Python, Punkt Kontrolny
python punkt kontrolny punkt co to jest

Definicje komputerowe na P

 • Co to jest Obiektowych Zleceń Pośrednik Definicja Patrz: ORB
 • Co to jest Przeglądarka Definicja przeglądanie struktury klas, atrybutów, obiektów, powiązań, itd. (Termin homonimiczny z przeglądarkami stron WWW
 • Co to jest programowanie obiektowe wyższego rzędu Definicja Programowanie obiektowe z użyciem typów polimorficznych i funkcji wyższego rzędu; programowanie obiektowe z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Rozważań Przedmiot Definicja Patrz: dziedzina problemu
 • Co to jest Danych Przepływ Definicja Patrz: diagram przepływu danych
 • Co to jest przetwarzanie analityczne on-line Definicja Patrz: OLAP
 • Co to jest Pośredni Przodek Definicja Patrz: pośredni przodek
 • Co to jest Pws Definicja Serwer internetowy na Windows 95 lub 98
 • Co to jest Metody Parametr Definicja momencie wywołania metody i następnie wykorzystywana wewnątrz jej kodu; np. dla metody ZmieńZarobek parametrem może być wartość liczbowa
 • Co to jest 5 Perl Definicja Nowa wersja języka Perl wspomagająca programowanie obiektowe
 • Co to jest Java Persistent Definicja Patrz: PJama
 • Co to jest Pjava Definicja Patrz: PJama
 • Co to jest Niekompletny Podział Definicja znaczeniowych podklas jest mniejsza od zakresu znaczeniowego nadklasy. Np. podklasy Student i Pracownik stanowią niekompletny podział klasy
 • Co to jest Poet Definicja danych oferowany przez firmę Poet Software oparty o język C++. Poet jest uważany za zgodny ze standardem ODMG, chociaż jak dotąd
 • Co to jest Pointer Definicja sierści; dobry węch. Mówiło się onegdaj w staropolszczyźnie: azaliż Waćpan z pointerą polował, że tyle zajęców? . Po zwietrzeniu zwierzyny
 • Co to jest Dyspozycja Pojedyncza Definicja Patrz: dyspozycja
 • Co to jest Transakcji Potwierdzenie Definicja Patrz: potwierdzenie
 • Co to jest Komputerem Wspomagane Projektowanie Definicja Dziedzina niestandardowych zastosowań komputerów; potencjalne pole zastosowań obiektowych baz danych
 • Co to jest Pseudoteoria Definicja informatyki przy użyciu metod matematycznych, wykonana przez osoby posiadające kompetencje matematyczne, ale nie posiadające wiedzy i
 • Co to jest Psm Definicja Patrz: skład trwałych obiektów
 • Co to jest Persistence Definicja Obiektowy system zarządzania bazą danych zrealizowany przez firmę Persistence Software, Inc
 • Co to jest Pochodny Definicja Określenie bytu programistycznego (atrybutu, klasy, asocjacji, itp.), który jest lub może być wyliczony lub wydedukowany z innych bytów
 • Co to jest Wyjątek Podnieść Definicja Spowodować, wygenerować wyjątek; spowodować obecność danego wyjątku w pewnym środowisku lub rejestrze wyjątków
 • Co to jest Spaghetti Do Podobny Definicja Patrz: spaghetti
 • Co to jest Pośrednik Definicja Termin OMG CORBA, inaczej ORB. Patrz: ORB.http://www.omg.org
 • Co to jest Aplikacyjny Program Definicja Program należący do pewnej aplikacji, mający bezpośrednich użytkowników w określonej dziedzinie przedmiotowej
 • Co to jest Przeglądanie Definicja obiektów, powiązań, itd., zwykle przy pomocy specjalnego oprogramowania zwanego przeglądarką. (Termin homonimiczny z przeglądaniem stron
 • Co to jest Rozproszenia Przezroczystość Definicja Patrz: przezroczystość
 • Co to jest Podobiekt Definicja Obiekt będący częścią danego obiektu
 • Co to jest Danych Model Pojęciowy Definicja myślenia analityka, projektanta, konstruktora oprogramowania; model nie biorący pod uwagę kwestii komputerowej reprezentacji danych
 • Co to jest Pole Definicja Fragment obiektu, zapisu, struktury przechowujący pojedynczą wartość. Synonimy: atrybut, wartość atrybutu, zmienna wystąpienia
