Szybka Budowa Prototypów
szybka budowa prototypów co to jest

Definicje komputerowe na S

 • Co to jest Wołań Stos Definicja Patrz: stos środowisk
 • Co to jest Aktywny System Definicja System zawierający aktywne reguły, aktywnych agentów lub aktywne obiekty. Patrz też: aktywny SZBD
 • Co to jest Obiektowy Schemat Definicja Schemat bazy danych zapisany w języku definicji danych systemu obiektowego (DDL, Data Definition Language), np. w ODL wg standardu ODMG
 • Co to jest Spadkowy Definicja Określenie starszego systemu, patrz: spadek
 • Co to jest Spaghetti Definicja projektu, diagramu o bardzo skomplikowanej budowie, której logika jest trudna do zrozumienia lub do zdekomponowania. Patrz też: bizantyjski
 • Co to jest Specjalizacja Definicja obiektów. Termin jest używany w dwóch podobnych znaczeniach: (1) Specjalizacja oznacza relację pomiędzy daną klasą i jej klasą podrzędną
 • Co to jest Początkowy Stan Definicja Określenie stanu w diagramach stanów, w którym rozpoczyna się działanie opisywane tym diagramem. Zwykle jest jeden stan początkowy
 • Co to jest Super Definicja pseudozmienna odwołująca się do nadklasy danego obiektu. W odróżnieniu od self, super oznacza, że poszukiwanie metody zaczyna się nie od
 • Co to jest Sina Definicja Współbieżny obiektowy język programowania wykorzystujący model CFOM (Composition Filters Object Model).http://wwwtrese.cs.utwente.nl/sina
 • Co to jest Sintropy Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania systemów informatycznych.http://www.objectdesigners.co.uk/syntropy
 • Co to jest Danych Skład Definicja Struktura danych i pakiet procedur do utrzymywania i zarządzania danymi na poziomie fizycznym na dysku lub w pamięci operacyjnej
 • Co to jest Soma Definicja Obiektowa metodyka analizy i projektowania systemów informatycznych
 • Co to jest Wyjątek Spowodować Definicja Patrz: podnieść wyjątek
 • Co to jest Sqa Definicja Zapewnienie jakości oprogramowania
 • Co to jest Końcowy Stan Definicja Określenie stanu w diagramach stanów, w którym następuje zakończenie wszelkich akcji. Może być wiele stanów końcowych
 • Co to jest Obiektu Stan Definicja Aktualna kombinacja wszystkich wartości przechowywanych wewnątrz obiektu; zmiana dowolnej z nich oznacza zmianę stanu obiektu
 • Co to jest Starburst Definicja Prototyp systemu obiektowo-relacyjnego zbudowany przez IBM, nie rozpowszechniany na rynku
 • Co to jest Federacyjny Schemat Definicja którym uwidocznione są te zasoby danych, które autonomiczne węzły sieci komputerowej zadeklarowały jako dostępne dla danego rozproszonego
 • Co to jest Fizyczny Schemat Definicja danych (indeksy, struktury pomocnicze, pliki, wskaźniki, fizyczną organizację zbiorów, itp.) dla poszczególnych elementów schematu
 • Co to jest Wewnętrzny Schemat Definicja Patrz: schemat fizyczny
 • Co to jest Serwer Definicja Element architektury klient-serwer realizujący zlecenia klientów
 • Co to jest Si Definicja System Informatyczny, System Informacyjny (Information System, IS
 • Co to jest Słoń Definicja Duży, szary ssak z rzędu trąbowców. Patrz też: mrówka
 • Co to jest Słownik Definicja baza danych terminów oraz ich wyjaśnień dotyczących pewnej dziedziny działalności związanej np. z analizą i projektowaniem SI. Słownik jest
 • Co to jest Danych Słownik Definicja szczególności opis klas) przechowywanych w bazie danych, które może być używane przez wiele aplikacji. Synonimy: katalog, metadane
