PROCES KARNY co to znaczy

Co znaczy proces karny? Co to jest to przewidziane prawem zachowanie się organów państwa i.

proces karny co to jest

Czy przydatne?

Co to jest proces karny

Definicja z ang. criminal process, z niem. krimineller Prozess.

PROCES KARNY DEFINICJA: to przewidziane prawem zachowanie się organów państwa i pozostałych uczestników zmierzające do: wykrycia i określenia czynu przestępczego, wykrycia i określenia sprawcy czynu przestępczego, wymierzenia sprawcy kary albo wykorzystania innych środków lub do uniewinnienia oskarżonego. Element procesu karnego: roszczenie przysługujące państwu w relacji do sprawcy przestępstwa, to co ma być dopiero ustalone i rozstrzygnięte, sprawy prawne, której załatwienie jest zadaniem postępowania, odpowiedzialność prawna. Niezmienność przedmiotu procesu: jest określony dzięki dwóch przedmiotów: opisu czynu, kwalifikacji prawnej czynu. Opis czynu zamieszczany jest w kilku decyzjach procesowych: postanowieniu o wszczęciu postępowania, postanowieniu o przedawnieniu zarzutów, akcie oskarżenia, wyroku. Zasady procesu karnego. 1. Zasada podziały: skodyfikowanie nieskodyfikowane, dotyczące całego procesu i dotyczące jakiegoś jego etapu, ustrojowo-organizacyjne i ściśle procesowe. Zasady powiązane z wszczęciem procesu. 2. Zasady ścigania z urzędu: ściganie przestępstwa z urzędu dzieje się poprzez organy państwa z wyjątkiem woli pokrzywdzonego, dotyczy całego biegu postępowania, a nie tylko jego wszczęcia, niekiedy ściąganie z urzędu jest uzależnione od spełnienia określonego warunku. Wyjątki: ściganie z oskarżenia prywatnego, ściganie na wniosek. 3. Zasady legalizmu i oportunizmu. Zasada legalizmu: wymóg ścigania przestępstw ściganych z urzędu. Zasada oportunizmu: w przypadku istnienia odpowiednich podstaw, można rozważyć rezygnacje ze ścigania. 4. Zasada skargowości: dotyczy wyłącznie postępowania jurysdykcyjnego, sprawa czy sad wszczyna postępowanie z urzędu czy dopiero wtedy, gdy z zadaniem ukarania wystąpi uprawniony podmiot, w polskim procesie karnym na zadanie uprawnionego podmiotu, postępowanie sądowe wszczyna skarga uprawnionego podmiotu. Typy skarg: zasadnicze(akt oskarżenia, pozew cywilny), etapowe(skarga apelacyjna zażalenie). Typy aktów oskarżenia: zwykły, specjalne, surogaty aktu oskarżenia. Zasady dotyczące postępowania dowodowego. 5. Zasada prawdy materialnej: dotyczy wyłącznie sytuacji obecnej kwestie, dokonywania określeń faktycznych w procesie, instrukcja prowadzenia postępowania w taki sposób, by określenia faktyczne były zbliżone do prawdy w takim stopniu, w jakim to jest możliwe, prawda absolutna jest w ogóle niepoznawalna to zaś znaczy ze organy procesowe mogą jedynie ukształtować sąd o rzeczywistości, który jest jej bliższy albo dalszy, organ procesowy na każdym etapie postępowania karnego jest zobowiązany do poszukiwania dowodów. 6. Zasada bezpośredniości: instrukcja zgodnie, z która organy procesowe powinny stykać się z przeprowadzanymi dowodami bezpośrednio, ma ścisły związek z instrukcja prawdy materialnej, zasada ta nie została skodyfikowana, jest to nie została uregulowana wprost. O jej obowiązywaniu dowodzą możliwe od niej wyjątki. 7. Zasada koncentracji materiału dowodowego: instrukcja, wg której postępowanie karne powinno stanowić pozbawiony zbędnych przerw i zahamowań zwarty tok czynności i zdarzeń prowadzących do wyczerpującego wyjaśnienia wszystkich okoliczności kwestie i skupienia wokół procesu pełnego materiału dowodowego, stwarzającego warunki prawidłowego urzeczywistnienia prawa karnego materialnego. Postępowanie winno być tak przeprowadzane, by rozstrzygnięcia mogło zapaść na pierwszej rozprawie. Zasada swobodnej oceny dowodów: koncepcja ustawowej oceny dowodów, koncepcja swobodnej nie kontrolowanej i kontrolowanej oceny dowodów, ocena dowodów może być aprioryczna (wstępna przy dopuszczeniu dowodu) i aposterioryczna (po przeprowadzeniu dowodu). Swobodna, co nie znaczy ze dowolna, kontrolowana ponieważ wymaga przebiegu rozumowania w uzasadnieniu orzeczenia. Zasady dotyczące formy i metody prowadzenia procesu. 8. Zasada kontradyktoryjności: instrukcja prowadzenia procesu jako sporu równouprawnionych stron przed bezstronnym sadem, warunkiem równoprawność stron procesowych, przy założeniu istnienia trójpodmiotowego procesu, najpełniej w postępowaniu sądowym. Przedmioty decydujące o równouprawnieniu: prawo udziału w czynnościach postępowania, prawo zadawania zapytań i składania oświadczeń, prawo składania wniosków dowodowych, prawo do zaskarżania decyzji procesowych. 9. Zasada jawności: instrukcja zgodnie, z która: mechanizm powinien odbywać się jawnie wobec osób postronnych (jawność zewnętrzna) i z udziałem stron procesowych i ich przedstawicieli (jawność wewnętrzna). 10. Zasada rzetelnego procesu: postępowanie powinno być sprawiedliwe i publiczne, prowadzone poprzez bezstronny sad w rozsądnym terminie, a więc organy procesowe nie powinny dopuścić się zwłoki, a również zachowanie równości broni, do posiadania tłumacza, obrońcy, zakaz naruszania swobody wypowiedzi w trakcie przesłuchania. Zasada ustności: instrukcja aby czynności procesowe miały formę ustną, stanowi warunek realizacji zasady jawności, dotyczy ona w pierwszej kolejności rozprawy, pisemność jako wyjątek, niekiedy dla ważności czynności niezbędne jest dochowanie formy ustnej i pisemnej. Zasady dotyczące sytuacji prawnej oskarżonego. 11. Zasada domniemania niewinności: zasada skodyfikowana, ujecie: obiektywne, subiektywne, procesowe skutki domniemania niewinności: onus probandi, badanie winy w sposób obiektywny, ograniczenia praw stron procesowych, in dubio pro reo- nakaz rozstrzygania na korzyść. 12. Zasada prawa do obrony. Podział z racji na to, kto podejmuje czynności: obrona materialna bazuje na czynnościach podejmowanych poprzez samego oskarżonego, obrona formalna stanowi prawo do posiadania obrońcy, sposób prowadzenia obrony zależy od samego oskarżonego, wolno mu podejmować wszelakie czynności, które mogą prowadzić do rozstrzygnięcia dla niego korzystnego. Gwarancje prawa do obrony: prawo do odmowy składania zeznań, zakaz pogarszania sytuacji oskarzonego, prawo do posiadania obroncy: z wyboru, z urzędu.

Czym jest Karny Proces znaczenie w Słownik definicji P .