 • Co to jest Postrelacyjny Definicja Określenie systemu, który rozszerza założenia modelu relacyjnego; patrz też: obiektowo-relacyjny
 • Co to jest Wiązanie Późne Definicja Patrz: wiązanie dynamiczne
 • Co to jest Prekompilator Definicja dokonujący wstępnej obróbki tekstów programów, np. rozwinięć użytych makro, zamiany zdań języka zapytań na wołania procedur, zamiany
 • Co to jest Stanów Przestrzeń Definicja Zbiór (zwykle bardzo duży lub nieskończony) wszystkich stanów, w których może znaleźć się obiekt, program, proces, baza danych, itd
 • Co to jest Przesunięcie Definicja lub zapisu) przesunięciem jest liczba bajtów od początku obiektu do miejsca zapamiętania danego atrybutu
 • Co to jest przetwarzanie transakcji on-line Definicja Patrz: OLTP
 • Co to jest Pseudoteoretyk Definicja Osoba rozwijająca lub propagująca pseudoteorie. Patrz: pseudoteoria
 • Co to jest Aktualny Parametr Definicja pewnego parametru formalnego procedury, funkcji lub metody, albo wartość parametru obliczona w momencie wywołania procedury, funkcji lub
 • Co to jest Formalny Parametr Definicja Nazwa oraz typ parametru metody, funkcji albo procedury określone w ramach jej definicji, deklaracji lub sygnatury
 • Co to jest Polimorfizm Parametryczny Definicja Patrz: polimorfizm parametryczny
 • Co to jest Oprogramowania Pielęgnacja Definicja Patrz: pielęgnacja
 • Co to jest Pochodne Powiązanie Definicja Powiązanie, które jest (lub może być) wyprowadzone z innych powiązań i/lub atrybutów
 • Co to jest Platforma Definicja Konkretny typ sprzętu wraz z zainstalowanym na nim systemem operacyjnym. Np. Pentium Pro + MS Windows NT4, Sun + Solaris, itd
 • Co to jest Pakiet Definicja Ada) synonim modułu lub abstrakcyjnego typu danych. Powszechnie termin ten oznacza pewien spójny zestaw wzajemnie powiązanych procedur
 • Co to jest Plik Definicja zapamiętany na pewnym nośniku, np. dysku, o dużej lub bardzo dużej wielkości i możliwości rozszerzania (do pewnego stopnia). Zwykle
 • Co to jest Plik Płaski Definicja Prosta organizacja danych, w której plik jest sekwencją zapisów nie posiadających wewnętrznej lub zewnętrznej struktury
 • Co to jest Pniak Definicja wiązany statycznie interfejs znajdujący się po stronie klienta, generowany automatycznie z wyrażenia w języku opisu interfejsów IDL.http
 • Co to jest Rpc Pniak Definicja Część aplikacji klienta odpowiedzialna za przekazywanie zleceń odległego wołania procedury i odbieranie wyników
 • Co to jest Programowania Paradygmat Definicja oraz wspomagających je konstrukcji danego języka programowania. Paradygmat proceduralny (procedural) lub imperatywny (imperative) oznacza
 • Co to jest Pegasus Definicja danych firmy Hewlett-Packard, którego intencją jest współdziałanie z innymi systemami, w tym DB2, Informix, Oracle, Sybase, OpenODB i IMS
 • Co to jest Personifikacja Definicja Przypisywanie obiektom cech ludzkich; synonim: antropomorfizm
 • Co to jest Perspektywa Definicja danych, który jest przypisany do pojedynczego użytkownika (lub ich grupy) i abstrahuje od danych nieistotnych dla jego działalności. Tak
 • Co to jest Danych Bazy Perspektywa Definicja Patrz: perspektywa
 • Co to jest Obiektowa Perspektywa Definicja bazie danych, dostarczająca użytkownikowi obraz pojęciowy fragmentu bazy danych w postaci obiektów wirtualnych
 • Co to jest Transakcji Model Pesymistyczny Definicja prawdopodobieństwo niekorzystnych interferencji transakcji (utraty spójności danych lub przetwarzania wskutek jednoczesnego dostępu do tej
 • Co to jest Phantom Definicja programowania do budowy aplikacji o dużej skali, interakcyjnych i rozproszonych, takich jak np. narzędzia do pracy grupowej. Rdzeń języka
