Rzutowanie, R-Wartość
rzutowanie wartość rumbaugh co to jest

Definicje komputerowe na R

 • Co to jest Rexx Definicja programowania będący integralną częścią systemu operacyjnego OS/2 firmy IBM. Posiada elementy obiektowości.http://www2.hursley.ibm
 • Co to jest Asocjacji Rola Definicja Patrz: rola (2
 • Co to jest Reguła Definicja danych lub bazie wiedzy, która jest interpretowana lub uruchamiana przez system. Rodowód pojęcia pochodzi od reguł logicznych, np. klauzul
 • Co to jest Reinżynieria Definicja celem odtworzenia go w nowej formie (lepszej z ekonomicznego i/lub użytkowego punktu widzenia), a następnie ponowna implementacja tego
 • Co to jest Relewancja Definicja określająca precyzję lub odpowiedniość wyniku wyszukiwania, tj. w jakim stopniu rezultat wyszukiwania (tekstów, pozycji bibliograficznych
 • Co to jest Danych Baza Rozproszona Definicja geograficznie, ale opisywana przez pewien globalny schemat (zwany niekiedy schematem federacyjnym). Istotą rozproszonej bazy danych (w
 • Co to jest Manager Object Raima Definicja Obiektowy SZBD wspomagający programowanie w C++.http://www.raima.com/products/rom.cfm
 • Co to jest Rdbms Definicja Patrz: relacyjny system zarządzania bazą danych
 • Co to jest Rap Definicja Określenie techniki do szybkiej budowy prototypów; zwykle jest to pewien język czwartej generacji (4GL) lub narzędzie RAD
 • Co to jest Rekord Definicja Patrz: zapis
 • Co to jest Replikator Definicja którego zadaniem jest podtrzymywanie spójnych kopii danych w różnych oddalonych geograficznie miejscach. W przypadku aktualizacji dowolnej
 • Co to jest Rose Definicja Narzędzie CASE firmy Rational, stosujące m.in. notację UML.http://www.rational.com/products/rose
 • Co to jest Rpc Definicja Patrz: wołanie odległej procedury
 • Co to jest Referencja Definicja program lub zapytanie. (Inaczej: odwołanie, odsyłacz, odnośnik.) Referencja jest pojęciem dość bliskim pojęciu wskaźnika (pointer). Istotna
 • Co to jest Lingwistyczna Refleksja Definicja Patrz: refleksja
 • Co to jest Biznesowa Reguła Definicja Reguła realizująca pewną powtarzalną sytuację w biznesie lub pewne ograniczenie związane z biznesem. Patrz: też: aktywne reguły
 • Co to jest relacyjny system zarządzania bazą danych, RSZBD Definicja Systemy takie jak: Oracle, Sybase, Ingres, DB2, Informix, Progress, Dbase, MS SQL Server, i wiele innych. Patrz: relacyjna baza danych
 • Co to jest Interfejsów Repozytorium Definicja przechowywania definicji interfejsów (specyfikacji klas), które może być przeszukiwane przy pomocy standardowych środków. Repozytorium
 • Co to jest Rfi Definicja przez OMG celem ustalenia stopnia zainteresowania członków OMG konkretnym elementem standardu CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest Rfp Definicja przez OMG celem ustalenia szczegółów, propozycji i wymagań dotyczących konkretnego elementu standardu CORBA.http://www.omg.org
 • Co to jest Rozprzestrzenianie Definicja przygotowanego na daną platformę do pracy na innych platformach. Terminem tym określa się również przypisanie składowych danego
 • Co to jest Rozszeregowanie Definicja Patrz: szeregowanie
 • Co to jest Rozszerzalność Definicja lub jakościowa miara określająca łatwość, z jaką dany system lub język można rozszerzyć o nowe funkcje. W węższym znaczeniu zwykle chodzi o
 • Co to jest Rszbd Rozszerzony Definicja Patrz: rozszerzony relacyjny SZBD
 • Co to jest Relacyjny Rachunek Definicja zapytań będący pewnym podzbiorem języka rachunku predykatów. Istotną własnością rachunku relacyjnego miała być jego matematyczna
 • Co to jest Rad Definicja tym określa się narzędzia i techniki programowania umożliwiające szybką budowę prototypów lub gotowych aplikacji, z reguły oparte o
 • Co to jest Orb Rdzeń Definicja Część pośrednika (ORB) odpowiedzialna za komunikację pomiędzy pośrednikami
 • Co to jest Refleksja Definicja programista pisze program generujący kod programu (w tym samym lub w innym języku), składając go ze stałych stringowych, danych, wejścia z
 • Co to jest reguła wnioskowania o typie Definicja wyrażenia występującego w języku programowania na podstawie typu stałych, podwyrażeń, funkcji, operatorów, itd. uczestniczących w tym
