Typ Wyliczeniowy, Typ
wyliczeniowy wbudowany co to jest

Definicje komputerowe na T

 • Co to jest Tid Definicja Patrz: identyfikator krotki
 • Co to jest Klient Tłusty Definicja Patrz: mocny klient
 • Co to jest Theta Definicja zaimplementowany w obiektowym systemie zarządzania bazą Thor. Posiada mocną statyczną kontrolę typów i automatyczne zbieranie nieużytków
 • Co to jest Atrybutu Typ Definicja dotyczące wartości atrybutu obiektu, które ustala (często implicite) format, długość, zakres wartości, sposób reprezentacji oraz
 • Co to jest Konstruowany Typ Definicja typów struct, union i enum, umożliwiający konstruowanie bardziej złożonych wyrażeń typologicznych z wyrażeń prostszych
 • Co to jest Tools Definicja obiektowości, organizowana przez Interactive Software Engineering, firmę zajmującą się rozwojem i promocją języka Eiffel
 • Co to jest Amigos Three Definicja Trzej przyjaciele. Często spotykane określenie twórców UML: G. Boocha, I. Jacobsona oraz J. Rumbaugha
 • Co to jest Trwałość Definicja oznaczająca zachowywanie jej wartości dłużej niż czas pojedynczego uruchomienia programu (zwykle dowolnie długo). Trwałość jest podstawową
 • Co to jest Korzeń Trwały Definicja Trwały obiekt stanowiący początek hierarchii lub sieci trwałych obiektów w koncepcji określanej jako trwałość poprzez osiągalność
 • Co to jest Wystąpienia Tworzenie Definicja szablonu lub wzorca, którym jest klasa lub typ. Niekiedy termin ten oznacza również utworenie klasy poprzez określenie parametru dla klasy
 • Co to jest Potomny Typ Definicja Patrz: typ pochodny
 • Co to jest Szablonowy Typ Definicja Zwykle chodzi o konstruktor typów masowych, takich jak set, sequence, bag, array. Patrz też: klasa szablonowa
 • Co to jest Asocjacyjna Tablica Definicja relacyjnym, realizującej związek (relationship, association) pomiędzy dwoma lub więcej tablicami. Tablica taka zawiera zwykle klucze obce
 • Co to jest Terrorysta Teoretyczny Definicja którego kariera była oparta na rozwijaniu i propagowaniu zmatematyzowanych teorii (patrz: pseudoteoria). Teorie te nazywa matematycznymi
 • Co to jest Transakcja Definicja posiadająca własności określane skrótem ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability): atomowość, spójność, izolacja, trwałość
 • Co to jest Manifest Trzeci Definicja Patrz: manifest
 • Co to jest Kompozytowy Typ Definicja Typ nieelementarny; typ zdefiniowany przy pomocy konstruktorów typów (np. struct) i innych typów
 • Co to jest Tapos Definicja Czasopismo z zakresu systemów obiektowych
 • Co to jest Obiektów Modelowania Technika Definicja Patrz: OMT
 • Co to jest Masochista Teoretyczny Definicja Termin J. Rumbaugha oznaczający osobę próbującą (bezskutecznie) stosować w inżynierii oprogramowania metody matematyczne
 • Co to jest Projektowa Transakcja Definicja Termin oznaczający długą i/lub zagnieżdżoną transakcję
 • Co to jest Metody Treść Definicja Patrz: ciało metody
 • Co to jest Zmienna Trwała Definicja Zmienna, która ma wszystkie własności zmiennej języka programowania, ale zachowuje swoją wartość pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu
 • Co to jest Identyfikator Trwały Definicja Unikalny identyfikator obiektu, który nie zmienia się podczas całego życia obiektu
 • Co to jest Architektura Trzywarstwowa Definicja Patrz: architektura trzywarstwowa
 • Co to jest Abstrakcyjny Typ Definicja Patrz: abstrakcyjny typ danych
 • Co to jest Podstawowy Typ Definicja Patrz: typ prymitywny
 • Co to jest Tabela Definicja relacyjnych systemach baz danych, często nazywana relacją. Tabela składa się z wierszy lub inaczej krotek. Należy zwrócić uwagę, że
 • Co to jest Tablica Definicja relacyjnych. W językach programowania termin ten oznacza strukturę danych tego samego typu, której elementy są indeksowane liczbami
 • Co to jest Dynamiczna Tablica Definicja konstruktor typów masowych. Tablica dynamiczna jest podobna do sekwencji, z możliwością dowolnego rozszerzania na końcu oraz z dostępem
 • Co to jest Pośrednia Tablica Definicja logicznych identyfikatorów obiektów. Wiersze tej tablicy zawierają pary i umożliwiają odszukanie