 • Co to jest Php Definicja dynamicznie tworzyć strony internetowe przez serwer WWW na podstawie skryptów. Jest to podobna technika do ASP ale dla serwerów unix'owych
 • Co to jest Pielęgnacja Definicja oprogramowania, w której występują modyfikacje poprawiające (polegające na usuwaniu z oprogramowania błędów popełnionych w fazach wymagań
 • Co to jest Pielęgnacyjność Definicja Ocena stopnia, w jakim dane oprogramowanie jest podatne na pielęgnację lub ocena potencjalnych kosztów pielęgnacji; patrz: pielęgnacja
 • Co to jest Normalna Postać Pierwsza Definicja wszystkie dane są zapisane w postaci tablic (relacji) o określonej liczbie kolumn i nieokreślonej liczbie wierszy. Elementy tablic muszą
 • Co to jest Pies Definicja Zwierzę posiadające uzdolnienia do rozpoznawania obiektów rzeczywistych (szczególnie kotów). Patrz też: pointer
 • Co to jest Pixscript Definicja Obiektowe rozszerzenie języka Postscript; używany do zaawansowanego przetwarzania obrazów
 • Co to jest Pjama Definicja przez Sun Microsystems Laboratories (poprzednie nazwy Persistent Java i PJava). Podstawową cechą PJama jest możliwość deklarowania trwałych
 • Co to jest Stosowe Podejście Definicja semantyki i konstrukcji obiektowych języków zapytań, które zakłada, że języki zapytań są szczególnym przypadkiem języków programowania. W
 • Co to jest Podklasa Definicja usytuowana niżej w hierarchii dziedziczenia; np. Student jest podklasą klasy Osoba. Pojęcie podklasy włącza aspekt zawierania się zakresów
 • Co to jest Podschemat Definicja odpowiadający pewnej specyficznej aplikacji lub grupie użytkowników. Zwykle pojęcie podschematu obejmuje nie tylko opis fragmentu danych
 • Co to jest Podstan Definicja stan można rozwinąć na bardziej szczegółowy diagram, w którym występują powiązane składowe tego stanu, czyli podstany . Ta terminologia
 • Co to jest Obiektów Adapter Podstawowy Definicja Patrz: BOA
 • Co to jest Podtyp Definicja Istnieją dwa kryteria ustalania podtypów: (1) ekstensja (zbiór wszystkich wartości) podtypu zawarta jest w ekstensji typu (np. typ
 • Co to jest Podzbiór Definicja się również dla oznaczenia języka lub systemu o zredukowanych, okrojonych funkcjach (np. podzbiór języka SQL
 • Co to jest Podział Definicja Podział zakresu znaczeniowego (zbioru obiektów) klasy bardziej ogólnej na podzakresy znaczeniowe (podzbiory obiektów) jej podklas
 • Co to jest Kompletny Podział Definicja znaczeniowych podklas jest taka sama, jak zakres znaczeniowy nadklasy. Np. dla klasy Osoba podklasy PłećŻeńska oraz PłećMęska wyznaczają
 • Co to jest Dziedziczenie Pojedyncze Definicja Sytuacja, w której każda klasa ma co najwyżej jedną nadklasę
 • Co to jest Pojęciowy Definicja Odnoszący się do ludzkich wyobrażeń i sposobów myślenia; nie biorący pod uwagę kwestii implementacji komputerowej
 • Co to jest Statyczne Pole Definicja Pole, którego wartość jest wspólna dla pewnego zbioru obiektów, pole niezmienialne, zmienna klasowa, atrybut wspólny
 • Co to jest Polimorfizm Definicja znaczeniach (które są często mylone): (1) w terminologii obiektowej: możliwość istnienia wielu metod o tej samej nazwie, powiązana z
 • Co to jest Hoc Ad Polimorfizm Definicja implementowane w językach programowania (np. przyjęcie zasady, że wszędzie tam, gdzie można użyć wartości typu real, można również użyć
 • Co to jest Inkluzyjny Polimorfizm Definicja zakłada się istnienie relacji częściowego porządku jest podtypem pomiędzy typami; np. typ Student jest podtypem typu Osoba. Polimorfizm
 • Co to jest Metod Polimorfizm Definicja tej samej nazwie, połączona z możliwością dynamicznego wyboru (wiązania) konkretnej metody podczas czasu wykonania. Polimorfizm metod jest
