Atrybut Złożony, Atrybut
atrybut złożony atrybut co to jest

Definicje komputerowe na A

 • Co to jest Atomowy Atrybut Definicja Patrz: atrybut prosty
 • Co to jest Agregacja Definicja szczególny przypadek asocjacji), modelujący stosunek całości do jej części (np. stosunek samochodu do silnika). Obiekty są powiązane
 • Co to jest Ada95 Definicja roku 1995. Dodatkowe cechy włączają: obiektowość, etykietowane typy (tagged types), typy abstrakcyjne i klasowe (class-wide), hierarchiczne
 • Co to jest Obiektów Adapter Definicja oprogramowanie służące do zamiany interfejsu przewidzianego przez implementację obiektu na bardziej abstrakcyjny interfejs oczekiwany przez
 • Co to jest Formalny Argument Definicja Patrz: parametr formalny
 • Co to jest Analiza Definicja modelowania, specyfikowania i dokumentowania rzeczywistości lub problemu będącego przedmiotem projektu; ustalanie kontekstu projektu
 • Co to jest Antywzorzec Definicja naturalnego podejścia do pewnego problemu, które po pewnym czasie okazuje się błędne lub bardzo nieefektywne
 • Co to jest Any Definicja nadklasą wszystkich klas (najbardziej ogólnego przodka). Również określenie typu będącego nadtypem wszystkich typów. W niektórych językach
 • Co to jest Kompozytowy Atrybut Definicja Atrybut składający się z dwóch lub więcej wartości; atrybut składający się z podatrybutów, atrybut złożony
 • Co to jest Masowy Atrybut Definicja Patrz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Statyczny Atrybut Definicja Patrz: atrybut klasy
 • Co to jest Agregat Definicja klasy, kontenera, obiektu, ekstensji, grona, stanu, zbioru, tablicy, sekwencji, itd.), które może zawierać wiele części składowych
 • Co to jest Adt Definicja Patrz: abstrakcyjny typ danych
 • Co to jest Obiektowa Analiza Definicja Patrz: obiektowa analiza
 • Co to jest Ansi Definicja Amerykański Narodowy Instytut Standardyzacji.http://www.ansi.org
 • Co to jest X3H2 Ansi Definicja Komitet ANSI zajmujący się opracowaniem standardu SQL3
 • Co to jest Antropomorfizm Definicja Przypisywanie obiektom lub klasom cech ludzkich celem analizy ich odpowiedzialności, zachowania się i interakcji. Synonim: personifikacja
 • Co to jest Binarna Asocjacja Definicja Asocjacja łącząca dwie klasy
 • Co to jest Asercja Definicja określający dopuszczalny stan przetwarzania, np. X - Y > 10. Asercja zwykle wiąże wartości jednej lub więcej zmiennych. Nie spełnienie
 • Co to jest Alias Definicja Pseudonim, dodatkowa nazwa obiektu, atrybutu, metody, itd. Termin używany w wielu kontekstach
 • Co to jest Aliasowanie Definicja Przypisywanie pseudonimu, dodatkowej nazwy dla obiektu, atrybutu, metody, itd
 • Co to jest Abstrakcja Definicja mniej istotnych szczegółów rozważanego przedmiotu lub mniej istotnej informacji; wyodrębnianie cech wspólnych i niezmiennych dla pewnego
 • Co to jest Proceduralna Abstrakcja Definicja hermetyzujący pewien ciąg instrukcji (procedura, funkcja, operacja, metoda, itp.), traktowany przez programistę (i niekiedy przez system
 • Co to jest Arna N Asocjacja Definicja Asocjacja, w której uczestniczy n klas (niekoniecznie różnych); zwykle n jest większe od 2
 • Co to jest Powiązania Atrybut Definicja Patrz: atrybut asocjacji
 • Co to jest Referencyjny Atrybut Definicja Patrz: atrybut wskaźnikowy
 • Co to jest Danych Abstrakcje Definicja generalizacja (generalization), specjalizacja (specialization), klasyfikacja (classification), agregacja (aggregation) i asocjacja
 • Co to jest Rekurencyjny Agregat Definicja typu. Np. agregatem rekurencyjnym jest część samochodu, ponieważ składa się z części, które również składają się z części, itd
 • Co to jest Akcesor Definicja W języku Smalltalk metoda, która zwraca wartość zmiennej wystąpienia (instance variable
