Kursor, Kryzys Oprogramowania
kursor kryzys oprogramowania co to jest

Definicje komputerowe na K

 • Co to jest Konceptualny Definicja Patrz: pojęciowy
 • Co to jest Kapsułkowanie Definicja Patrz: hermetyzacja
 • Co to jest Kast Definicja oznaczający operator konwersji typu. Zwykle przyjmuje postać nazwy typu w nawiasach okrągłych, stawianej przed wielkością podlegającą
 • Co to jest Górę W Kast Definicja Konwersja typu na typ stojący wyżej w hierarchii (na nadtyp
 • Co to jest Systemowy Katalog Definicja Patrz: katalog danych
 • Co to jest Aktywna Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są aktywne obiekty; której obiekty działają współbieżnie; której obiekty działają bez otrzymania komunikatu
 • Co to jest Bazowa Klasa Definicja Termin oznaczający (w C++) klasę, która posłużyła jako podstawa definicji innej klasy. Synonimy: nadklasa, klasa macierzysta
 • Co to jest Kontener Definicja Agregat (obiekt, ekstensja klasy, itp.) zawierający zestaw obiektów (niekiedy różnych typów). Patrz też: typ masowy i dane masowe
 • Co to jest Unarny Komunikat Definicja Komunikat nie posiadający argumentów
 • Co to jest Kontrakt Definicja pomiędzy serwerem i jego klientem; precyzyjna specyfikacja usług, odpowiedzialności, asercji, warunków wstępnych i warunków końcowych
 • Co to jest Kontrawariancja Definicja Przeciwieństwo kowariancji; patrz: kowariancja
 • Co to jest Dostępu Kontrola Definicja Patrz: sterowanie dostępem
 • Co to jest Dynamiczna Kontrola Definicja Kontrola typów podczas czasu wykonania
 • Co to jest Dół W Kast Definicja Konwersja typu na typ stojący niżej w hierarchii (na podtyp
 • Co to jest Potomna Klasa Definicja Klasa będąca bezpośrednią specjalizacją danej klasy
 • Co to jest Kaskadowy Komunikat Definicja W terminologii języka Smalltalk jednoczesne wysłanie wielu komunikatów do tego samego odbiorcy
 • Co to jest Biznesowa Klasa Definicja Klasa mająca znaczenie dla logiki danego biznesu
 • Co to jest Binarny Komunikat Definicja posiadający jeden argument, gdzie selektorem jest symbol oznaczający operację binarną, np. do obiektu 3 jest wysyłany komunikat binarny + 5
 • Co to jest Turinga Kompletność Definicja Patrz: kompletność obliczeniowa
 • Co to jest Oprogramowaniu W Kontrakt Definicja Patrz: kontrakt
 • Co to jest Kot Definicja zwierzę zorientowane obiektowo, czego dowodzi jego umiejętność błyskawicznego rozpoznawania małych szarych obiektów umykających do
 • Co to jest Crc Karta Definicja nazwane: klasa, odpowiedzialność, współpraca (kolaboracja). Karta ta jest rekwizytem prostej metody ( burzy mózgów ), mającej na celu
 • Co to jest Dynamiczna Klasyfikacja Definicja Patrz: dynamiczna klasyfikacja
 • Co to jest Statyczna Klasyfikacja Definicja Patrz: statyczna klasyfikacja
 • Co to jest Klient Definicja Byt (obiekt, klasa, aplikacja), który wysyła zlecenia na wykonanie pewnych usług
 • Co to jest Nazw Konflikt Definicja programistycznych posiada tę samą nazwę w tym samym zakresie, powodując przy tym niejednoznaczność interpretacji, procesów, wiązania, itd
 • Co to jest Konserwacja Definicja Patrz: pielęgnacja
 • Co to jest Pasywna Klasa Definicja obiekty aktywne. Obiekty klasy pasywnej nie przejawiają żadnej aktywności do momentu otrzymania komunikatu, zaś po wykonaniu operacji
