Związek, Zunifikowany Język
związek zunifikowany język co to jest

Definicje komputerowe na Z

 • Co to jest Z Definicja Obiektowe rozszerzenie notacji Z
 • Co to jest Wariantami Z Zapis Definicja Patrz: unia
 • Co to jest Transakcji Zerwanie Definicja Patrz: zerwanie
 • Co to jest Czytania Do Zamek Definicja na pewnym bycie, który oznacza, że inne transakcje mogą czytać informację z tego bytu, ale nie mogą go zmieniać. Patrz też: zamek
 • Co to jest Jakości Zapewnienie Definicja Zestaw działań, metod, standardów, organizacji mających na celu uzyskanie jakościowego produktu, w szczególności oprogramowania
 • Co to jest Statyczny Zakres Definicja Patrz: zakres leksykalny
 • Co to jest Zapytanie Zanurzone Definicja Patrz: zapytanie zanurzone
 • Co to jest Asynchroniczne Zlecenie Definicja rezultat, lecz wykonuje dalsze czynności. Odpowiedź na takie zlecenie jest nadsyłana przez serwer po pewnym czasie, lub też klient może
 • Co to jest Synchroniczne Zlecenie Definicja Zlecenie, po którym klient czeka na rezultat. Zlecenie synchroniczne jest równoważne (zdalnemu) wołaniu procedury lub metody
 • Co to jest Nawigacyjne Złączenie Definicja Patrz: zależne złączenie
 • Co to jest Zbiór Definicja np. ODMG), konstruktor typów/klas nawiązujący do matematycznego pojęcia zbioru. Obiekt lub wartość typu zbiór można dowolnie zwiększać o
 • Co to jest Klasowa Zmienna Definicja Patrz: zmienna klasy
 • Co to jest Wystąpienia Zmienna Definicja obiektu. W koncepcji ortodoksyjnej hermetyzacji zmienne wystąpienia są ukryte i dostępne wyłącznie poprzez metody
 • Co to jest Zmienność Definicja Patrz: zmienialność
 • Co to jest Jest Związek Definicja znaczeniowych pojęć (zbiorów obiektów), np. związek pomiędzy pojęciem STUDENT i pojęciem OSOBA: STUDENT jest OSOBA. Związek jest jest
 • Co to jest Funkcyjna Zależność Definicja z zewnątrz na (nieskończoną) rodzinę relacji o wspólnym zestawie atrybutów, stwierdzające, że dla każdej relacji należącej do tej rodziny
 • Co to jest Zachowanie Definicja Zestaw metod i innych abstrakcji proceduralnych przypisany do (klasy) obiektów. Synonim: behawior
 • Co to jest Relacje Zagnieżdżone Definicja Patrz: nieznormalizowane relacje
 • Co to jest Transakcje Zagnieżdżone Definicja której transakcja może składać się z podtransakcji. Istnieją dwa podejścia do zagnieżdżonych transakcji:Potwierdzenie podtransakcji nie
 • Co to jest Zapytanie Zagnieżdżone Definicja Zapytanie będące fragmentem innego zapytania; zapytanie zawierające w sobie inne zapytanie
 • Co to jest Zagnieżdżony Definicja zawarte w innym bycie, jest składową innego bytu (np. zagnieżdżone zapytanie, zagnieżdżony moduł, itd.). Niekiedy terminem tym określa
 • Co to jest Zakleszczenie Definicja powstająca m.in. wtedy, gdy transakcja T1 blokuje zasoby A i żąda dostępu do zasobów B, podczas gdy transakcja T2 blokuje zasoby B i żąda
 • Co to jest Zakres Definicja nazwy lub definicji (patrz: widoczność). Zakres jest kontekstem programu, w którym jest widoczna i może być użyta dana nazwa; patrz: reguły
 • Co to jest Dynamiczny Zakres Definicja nazwa jest widoczna poza tekstem sąsiadującym z jej definicją, np. jest widoczna wewnątrz procedur wywoływanych z danej procedury, w której
 • Co to jest Leksykalny Zakres Definicja programowania, zgodnie z którą zakres definiowanej nazwy jest ograniczony do sąsiadującego z tą definicją tekstu programu (modułu
 • Co to jest Złączenie Zależne Definicja języków zapytań takich jak OQL. Łączy on dwa zapytania, z których pierwsze deklaruje pewną zmienną, zaś drugie odwołuje się do tej zmiennej
 • Co to jest Zamek Definicja transakcję na stronie dyskowej, danej, obiekcie, itp. Byt z umieszczonym na nim zamkiem staje się niedostępny dla innych transakcji aż do
 • Co to jest Pisania Do Zamek Definicja na danym bycie programistycznym, który oznacza, że inne transakcje nie mogą czytać informacji z danego bytu, ani też dokonywać w nim