 • Co to jest Parametryczny Polimorfizm Definicja zakłada się, że typ bytu programistycznego może być parametryzowany innym typem; np. typ tablica (array) jest parametryzowany wartością
 • Co to jest Statyczny Polimorfizm Definicja Patrz: przeciążanie
 • Co to jest Typów Polimorfizm Definicja programistycznych (zmiennych, argumentów, funkcji i innych), których konkretne wystąpienia lub wartości mogą być zgodne z wieloma typami
 • Co to jest Pomost Definicja danego systemu bazy danych do innych (lokalnych lub odległych) baz danych podtrzymywanych przez inny SZBD; np. dostęp do danych
 • Co to jest Demetera Prawo Definicja minimalizację ilości komunikatów i zwiększenia kohezji wewnątrz klas. Mówi ono, że dany obiekt może wysłać komunikat wyłącznie do takiego
 • Co to jest Predykat Definicja boolowskiego) występującego np. po słowie kluczowym where w językach zapytań takich jak SQL i OQL. Istotą predykatu jest selekcja elementów
 • Co to jest Presto Definicja Środowisko bazujące na C++ dla pisania obiektowych równoległych programów w C++.http://www.netlib.org/presto/index.html
 • Co to jest Procedura Definicja nie zwraca wartości. W odróżnieniu od niej, funkcja zwraca pewną wartość (ale używa się także terminu procedura funkcyjna (functional
 • Co to jest Danych Bazy Procedura Definicja Patrz: zapamiętana procedura
 • Co to jest Funkcyjna Procedura Definicja Procedura zwracająca wartość, dzięki czemu jej wywołanie może być użyte jako wyrażenie
 • Co to jest Proceduralny Definicja programowania opierającego się o sekwencje instrukcji, które kolejno są wykonywane przez komputer powodując zmianę stanu programu oraz
 • Co to jest Użycie Ponowne Definicja wykorzystanie składników projektów, oprogramowania i dokumentacji, które nadają się do wielokrotnego zastosowania w tym samym projekcie lub
 • Co to jest Głębokie Porównanie Definicja obiektów, z uwzględnieniem nazw atrybutów i ich wartości. Przy porównaniu głębokim X = Y zmiennych X i Y wynik jest prawdziwy, jeżeli ich
 • Co to jest Płytkie Porównanie Definicja referencji) poprzez operator równości. Jeżeli X i Y są pewnymi wyrażeniami zwracającymi identyfikatory obiektów (referencje), zaś = jest
 • Co to jest postać normalna Boyce-Codda Definicja determinant (atrybut lub zestaw atrybutów będący argumentem funkcji w zależności funkcyjnej) jest kluczem kandydującym. BCNF jest
 • Co to jest Postgres Definicja opracowany na uniwersytecie w Berkeley oparty na modelu określanym jako rozszerzony relacyjny . Postgres wprowadza niektóre cechy
 • Co to jest Przodek Pośredni Definicja W hierarchii klas nadklasa w stosunku do danej klasy, która jest oddzielona od niej inną klasą
 • Co to jest Potwierdzenie Definicja końcowa, w której następuje fizyczne naniesienie zmian spowodowanych przez transakcję do bazy danych, odblokowanie wszelkich zablokowanych
 • Co to jest Powerbroker Definicja Pośrednik wymiany obiektów (ORB) wg standardu OMG CORBA, rozwijany i rozpowszechniany przez firmę Expertsoft.http://www.expertsoft.com
 • Co to jest Powiązanie Definicja i prowadzący do innego obiektu; patrz przykład poniżej. W metodykach projektowania uważa się, że pojęcie powiązania jest na wyższym
 • Co to jest Dwukierunkowe Powiązanie Definicja Powiązanie umożliwiające przechodzenie (nawigację) od jednego obiektu do drugiego obiektu, i odwrotnie
 • Co to jest Jednokierunkowe Powiązanie Definicja Powiązanie umożliwiające przechodzenie (nawigację) od jednego obiektu do drugiego obiektu, ale nie odwrotnie
 • Co to jest Wskaźnikowe Powiązanie Definicja Nazwany wskaźnik (pointer) umieszczony w danym obiekcie i prowadzący do innego obiektu