 • Co to jest Strażnik Definicja Określenie warunku boolowskiego, który zapobiega wejściu programu w nieskończoną pętlę. Często jest to również synonim asercji
 • Co to jest Superklasa Definicja Patrz: nadklasa
 • Co to jest Szbd Definicja Patrz: System Zarządzania Bazą Danych
 • Co to jest Sekwencja Definicja np. standardu ODMG) konstruktor typów lub klas. Wartość lub obiekt typu sekwencja jest kontenerem zawierającym wiele (dowolnie dużo
 • Co to jest Danych Semantyka Definicja Znaczenie danych; odwzorowanie danych w obrazy pojęciowe dotyczące modelowanej rzeczywistości
 • Co to jest Bjarne Stroustrup Definicja Główny twórca i propagator języka C
 • Co to jest Struktura Definicja Termin C++ na oznaczenie zestawu nazwanych wartości; inaczej zapis lub rekord
 • Co to jest Pojęciowy Schemat Definicja postaci diagramu pojęciowego klas, ich hierarchii i powiązań. Schemat pojęciowy odwołuje się przede wszystkim do ludzkiego myślenia
 • Co to jest Selekcja Definicja zapytań, który tworzy nową relację poprzez wybranie z wejściowej relacji wierszy spełniających pewien warunek (zwany predykatem). W
 • Co to jest Selektor Definicja komunikatu ustalająca nazwę metody. Zwykle selektorem nazywa się operację, która odczytuje własność obiektu, ale jej nie zmienia
 • Co to jest Self Definicja w ciele metody i identyfikujące obiekt, do którego został wysłany komunikat zawierający nazwę tej metody; często używa się także słowa this
 • Co to jest Danych Model Semantyczny Definicja takie jak: generalizacja, specjalizacja, asocjacja, agregacja, klasyfikacja, które ułatwiają odwzorowanie modelowanego fragmentu
 • Co to jest Semantyka Definicja się badaniem znaczenia wyrazów, fraz, zdań, etc. W informatyce terminu tego używa się w sytuacjach, kiedy mówimy o znaczeniu tekstu (np
 • Co to jest Synchronizacja Definicja równoległą) pracę wielu procesów, których celem jest przeciwdziałanie niekorzystnym interferencjom procesów. Synchronizacja ustala podział
 • Co to jest Nih Syndrom Definicja psychologiczny przeszkadzający ponownemu użyciu. Polega nad tym, że twórcy oprogramowania świadomie lub podświadomie unikają stosowania
 • Co to jest semantyka oparta na kopiowaniu Definicja konstrukcji gramatycznej, w której operuje się na kopii argumentu lub składowej tej konstrukcji. Np. iteratorfor each x in K do p(x)(gdzie
 • Co to jest Samoreferencja Definicja został wysłany komunikat. Samoreferencji używa się wewnątrz ciała metody wywoływanej po odebraniu komunikatu; do tego celu służą
 • Co to jest Sather Definicja języka Eiffel. Podstawowymi założeniami tego języka są m.in.: efektywność (maszynowa), elegancja definicji, bogata biblioteka klas
 • Co to jest Scenariusz Definicja np. MainstreamObjects. Sekwencja czynności lub transakcji realizująca konkretną funkcję użytkową systemu. Pojęcie scenariusza jest bliskie
 • Co to jest Danych Bazy Schemat Definicja w sformalizowanym języku. W obiektowych bazach danych schemat jest formalnym opisem zawartości bazy danych uwzględniającym klasy
 • Co to jest Globalny Schemat Definicja danych, w której wszystkie miejsca w rozproszonej bazie danych są objęte jednym globalnym schematem, jednakowym dla każdego miejsca
 • Co to jest Logiczny Schemat Definicja danych na poziomie abstrakcji niezbędnym dla prawidłowego manipulowania danymi przez programistę i użytkownika, bez konieczności
