POLITYKA REGIONALNA co to

Co znaczy polityka regionalna? Co to jest jest polityka administracyjna kształtowana poprzez organy.

polityka regionalna co to jest

Czy przydatne?

Co to jest polityka regionalna

Definicja z ang. regional policy, z niem. Regionalpolitik.

POLITYKA REGIONALNA DEFINICJA: jest polityka administracyjna kształtowana poprzez organy rządu administracji rządowej i samorządu regionalnego, która znaczy w pierwszej kolejności wybór celów działania kolejności i sposobów ich realizacji pod kontem zaspokajania zbiorowych potrzeb regionalnej wspólnoty samorządowej. Związana jest nierozerwalnie z regionem, a więc przestrzenią wytyczoną granicami województwa. Politykę regionalną dzieli się na politykę inter regionalną, a więc politykę prowadzoną wobec regionu poprzez organy rządu i administracji rządowej i politykę intra regionalną prowadzoną na terytorium poprzez organy samorządu regionalnego. Specjalną rolę w kształtowaniu polityki regionalnej należy przypisać rządowi, który jest wspomagany w tym zakresie poprzez rządowe centrum studiów strategicznych. Za wykonanie polityki regionalnej rządu na obszarze województwa odpowiada wojewoda. Na politykę regionalną składają się następujące działania: - tworzenie warunków rozwoju gospodarczego - utrzymanie i rozbudowywanie infrastruktury socjalnej i technicznej o znaczeniu wojewódzkim - wspieranie i prowadzenie działań na rzecz podnoszenia poziomu wykształcenia - wspieranie rozwoju kultury i ochrona i racjonalne zastosowanie dziedzictwa kulturowego - promocja walorów i możliwości rozwojowych województwa - ustalenie priorytetów współpracy zagranicznej województwa.

Czym jest Regionalna Polityka znaczenie w Słownik definicji P .