 • Co to jest Ip Tcp Definicja protokoły komunkacyjne w sieci Internet (warstwa sieciowa i transportowa modelu ISO/OSI). Służą do łączenia oddzielnych fizycznie sieci w
 • Co to jest Teoretyk Definicja zmatematyzowane teorie, w szczególności teorie dotyczące obiektowości. W informatyce jest to ostatnio określenie pejoratywne (patrz
 • Co to jest Terabajt Definicja 000 000 (1000 miliardów) bajtów. W informatyce obowiązuje atawistyczny stereotyp, zgodnie z którym terabajt jest to 240, czyli 1 099 511
 • Co to jest This Definicja Wskazanie adresata komunikatu (ten). Patrz: self
 • Co to jest Thor Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych.http://www.pmg.lcs.mit.edu/Thor.html
 • Co to jest Tożsamość Definicja istnieje i jest odróżnialny od innych obiektów niezależnie od jego aktualnego stanu (wartości atrybutów), który może się zmieniać
 • Co to jest Domknięcie Tranzytywne Definicja Tranzytywne domknięcie R* relacji R jest definiowane następująco:x R y -> x R* yx R y and y R* z -> x R* ztj. relacja R* zawiera parę
 • Co to jest Dziedziczenie Poprzez Trwałość Definicja danych, w której cecha trwałości jest cechą definiowanej klasy oraz wszystkich jej podklas. Wadą tej koncepcji jest ograniczenie
 • Co to jest Osiągalność Poprzez Trwałość Definicja ustalająca, że każdy obiekt osiągalny z trwałego obiektu (np. podobiekt, obiekt powiązany poprzez wskaźnik) jest również trwały. Zakłada
 • Co to jest Obiekt Trwały Definicja Obiekt przechowywany w bazie danych; obiekt nie zmieniający swego stanu pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu aplikacyjnego
 • Co to jest Trwanie Definicja po potwierdzeniu transakcji jej skutki są trwałe i nie mogą być odwrócone poprzez jakikolwiek przypadek, np. zanik zasilania komputera
 • Co to jest Normalna Postać Trzecia Definicja normalnej, jeżeli nie zawiera tranzytywnych zależności funkcyjnych, tj. takich trzech atrybutów A, B i C, że zachodzi A * B oraz B * C
 • Co to jest Typ Definicja może przybierać dany byt programistyczny (zmienna, obiekt, parametr); specyfikacja budowy obiektu; specyfikacja interfejsu procedury lub
 • Co to jest Konkretny Typ Definicja abstrakcyjnych typów danych, eksponujący fakt, że pojęcie typu (w systemach z mocną kontrolą typów) jest różne od pojęcia abstrakcyjnego
 • Co to jest Masowy Typ Definicja dużą, nieznaną z góry i nieograniczoną liczbę elementów. Zwykle za typ masowy uważa się sekwencję (sequence) - rozszerzalny ciąg elementów
 • Co to jest Nieprzejrzysty Typ Definicja nie jest udostępniona (jest ukryta) dla użytkownika. Np. użytkownik może wiedzieć, że pewien obiekt jest typu Video, ale nie musi wiedzieć
 • Co to jest Parametryzowany Typ Definicja zwykle typem lub wartością. Np. typ set (zbiór) jest parametryzowany typem elementu zbioru (np. set(integer), zaś typ array jest
 • Co to jest Pochodny Typ Definicja utworzony na podstawie typu bazowego. W Ada95 termin ten oznacza dowolny typ utworzony na podstawie innego typu. Synonim: typ potomny
 • Co to jest Prymitywny Typ Definicja jest niepodzielna (nie zawiera bardziej prymitywnych wartości). Typy prymitywne w danym języku są wbudowane, lub można je utworzyć na
 • Co to jest Referencyjny Typ Definicja do obiektów, krotek, itd. W SQL3 wartość typu referencyjnego może być zapamiętana w tablicy i następnie użyta jako bezpośrednia referencja
 • Co to jest Rozróżniony Typ Definicja poprzez nadanie nowej nazwy dla już zdefiniowanego typu. Nowy typ jest traktowany jako oddzielny (nieporównywalny) typ. Koncepcja typów
 • Co to jest Wbudowany Typ Definicja programowania (np. int, float, char, itd.), stanowiący nieodłączną jego część, skojarzony z predefiniowanymi operacjami (+, =, itd
 • Co to jest Wyliczeniowy Typ Definicja Typ, którego wartości są explicite wyliczone; np. typ boolean = {true, false} lub typ Zawód = {asystent, adiunkt, docent, profesor

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Typ Wyliczeniowy, Typ Wbudowany, Typ Rozróżniony, Typ Referencyjny, Typ Prymitywny, Typ Pochodny, Typ Parametryzowany, Typ Nieprzejrzysty, Typ Masowy, Typ przykłady.

Działanie Typ Wyliczeniowy, Typ Wbudowany, Typ Rozróżniony, Typ zastosowanie.