Wzorzec Projektowy, Wyzwolić
wzorzec projektowy wyzwolić co to jest

Definicje komputerowe na W

 • Co to jest Wizja Definicja Patrz: perspektywa
 • Co to jest Komunikatu Wysłanie Definicja Przekazanie komunikatu od jego nadawcy do odbiorcy
 • Co to jest Oprogramowania Wytwórstwo Definicja Patrz: rozwój oprogramowania
 • Co to jest 1 Wiązanie Definicja lub zapytaniu na byt ze środowiska wykonania programu (np. nazwy zmiennej na adres maszynowy przechowujący wartość tej zmiennej
 • Co to jest 2 Wiązanie Definicja Terminologia OMG i ODMG) Zasady połączenia dwóch systemów językowych, np. standardu ODMG z językiem C++, Smalltalk lub Java
 • Co to jest 3 Wiązanie Definicja Patrz: konsolidacja
 • Co to jest Dynamiczne Wiązanie Definicja Wiązanie nazw występujących w programie na etapie wykonania programu; inaczej późne wiązanie
 • Co to jest Późne Wiązanie Definicja Patrz: wiązanie dynamiczne
 • Co to jest Statyczne Wiązanie Definicja Patrz: statyczne wiązanie
 • Co to jest Wiersz Definicja Patrz: krotka
 • Co to jest Procedury Odległej Wołanie Definicja się poza przestrzenią adresową danego komputera. Dzięki niej lokalny program może wykonywać procedurę na odległym komputerze, przesyłając
 • Co to jest Komputerem Wspomagane Wytwarzanie Definicja Patrz: CAM
 • Co to jest Kropkowe Wyrażenie Definicja Patrz: wyrażenie ścieżkowe
 • Co to jest Wzorzec Definicja Patrz: wzorzec projektowy
 • Co to jest Wirtualny Definicja dowolnego pojęcia lub dowolnego innego bytu, który posiada istnienie koncepcyjne (jest wyobrażalny i manipulowalny), ale nie posiada
 • Co to jest Wartość Poprzez Wołanie Definicja procedury (lub metody) do jej wnętrza, w której przekazywana jest wartość argumentu obliczona przed przekazaniem sterowania do wnętrza
 • Co to jest Wyliczalny Definicja Patrz: pochodny
 • Co to jest Brock Wirfs Definicja Metodyka obiektowej analizy i projektowania systemów informatycznych. Patrz: DOOS
 • Co to jest Rebecca Brock Wirfs Definicja Autorka metodyki obiektowej Wirfs/Brock
 • Co to jest Atrybut Wirtualny Definicja Patrz: atrybut pochodny
 • Co to jest Stanów Wykres Definicja Patrz: diagram stanów
 • Co to jest Wml Definicja internetowych, wzorowany na HTML-u, używany na stronach internetowych przeznaczonych do przeglądania za pomocą telefonów komórkowych i
 • Co to jest Metody Odległej Wołanie Definicja Patrz: RMI
 • Co to jest Wydajność Definicja W większości przypadków chodzi o wydajność maszynową
 • Co to jest Wymiatanie Definicja collection) polegająca na obiegnięciu wszystkich obiektów zgodnie z referencjami (jak w metodzie znacz i zamiataj), przepisaniu ich na nowy
 • Co to jest Wielozbiór Definicja np. ODMG) konstruktor typów/klas. Wartość typu wielozbiór można dowolnie zwiększać o nowe elementy, lub usuwać elementy w niej zawarte
 • Co to jest Integralności Więzy Definicja zawarte w bazie danych. Warunki te mogą być dwojakiego rodzaju: statyczne, wykluczające niedopuszczalne wystąpienia bazy danych (np. wiek
 • Co to jest Locie W Definicja innej zasadniczej czynności bez jej zatrzymywania; np. zbieranie nieużytków bez zatrzymywania lub opóźniania zasadniczych przebiegów
 • Co to jest Behawioralne Własności Definicja schematu bazy danych, określające własności dynamiczne lub zachowanie się obiektów. Przykładami własności behawioralnych są zdarzenia
 • Co to jest Wap Definicja szeregiem otwartych standardów, autorstwa WAP Forum, dzięki którym użytkownicy terminali bezprzewodowych (telefony komórkowe, komputery