 • Co to jest Obiektowy Model Powszechny Definicja Patrz: COM
 • Co to jest Półkrata Definicja istnieje dokładnie jeden kres górny, ale może nie istnieć pojedynczy kres dolny. Półkrata jest teoretycznym stereotypem struktury klas z
 • Co to jest Półstrukturalne Definicja Patrz: dane półstrukturalne
 • Co to jest Pragma Definicja jest rozpoznawany przez kompilator i może być użyty dla specjalnych celów, np. do optymalizacji programu. Również umożliwienie w języku
 • Co to jest Proces Definicja czynności. Intencją tego pojęcia jest autonomiczne sterowanie ustalające przebieg procesu, oraz fakt, że wykonuje się on równolegle z
 • Co to jest Iteracyjny Proces Definicja Proces zakładający powtórzenia pewnych czynności
 • Co to jest Dynamiczne Programowanie Definicja Programowanie z użyciem dynamicznego SQL; programowanie z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Generyczne Programowanie Definicja operujących nie na konkretnej strukturze danych, ale na szerokiej rodzinie takich struktur. Przykładami programów generycznych są: program
 • Co to jest Obiektowe Programowanie Definicja języku programowania, w którym występuje wyodrębnienie obiektów (jako bytów programistycznych), ich klas oraz metod. Istnieje bardzo wiele
 • Co to jest Zdarzeniami Sterowane Programowanie Definicja Patrz: sterowany zdarzeniami
 • Co to jest Wizyjne Programowanie Definicja zapewniające komponowanie interfejsu użytkownika i oprogramowania użytkowego z graficznych elementów widocznych na ekranie komputera
 • Co to jest Rzędu Wyższego Programowanie Definicja Programowanie z użyciem typów polimorficznych i funkcji wyższego rzędu; programowanie z użyciem techniki refleksji
 • Co to jest Zdarzeniowe Programowanie Definicja Patrz: sterowany zdarzeniami
 • Co to jest Projekcja Definicja zapytań implementowany w relacyjnych językach zapytań. Operator ten pozwala wyprodukować z zadanej tablicy nową tablicę o zmniejszonej
 • Co to jest Projektowanie Definicja inżynierii (w tym inżynierii oprogramowania) zajmująca się wyspecyfikowaniem pewnego wytworu. Jakościowy projekt powinien spełniać cele i
 • Co to jest Logiczne Projektowanie Definicja bazie danych) zgodnie z regułami syntaktycznymi i semantycznymi konkretnego systemu zarządzania bazą danych (lub pewnej klasy systemów); np
 • Co to jest Obiektowe Projektowanie Definicja Patrz: obiektowe projektowanie
 • Co to jest Kontrakty Przez Projektowanie Definicja Meyera (twórcę języka Eiffel), która traktuje konstruowanie oprogramowania jako proces oparty na kontraktach pomiędzy klientem (np
 • Co to jest Protokół Definicja przekazywania lub przesyłania danych. W obiektowości termin ten oznacza niekiedy sposób, w jaki obiekt reaguje na przesyłane do niego
 • Co to jest 1 Prototyp Definicja wraz z wartościami lub metody) są importowane (dziedziczone) przez inne obiekty. Prototyp posiada własności klasy, ale odnosi się bardziej
 • Co to jest 2 Prototyp Definicja Wstępna, próbna, uproszczona, ale działająca wersja projektowanego systemu informatycznego
 • Co to jest Prywatny Definicja jest hermetyzowana, ukryta, niewidoczna z zewnątrz. Własność prywatna jest dostępna wyłącznie dla metod przypisanych do tego obiektu (w C
 • Co to jest Wyjątku Przechwycenie Definicja czynności obsługi wyjątku (bloku reakcji na wyjątek) oraz skonsumowanie tego wyjątku (usunięcie go ze środowiska
 • Co to jest Przeciążanie Definicja symbol) jest użyta do oznaczenia dwóch lub więcej funkcji (procedur, operatorów lub metod), zaś rozstrzygnięcie tej homonimii następuje na
 • Co to jest Przejście Definicja Inaczej zmiana stanu powodowana przez pewien sygnał lub zdarzenie
