NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA co to

Co znaczy nieważność małżeństwa? Co to jest w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego uznanie.

nieważność małżeństwa co to jest

Czy przydatne?

Co to jest nieważność małżeństwa

Definicja z ang. invalidity of marriage, z niem. Ungültigkeit der Ehe.

NIEWAŻNOŚĆ MAŁŻEŃSTWA DEFINICJA: w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego uznanie małżeństwa za nie istniejące na skutek wykrycia ważnych okoliczności stojących na przeszkodzie. Nieważność małżeńską mogą wywołać: 1) przeszkoda małżeńska, a więc okoliczność, która czyni osoby niezdolne do zawarcia ważnego małżeństwa (na przykład brak określonego wieku, impotencja, istniejący już związek małżeński, przyjęte święcenia kapłańskie, ubezwłasnowolnienie, przysposobienie); 2) brak zgody stron albo także określone ich wady, a więc nieprawidłowość w dziedzinie działania rozumu i woli (na przykład zaburzenia psychiczne, symulacja, przymus i bojaźń); 3) niewłaściwa forma prawna zawarcia małżeństwa, a więc niezachowanie ogółu regulaminów prawa kanonicznego, które są niezbędne przy wyrażaniu zgody małżeńskiej. W kwestiach o nieważności małżeńskiej orzekają sądy diecezjalne, obligatoryjnie w 2. instancjach (drugą jest sąd innej diecezji). Jest możliwa apelacja do trzeciej instancji (Rzym, bądź - jak w Polsce - upoważniony sąd diecezjalny krajowy). Mechanizm jest kontradyktoryjny, ważności małżeństwa broni z urzędu "obrońca węzła małżeńskiego".

Czym jest Małżeństwa Nieważność znaczenie w Słownik definicji N .