 • Co to jest Zamienialność Definicja jeżeli w pewnym miejscu programu może być użyty byt programistyczny typu (klasy) A, to w tym miejscu może być również użyty dowolny byt
 • Co to jest Nieużytków Zbieranie Definicja uzyskanie informacji o nieużytkach w pamięci operacyjnej lub na dysku (tj. o takich obszarach, które nie są wykorzystywane przez aktualnie
 • Co to jest Zanurzony Definicja języka A (np. SQL) są używane wewnątrz konstrukcji języka B (np. PL/I, Pascal, C, C++, Ada); mówi się wtedy, że język A jest zanurzony w B
 • Co to jest Procedura Zapamiętana Definicja innym języku interpretowanym, która jest zapamiętana na dysku jako składnik bazy danych. W obiektowych bazach danych zapamiętane procedury
 • Co to jest Zapis Definicja językach i systemach na oznaczenia zestawu nazwanych wartości. Synonimem zapisu w rodzinie języków C/C++ jest struktura, w systemach
 • Co to jest Zapytanie Definicja SQL lub OQL. Zapytania charakteryzuje wysoki poziom abstrakcji (brak odwołań do struktur fizycznych takich jak np. indeksy), deklaracyjność
 • Co to jest Hoc Ad Zapytanie Definicja interakcyjnie przez użytkownika (bezpośrednio z jego końcówki). Przeciwieństwem jest zapytanie zanurzone (embedded), stanowiące fragment
 • Co to jest Interakcyjne Zapytanie Definicja Patrz: zapytanie ad hoc
 • Co to jest Zagnieżdżone Zapytanie Definicja Patrz: zagnieżdżone zapytanie
 • Co to jest Zanurzone Zapytanie Definicja programu aplikacyjnego napisanego w pewnym języku programowania (np. w C). Przeciwieństwem zapytania zanurzonego jest zapytanie ad hoc
 • Co to jest Obiektami Trwałymi Zarządca Definicja Patrz: skład trwałych obiektów
 • Co to jest Wersjami Zarządzanie Definicja Patrz: sterowanie wersjami
 • Co to jest Perspektywa Zmaterializowana Definicja podstawie pewnej definicji. Np. zmaterializowaną perspektywą dla obiektów Pracownik mogą być obiekty StaryPracownik wyliczone na podstawie
 • Co to jest Zmienialność Definicja obiektu) oznaczająca możliwość zastosowania operacji aktualizacji; ta własność jest często (nie zawsze) składnikiem typu. Własność
 • Co to jest Korespondencji Zasada Definicja wprowadzeniem do języka pewnej cechy X należy precyzyjnie określić inne cechy języka w taki sposób, aby cecha X współdziałała z już
 • Co to jest Zamknięte Otwarte Zasada Definicja obiektowych języków programowania, zgodnie z którą klasa jest otwarta na rozszerzenia (specjalizacje), lecz jest zamknięta na modyfikacje
 • Co to jest Relatywizmu Zasada Definicja semantycznego powinna mieć takie same ogólne własności jak całość. Relatywizm obiektów oznacza, że dowolny obiekt składa się również z
 • Co to jest Zamienialności Zasada Definicja Patrz: zamienialność
 • Co to jest Zastępowalność Definicja Patrz: zamienialność
 • Co to jest Spadkowe Zastosowanie Definicja Zastosowanie oparte o system spadkowy, czyli starszy system ciągle będący w eksploatacji. Synonim: aplikacja spadkowa
 • Co to jest Dwukierunkowy Związek Definicja Związek umożliwiający przechodzenie (nawigację) od jednej klasy do drugiej klasy, i odwrotnie
 • Co to jest Jednokierunkowy Związek Definicja Związek umożliwiający przechodzenie (nawigację) od jednej klasy do drugiej klasy, ale nie odwrotnie
 • Co to jest Pochodny Związek Definicja Związek, który wynika z innych związków, lub który można wydedukować z innych informacji, np. atrybutów
 • Co to jest Zdarzenie Definicja analizy i projektowania oraz w niektórych językach programowania) oznaczające rejestrowalną zmianę stanu otoczenia lub środowiska (np
 • Co to jest Zegarowe Zdarzenie Definicja Zdarzenie generowane po upływie pewnego odcinka czasu (stoper) lub w pewnym momencie (budzik
 • Co to jest Akcja Warunek Zdarzenie Definicja reguła uaktywnia się w wyniku pojawienia się określonego dla niej zdarzenia; jeżeli po nim spełniony jest określony warunek, to wówczas
 • Co to jest Zdjęcie Definicja przechowująca pewien chwilowy stan obiektów, stan zmiennych programu lub stan bazy danych. Najczęściej zdjęcie jest kopią bazy danych lub