 • Co to jest Kohezja Definicja się w odniesieniu do klasy lub modułu na oznaczenie wzajemnego zintegrowania procedur, metod, składowych architektury, itp. Duża kohezja
 • Co to jest Korzeń Definicja Najbardziej ogólna klasa w hierarchii dziedziczenia klas, klasa-korzeń. Również obiekt stojący najwyżej w hierarchii obiektów
 • Co to jest Danych Kostka Definicja hurtowniach danych i technologii OLAP; specyficzna reprezentacja relacji umożliwiająca sprawne wykonywanie pewnych operacji, takich
 • Co to jest Danych Katalog Definicja w bazie danych. Podstawowym zadaniem katalogu jest opis danych dla wewnętrznych celów SZBD, w tym wyszczególnienie tablic i ich lokacji
 • Co to jest Alan Kay Definicja Kierownik grupy w firmie Xerox PARC, która opracowała język Smalltalk
 • Co to jest Kbms Definicja Patrz: system zarządzania bazą wiedzy
 • Co to jest Won Kim Definicja baz danych, główny autor systemu ITASCA (Orion), prezes firmy zajmującej się rozwojem i dystrybucją systemu UniSQL
 • Co to jest Klasa Definicja dość bliskich znaczeniach:Zbiór obiektów o zbliżonych własnościach (niezbyt ściśle - patrz: ekstensja klasy); to znaczenie jest (naiwnie
 • Co to jest Abstrakcyjna Klasa Definicja dziedziczone przez jej podklasy, ale nie posiadająca bezpośrednich wystąpień obiektów. Stanowi ona wyższy poziom abstrakcji przy
 • Co to jest Asocjacji Klasa Definicja z daną asocjacją; klasa, której wystąpienia gromadzą atrybuty asocjacji. Na rysunku poniżej klasa Stanowisko jest klasą asocjacji Pracuje
 • Co to jest Chroniona Klasa Definicja Patrz: klasa zabezpieczona
 • Co to jest Generyczna Klasa Definicja Klasa służąca jako wzorzec dla innych klas, klasa parametryzowana, klasa szablonowa
 • Co to jest Konkretna Klasa Definicja Klasa, która może posiadać bezpośrednie wystąpienia obiektów
 • Co to jest Kontenerowa Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są kontenery (kolekcje) obiektów. Przykładami klas kontenerowych są stosy, kolejki, listy i tablice
 • Co to jest Macierzysta Klasa Definicja Patrz: nadklasa
 • Co to jest Mieszana Klasa Definicja w celu uzupełnienia interfejsu lub funkcjonalności innych klas. Klasa mieszana wymaga wielodziedziczenia
 • Co to jest Opóźniona Klasa Definicja się, że pewne cechy (atrybuty, operacje) muszą być zdefiniowane lub zaimplementowane w jej specjalizacjach
 • Co to jest Parametryzowana Klasa Definicja parametry) taki jak klasa, atrybut, komunikat, operacja, wyjątek, inwariant. Wyrażenie będące odwołaniem się do klasy parametryzowanej z
 • Co to jest Oprogramowania Konserwacja Definicja Patrz: pielęgnacja
 • Co to jest Pochodna Klasa Definicja do systemu bazy danych lub systemu plików celem radykalnego zmniejszenia czasu dostępu do danych. Koncepcyjnie, indeks jest zbiorem par <
 • Co to jest Szablonowa Klasa Definicja Klasa generyczna, klasa parametryzowana, klasa służąca do konstruowania klas
 • Co to jest Trwała Klasa Definicja Klasa, której wystąpieniami są obiekty trwałe
 • Co to jest Wbudowana Klasa Definicja Dowolna klasa stanowiąca nieodłączną część danego języka programowania
 • Co to jest Zabezpieczona Klasa Definicja Klasa, której własności (np. metody) są dostępne wyłącznie dla jej podklas
 • Co to jest Zaprzyjaźniona Klasa Definicja Termin języka C++ oznaczający klasę, która posiada dostęp do prywatnych własności innej klasy