 • Co to jest Akcja Definicja stanów czynność, która powoduje zmianę stanu lub ma niezauważalny czas trwania. Obiekt, który otrzymuje komunikat, wykonuje akcję
 • Co to jest Applescript Definicja Obiektowy język skryptowy systemu operacyjnego komputerów Apple Macintosh
 • Co to jest Aktor Definicja np. w modelu przypadków użycia): obiekt modelujący określoną rolę zewnętrznego użytkownika systemu. Aktor może operować na innych obiektach
 • Co to jest Aktualizacja Definicja Zmiana wartości zmiennej, obiektu, atrybutu; operacja podstawienia
 • Co to jest Architektura Definicja komputerowego lub oprogramowania, określająca składowe, powiązania pomiędzy składowymi, wzajemne interakcje oraz przepływ informacji
 • Co to jest Sparc Ansi Architektura Definicja zaproponowana przez komitet ANSI/SPARC. Wyróżnia ona poziom pojęciowy systemu, wspólny dla wszystkich jego użytkowników, poziom zewnętrzny
 • Co to jest Serwer Klient Architektura Definicja w której występuje podział na część zlecającą pewne usługi (czyli klienta) oraz część wykonującą te usługi (czyli serwer
 • Co to jest Komponentowa Architektura Definicja architekturze komponentowej program jest zestawem generycznych komponentów o dobrze zdefiniowanym interfejsie i zachowaniu. Komponenty są
 • Co to jest Audyt Definicja przeprowadzone przez organ niezależny od wytwórcy tego produktu. Badanie ma na celu określenie, czy działania dotyczące jakości i ich
 • Co to jest Autoryzacja Definicja Mechanizm lub czynność przypisania użytkownikom praw dostępu do poszczególnych danych, obiektów, usług lub funkcji systemu
 • Co to jest Trzywarstwowa Architektura Definicja podzielona na trzy warstwy: interfejs użytkownika, logikę przetwarzania (reguły biznesu, logikę biznesu) oraz bazę danych. Warstwy te są
 • Co to jest Perspektyw Aktualizacja Definicja polegający na znalezieniu skutecznych, spójnych i uniwersalnych metod aktualizacji danych widzianych i udostępnianych przez perspektywę
 • Co to jest Aktualizuj Definicja definiowana w językach programowania baz danych, w szczególności w SQL. Przykładowe zdanie aktualizacji w SQL (podwyżka zarobku dla
 • Co to jest Aktyw Definicja użyciem (reuse), oznaczający skatalogowany i nazwany składnik oprogramowania lub projektu systemu, który może być jednostką ponownego
 • Co to jest Aktywacja Definicja z trwałego nośnika do przestrzeni adresowej wykonywalnych programów celem przetwarzania tych danych (np. poprzez metody
 • Co to jest Danych Baza Aktywna Definicja Baza danych zawierająca aktywne reguły
 • Co to jest Reguły Aktywne Definicja sekwencji instrukcji) umieszczane w bazie danych, których uruchomienie jest powodowane spontanicznie (niezależnie od normalnego przebiegu
 • Co to jest Aktywność Definicja Proces posiadający zauważalny czas trwania; sekwencja akcji. Synonimy: działanie, proces, funkcja
 • Co to jest Agent Aktywny Definicja czasie istotna stała się własność przemieszczania się aktywnych agentów w sieci, m.in. w sieci Internet. Temat aktywnych agentów nawiązuje
 • Co to jest Obiekt Aktywny Definicja sterowaniu inicjowanym i biegnącym niezależnie i równolegle w stosunku do przebiegu innych programów/procesów. Synonimy: aktor, agent
 • Co to jest Szbd Aktywny Definicja rejestrowania zdarzeń i spontanicznej reakcji na zdarzenia zachodzące w środowisku bazy danych lub w środowisku zewnętrznym, np
 • Co to jest Alfa Definicja produktów programistycznych przed oficjalnym wypuszczeniem ich na rynek. Produkty takie zawierają często dużo błędów i są dostarczane dla
 • Co to jest Wielowarstwowa Architektura Definicja się z wielu warstw z dobrze zdefiniowanym interfejsem pomiędzy warstwami. Patrz też: architektura trzywarstwowa
 • Co to jest Argument Definicja Inaczej parametr (formalny lub aktualny) metody, funkcji procedury, wyjątku, itd
 • Co to jest Aktualny Argument Definicja Patrz: parametr aktualny