 • Co to jest Wariant Definicja Pascal, Modula-2 itd. oznaczający typ zapisu, który ma dwa lub więcej alternatywnych zestawów atrybutów. W literaturze obiektowej częściej
 • Co to jest Domyślna Wartość Definicja tworzenie zmiennej lub instancji obiektu. Również wartość zwracana przez pewne wyrażenie lub zapytanie, o ile po jego ewaluacji wynik jest
 • Co to jest Masowa Wartość Definicja Wartość złożona z wielu elementów, której rozmiar nie daje się przewidzieć ani sensownie ograniczyć. Synonimy: kolekcja, kontener
 • Co to jest Zerowa Wartość Definicja innej danej, która jest nierelewantna w danej sytuacji lub z jakichś powodów nie została wpisana lub zainicjalizowana. Zwykle jest
 • Co to jest Końcowy Warunek Definicja Warunek, który musi być spełniony po uruchomieniu pewnej operacji lub metody
 • Co to jest Wstępny Warunek Definicja Warunek, który musi być spełniony przed uruchomieniem pewnej operacji lub metody
 • Co to jest Wątek Definicja istnieją ograniczenia na rozmiar wątków). Systemy operacyjne UNIX konsumują dla każdego procesu sporo zasobów, w szczególności czasu
 • Co to jest Wiązanie Wczesne Definicja Patrz: wiązanie statyczne
 • Co to jest Wersja Definicja danych w przeszłości lub równorzędny, alternatywny stan bazy danych dotyczący pewnego projektu. Zarządzanie wersjami stanowi istotny
 • Co to jest Wczesne Wiązanie Definicja Patrz: statyczne wiązanie
 • Co to jest Widoczność Definicja abstrakcji (atrybut klasy, metoda klasy) jest widoczna dla innych abstrakcji. Widoczność jest określona przez zakres nazw; patrz: reguły
 • Co to jest Widżet Definicja obiekt graficzny widoczny w interfejsie użytkownika, służący do pewnych manipulacji, wprowadzania, wyprowadzania, lub wyszukiwania danych
 • Co to jest Wielodostęp Definicja jednoczesnej pracy wielu użytkowników. Wielodostęp implikuje konieczność zastosowania środków przeciwdziałających niekorzystnym
 • Co to jest Wielodziedziczenie Definicja Patrz: wielokrotne dziedziczenie
 • Co to jest Dyspozycja Wielokrotna Definicja Patrz: dyspozycja
 • Co to jest Dziedziczenie Wielokrotne Definicja lub klasa może dziedziczyć własności więcej niż jednej klasy. Wielodziedziczenie implikuje bardziej złożoną strukturę klas (acykliczny graf
 • Co to jest Interfejsy Wielokrotne Definicja polegająca na możliwości zdefiniowania wielu interfejsów do tego samego obiektu. Wielokrotne interfejsy uważa się za sprzyjające
 • Co to jest Architektura Wielowarstwowa Definicja Patrz: architektura wielowarstwowa
 • Co to jest Atrybut Wielowartościowy Definicja Patrz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Wielowątkowy Definicja Określenie języka lub systemu umożliwiającego równoległą pracę wielu wątków. Patrz: wątek
 • Co to jest Domkniętości Własność Definicja algebry relacji lub języka zapytań mówiąca o tym, że argumentami wyrażeń algebraicznych lub zapytań są relacje i ich wynikiem są także
 • Co to jest Nazwę Poprzez Wołanie Definicja raz pierwszy zastosowana w języku Algol 60) polegająca na tym, że parametru nie oblicza się w momencie wołania metody/procedury, ale
 • Co to jest Potrzebę Poprzez Wołanie Definicja określana także jako leniwa ewaluacja (lazy evaluation). Oznacza opóźnienie wyliczania wartości parametru aktualnego do momentu, kiedy
 • Co to jest Referencję Poprzez Wołanie Definicja procedury (lub metody) do jej wnętrza, w której przekazywana jest referencja do obiektu. Dzięki temu wewnątrz procedury można dokonać
