Hybrydowy, Hurtownia Danych
hybrydowy hurtownia danych co to jest

Definicje komputerowe na H

 • Co to jest Heterogeniczny Definicja Niejednorodny, niekompatybilny
 • Co to jest Homomorfizm Definicja pomiędzy dwoma klasami lub asocjacjami polegający na tym, że wystąpienie jednej klasy (asocjacji) skleja wiele wystąpień innej klasy
 • Co to jest Homonimiczny Definicja funkcji), którego nazwa jest identyczna z innym bytem programistycznych; kojarzy się z przeciążaniem (overloading) lub przesłanianiem
 • Co to jest Hermetyzacja Definicja programistycznych w kapsułę o dobrze określonych granicach; oddzielenie abstrakcyjnej specyfikacji tej kapsuły (obiektu, klasy, modułu, etc
 • Co to jest Html Definicja Pozwala nie tylko umieszczać tekst, grafikę, lecz również w pewnym zakresie wpływać na ich wygląd. Z uwagi na swoją uniwersalność (z
 • Co to jest Obiektowy Humor Definicja obudzić drzemiących słuchaczy wykładów i seminariów nt. technologii obiektowych, np.:*Podczas prezentacji J.L.Morgana na seminarium
 • Co to jest Hmsl Definicja rozszerzenie Forth, do eksperymentowania w zakresie komponowania i wykonywania muzyki.http://www.softsynth.com/hmsl
 • Co to jest Had Definicja rozproszona. Określenie rodzaju aplikacji, która operuje na heterogenicznych zasobach, respektuje autonomię lokalnych systemów, oraz działa
 • Co to jest Brian Sellers Henderson Definicja Aktywny metodolog, twórca metodyk MOSES i OPEN
 • Co to jest Dana Baza Heterogeniczna Definicja podtrzymywane przez różne SZBD, niekiedy na różnych platformach sprzętowych. Heterogeniczne bazy danych są przedmiotem kierunku określanego
 • Co to jest Rozproszony Autonomiczny Heterogeniczny Definicja której celem jest połączenie w ramach jednej aplikacji systemów, które są geograficznie rozproszone, autonomiczne (realizujące własne
 • Co to jest Agregacji Hierarchia Definicja Hierarchia związków całość-część, np. hierarchia części samochodu. Patrz: agregacja
 • Co to jest Dziedziczenia Hierarchia Definicja Patrz: hierarchia klas
 • Co to jest Klas Hierarchia Definicja znaczeniowy lub drogi dziedziczenia; np. klasa PRACOWNIK jest niżej w hierarchii klas niż klasa OSOBA.Przykład hierarchii klas
 • Co to jest Obiektu Hierarchia Definicja Struktura podobiektów pewnego obiektu
 • Co to jest Typów Hierarchia Definicja Struktura typów ustalająca typy oraz ich podtypy
 • Co to jest Biblioteka Hierarchiczna Definicja zorganizowana w postaci drzewa (grupująca funkcje wg ich roli lub przeznaczenia). Biblioteki hierarchiczne są cechą niektórych obiektowych
 • Co to jest Danych Hurtownia Definicja dotyczących określonego tematu lub dziedziny, gromadzonych z różnych, być może odległych źródeł (np. dotyczących rynku metali kolorowych
 • Co to jest Hybrydowy Definicja hybrydowy, gdyż posiada konstrukcje umożliwiające zarówno programowanie obiektowe, jak i programowanie tradycyjne niskiego poziomu

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Hybrydowy, Hurtownia Danych, Hierarchiczna Biblioteka, Hierarchia Typów, Hierarchia Obiektu, Hierarchia Klas, Hierarchia Dziedziczenia, Hierarchia Agregacji przykłady.

Działanie Hybrydowy, Hurtownia Danych, Hierarchiczna Biblioteka zastosowanie.