Fusion, Funkcja
fusion funkcja zaprzyjaźniona co to jest

Definicje komputerowe na F

 • Co to jest Członkowska Funkcja Definicja Termin C++ określający funkcję zdefiniowaną w ramach klasy. Synonim: metoda
 • Co to jest Rzędu Wyższego Funkcja Definicja funkcja (ogólniej: procedura). Np. funkcją wyższego rzędu jest procedura sortująca dowolny zbiór, gdzie parametrem jest funkcja porównująca
 • Co to jest Fabryka Definicja Zestaw metod, operatorów lub instrukcji służący do tworzenia obiektów
 • Co to jest Faq Definicja pliki tekstowe zawierające wyjaśnienia dotyczące różnych tematów, w szczególności obiektowości, publikacje lub informacje o publikacjach
 • Co to jest Fasolka Definicja Komponent łączony poprzez architekturę komponentową JavaBeans. Termin jest również używany w bardziej ogólnym sensie jako synonim komponentu
 • Co to jest Strategiczna Faza Definicja Patrz: studium osiągalności
 • Co to jest Danych Baza Federacyjna Definicja w którym każda lokalna baza danych zachowuje swoją autonomię (autonomy), udostępniając tylko część danych i/lub ograniczając operacje na
 • Co to jest Fibonacci Definicja programowania baz danych z trwałością, polimorfizmem typów i rolami, opracowany na uniwersytecie w Pizie, Włochy; następca języka Galileo
 • Co to jest Logic F Definicja przez Kifera i Lausena dotycząca formalnego opisu semantyki języków zapytań dla obiektowych baz danych, oparta o rozszerzoną logikę
 • Co to jest Stały Format Definicja ulega zmianie przy zmianach stanu obiektu; format jednakowy dla wszystkich obiektów danej klasy; format znany w czasie kompilacji; format
 • Co to jest Wymiany Format Definicja lub pewien protokół umożliwiający wymianę obiektów (lub innej informacji) pomiędzy różnymi platformami lub implementacjami. Format wymiany
 • Co to jest Zmienny Format Definicja ulec zmianie przy zmianach stanu obiektu; format nie ustalający rozmiaru obiektu; format nieznany w czasie kompilacji; format, w którym
 • Co to jest Formularz Definicja pojawiającego się w graficznym interfejsie użytkownika, służącego do wprowadzania i wyprowadzania danych. Formularz składa się z tła (tj
 • Co to jest Fp Definicja Punkt funkcyjny. Patrz: analiza punktów funkcyjnych
 • Co to jest Fpa Definicja Patrz: analiza punktów funkcyjnych
 • Co to jest 1 Fresco Definicja interfejsów użytkownika, rozwijane przez Konsorcjum X jako otwarty standard dla wielu dostawców.http://www-comp.mpce.mq.edu
 • Co to jest 2 Fresco Definicja Obiektowy język do specyfikacji oprogramowania
 • Co to jest Funkcja Definicja zwraca pewną wartość (w odróżnieniu od procedury). Pojęcie funkcji w programowaniu różni się od pojęcia funkcji w matematyce, gdyż
 • Co to jest Generyczna Funkcja Definicja argumentach (lub obiektach) wielu typów, funkcja polimorficzna, funkcja wirtualna. Przykładem może być funkcja count wyznaczające liczbę
 • Co to jest Mieszająca Funkcja Definicja wartość przechowywana wewnątrz obiektu (np. nazwisko), zaś wynikiem jest liczba naturalna, zwykle używana jako podstawa określenia adresu
 • Co to jest Wirtualna Funkcja Definicja późne wiązanie); może ona być dziedziczona przez podklasy oraz może być przesłonięta w pewnej podklasie przez inną funkcję o tej samej
 • Co to jest Zagregowana Funkcja Definicja masowego i zwracająca pojedynczą liczbę, np. count (liczba elementów zbioru, wielozbioru lub sekwencji), sum (suma arytmetyczna wartości
 • Co to jest Zaprzyjaźniona Funkcja Definicja zewnętrzną, której implementacja odwołuje się do ukrytych (prywatnych) własności pewnej (zaprzyjaźnionej) klasy
 • Co to jest Fusion Definicja oprogramowania opracowana przez D. Colemana i innych w firmie HP Laboratories. Fusion zapewnia systematyczne podejście do rozwijania

Słownik komputerowy

Co to jest w komputerze? Co to znaczy w informatyce? Jak to działa w komputerze.

Definicja Fusion, Funkcja Zaprzyjaźniona, Funkcja Zagregowana, Funkcja Wirtualna, Funkcja Mieszająca, Funkcja Generyczna, Funkcja, Fresco (2), Fresco (1), Fpa, Fp przykłady.

Działanie Fusion, Funkcja Zaprzyjaźniona, Funkcja Zagregowana zastosowanie.