 • Co to jest Danych Typ Abstrakcyjny Definicja językach programowania) oparte na założeniu, że typ struktury danych jest skojarzony z operacjami działającymi na elementach tego typu. Nie
 • Co to jest Acid Definicja Podstawowe własności pojęcia transakcji: atomowość, spójność, izolacja, trwałość; patrz: transakcja
 • Co to jest Danych Bazy Administrator Definicja jedną lub więcej baz danych podtrzymywanych przez pewien SZBD. Administrator bazy danych tworzy bazę danych oraz dba o jej spójność
 • Co to jest Aplet Definicja znakowym) powstały w wyniku kompilacji programu napisanego w Java, który jest przesyłany w sieci Internet wraz ze stroną HTML (jako odrębny
 • Co to jest Aplikacja Definicja Oprogramowanie realizujące pewne funkcje użytkowe; oprogramowanie, z którym ma do czynienia użytkownik końcowy
 • Co to jest Spadkowa Aplikacja Definicja Patrz: zastosowanie spadkowe
 • Co to jest Ado Definicja aplikacji, przez który programiści mają dostęp do OLE DB. Obecne aplikacje korzystają z wielu źródeł informacji, nie tylko z tradycyjnych
 • Co to jest Agent Definicja Patrz: aktywny agent
 • Co to jest Aglet Definicja przez IBM. W odróżnieniu od apletu, aglet podczas transmisji w sieci przenosi swój aktualny stan wykonania, co daje ogromne możliwości, w
 • Co to jest Agora Definicja na pojęciu prototypu; zaprojektowany na Uniwersytecie w Brukseli, Belgia.http://progwww.vub.ac.be/prog/pools/agora/agora.html
 • Co to jest Opcyjny Atrybut Definicja niezapełniona, NULL), lub który może być nieobecny w konkretnym wystąpieniu obiektu; np. atrybut NazwiskoPanieńskie dla obiektów Osoba
 • Co to jest Obiektowa Algebra Definicja semantyki obiektowych języków zapytań wzorująca się na algebrze relacji. Obiektowa algebra wprowadza operatory takie jak: złączenie
 • Co to jest Relacyjna Algebra Definicja relacyjnej bazie danych jako zbioru wyrażeń algebraicznych, które tworzą z (zapamiętanych) relacji nowe relacje poprzez zastosowanie
 • Co to jest analiza i projektowanie obiektowe Definicja do analizy problemu będącego przedmiotem planowanego przedsięwzięcia informatycznego, oraz do projektowania aplikacji lub systemu, które
 • Co to jest Funkcyjnych Punktów Analiza Definicja realizacji projektów informatycznych poprzez tzw. punkty funkcyjne (function points, FP). Polega na wydzieleniu atrybutów produktywności
 • Co to jest Apache Definicja Apache jest serwerem WWW, dla systemów unix'owych. Powstał na bazie NCSA httpd 1.3. Poprawiono wiele błędów, a także zwiększono wydajność
 • Co to jest Api Definicja postaci biblioteki procedur lub innej formy oprogramowania) umożliwiający dostęp do bazy danych, systemu operacyjnego, interfejsu
 • Co to jest 5 Ariane Definicja europejskiego programu badań kosmicznych (European Space Agency), która 4 czerwca 1996 roku eksplodowała 40 sekund po starcie, przynosząc
 • Co to jest Pochodny Atrybut Definicja np. z wartości innych atrybutów. Przykładowo, jeżeli obiekt OSOBA zawiera atrybut RokUrodzenia, to atrybut Wiek jest atrybutem pochodnym
 • Co to jest Asocjacja Definicja pokazany niżej związek Zatrudnia między firmami i osobami). Asocjacja może łączyć dwie lub więcej klas (niekoniecznie różnych). Zwykle
 • Co to jest Dwukierunkowa Asocjacja Definicja Asocjacja umożliwiająca przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, i odwrotnie
 • Co to jest Jednokierunkowa Asocjacja Definicja Asocjacja umożliwiająca przechodzenie (nawigację) od obiektów jednej klasy do obiektów drugiej klasy, ale nie odwrotnie
 • Co to jest Kwalifikowana Asocjacja Definicja określić atrybutem asocjacji (lub zestawem atrybutów asocjacji), którego wartości służą do podziału zbioru obiektów definiowanych przez
 • Co to jest Pochodna Asocjacja Definicja innych asocjacji. Np. asocjację JestSzefem pomiędzy obiektami klasy Pracownik można wyznaczyć na podstawie asocjacji Zatrudnia pomiędzy