 • Co to jest Zakresu Reguły Definicja rozpatrywania poszczególnych środowisk przechowujących byty programistyczne przy wiązaniu nazw występujących w programie; np. najpierw
 • Co to jest Biznesowych Procesów Reinżynieria Definicja przeprojektowanie procesów przedsiębiorczości dla uzyskania dramatycznego usprawnienia wg krytycznych współczesnych miar wydajności, takich
 • Co to jest Relacja Definicja podzbiór iloczynu kartezjańskiego pewnych dziedzin (zbiorów). Relacja stała się podstawowym pojęciem relacyjnego modelu danych, jednakże w
 • Co to jest Danych Baza Relacyjna Definicja informatycznej ideologii określanej jako relacyjny model baz danych . Ideologię tę zaproponował E.F.Codd w 1970 r., zaś nieco później
 • Co to jest Perspektywa Relacyjna Definicja zapytanie (np. w SQL). Relacyjna perspektywa zawiera dane, które pochodzą z jednej lub kilku zapamiętanych tablic. Perspektywy zwykle nie
 • Co to jest Replikacja Definicja odległym od miejsca przechowywania oryginału. Replikacje zmniejszają obciążenie sieci oraz zwiększają dostępność danych, niezawodność i
 • Co to jest Repozytorium Definicja danych. Zwykle intencją tego terminu jest skład przechowujący dane różnych typów (dokumenty, klasyczne dane, dane multimedialne, programy
 • Co to jest Implementacji Repozytorium Definicja miejsce przechowywania informacji o implementacji obiektów, wraz z usługami pozwalającymi zidentyfikować oraz zlokalizować obiekt.http
 • Co to jest Rmi Definicja wymiany obiektów (ORB) firmy JavaSoft rozszerzający język Java. Poprzednie wersje nie były kompatybilne ze standardem CORBA; obecnie, w
 • Co to jest 1 Rola Definicja specjalizacja obiektu. Każdy obiekt może jednocześnie występować w wielu rolach. Rola importuje wszystkie atrybuty wraz z ich wartościami z
 • Co to jest 2 Rola Definicja diagramach obiektowych) rola jest nazwą przypisaną do jednej dziedziny związku (asocjacji), np. związek Ślub łączący 3 osoby (mężczyznę
 • Co to jest 3 Rola Definicja systemów informatycznych rolą określa się kategorię pracownika lub użytkownika, będącego podmiotem systemu informatycznego lub projektu
 • Co to jest Roughwave Definicja firmę Rough Wave Software. Zawiera m.in. standardową bibliotekę C++, klasy do pisania aplikacji wielowątkowych (multithreaded), pomost
 • Co to jest Obiekty Rozproszone Definicja są zlokalizowane w różnych, geograficznie oddalonych węzłach sieci komputerowej. Niekiedy z tym terminem wiązana jest możliwość
 • Co to jest rozproszony powszechny model obiektowy Definicja Patrz: DCOM
 • Co to jest Obiektowy System Rozproszony Definicja rozproszenie obiektów oraz własność przezroczystości (transparency); tj. programista działający w systemie rozproszonym nie musi zajmować
 • Co to jest Szbd Relacyjny Rozszerzony Definicja niestandardowe funkcje, np. przetwarzanie multimediów, obiektowość, reguły, abstrakcyjne typy danych, zintegrowanie z WWW, hurtownie danych
 • Co to jest Oprogramowania Rozwój Definicja Proces analizy, projektowania, konstrukcji, testowania i wdrażania oprogramowania. Synonim: wytwórstwo oprogramowania
 • Co to jest Równorzędny Definicja oprogramowania, która w danym systemie lub sieci jest równorzędna w stosunku do innych jednostek; zwykle określenie to występuje w
 • Co to jest Równorzędnego Do Równorzędny Definicja oprogramowania (oraz rodzaju komunikacji), w której występują dwie lub więcej jednostek na tym samym poziomie, równorzędnych
 • Co to jest Rszbd Definicja Relacyjny System Zarządzania Bazą Danych
 • Co to jest James Rumbaugh Definicja Główny twórca metodyki obiektowej OMT; jeden z twórców notacji Unified Modeling Language, UML.http://www.rational.com
 • Co to jest Wartość R Definicja które po ewaluacji zwraca wartość, np. 2+2, x+1, sin(x), itd. R-wartość nie może pojawić się po lewej stronie operacji podstawienia, może
 • Co to jest Rzutowanie Definicja Patrz: kast

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Rzutowanie, R-Wartość, Rumbaugh, James, Rszbd, Równorzędny-Do-Równorzędnego, Równorzędny, Rozwój Oprogramowania, Rozszerzony Relacyjny Szbd, Rozproszony System przykłady.

Działanie Rzutowanie, R-Wartość, Rumbaugh, James, Rszbd, Równorzędny zastosowanie.