WARTOŚĆ ZEROWA co to jest

Definicja null value, NULL, NIL co to znaczy. Słownik Wartość atrybutu obiektu, parametru albo.

wartość zerowa co to jest

Czy przydatne?

Definicja wartość zerowa

Definicja z ang. zero value, z niem. Nullwert.

Znaczenie z ang. null value, NULL, NIL w informatyce:

Co to znaczy WARTOŚĆ ZEROWA: Wartość atrybutu obiektu, parametru albo innej danej, która jest nierelewantna w danej sytuacji albo z jakichś powodów nie została wpisana albo zainicjalizowana. Zazwyczaj jest oznaczana jako NULL albo NIL. Można wyróżnić sporo powodów pojawiania się wartości zerowych, na przykład: (1) Pewien atrybut nie ma wykorzystania dla konkretnego przypadku, na przykład atrybut NAZWISKO_PANIEŃSKIE dla mężczyzn; (2) Wiadomość jest nieznana, na przykład miejsce, gdzie został pochowany Mozart; (3) Wiadomość o przyszłości, na przykład rezultat przyszłego meczu piłkarskiego; (4) Wiadomość jeszcze nie zapełniona; na przykład po wprowadzeniu danych pracownika jego zarobek jest wartością zerową, bo wypełni ją potem inny mechanizm; (5) Wartość zerowa jest sygnałem wartości domniemanej, na przykład jeśli prawie wszyscy pracownicy są urzędnikami, to pole ZAWÓD wypełnia się tylko dla nie-urzędników. Częstą powodem wartości zerowych to jest, iż wiadomość nie zawsze da się doskonale wpasować w ustalony format. Znacząco rzadszą powodem jest niekompletność informacji, jest to przypadek, kiedy wiadomość istnieje, lecz nie jest znana.specjalną uwagę poświęca się wartościom zerowym w modelu i systemach relacyjnych, które są oparte na sztywnych formatach danych. Wartości zerowe leżą u podstaw definicji innych pojęć modelu relacyjnego, takich jak zewnętrzne złączenie (outer join). Okazuje się, iż wartości zerowe zachowują się zupełnie odmiennie, niż inne wartości, wobec czego sporo operacji w bazie danych musi je uwzględnić w formie wydzielonego regulaminu semantycznego.Wartości zerowe były przyczyną licznych prac teoretycznych; nie znalazły one jednak wykorzystania w rzeczywistych systemach. Przewarzająca część tych prac przyjmowało założenie, iż wartość zerowa pojawia się wskutek niekompletnej informacji, co dla przeważającej ilości rzeczywistych przypadków było założeniem fałszywym. Co za tym idzie, wartości zerowe były przyczyną stworzenia wielu pseudoteorii. Ogólnie, próby określenia semantyki dla wartości zerowych są nieudane, bo w bardzo wielu sytuacjach użytkownik albo programista jest jedynym autorytetem, który potrafi je zinterpretować.Z drugiej strony, doświadczenie pokazuje, iż wartości zerowych nie da się uniknąć w żadnym rzeczywistym systemie bazy danych, zaś zastępowanie ich wartościami domyślnymi (default values) (na przykład 0, spacje albo pusty ciąg) powiększa skłonność do błędów. Z tych powodów za słuszną trzeba uznać decyzję artystów języka SQL, gdzie w trakcie definiowania tablic można ustalić, iż pewne ich kolumny mogą zawierać wartości zerowe. Takie kolumny należy rozumieć jako kolumny podwójne: w pierwszej kolumnie są przechowywane normalne wartości, zaś w drugiej wiadomość (boolowska) wskazująca miejsca, gdzie są wartości zerowe. Ta dychotomia jest przenoszona dalej na wszystkie interfejsy programistyczne: jeśli taka wartość ma być podstawiona na zmienną, to należy zadeklarować dwie zmienne, jedną dla wartości, drugą (zwaną indicator variable) dla informacji o wartości zerowej. Język SQL jest zaopatrzony w szereg cech pozwalających na przetwarzanie tak rozumianych wartości zerowych, między innymi w szczególny predykat (is_null) testujący wystąpienie wartości zerowej, szczególną funkcję (if_null) pozwalającą zastąpić wartość zerową przez dowolną inną wartość, i szczególne traktowanie wartości zerowych w argumentach funkcji zagregowanych. Rozwiązania dotyczące wartości zerowych w SQL są obiektem dość ostrej kryty.

Czym jest Zerowa Wartość znaczenie w Słownik definicji W .