 • Co to jest Ternarna Asocjacja Definicja Asocjacja pomiędzy trzema klasami (niekoniecznie różnymi); patrz rysunek poniżej.Przykład asocjacji ternarnej
 • Co to jest Asp Definicja dynamicznie tworzyć strony internetowe przez serwer WWW na podstawie skryptów. Jest to podobna technika do PHP ale dla serwerów
 • Co to jest Asynchroniczność Definicja Równoległe działanie, współbieżność, brak centralnej koordynacji wielu procesów
 • Co to jest Asynchroniczny Definicja przy którym występuje równoległe (współbieżne) działanie metod, procedur lub innych abstrakcji proceduralnych. Asynchroniczność wymaga
 • Co to jest Atomowość Definicja Jedna z własności transakcji oznaczająca, że wykonują się albo wszystkie operacje wchodzące w jej skład, albo żadna
 • Co to jest atomowość, spójność, izolacja, trwałość Definicja Podstawowe własności transakcji. Patrz: transakcja
 • Co to jest Atomowy Definicja Określenie wartości, obiektu, atrybutu itd., którego nie można zdekomponować na mniejsze elementy
 • Co to jest Atrybut Definicja znaczeniach:Nazwana własność lub wartość przypisana do obiektu, np. Nazwisko( Kowalski ) dla obiektu Pracownik.Obiekt będący składową
 • Co to jest Asocjacji Atrybut Definicja pomiędzy obiektami. Np. asocjacja Wypożyczył pomiędzy obiektami klasy Czytelnik i klasy Książka może mieć atrybut asocjacji
 • Co to jest Domyślny Atrybut Definicja podstawiana w momencie tworzenia nowego obiektu (np. ciąg 30 spacji dla atrybutu Nazwisko). Atrybut domyślny wiąże się także z atrybutem
 • Co to jest Dzielony Atrybut Definicja Patrz: atrybut klasy
 • Co to jest Klasy Atrybut Definicja definicji klasy (lub wewnątrz obiektu reprezentującego klasę), którego nazwa i wartość jest wspólna (jednakowa) dla wszystkich wystąpień
 • Co to jest Multimedialny Atrybut Definicja szczególności rzędu megabajtów) stosowaną przy przechowywaniu danych multimedialnych (pliki edytorów tekstowych, grafika, dźwięk, wideo
 • Co to jest Powtarzalny Atrybut Definicja powtarzać określoną lub nieokreśloną liczbę razy. Przykładem powtarzalnego atrybutu prostego może być lista wyuczonych specjalności dla
 • Co to jest Prosty Atrybut Definicja PRACOWNIK. Atrybut prosty przechowuje dokładnie jedną wartość, która z punktu widzenia użytkownika jest niepodzielna (atomowa); np
 • Co to jest Wewnętrzny Atrybut Definicja Atrybut obiektu dostępny wyłącznie dla metod zdefiniowanych wewnątrz jego klasy
 • Co to jest Wielowartościowy Atrybut Definicja Patrz: atrybut powtarzalny
 • Co to jest Wirtualny Atrybut Definicja Patrz: atrybut pochodny
 • Co to jest Wskaźnikowy Atrybut Definicja Atrybut, którego wartością jest wskaźnik (pointer) prowadzący zwykle do pewnego obiektu; inaczej atrybut referencyjny
 • Co to jest Wyjątku Atrybut Definicja wielu koncepcjach wyjątek jest także obiektem i może posiadać atrybuty. Np. wyjątek BrakReakcjiUżytkownika może mieć atrybut
 • Co to jest Wyliczalny Atrybut Definicja Patrz: atrybut pochodny
 • Co to jest Wystąpienia Atrybut Definicja Atrybut wraz z wartością będący składową obiektu - wystąpienia danej klasy
 • Co to jest Zdarzenia Atrybut Definicja wielu koncepcjach zdarzenie jest także obiektem i może posiadać atrybuty. Np. zdarzenie AktualizacjaZarobku może mieć atrybuty
 • Co to jest Zewnętrzny Atrybut Definicja Atrybut dostępny publicznie
 • Co to jest Złożony Atrybut Definicja atomowa i składa się z podatrybutów, np. atrybut Data składa się z podatrybutów Rok, Miesiąc, Dzień. Atrybut złożony może być utożsamiony z

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Atrybut Złożony, Atrybut Zewnętrzny, Atrybut Zdarzenia, Atrybut Wystąpienia, Atrybut Wyliczalny, Atrybut Wyjątku, Atrybut Wskaźnikowy, Atrybut Wirtualny przykłady.

Działanie Atrybut Złożony, Atrybut Zewnętrzny, Atrybut Zdarzenia zastosowanie.