 • Co to jest semantyka oparta na referencjach Definicja konstrukcji gramatycznej, w której operuje się na referencji do argumentu lub składowej tej konstrukcji. Np. iteratorfor each x in K do p(x
 • Co to jest Aplikacji Serwer Definicja three-tier architecture) zbierający zlecenia od klientów, realizujący logikę biznesu, wysyłający zlecenia do serwerów, zbierający wyniki
 • Co to jest Serwlet Definicja po stronie serwera WWW (w odróżnieniu od apletu, który wykonuje się po stronie klienta) i realizuje zlecenia wysyłane od klienta (np
 • Co to jest Mellor Shlaer Definicja i projektowania systemów informatycznych integrująca własności strukturalne i behawioralne. Patrz: OOSA.http://www.projtech
 • Co to jest Danych Model Sieciowy Definicja posiadają wewnętrzne identyfikatory (lub adresy), zaś związki semantyczne pomiędzy danymi są reprezentowane poprzez powiązania referencyjne
 • Co to jest Wyszukiwawczy Silnik Definicja które pozwala wyszukiwać informacje na stronach WWW lub w dużych bazach danych tekstowych. Przykładami silników wyszukiwawczych są: Yahoo
 • Co to jest 67 Simula Definicja za przodka obiektowości w programowaniu. Został opracowany w Norweskim Centrum Obliczeniowym w Oslo. Wprowadza klasy, podklasy, wirtualne
 • Co to jest Czasowy Stempel Definicja programistycznym (obiekcie, transakcji, zdarzeniu, itd.), do którego wpisywany jest bieżący czas wykonania pewnej operacji. Precyzja
 • Co to jest Skalowalność Definicja komputerowego do sprawnego działania w warunkach rosnącej liczby użytkowników, zwiększającej się objętości przetwarzanych danych lub
 • Co to jest Obiektów Skład Definicja Struktura danych i pakiet procedur do utrzymywania i zarządzania obiektami na poziomie fizycznym na dysku lub w pamięci operacyjnej
 • Co to jest Obiektów Trwałych Skład Definicja klas, metod do utrzymywania i zarządzania trwałymi obiektami na poziomie fizycznym. Z punktu widzenia architektury systemu obiektowej bazy
 • Co to jest Danych Składnica Definicja Mała wyspecjalizowana hurtownia danych, stanowiąca fragment większej hurtowni danych
 • Co to jest Składowanie Definicja Okresowe tworzenie kopii bazy danych, umożliwiających odtworzenie jej stanu w przypadku awarii systemu lub utraty spójności danych
 • Co to jest Skojarzenie Definicja klasami, np. jak często obiekty jednej klasy występują razem z obiektami innej klasy, jak często obiekty jednej klasy wysyłają komunikaty
 • Co to jest Typów Kontrola Słaba Definicja Brak kontroli typów lub silnie ograniczona kontrola typów
 • Co to jest Typowany Słabo Definicja Nie podlegający kontroli typów lub podlegający bardzo ograniczonej kontroli typów
 • Co to jest Stereotyp Definicja elementów modelu, np. klas, posiadająca semantyczne konsekwencje. Np. w metodyce Objectory (Jacobsona) wprowadzono trzy rodzaje obiektów
 • Co to jest Smalltalk Smalltalk Definicja opracowany w latach 1976-83 w Xerox Palo Alto Research Center w Kalifornii. Wprowadza klasy, podklasy, wirtualne funkcje, przesyłanie
 • Co to jest Som Definicja klas oferowana przez IBM. SOM ustala model obiektowy (zbliżony do OMG CORBA) oraz umożliwia dzielenie bibliotek klas niezależnie od języka
 • Co to jest Spadek Definicja aplikacji, które muszą być przystosowane, zaadoptowane lub zintegrowane z nowszymi systemami lub technologiami bez ponoszenia nadmiernych
 • Co to jest Specyfikacja Definicja programistycznego (procedury, modułu, klasy, obiektu, bazy danych, itd.) określający reguły jego użycia lub ustalający podstawowe założenia