 • Co to jest Współpraca Odpowiedzialność Klasa Definicja Patrz: CRC
 • Co to jest Klaster Definicja Ogólnie, oznaczenie agregatu pewnych składowych występujące w różnych kontekstach. Inaczej grono
 • Co to jest Klasyfikacja Definicja zbiór obiektów o podobnych własnościach uważa się za obiekt na wyższym poziomie abstrakcji. Klasyfikację określa się także jako tworzenie
 • Co to jest Serwer Klient Definicja oprogramowania, charakteryzująca się podziałem na część określaną jako serwer, której zadaniem jest realizacja usług (np. dostępu do bazy
 • Co to jest Klonowanie Definicja Termin wiązany z ponownym użyciem (reuse): skopiowanie pewnego aktywu ponownego użycia celem jego zmodyfikowania i użycia w innym miejscu
 • Co to jest klub fanów zapytania 2+2 Definicja propagujący pogląd, że w dowolnym języku zapytań (w szczególności obiektowym) powinno dać się prosto wyrazić zapytanie 2+2. Powyższe
 • Co to jest Klucz Definicja Atrybut lub kilka atrybutów, których wartości identyfikują obiekt w sposób unikalny
 • Co to jest Główny Klucz Definicja projektanta lub programistę jako podstawa unikalnej identyfikacji obiektu w świecie zewnętrznym, modelowanym przez bazę danych; np
 • Co to jest Kandydujący Klucz Definicja wartości identyfikują obiekt w sposób unikalny. Może się zdarzyć, że obiekty danej klasy posiadają wiele kluczy kandydujących
 • Co to jest Obcy Klucz Definicja wartość jest wartością klucza głównego (primary key) pewnej tablicy relacyjnej (niekoniecznie innej). Dla przykładu, NR_DZIAŁU (klucz
 • Co to jest Pierwotny Klucz Definicja Patrz: klucz główny
 • Co to jest Prosty Klucz Definicja Klucz składający się z pojedynczej wartości (atrybutu
 • Co to jest Wtórny Klucz Definicja stanowiący podstawę techniki implementacji obiektów lub metod usprawnienia dostępu do obiektów, np. indeksów
 • Co to jest Złożony Klucz Definicja Klucz składający się z dwóch lub większej ilości wartości (atrybutów
 • Co to jest Bajtowy Kod Definicja wyniku kompilacji języków takich jak Java. Kod ten jest następnie interpretowany przez maszynę wirtualną, np. JVM. Zasadniczą cechą kodu
 • Co to jest Koercja Definicja pewnej wartości, np. funkcja zmieniająca wartość typu integer na odpowiadającą jej wartość typu string. Niektórzy autorzy nazywają koercją
 • Co to jest Kolaboracja Definicja odzwierciedlający fakt, że jest on przeznaczony do określonego celu. Związkek może mieć charakter asocjacji, agregacji lub przekazywania
 • Co to jest Kolekcja Definicja składający się z wielu podobnych elementów o nieznanej z góry liczbie elementów. W terminologii ODMG jest to określenie wartości lub
 • Co to jest Obliczeniowa Kompletność Definicja programowania na poziomie ustalonym przez maszynę Turinga. Temat ten pojawił się w obiektowości w związku z brakiem kompletności
 • Co to jest Relacyjna Kompletność Definicja uniwersalności języków zapytań, oznaczający te możliwości, które daje algebra relacji. Niegdyś systemy miały problemy ze spełnieniem tego
 • Co to jest Komponent Definicja wykonujący specyficzną funkcję, taką jak edytowanie tekstu lub udostępnianie dokumentu. Pojęcie komponentu staje się coraz bardziej