 • Co to jest Parametrów Przekazywanie Definicja użytych w wołaniu procedury (funkcji, metody) do środowiska wykonania procedury (funkcji, metody). Istnieje kilka technik przekazywania
 • Co to jest Wskaźników Przemiana Definicja danych polegająca na tym, że w buforze obiektów (w pamięci operacyjnej) następuje zamiana trwałych wskaźników (identyfikatorów obiektów
 • Co to jest Przenaszalność Definicja umożliwiająca przenoszenie programów napisanych w tym języku na różne platformy sprzętowe, pracujące pod różnymi systemami operacyjnymi
 • Co to jest Przepisywanie Definicja zapytań (ogólnie: programów), w których dokonuje się semantycznie równoważnego przekształcenia tekstu zapytania (lub pewnej jego
 • Co to jest Pracy Przepływ Definicja przedsiębiorczości, ich automatyzacja, śledzenie, oraz umożliwienie lub usprawnienie współpracy zespołów. Przepływ pracy obejmuje także
 • Co to jest Sterowania Przepływ Definicja punktu (zwanego sterowaniem) wzdłuż kodu programu podczas jego analizy lub wykonania. Przesunięcie się tego punktu do danej instrukcji
 • Co to jest Przesłanianie Definicja implementacje funkcji (procedur, operatorów, metod) posiadających tę samą nazwę występują na różnych poziomach hierarchii dziedziczenia (co
 • Co to jest Komunikatów Przesyłanie Definicja najpierw wyznacza się obiekt będący przedmiotem przetwarzania, następnie formułuje się wyrażenie ( komunikat ) określające operację, która
 • Co to jest Przezroczystość Definicja systemami rozproszonymi. Oznacza on, że programista lub użytkownik podczas dostępu do odległych danych nie musi interesować się
 • Co to jest Przodek Definicja Klasa stojąca wyżej w hierarchii klas (nadklasa) w stosunku do danej klasy
 • Co to jest Przyjazność Definicja Łatwość, z jaką język lub system może być rozpoznany i użyty przez jego użytkownika
 • Co to jest Typu Przypadek Definicja języka programowania polegającą na możliwości dynamicznego sprawdzania typu pewnego bytu programistycznego (np. wartości) i uzależnienia
 • Co to jest Użycia Przypadek Definicja przypadkiem użycia jest pewna nazwana lub dobrze określona interakcja pomiędzy użytkownikiem a systemem komputerowym. Przypadek użycia
 • Co to jest Przypisany Definicja aplikacji, itp., która jest przystosowana do oprogramowania jednego producenta (np. Microsoftu) i nie jest używana (nie jest kompatybilna
 • Co to jest Przyrostowy Definicja algorytmu, który zmienia (lub dodaje) mały fragment (do) większej całości. Np. przyrostowe projektowanie oznacza projektowanie poprzez małe
 • Co to jest Pseudozmienna Definicja predefiniowana w danym języku i posiadająca ściśle określone znaczenie i semantykę, np. nil, self, true, false, super
 • Co to jest Ptr Definicja Patrz: trwałość poprzez osiągalność
 • Co to jest Publiczny Definicja Określenie własności obiektu, która nie jest hermetyzowana; jest ona dostępna z dowolnego miejsca zgodnie z regułami zakresu
 • Co to jest Funkcyjny Punkt Definicja Patrz: analiza punktów funkcyjnych
 • Co to jest Kontrolny Punkt Definicja stanu zmiennych programu, stanu bazy danych, itd.) na pewnym trwałym nośniku. Dzięki temu możliwe jest wznowienie pracy programu od miejsca
 • Co to jest Python Definicja skryptowy język programowania. Pyton łączy pomysły z języków ABC, C, Modula-3 i Icon. Jest przeznaczony do szybkiej budowy prototypów lub

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Python, Punkt Kontrolny, Punkt Funkcyjny, Publiczny, Ptr, Pseudozmienna, Przyrostowy, Przypisany, Przypadek Użycia, Przypadek Typu, Przyjazność, Przodek przykłady.

Działanie Python, Punkt Kontrolny, Punkt Funkcyjny, Publiczny, Ptr zastosowanie.