbywający się na różnego rodzaju statkach. Wyróżnia się ż wady i zalety
 • Gdzie jest Kabotażowa Żegluga Czym jest kabotaż, żegluga przybrzeżna podobieństwa
 • Lokalizacja Żleb Co oznacza wskalisty stok oraczej prostolinijnym przebiegu, dużym spadku idnie często zasłanym blokami iokruchami skalnymi. Ż. powstają na liniach spękań lub uskoków czemu
 • Położenie Krasowe Żłobki Tłumaczenie zagłębienia ocharakterze rynienek na powierzchni skał podlegających rozpuszczaniu ( kras), na ogół występujące grupowo, równolegle do siebie. Mogą osiągać co gorsze
 • Geografia Morze Żółte Przykłady wzach. części O. Spokojnego, uwybrzeży wsch. Azji, na zach. od Płw. Koreańskiego; na pd. łączy się zM. Wschodniochińskim; pow. 417 tys. km2, głęb. maks. 106 m porównaj
 • Na mapie Żółtoziem Definicja typ gleby obecny wklimacie subtropikalnym wilgotnym, zbliżony swoimi cechami iobszarem występowania do czerwonoziemów porównanie
 • Gdzie leży Wiślane Żuławy Encyklopedia wdelcie Wisły, na Pobrzeżu Gdańskim; pow. 2,5 tys. km2. Wysokości bezwzględne wynoszą 0-15 m n.p.m., około 1/5 stanowią depresje, znajgłębszą koło Elbląga -1,8 dlaczego
 • Współrzędne Żwir Jak działa zziaren mineralnych (okruchów skalnych) owielkości powyżej 2 mm, przynajmniej częściowo obtoczonych ( obtoczenie). Powstaje gł. wśrodowisku rzecznym iplażowym jak lepiej
 • Jak daleko Żyła Czy jest omałej grubości, aznacznej rozciągłości wpoziomie ipionie, znajdujące się wobrębie większego masywu skalnego iod niego młodsze. Powstają na różne sposoby: ż kiedy
 • Geo Żyronda Pojęcie Garonny do Zat. Biskajskiej, położone wpd.-zach. Francji; dł. 75 km, szer. do 10 km. Dostępne dla statków pełnomorskich, wgłębi Ż. port Bordeaux od czego zależy
 • Mapa Żyto Wyjaśnienie traw, pochodząca zAzji Mniejszej. Pierwsze ślady uprawy wpółnocnej Europie datowane są na okres brązu iwczesny okres żelaza. Wczasach cesarstwa rzymskiego ż na czym polega
 • Gdzie jest Żywiec Opis wBeskidach nad Sołą, wwoj. bielskim; ok. 33 tys. mieszk. Ośrodek przemysłu spożywczego (słynny browar założony w1856 r. przez Habsburgów), maszynowego różnice
 • Lokalizacja Kotlina Żywiecka Informacje obniżenie pomiędzy Beskidem Żywieckim, Śląskim iMałym; pow. 320 km2, dno na wys. 300-450 m n.p.m. Środkiem K. Ż. płynie Soła, przegrodzona zaporą wTresnej wady i zalety
 • Położenie Żywność Znaczenie pochodzenia roślinnego izwierzęcego, które wstanie naturalnym lub po obróbce przemysłowej albo kulinarnej stanowią pokarm spożywany przez człowieka. Do podobieństwa

Definicje geograficzne

Lista definicji z geografii. Wszystkie pojęcia z geografii do szkoły.

Położenie żywność co znaczy Żywiecka, Kotlina krzyżówka Żywiec co to jest żyto słownik Żyronda czym jest żyła co oznacza żwir tłumaczenie Żuławy Wiślane przykłady. definicja.

Gdzie jest Zagłębie Ruhry co znaczy zbieżność krzyżówka zima co to jest zjawiska wyjaśnienie.