 • Co to jest Kompozycja Definicja Związek kompozycji oznacza, że dana część może należeć tylko do jednej całości. Co więcej, część nie może istnieć bez całości, pojawia
 • Co to jest Kompozycyjność Definicja programowania, zapytań, itd.) oznaczająca możliwość budowy dużych wyrażeń z małych składowych syntaktycznych i semantycznych, oraz
 • Co to jest Komunikat Definicja określoną metodę lub operację, którą należy wykonać na obiekcie. Komunikat może mieć parametry. Komunikat można uważać za wołanie
 • Co to jest Asynchroniczny Komunikat Definicja nadawca komunikatu nie czeka na zrealizowanie operacji implikowanej przez ten komunikat, ale kontynuuje swoje działanie. Skutek wykonania
 • Co to jest Synchroniczny Komunikat Definicja Komunikat wywołujący metodę, która blokuje sterowanie innych wątków lub procesów
 • Co to jest Konsolidacja Definicja poprzez połączenie półskompilowanych modułów lub plików (zwanych kodem obiektowym (object code) oraz ustalenie fizycznych adresów
 • Co to jest Konstruktor Definicja Operator lub metoda tworząca obiekty
 • Co to jest Typów Konstruktor Definicja modelu danych pozwalająca utworzyć typ bardziej złożony z predefiniowanych (wbudowanych) lub już utworzonych typów. Przykłady konstruktorów
 • Co to jest Kolaboracji Kontekst Definicja uczestniczących w kolaboracji, włączając związki, atrybuty i operacje. Patrz też: diagram kolaboracji. Synonim: diagram współpracy
 • Co to jest Statyczna Kontrola Definicja Kontrola typów podczas czasu kompilacji
 • Co to jest Typów Kontrola Definicja programistyczny musi być wyposażony w deklarację typu. Poprzez tę deklarację programista wyraża swoje oczekiwania co do roli tego bytu w
 • Co to jest Kowariancja Definicja przypadku polimorfizmu inkluzyjnego. Załóżmy, że metoda m(A:T), parametryzowana parametrem A typu T, jest zdefiniowana w klasie K. Załóżmy
 • Co to jest Frontowy Kraniec Definicja obsługującego interfejs użytkownika; inaczej klient wymagający usług od serwera (określanego jako back end
 • Co to jest Tylny Kraniec Definicja Popularne określenie serwera wykonującego usługi na rzecz klienta (określanego jako front end
 • Co to jest Krata Definicja uporządkowany (X, ?), w którym istnieje pojedynczy element będący kresem górnym i pojedynczy element będący kresem dolnym. Taki zbiór można
 • Co to jest Krotka Definicja podzbiorem produktu kartezjańskiego pewnych dziedzin) będący ciągiem wartości. Krotka w modelu relacyjnym baz danych odpowiada tradycyjnemu
 • Co to jest Krotność Definicja Patrz: liczność
 • Co to jest Krytyka Definicja krytycznych w stosunku do obecnych pojęć, języków, standardów i systemów obiektowych; patrz np.:http://minsky.med.virginia
 • Co to jest Oprogramowania Kryzys Definicja towarzyszących produkcji, eksploatacji i pielęgnacji oprogramowania. Podkreślane są następujące znamiona tego kryzysu:Sprzeczność pomiędzy
 • Co to jest Kursor Definicja kolekcji elementów i wskazujący element bieżący (current); element ten podlega następnie odczytaniu lub przetwarzaniu. Wskaźnik ten często

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Kursor, Kryzys Oprogramowania, Krytyka, Krotność, Krotka, Krata, Kraniec Tylny, Kraniec Frontowy, Kowariancja, Kontrola Typów, Kontrola Statyczna, Kontekst przykłady.

Działanie Kursor, Kryzys Oprogramowania, Krytyka, Krotność, Krotka zastosowanie.