 • Co to jest Spójność Definicja przetwarzania z biznesem, dla którego dedykowany jest system. Spójność jest innym pojęciem niż integralność. Np. baza danych jest
 • Co to jest Sprawdzian Definicja próbnych przebiegów pozwalający ustalić i porównać parametry eksploatacyjne pewnego sprzętu lub oprogramowania. Zwykle testowana jest
 • Co to jest Wskaźnik Sprytny Definicja zachowuje się jak normalny wskaźnik, ale operacje na takim wskaźniku wykorzystują zdefiniowane przez programistę operatory, które
 • Co to jest Dostępem Sterowanie Definicja zasobów, funkcji lub usług systemu dla poszczególnych użytkowników. Niekiedy tym terminem oznacza się także reguły hermetyzacji (np. dostęp
 • Co to jest Wersjami Sterowanie Definicja produktu programistycznego. Wersje mogą dotyczyć mutacji danego produktu związanych z różnymi platformami, na których ma pracować, mutacji
 • Co to jest Geograficznej Informacji System Definicja System przechowujący informację o pewnym terytorium (zwykle mapy o różnej skali, przeznaczeniu, poziomie szczegółowości i typie
 • Co to jest Sql Definicja zaimplementowany w większości systemów relacyjnych, bardzo często stanowiący wzorzec odniesienia w literaturze poświęconej obiektowości
 • Co to jest Sql3 Definicja przez ANSI (American National Standard Institute) oraz ISO, następca i rozszerzenie SQL-92. W założeniu, ma to być uniwersalny język
 • Co to jest Stan Definicja zmiennych (trwałych i ulotnych), wartości wszystkich obiektów (trwałych i ulotnych), wartości zmiennych środowiskowych, wartości licznika
 • Co to jest Faktyczny Standard Definicja wyniku porozumienia pomiędzy firmami lub w wyniku narzucenia pewnego rozwiązania przez jedną dominującą firmę. Standardem faktycznym są np
 • Co to jest Prawny Standard Definicja standardyzacyjne takie jak ISO i ANSI. Standardem prawnym jest np. ASCII, SQL-92. Będzie nim też (po zakończeniu prac i zatwierdzeniu) SQL3
 • Co to jest Członkowska Funkcja Statyczna Definicja Termin C++; statycznie wiązana funkcja zdefiniowana w ramach klasy
 • Co to jest Klasyfikacja Statyczna Definicja Przypisywanie obiektu do klasy w momencie jego utworzenia, brak możliwości zmiany klasy obiektu
 • Co to jest Typów Kontrola Statyczna Definicja Kontrola typów mająca miejsce podczas czasu kompilacji; patrz też: mocna kontrola typów
 • Co to jest Wiązanie Statyczne Definicja Wiązanie nazw występujących w programie, które ma miejsce podczas kompilacji
 • Co to jest Polimorfizm Statyczny Definicja Patrz: przeciążanie
 • Co to jest Std Definicja Diagram stanów, diagram zmiany stanów; termin OMT i UML
 • Co to jest Zdarzeniami Sterowany Definicja rodzaju języków programowania) polegającej na wyróżnianiu zdarzeń zachodzących w środowisku programu (np. naciśnięcie klawisza Esc
 • Co to jest Otwarty System Definicja Patrz: otwarty system
 • Co to jest Sterta Definicja dynamicznego alokowania i zwalniania pewnych bloków pamięci. W językach programowania (takich jak C/C++) służy ona do alokowania i
 • Co to jest Środowisk Stos Definicja mechanizmem implementacji większości języków programowania (w tym obiektowych). Stos ten składa się z środowisk lub tzw. rekordów aktywacji
 • Co to jest strategia od dołu do góry Definicja projektowania lub konstruowania oprogramowania polegająca na tym, że początkowe decyzje dotyczą szczegółów, następnie szczegóły zamyka się