 • Co to jest Trwałości Do Zdolny Definicja mogą być zarówno obiekty ulotne, jak i trwałe. Termin występuje w standardzie ODMG (wiązanie do języka Java
 • Co to jest Zerwanie Definicja odtworzenie stanu bazy danych sprzed początku jej działania. Zerwanie może być konsekwencją nienormalnych warunków zaistniałych podczas
 • Co to jest Miar Zestaw Definicja miar, pozwalający na wieloaspektową ocenę jakości lub złożoności oprogramowania, lub też jakości pracy uczestników danego projektu
 • Co to jest Testów Zestaw Definicja Zestaw (seria) wzajemnie uzupełniających się testów, pozwalający na wieloaspektową ocenę jakości oprogramowania
 • Co to jest Zmienialny Definicja Określenie parametru lub innej cechy posiadającej własność zmienialności; patrz: zmienialność
 • Co to jest Globalna Zmienna Definicja Zmienna dostępna dla wszystkich bytów programistycznych; zmienna znajdująca się w powszechnie dostępnym środowisku lub zakresie
 • Co to jest Klasy Zmienna Definicja wewnątrz klasy, której wartość jest wspólna dla wszystkich obiektów (wystąpień) tej klasy. Patrz też: atrybut klasy
 • Co to jest Polowa Zmienna Definicja Atrybut obiektu w terminologii języka Java
 • Co to jest Złączenie Zewnętrzne Definicja utratę informacji zawartej w tych tablicach. Niech np. A jest tablicą MIASTO z atrybutem NAZWA, zaś B jest tablicą PRACOWNIK z atrybutem
 • Co to jest Typów Zgodność Definicja typ T1 pewnego bytu programistycznego wydedukowany na podstawie reguł wnioskowania o typie (type inference rules) jest zgodny z typem T2
 • Co to jest Ziarnistość Definicja danych będącej przedmiotem pewnych szczególnych procesów działających na bazie danych. Rozróżnia się ziarnistość blokowania (locking
 • Co to jest Zlecenie Definicja Dowolny komunikat wysłany do serwera (lub do obiektu) zlecający wykonanie usługi na rzecz klienta (lub innego obiektu
 • Co to jest Referencji Zliczanie Definicja zbierania nieużytków (garbage collection) polegająca na tym, że każdy obiekt jest wyposażony w licznik określający, ile referencji (lub
 • Co to jest Powiązanie Zwisające Definicja Powiązanie, które prowadzi do nieistniejącego obiektu
 • Co to jest Wskaźnik Zwisający Definicja Wskaźnik, który nie jest identyfikatorem aktualnie przechowywanego obiektu, i którego wartość nie jest zerowa (NIL
 • Co to jest Złączenie Definicja występujących w systemach relacyjnych. Umożliwia utworzenie tablicy, która w logiczny sposób łączy informacje zawarte w dwóch (lub więcej
 • Co to jest Naturalne Złączenie Definicja na identyczności nazw kolumn złączanych tablic. Np. naturalne złączenie tablic: FIRMA(NrFirmy, Nazwa, Adres) oraz PRACOWNIK(NrPrac
 • Co to jest Zależne Złączenie Definicja Patrz: zależne złączenie
 • Co to jest Zewnętrzne Złączenie Definicja Patrz: zewnętrzne złączenie
 • Co to jest Złożoność Definicja miara jakościowa odzwierciedlająca stopień skomplikowania danego problemu, poziom trudności rozwiązania problemu, lub stopień
 • Co to jest Atrybut Złożony Definicja Patrz: atrybut złożony
 • Co to jest Obiekt Złożony Definicja Patrz: obiekt złożony
 • Co to jest Zamiataj I Znacz Definicja zbierania nieużytków. Zakłada się, że każdy obiekt jest wyposażony w jednobitowy znacznik. W pierwszej fazie (znacz) następuje wyzerowanie
 • Co to jest Wartości Na Zorientowany Definicja wprowadzających pojęcia wewnętrznego identyfikatora danej; np. model relacyjny, zagnieżdżone relacje, modele funkcjonalne i modele oparte o
 • Co to jest Obiektowo Zorientowany Definicja Inaczej obiektowy; patrz: obiektowość
 • Co to jest zunifikowany język do modelowania Definicja Patrz: UML
 • Co to jest Związek Definicja asocjacyjne pomiędzy encjami, np. powiązanie PracujeW pomiędzy encją Pracownik i encją Firma. W modelach obiektowych związek taki nosi

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Związek, Zunifikowany Język Do Modelowania, Zorientowany Obiektowo, Zorientowany Na Wartości, Znacz I Zamiataj, Złożony Obiekt, Złożony Atrybut, Złożoność przykłady.

Działanie Związek, Zunifikowany Język Do Modelowania, Zorientowany zastosowanie.