 • Co to jest wołanie poprzez wartość ze zwrotem Definicja wewnątrz ciała procedury tworzy się kopię zmiennej przekazanej jako parametr. Wszelkie operacje wewnątrz ciała następują na tej lokalnej
 • Co to jest Wskaźnik Definicja adres w pamięci operacyjnej lub inny jednoznaczny identyfikator danej, który jest używany przez programistę tak jak wartość, np
 • Co to jest Udogodnienia Wspólne Definicja Termin OMG CORBA oznaczający udogodnienia przewidziane przez standard CORBA, wspólne dla wielu dziedzin aplikacyjnych.http://www.omg.org
 • Co to jest Pionowe Udogodnienia Wspólne Definicja udogodnienia oferowane przez standard CORBA dla specyficznych dziedzin aplikacyjnych (medycyna, CAD, finanse, wytwarzanie, telekomunikacja
 • Co to jest Poziome Udogodnienia Wspólne Definicja Termin OMG CORBA oznaczający udogodnienia oferowane przez standard CORBA wspólne dla wszystkich dziedzin aplikacyjnych.http://www.omg.org
 • Co to jest Współbieżność Definicja Zdolność systemu do jednoczesnej obsługi wielu użytkowników, transakcji lub procesów
 • Co to jest Współdziałanie Definicja zajmująca się umożliwieniem współpracy niezależnie zbudowanych (heterogenicznych) systemów, szczególnie w sieciach komputerowych. Spośród
 • Co to jest Wstaw Definicja manipulacji danymi, którego zadaniem jest wstawienie nowej krotki do danej relacji, wstawienie nowego obiektu do kolekcji obiektów, itd
 • Co to jest Mnożnika Wyciąganie Definicja inwariantów, np. metod lub definicji atrybutów) dla pewnej grupy obiektów i utworzenie z nich klasy. Również identyfikacja wspólnych cech
 • Co to jest Pamięci Wyciekanie Definicja zbudowanych przy pomocy języków lub systemów nie wyposażonych w automatyczne zbieranie nieużytków (garbage collection), np. C++. Polega ono
 • Co to jest Maszynowa Wydajność Definicja Czas zużyty przez system komputerowy na wykonanie zadania lub operacji
 • Co to jest Wytwarzania Wydajność Definicja Sprawność tworzenia projektu i oprogramowania, mierzona np. w osobo-miesiącach
 • Co to jest Wyjątek Definicja powodujący przerwanie lub zawieszenie normalnej nitki sterowania programu i przejście do specjalnego fragmentu programu zajmującego się
 • Co to jest Wymagania Definicja sformalizowanych zdań określający zakres merytoryczny systemu informatycznego (tzw. dziedzinę problemu), jego cel, misję, ograniczenia
 • Co to jest Ścieżkowe Wyrażenie Definicja od danych do kolejnych danych poprzez podanie ich nazw. Np. wyrażenie ścieżkowe Adam.PracujeW.Firma.Nazwa przechodzi kolejno od obiektu
 • Co to jest Wystąpienie Definicja podkreśla związek obiektu z jego klasą. Można mówić o bezpośrednich wystąpieniach klasy, czyli obiektach powiązanych z daną klasą bez
 • Co to jest Użycia Przypadku Wystąpienie Definicja której rezultatem jest rezultat obserwowalny dla pewnego aktora. Zwykle scenariusze ilustrują prototypowe wystąpienia przypadków użycia
 • Co to jest Wyzwalacz Definicja Patrz: aktywne reguły. Synonim: tryger
 • Co to jest Wyzwolić Definicja Uruchomić pewną akcję, przejście, proces, czynność
 • Co to jest Projektowy Wzorzec Definicja rozwiązanie często występującego problemu programistycznego lub projektowego, które może być bezpośrednio użyte, lub może stanowić pomoc

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Wzorzec Projektowy, Wyzwolić, Wyzwalacz, Wystąpienie Przypadku Użycia, Wystąpienie, Wyrażenie Ścieżkowe, Wymagania, Wyjątek, Wydajność Wytwarzania, Wydajność przykłady.

Działanie Wzorzec Projektowy, Wyzwolić, Wyzwalacz, Wystąpienie zastosowanie.