 • Co to jest strategia od góry do dołu Definicja projektowania lub konstruowania oprogramowania polegająca na tym, że początkowe decyzje dotyczą najbardziej ogólnego, abstrakcyjnego
 • Co to jest strategia od środka na zewnątrz Definicja Strategia projektowania lub konstruowania oprogramowania polegająca na tym, że początkowe decyzje koncentrują się na rzeczach
 • Co to jest Klas Struktura Definicja Graf, którego węzłami są klasy, zaś krawędzie wyznaczają związki dziedziczenia. Patrz też: hierarchia klas, krata klas
 • Co to jest Obiektów Struktura Definicja Graf, którego węzłami są obiekty, zaś krawędziami powiązania pomiędzy obiektami
 • Co to jest Typów Równoważność Strukturalna Definicja Patrz: strukturalna zgodność typów
 • Co to jest Typów Zgodność Strukturalna Definicja typ T1 bytu programistycznego (np. wyrażenia - parametru aktualnego metody) wydedukowany na podstawie reguł wnioskowania o typie (type
 • Co to jest Osiągalności Studium Definicja czy dane przedsięwzięcie organizacyjne lub techniczne jest wykonalne przy założonych środkach, celach i ograniczeniach. Synonim: faza
 • Co to jest Surogat Definicja Identyfikator obiektu generowany przy pomocy algorytmu zapewniającego jego unikalność; inaczej identyfikator logiczny
 • Co to jest Adaptive Sybase Definicja Server Obiektowo-relacyjny system zarządzania bazą danych
 • Co to jest Sygnatura Definicja zawierająca:nazwę;nazwy, typy i kolejność jej parametrów (argumentów);typ zwracanego wyniku;nazwy powodowanych wyjątków.Sygnatura niekiedy
 • Co to jest Synchroniczny Definicja który nie działa równolegle z innymi przebiegami. Przebieg synchroniczny blokuje sterowanie programu aż do swojego zakończenia
 • Co to jest system zarządzania bazą danych, SZBD Definicja szczególności następujące mechanizmy:środki do gromadzenia, utrzymywania i administrowania trwałymi i masowymi zbiorami danych;środki
 • Co to jest system zarządzania bazą wiedzy Definicja zawiera także reguły, które są automatycznie wykorzystywane przy realizacji zapytań lub zleceń. Różnica pomiędzy systemem zarządzania bazą
 • Co to jest Szablon Definicja parametryzowanej metaklasy lub funkcji. Szablon ustala rodzinę klas. Szablony są jedną z form polimorfizmu parametrycznego i wzmacniają
 • Co to jest Szeregowalność Definicja transakcji. Szeregowalność oznacza, że współbieżne wykonanie transakcji jest poprawne wtedy i tylko wtedy, jeżeli jego efekt jest dokładnie
 • Co to jest Szeregowanie Definicja procedury (wraz z argumentami) na sekwencję znaków w odpowiednim formacie, który jest odpowiedni do przesłania poprzez sieć. Odwrotny
 • Co to jest 1 Szkielet Definicja projekt odpowiadający rozwiązaniu pewnej grupy podobnych problemów. Termin występuje również jako oznaczenie prefabrykowanych bloków
 • Co to jest 2 Szkielet Definicja generowany kod w konkretnym języku programowania (np. w C++) po stronie serwera obiektów; jest on tworzony z wyrażenia IDL. Taki szkielet
 • Co to jest Skrzynka Szklana Definicja Patrz: biała skrzynka
 • Co to jest Aplikacji Budowa Szybka Definicja Patrz: RAD
 • Co to jest szybka budowa prototypów aplikacji Definicja Patrz: RAP

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Szybka Budowa Prototypów Aplikacji, Szybka Budowa Aplikacji, Szklana Skrzynka, Szkielet (2), Szkielet (1), Szeregowanie, Szeregowalność, Szablon, System przykłady.

Działanie Szybka Budowa Prototypów Aplikacji, Szybka Budowa Aplikacji zastosowanie.